درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محدوده پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻧﮑﺎﺗﻰ درﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه

1399/03/30
04:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در ﯾــﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳــﺎده، اﻫــﺪاف ﭘﺮوژه، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در 
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اﻫﺪاف ﭘــﺮوژه، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ را در اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻓــﺮاد ﻣﻬﻢ درﮔﯿــﺮ، ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه، اﺣﺴــﺎس ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻤﻰ ﺑﺮد، ﯾﺎ ﺗﻼﺷــﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑــﺮد اﻫﺪاف ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻔﻊ اﻓﺮاد از ﭘﺮوژه، اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺴــﺐ ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ، ﺷﻬﺮت و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر، ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 اﻫــﺪاف ﭘــﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫــﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺼــﻮری ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود، 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳــﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺠﺎم 
ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. اﻫــﺪاف ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾــﺪ در ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﮐﺎر و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، اﺟﻤﺎﻋﯽ روی آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوژه ای را ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد و درﻇﺎﻫﺮ ﻧﺘﺎﯾــﺞ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾــﻞ داد، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺷــﻤﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺧﻮرده اﯾﺪ، زﯾﺮا ﮐﺎرى را اﻧﺠــﺎم داده اﯾﺪ ﮐﻪ در راﺳــﺘﺎى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

5 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه

1396/06/24
07:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﮔــﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾــﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻣﺤﺪوده را ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﺪ: آه، ﻧﻪ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰى را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.". اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴــﺖ. ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه اى ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮى در ﻣﺤﺪوده رخ داده اﺳــﺖ و آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 ﻣﺤـﺪوده را ﺑـﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و اﮐﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﺪوده داراى ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ:
     - اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ: آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
     - ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ درون ﻣﺤﺪوده و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﺎرج از آن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
     - ﻧﯿﺎزﻫﺎ: آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻻزم اﺳﺖ.
 ﺑـﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤـﺪوده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻓــﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭘــﺮوژه، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤــﺪوده ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪوده را ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
 ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﭘـﺮوژه و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ، آﮔﺎﻫﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﻰ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳــﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾﺎد آﻧﺮا ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد، زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﺟﻪ دارد. ﺣﺎﻣﯿﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و اﯾﻦ، ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﻫﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪى، آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮى رخ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، آﻧﺮا ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ؛ و اﯾﻦ، ﻧﺸــﺎﻧﻪ اى از ﺧﺰش ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ. اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﻰ داﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎده ﺗﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻗﻼم ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﯾــﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺣﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪوده اى ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ اى وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

7 پرسش که درباره محدوده پروژه باید بپرسید

1395/10/4
05:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 پرسش که درباره محدوده پروژه باید بپرسید

در ابتدای هر پروژه، یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید، تعیین دقیق محدوده پروژه است. با حامی یا سایر ذی نفعان کلیدی پروژه، جلسه ای تشکیل دهید و 7 پرسش زیر را در مورد محدوده پروژه مطرح نمایید:

    چه کسی محدوده را تعریف می کند؟ شاید حامی پروژه، فردی مناسب برای تعریف جزئیات پروژه نباشد. بپرسید که چه کسی واقعاً در جایگاهی قرار دارد که نیازهای پروژه را تعریف کند. توجه داشته باشید که ممکن است چند نفر در این جایگاه باشند نه یک نفر.

    چه کسی محدوده را تأیید می کند؟ هنگامی که تضادی رخ دهد یا نیاز به تصمیم گیری باشد، لازم است کسی حکمیت کند. این فرد (یا کمیته) باید بیشترین آگاهی را درباره نیازهای پروژه داشته باشد.

    اهداف شما چیست؟ اهداف پروژه باید در منشور پروژه درج شده باشد؛ اما اگر هنوز این سند را ندیده اید (یا هنوز وجود ندارد) تعیین اهداف را با گفتگو با ذی نفعان کلیدی پروژه آغاز نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    چگونه متوجه می شوید که به اهداف دست یافته اید؟ در مورد اینکه نتیجه نهایی چه خواهد بود، چگونه به نظر خواهد رسید، و کارفرمایان چه احساسی در مورد آن خواهند داشت، گفتگو کنید.

    چه مقدار انعطاف پذیری وجود دارد؟ معمولاً برای مدیریت هر پروژه ای یک مثلث آهنی زمان، هزینه و کیفیت، تعریف می شود. موفقیت پروژه شما به هماهنگی این سه عامل بستگی دارد. قبل از هر اقدامی، ببینید آیا انعطافی برای مدیریت این مثلث وجود دارد.

    فرضیات شما چیست؟ هنگامی که نوبت به تعریف محدوده پروژه می رسد، وظیفه شما آن است که تمامی فرضیات ذی نفعان را درک کرده، مستند نمایید. مثلاً ممکن است حامی پروژه فرض کرده باشد که پروژه تا تابستان آماده خواهد شد، حتی اگر خواسته باشد که ماه را درون یک بشقاب قرار دهید.

    همه اش همین است؟ جلسه را با یک پرسش باز، خاتمه دهید. اجازه بدهید ذی نفعان مطمئن شوند که تمامی آنچه را که می خواهند، مطرح کرده اند. این پرسش را در طی پروژه و از تمامی افراد درگیر بارها بپرسید.ادامه مطلب ادامه مطلب

دو عنصر اصلی محدوده پروژه را تعریف کنید

1395/09/23
04:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دو عنصر اصلی محدوده پروژه را تعریف کنید

تعریف محدوده، مهمترین بخش تعریف اولیه و فرآیند برنامه ریزی پروژه است. اگر ندانید چه چیزی را باید تحویل بدهید و مرزهای پروژه کدامند، شانسی برای موفقیت نخواهید داشت. اگر محدوده را بخوبی تعریف نکنید، مدیریت محدوده تقریباً غیرممکن خواهد بود.
اغلب افراد می دانند که محدوده پروژه به چه معناست، اما بسیاری از آنها هنگامی که سعی دارند واقعاً محدوده یک پروژه را تعریف کنند، دچار مشکل می شوند. تعریف محدوده پروژه، کار آسانی خواهد بود اگر به خاطر بیاورید که در تعریف محدوده پروژه، دو جنبه اصلی وجود دارد:

    اقلام قابل تحویل: تمامی پروژه ها اقلام قابل تحویلی را تولید می کنند. (گاهی به آنها "محصولات" پروژه نیز گفته می شود.) در تعریف محدوده پروژه همواره باید اقلام قابل تحویل را ذکر کنید. توجه داشته باشید که تمرکز شما باید بر اقلام قابل تحویل نهایی باشد نه اقلام قابل تحویل میانی.

    مرزهای پروژه: مرزهای پروژه مشخص می کند که پروژه چه چیزهایی را شامل می شود و چه چیزهایی را شامل نمی گردد. به یاد داشته باشید که هر گاه بیان کردید که چیزی در درون مرزهای پروژه قرار می گیرد، باید متضاد آنرا هم بیان کنید و بگویید که در مقابل آن، چه چیزی در درون مرزهای پروژه قرار نمی گیرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محدوده پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محدوده پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic