درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محدوده


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه

1396/06/24
07:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﮔــﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾــﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻣﺤﺪوده را ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﺪ: آه، ﻧﻪ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰى را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.". اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴــﺖ. ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه اى ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮى در ﻣﺤﺪوده رخ داده اﺳــﺖ و آن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 ﻣﺤـﺪوده را ﺑـﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و اﮐﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﺪوده داراى ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ:
     - اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ: آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
     - ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ درون ﻣﺤﺪوده و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﺎرج از آن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
     - ﻧﯿﺎزﻫﺎ: آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻻزم اﺳﺖ.
 ﺑـﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤـﺪوده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻓــﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭘــﺮوژه، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤــﺪوده ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪوده را ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
 ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﭘـﺮوژه و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ، آﮔﺎﻫﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﻰ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳــﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾﺎد آﻧﺮا ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد، زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﺟﻪ دارد. ﺣﺎﻣﯿﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و اﯾﻦ، ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﻫﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪى، آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮى رخ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، آﻧﺮا ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ؛ و اﯾﻦ، ﻧﺸــﺎﻧﻪ اى از ﺧﺰش ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ. اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﻰ داﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﭼﻮن ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ارزﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎده ﺗﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻗﻼم ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﯾــﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺣﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪوده اى ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ اى وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.


3 تکنیک برای مدیریت محدوده پروژه

1395/12/15
21:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
3 تکنیک برای مدیریت محدوده پروژه

کلمه "محدوده" برای توصیف کلیت کار و مرزهای کلی پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد. محدوده، تعریف می کند که پروژه چه چیزهایی را تحویل خواهد داد و چه چیزهایی را تحویل نخواهد داد. اگر می خواهید قادر باشید که محدوده پروژه را به طور مؤثر مدیریت کنید، باید آنرا بخوبی تعریف نمایید. تکنیک های زیر در مدیریت محدوده به شما کمک خواهد کرد:

    تمامی افراد را در مورد مدیریت محدوده، پاسخگو کنید. بسیاری از فرآیندهای مدیریت محدوده، در سطح مدیر پروژه خوب عمل می کند، اما توسط اعضای تیم مورد سازش و مصالحه قرار می گیرد. اگر مدیر پروژه در اجرای قوانین تغییر محدوده سختگیر باشد، ممکن است کارفرما برای اِعمال تغییرات مورد نظر خود، مستقیماً به سراغ اعضای تیم برود. چاره کار آن است که تمامی افراد نسبت به فرآیندهای مدیریت محدوده، پاسخگو باشند.

    در پروژه های بزرگ، یک کمیته کنترل تغییر تشکیل دهید. گاهی اوقات در پروژه های بسیار بزرگ، حامی مالی پروژه نمی تواند به تنهایی در مورد تغییر محدوده، تصمیم بگیرد. این مورد خصوصاً زمانی اتفاق می افتد که تغییر، سازمان های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ یا زمانی که چندین سازمان در سرمایه گذاری برای پروژه، همکاری یا مشارکت داشته باشند و بخواهند در ارزیابی درخواست های تغییر محدوده، نظر بدهند. در اینگونه موارد، ممکن است لازم باشد تا گروهی از افراد، تغییر محدوده را تصویب نمایند. معمولاً به این گروه "کمیته کنترل تغییر" گفته می شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مطمئن شوید که فرد مناسب، تغییرات محدوده را تصویب می کند. یک مشکل معمول در پروژه ها آن است که اعضای تیم نقش حامی مالی، کارفرما و کاربران نهایی را در زمینه مدیریت تغییر، درک نمی کنند. به طور کلی، حامی مالی، کسی است که بر روی پروژه سرمایه گذاری کرده است؛ در رأس سازمان پروژه قرار دارد و نمی توان هر روز او را دید. افرادی که تیم پروژه با آنها سر و کار دارند، غالباً کارفرمایان عادی و کاربران نهایی هستند. مهم نیست که یک تغییر چقدر برای کاربران نهایی اهمیت دارد؛ آنها نمی توانند در مورد تغییر محدوده تصمیم بگیرند و آنرا تصویب نمایند. فقط حامی مالی (یا نماینده او) باید تغییر محدوده را تصویب کند.

7 پرسش که درباره محدوده پروژه باید بپرسید

1395/10/4
05:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 پرسش که درباره محدوده پروژه باید بپرسید

در ابتدای هر پروژه، یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید، تعیین دقیق محدوده پروژه است. با حامی یا سایر ذی نفعان کلیدی پروژه، جلسه ای تشکیل دهید و 7 پرسش زیر را در مورد محدوده پروژه مطرح نمایید:

    چه کسی محدوده را تعریف می کند؟ شاید حامی پروژه، فردی مناسب برای تعریف جزئیات پروژه نباشد. بپرسید که چه کسی واقعاً در جایگاهی قرار دارد که نیازهای پروژه را تعریف کند. توجه داشته باشید که ممکن است چند نفر در این جایگاه باشند نه یک نفر.

    چه کسی محدوده را تأیید می کند؟ هنگامی که تضادی رخ دهد یا نیاز به تصمیم گیری باشد، لازم است کسی حکمیت کند. این فرد (یا کمیته) باید بیشترین آگاهی را درباره نیازهای پروژه داشته باشد.

    اهداف شما چیست؟ اهداف پروژه باید در منشور پروژه درج شده باشد؛ اما اگر هنوز این سند را ندیده اید (یا هنوز وجود ندارد) تعیین اهداف را با گفتگو با ذی نفعان کلیدی پروژه آغاز نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    چگونه متوجه می شوید که به اهداف دست یافته اید؟ در مورد اینکه نتیجه نهایی چه خواهد بود، چگونه به نظر خواهد رسید، و کارفرمایان چه احساسی در مورد آن خواهند داشت، گفتگو کنید.

    چه مقدار انعطاف پذیری وجود دارد؟ معمولاً برای مدیریت هر پروژه ای یک مثلث آهنی زمان، هزینه و کیفیت، تعریف می شود. موفقیت پروژه شما به هماهنگی این سه عامل بستگی دارد. قبل از هر اقدامی، ببینید آیا انعطافی برای مدیریت این مثلث وجود دارد.

    فرضیات شما چیست؟ هنگامی که نوبت به تعریف محدوده پروژه می رسد، وظیفه شما آن است که تمامی فرضیات ذی نفعان را درک کرده، مستند نمایید. مثلاً ممکن است حامی پروژه فرض کرده باشد که پروژه تا تابستان آماده خواهد شد، حتی اگر خواسته باشد که ماه را درون یک بشقاب قرار دهید.

    همه اش همین است؟ جلسه را با یک پرسش باز، خاتمه دهید. اجازه بدهید ذی نفعان مطمئن شوند که تمامی آنچه را که می خواهند، مطرح کرده اند. این پرسش را در طی پروژه و از تمامی افراد درگیر بارها بپرسید.مدیریت ضعیف تغییرات محدوده می تواند پروژه شما را به نابودی بکشاند

1395/10/2
22:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت ضعیف تغییرات محدوده می تواند پروژه شما را به نابودی بکشاند

مدیریت محدوده، یکی از ضروری ترین جنبه های مدیریت پروژه است. با این حال، اگر محدوده را بخوبی تعریف نکرده باشید، مدیریت محدوده تقریباً غیرممکن خواهد بود. تعریف محدوده به این معناست که مرزها و اقلام قابل تحویل پروژه و الزامات محصول را بند بند مشخص کرده باشید. تمامی اینها باید به تأیید حامی پروژه برسد.
پس از تعریف و تأیید محدوده پایه، مادامی که تغییرات مدیریت شود، هیچ مشکلی در ارتباط با تغییر محدوده وجود نخواهد داشت.
هر پروژه ای باید فرآیندی برای مدیریت مؤثر تغییرات داشته باشد. این فرآیند باید موارد زیر را شامل گردد:

    شناسایی تغییر
    تعیین ارزش تجاری تغییر
    برآورد تأثیر بر روی پروژه و سپس ارائه اطلاعات به دست آمده به حامی پروژه تا آنها را ارزیابی کند

حامی پس از ارزیابی منافع و تأثیر تغییر بر پروژه، می تواند تصمیم بگیرد که آنرا تأیید کند یا خیر.
متداولترین مشکلات مدیریت تغییرات محدوده عبارتند از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نداشتن محدوده پایه تأیید شده، که به کار گیری مدیریت تغییرات محدوده را دشوار می سازد.
    تعریف محدوده در سطح بالا، که تشخیص تغییر مفاد محدوده را دشوار می کند.
    به رسمیت نشناختن اینکه تغییری در محدوده رخ داده است.
    نداشتن یک فرآیند رسمی پذیرفته شده برای مدیریت محدوده
    مدیریت نکردن تغییرات جزئی محدوده
    مستند نکردن تمامی تغییرات - حتی تغییرات جزئی
    مجبور کردن مدیر پروژه به تصمیم گیری درباره تغییر محدوده، به جای حامی پروژهمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محدوده

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محدوده,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|