درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محاسبات


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نکاتی در مورد محاسبات مربوط به ادعاهای قراردادی

1395/10/2
22:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی در مورد محاسبات مربوط به ادعاهای قراردادی

هزینه های مربوط به ادعاهای قراردادی را می توان به صورت زیر، دسته بندی نمود:

    هزینه های مربوط به تغییرات فنی در قرارداد
    هزینه های مربوط به کم کاری ها و اضافه کاری ها نسبت به قرارداد
    هزینه های مربوط به تعدیل ناشی از تأخیرات نسبت به قرارداد
    هزینه های مربوط به تعدیل های خاص ناشی از بروز شرایط ویژه در کشور، افزایش هزینه ها، افزایش نرخ ارز و غیره

با آنکه برای انجام محاسبات مربوط به هزینه های ادعاها قوائد، قوانین و بخشنامه هایی وجود دارد، اما مشکل اصلی در انجام و تحلیل محاسبات مربوطه، همواره عدم آگاهی از این قوانین و بخشنامه ها نیست. به اعتقاد نگارنده مقاله، مشکل مهمتر عدم وجود ساختار سازمانی منسجم و تفکر سیستمی و یکپارچه برای تحلیل و انجام محاسبات است.
در اینجا به اهم مواردی که در هنگام انجام محاسبات مربوط به ادعاها باید مد نظر قرارگیرد، اشاره می شود:

    تجزیه و تحلیل ادعای مطرح شده، در مقایسه با مفاد قرارداد، از جنبه های حقوقی، مدیریتی و فنی: عدم آگاهی از مفاد قرارداد، یک نقطه ضعف عمده در مذاکرات و تحلیل هزینه های مربوط به ادعاهاست. تذکر این نکته نیز ضروری است که در برخی از موارد، متون و پیوست های قراردادی، تمامی اتفاقات احتمالی در حین اجرای کار را پوشش نمی دهد.

    بررسی سایر حوزه های قرارداری یا جبهه های کاری متأثر از ادعای مطرح شده: مهم است که پیمانکار و کارفرما بدانند که ادعای مطرح شده، چه تأثیری بر سایر ارکان پروژه و یا حتی سازمان دارد. ممکن است نه تنها در سیاست انجام محاسبات، بلکه در مطرح کردن یا نکردن ادعا نیز مؤثر باشد!

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تعیین مبانی مشخص برای انجام محاسبات مربوط به ادعا: لازم است طرفین قرارداد قبل از ورود به جزئیات محاسبات، درخصوص مبانی آن با یکدیگر به توافق برسند. یک نکته مهم آن است که طرفین قبول داشته باشند که تغییر جزء لاینفک پروژه هاست. بنابراین، توافق در مورد مبانی انجام محاسبات، بسیار حانز اهمیت می باشد.

Organization of the Delivery Level

1395/05/29
15:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
The delivery level is simple, and we only have one role there: the Team Manager.

Well, you may have multiple teams, with multiple Team Managers. If you’re outsourcing your Work Packages, each contractor will be considered a “team”, and a representative from that team will be considered the Team Manager. 

The Project Manager agrees with the Team Managers on the definition and plan of the deliverables, which is called Work Package. The Team Managers develop the product, send periodic reports on them called Checkpoint Report, and finally, hand it over to the Project Manager. 


During their work, if the Team Managers have an issue with consequences outside their allowed tolerance levels, they will escalate it to the Project Manager. Remember? Manage by exception principle.
So, who’s the Project Manager?


To Buy Or Not to Buy?

1395/05/29
15:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Sometimes both options of building something in-house, and outsourcing/buying it is possible for certain parts of the project. Those options are different in time, cost, quality, and many other aspects. We should consider the consequences of those options and pick the best ones. Then, of course, we have to adjust our previous plans to reflect this decision (e.g., time and cost).

The domain that deals with this is called procurement in PMBOK.

Can you recall the domains we’ve discussed so far?
Procurement, Time, Cost, Scope, Quality, and Stakeholders.

These domains are called Knowledge Areas in PMBOK. These are the links in our project management chain, those that should be connected properly, and balanced.
There are ten Knowledge Areas in PMBOK.

So, we’ve gone through the planning of six Knowledge Areas so far. There are a few other things we should do in planning. Can you tell what?


Organization

1395/05/29
15:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
It’s now time to discuss something interesting: people involved in the project. 

Based on the “manage by exception” principle, we need to have multiple levels of authority in the project. There are three of them:
  • Directing level – it’s about the high-level decisions and benefits, focused on the project as a whole
  • Managing level – it’s about the day to day management of the project, mainly focused on stages
  • Delivery level – it’s about producing the deliverables, focused on “Work Packages”
A “Work Package” describes a deliverable that needs to be done inside the stage. There are multiple Work Packages in each stage.

Alright, let’s talk about the delivery level tomorrow. What kind of people do you need to have there?


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محاسبات

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محاسبات,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|