درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ماتریس اولویت اقدامات


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت

1397/01/24
21:54
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت، اﺑﺰار ﺳــﺎده اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐــﻪ ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎ را ﺑﺎﯾــﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ از زﻣﺎن، اﻧﺮژى و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺮﯾﻊ
ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ
ﮐﺎرﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﻬﻮده
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ:

ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺟﺎرى ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳــﺖ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮ آن و ﺳــﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻼﺷﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻻزم اﺳﺖ، اﻣﺘﯿﺎزى ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 10 ﺑﺪﻫﯿــﺪ. (ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗــﻼم، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.)
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط را ﺑﺮ روى ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى، واﮔﺬار، ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ماتریس اولویت اقدامات

1395/06/26
19:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ماتریس اولویت اقدامات

ماتریس اولویت اقدامات، یک تکنیک ترسیمی ساده است که به شما کمک می کند تا با اولویت بندی کارها بیشترین استفاده را از زمان و فرصت هایی که در اختیار دارید، به عمل آورید.
فرمت اصلی این ماتریس را می توانید در شکل، مشاهده کنید.
برای ترسیم و به کارگیری ماتریس اولویت اقدامات، به ترتیب زیر عمل نمایید:

    اقداماتی را که مایلید انجام دهید، فهرست کنید.
    به آنها امتیازی از صفر تا 10 براساس تأثیرگذاری آنها تخصیص دهید (صفر برای عدم تأثیرگذاری و 10 برای بیشترین تأثیر).
    به آنها امتیازی از صفر تا 10 براساس تلاشی که بدان نیاز دارند، تخصیص دهید (صفر برای کمترین و 10 برای بیشترین تلاش).
    محورهای مختصات را مطابق شکل ترسیم نموده، محل هریک از اقدامات را بر روی آن مشخص سازید.
    فعالیت ها را با توجه به محدوده ای که در آنها قرار می گیرند، انتخاب یا حذف نمایید.

محدوده های 4 گانه ماتریس اولویت اقدامات:

    Quick Wins: این اقدامات دارای بیشترین جذابیت هستند و به نسبت تلاش اندکی که برای آنها به خرج می دهید، بازده خوبی برای شما دارند. بیشترین تمرکز خود را بر این اقدامات متمرکز سازید.
    Major Projects: با اینکه بازده خوبی دارند، زمان زیادی برای تکمیل آنها لازم است؛ یعنی اینکه می توانند تعداد زیادی از اقدامات نوع اول را تحت الشعاع قرار دهند. اگر درگیر چنین فعالیت هایی هستید، آنها را هرچه سریعتر و با بیشترین کارآیی به اتمام برسانید.
    Fill Ins: نگران انجام این کارها نباشید؛ اگر وقت اضافی داشتید، آنها را انجام دهید، اما اگر کارهای بهتری پیش آمد، از این فعالیت ها صرف نظر کنید.
    Hard Slogs: از این اقدامات بپرهیزید؛ نه تنها بازده چندانی ندارند، وقت شما را نیز، که می توانید برای اقدامات بهتر صرف کنید، می گیرند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ماتریس اولویت اقدامات

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ماتریس اولویت اقدامات,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|