درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اجرای یك پروژه مستلزم ارتباطات بسیار میان تمامی مجریان است. در نتیجه ، انجام برنامه‌ریزی ، تخمین هزینه‌ها و كنترل آنها ، گزارش وضعیت و پیشرفت پروژه‌ها جزو اهم این كارهاست. اجرای كارهای اخیر به عهده واحد مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه است كه این خدمات را مستقیما" در اختیار واحدهای اجرایی قرار می‌دهد. این واحد ، اطلاعات لازم را جهت تصمیم‌گیری در اختیار تیم پروژه قرار داده و كنترل بخش های مهندسی ، ساخت و نصب ، تداركات و راه‌اندازی پروژه را انجام می‌دهد مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه در جهت پشتیبانی از كاركرد تیم پروژه ، خدمات زیر را ارائه می‌كند:

- مستندسازی برنامه مدیریت پروژه.
- تعیین استاندارهای هزینه و برنامه زمانبندی پروژه.
- تهیه طرح كلان پروژه از طریق یكپارچه‌سازی فعالیتها.
- جمع‌آوری داده‌ها ، پردازش و تهیه گزارشات لازم برای واحدهای اجرایی در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه.
- آنالیز ریسك و طرحهای مقابله با ریسك.
- امكان‌سازی كنترل هزینه‌های پروژه.
- ارائه گزارشهای ماهیانه سوددهی.
- حصول اطمینان از اینكه تغییر در محدوده كار با تقاضاهای تغییر مطابقت دارد.
- بهنگام داشتن فهرست ادعاهای قراردادی.
- باید مطمئن باشد كه نقدینگی همیشه جلوتر از هزینه‌هاست.
- ریسكهای احتمالی را شناسایی نموده و تاثیر آنها را بر پروژه ارزیابی نماید.

l عملیات برنامه‌ریزی و تهیه برنامه زمانبندی
- گروه برنامه‌ریزی واحدهای اجرایی در آماده‌سازی و نگهداری اطلاعات مربوطه به برنامه‌های زمانبندی ، پروژه را یاری می‌نماید.
- نظارت ، هدایت و پشتیبانی از تمامی فعالیتهای برنامه‌ریزی واحدها.
- همكاری با اعضای تیم پروژه در تهیه برنامه‌زمانبندی كه منجر به تهیه برنامه كلان می‌گردد.
- شاخصهای ارزیابی فعالیتها ، پیشرفت ، درصد تكمیل ، بهره‌وری و غیره را تعیین می‌نماید.
- بهنگام كردن برنامه كلان پروژه هنگامی كه توسط مدیر پروژه درخواست شده باشد.
- بهنگام كردن عملكرد بصورت هفتگی.
- تهیه گزارشات پیشرفت و عقب‌ماندگی فعالتیهای برنامه كلان بصورت ماهانه.
- همكاری با تیم پروژه در جهت حصول اطمینان از اینكه تیم ، فعالیتهای بحرانی را پی‌گیری می‌كند.
l كنترل هزینه
گروه كنترل هزینه ، تیم پروژه را در برآورد هزینه‌ها و كنترل آنها یاری می‌نماید. وظائف آنها شامل موارد زیر می‌گردد:
- نظارت و ارائه روشهای اجرایی در برآورد و كنترل هزینه‌ها.
- مسئول برآورد تخمین‌های مورد نیاز كنترل پروژه.
- پشتیبانی از مدیران واحدهای اجرایی در كنترل هزینه‌ها.
- مستندسازی و نگهداری از سیستم كدینگ پروژه.
- هنگام صدور دستور كار باید مطمئن شود كه:
- بسته‌های كاری اصلی به تایید مدیریت مربوطه رسیده است.
- دستور خرید و یا مناقصه دارای تاییدات لازم می‌باشد.
- مسئول جمع‌آوری و گزارش در موارد:
- تخمین‌های كنترلی.
- ساختار كدینگ پروژه.
- تاییدات توسط مدیر واحد.
- نیازهای شركت و مسئول پروژه.
- نیازهای مشخص پروژه.
l مسئول گزارشات هزینه‌ای:
- تاییدات تامینات مالی
- تعهدات ، تغییرات.
- هزینه‌های خرج شده.
- پیش‌بینی تكمیل كارها.
- درصد تكمیل / بهره‌وری.
- روندها.
- تغییرات و انحرافات - تاكید بر موارد كلیدی است.
- دستورات كار كه نیاز به برنامه اجرایی دارند.
- نقدینگی (گزارش به مسئول پروژه ، مدیرعامل).
- باقیمانده در بودجه اقتضایی.
- مستندسازی و دریافت تاییدیه تغییرات در پروژه ، از طریق فرم تقاضای تغییر ((Project Change Notices.
l برآورد
- پایه نهادن فرآیند تخمین پروژه ، بعنوان قسمتی از فرآیند كمی مدیریت پروژه.
- تهیه تخمینهایی كه پایه كنترل هزینه می‌شود.
- فعالیتهای برآورد روندها و پیش‌بینی‌ها را در پروژه نظارت می‌كند.
l گزارش‌دهی
- مسئول تهیه گزارش وضعیت پروژه شامل:
- گزارشات هفتگی وضعیت.
- گزارشات ماهانه راجع به اقلام كلیدی پروژه.
- گزارش ماهانه پیشرفت.
l سیستمهای پروژه
- تعیین مشخصات سخت‌افزاری.
- مهیاسازی برنامه‌های آموزشی برای كاربران سیستم.
- تامین نیروی انسانی ماهر برای استفاده از سیستمها.
- كمك كردن به مدیران واحدهای اجرایی.
- مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی و حصول اطمینان از قابل دسترس بودن به موقع داده‌ها برای مسئول پروژه.
- كمك در حل اختلافات كاربران سیستمها.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association


- امنیت و نگهداری پایگاه‌های اطلاعاتی.
- احراز اطمینان از تطبیق رویه‌های پروژه با سیستم‌های مكانیزه.
- همكاری با دیگران در ایجاد ارتباط بین سیستمهای فنی و سیستمهای اداری.مفاهیم پایه استانداردهای مدیریت

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

مفاهیم پایه استانداردهای مدیریت

استاندارد های سری ایزو 9000 در واقع تعیین کننده ویژگی ها یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استاندارد هایی هستند که بر فرآیند و عملکرد کلیه فعالیت ها که بر کیفیت محصول یا خدمات نهایی تاثیر می گذارند توجه دارد و به همین روی برای هر نوع صنایع تولیدی و خدماتی کاربرد دارد .

استاندارد های سری ایزو 9000 می گوید که کیفیت محصول ، فقط از طریق کنترل و بازرسی صد در صد به صورت پیوسته قابل تامین نیست بلکه کیفیت باید در فرآیند تولید و آن هم در کلیه بخشهای یک سازمان بوجود آید و به همین سبب است که کیفیت و ارزش نهادن بر کیفیت را مسئولیت مشترک کلیه کارکنان و در تمامی بخشهای یک سازمان به همراه رضایت مشتریان تلقی می نماید .

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management AssociationBusiness Case

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

One of the things we should always watch for, is the Business Case. It’s one of the seven themes in PRINCE2.
Business Case
The Business Case is a concept that contains the justification of the project, and its supportive information. We use it for making high-level decisions, and to see if it’s still beneficial to continue the project.

Do you remember the Manage by Stages principle? OK, let’s discuss the Business Case based on the stages:

Pre-project: it’s not a stage, but a period before we start the project. We just want to know if it’s a good idea to start the project. So, we create a simple Business Case. A complete and reliable Business Case needs a lot of planning; for example, we should know the resource requirements and schedule. But it’s really expensive to do so for every idea. That’s why we create an “outline Business Case” in the pre-project period, which is really rough and high-level. If it was promising, we’ll move on to the first “stage”.
Initiation stage: the first stage is initiation, and it simply means “planning”. In this stage, we prepare a high-level plan for the whole project. Therefore, we would be able to turn our “outline Business Case” into a real “Business Case”. Then we check to see if the project is beneficial enough, and if it was, we will start the second stage, which is the first delivery stage.
Delivery stages: we will have one or more delivery stages after the initiation stage. During them, we will keep updating the business case and use it to make the high-level decisions and see if we need to cancel the

project

.


It’s easy to talk about updating the Business Case, but it needs a lot of work. So, when should we do it? Every week for example? Of course not. What’s your idea? Tip: we do it for two events.برگزاری دوره آموزشی پرینس 2, Prince2

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

چوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها برای مدیریت انواع پروژه‌ها خصوصاً پروژه‌های فناوری اطلاعات می‌باشد. این دوره 3 روزه به عنوان دوره تکمیلی تور آموزشی PRINCE2 تهیه و ارائه گردیده است تا شرکت کنندگان دوره مذکور بتوانند آنچه را بصورت عمومی و بعضا اجمالی در درباره پرینس 2 شنیده اند را بصورت خاص و اثربخش به عنوان یک متدولوژی مدیریت پروژه در پروژه های خود مورد استفاده قرار دهند.

http://modiriatsakht.com/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-10_00-35-43-1024x512.jpg

این دوره برای افرادی که بصورت روزانه در حال کار برروی پروژه هستند طراحی شده است. دوره با ارائه دانش کاربردی به بررسی نحوه بکارگیری روش PRINCE2 در مدیریت پروژه ها میپردازد.

محل برگزاری دوره:کلاردشت شهر اکسیژن

لینک ثبت ناممهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قرارداد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|