درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قدرت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

1397/02/18
13:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرى ﺿﺮورى اﺳــﺖ. اﮔــﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳــﺘﺎره ﺑﺎﻟﻘــﻮه آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ درﺧﺸﯿﺪ. اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. 
ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ، رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾــﻦ راﺑﻄﻪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ و درك ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد، و ﺳــﭙﺲ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻮﺷــﯿﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﺴــﺘﺠﻮى ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺋﯿﺴــﺘﺎن ﺑﺎﺷــﯿﺪ، و در ﭘﻰ آن، رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


قدرت عادات خوب

1395/12/15
21:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
قدرت عادات خوب

عادت های مثبت، آجرهای بنای تغییرند. آنها قدرتمندند. ایجاد عادت های مثبت، یکی از روش های به دست گرفتن مجدد کنترل آینده است. این عادت ها هر بار سبب وقوع یک تغییر می شوند و به شما کمک می کنند تا مطمئن شوید که این تغییرات، بخشی از زندگی شما خواهند شد.
به هر حال اگر عادت های خوب جدید را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید، احتمال دستیابی شما به اهدافتان به مراتب بیشتر خواهد شد. مراحل زیر را دنبال کنید تا عادت های خوب خود را ماندگار نمایید:

    آنچه را که می خواهید به دست آورید، شناسایی کنید.
    در جریان عادی زندگی خود، عادت های خوب را ایجاد نمایید.
    به عادت های خود بیندیشید.
    نظم و انضباط شخصی خود را توسعه دهید.
    پشتیبانی دریافت کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


هنگامی که تصمیم می گیرید در زندگی خود عادت های جدید به وجود آورید، هر بار فقط بر روی یک عادت تمرکز کنید. اگر سعی داشته باشید که کل برنامه خود را یکباره پیاده کنید، به احتمال زیاد از پای در خواهید آمد و به عادت های قبلی خود باز خواهید گشت.5 منشأ قدرت

1395/10/4
05:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 منشأ قدرت

یکی از قابل توجه ترین مطالعات در مورد قدرت، در سال 1959 توسط دو روانشناس به نام های جان فرنچ (John French) و برترام راون (Bertram Raven) انجام شد. آنها پنج منشأ برای قدرت، شناسایی کردند:

    قدرت قانونی: این قدرت از این باور سرچشمه می گیرد که هر فردی حق دارد تقاضاهایی داشته باشد، و انتظار داشته باشد که دیگران آنهارا بپذیرند و رعایت کنند.

    قدرت پاداش: این نوع قدرت، از توانایی یک فرد در پاداش دادن به دیگران برای کاری که انجام داده اند، حاصل می شود.

    قدرت تخصص: این قدرت، مبتنی است بر دانش و مهارت ممتاز یک فرد.

    قدرت مرجعیت: این قدرت، حاصل جاذبه، شایستگی، و حق محترم شمرده شدن از سوی دیگران است.

    قدرت قهری: این نوع قدرت از این باور سرچشمه می گیرد که یک فرد می تواند دیگران را برای عدم اطاعتشان، تنبیه کند.

با آگاهی از این منابع قدرت می توانید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    بهتر درک کنید که چرا تحت نفوذ دیگری قرار دارید، و تصمیم بگیرید که آیا مایل هستید منشأ قدرت به کار گرفته شده را بپذیرید یا خیر.
    منابع قدرت خود را شناسایی کنید.
    با استفاده از منابع قدرت خود و توسعه آنها، مهارت های رهبری خود را به گونه ای مناسب و برای تأثیرگذاری بهتر، پایه ریزی کنید.برچسب ها:منشأ قدرت ،منشأ ،قدرت ،

قدرت تخصص

1395/07/1
21:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
قدرت تخصص

انواع متعددی از منابع قدرت وجود دارد که یک رهبر می تواند آنها را ایجاد کند و مورد استفاده قرار دهد. برخی از این منابع قدرت، امروزه دیگر کارآیی چندانی ندارند، مانند قدرت موقعیت، قدرت اعطای پاداش، قدرت تنبیه و ...؛ سه نوع قدرت مثبت نیز وجود دارد که رهبران کارآمد بخوبی از آنها استفاده می کنند: قدرت کاریزماتیک، قدرت تخصص، و قدرت مرجعیت.
در اینجا به نکاتی جهت ایجاد قدرت تخصص اشاره می کنیم:

    تخصص کسب کنید. کاملاً بدیهی است که اولین گام، کسب تخصص است. اما فقط متخصص بودن، کافی نیست؛ این هم ضرورت دارد که افراد شما، تخصصتان را به رسمیت بشناسند و به شما به عنوان منبعی قابل اعتماد از اطلاعات و آگاهی نگاه کنند.

    تخصص های خود را آشکار سازید. زیردستان، همکاران، و مافوق های شما باید از تحصیلات رسمی، تجربیات کاری مرتبط و کارهای برجسته شما آگاه گردند. یک روش متداول برای این کار، آن است که دیپلم ها، لیسانس ها، تشویق نامه ها و سایر مدارک تخصصی خود را در محلی مناسب، در دفتر خود نصب کنید.

    اعتبار خود را حفظ کنید. اکنون باید بدقت از تصویر متخصصانه ای که از خود ترسیم کرده اید، محافظت نمایید. بدین منظور، از اظهار نظر در مورد موضوعاتی که اطلاعات کافی در مورد آنها ندارید، بپرهیزید.

    به هنگام بحران، با اطمینان و قاطعانه عمل کنید. در شرایط بحرانی یا اضطراری، زیردستان، یک رهبر "قدرتمند" را که به نظر می رسد می داند چگونه گروه خود را در مواجهه با مشکل هدایت کند، ترجیح می دهند.

    آگاه بمانید. قدرت تخصص از طریق ارائه نظریات منطقی و نشان دادن مهارت، اِعمال می شود. ارائه نظریات منطقی، بستگی دارد به اینکه به طور مداوم از واقعیات روز آگاهی پیدا کنید. بنابراین، ضروری است که از پیشرفت های درون تیم خود، درون سازمان خود، و جهان خارج، آگاهی کامل و به روز داشته باشید.

    نگرانی های اعضای تیم را شناسایی کنید. ارائه نظریات منطقی نباید یک طرفه و فقط از جانب رهبر به اعضای تیم باشد. با دقت به نگرانی ها و موارد عدم اطمینان اعضای تیم خود گوش کنید و به آنها اطمینان بدهید که به این موارد، رسیدگی خواهید کرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تهدیدی برای حس لیاقت زیردستان خود نباشید. قدرت تخصص، براساس تفاوت سطح دانش رهبر و اعضای تیم پدید می آید. اگر این تفاوت سطح، خیلی زیاد و آشکار باشد، ممکن است مقایسه ها برای اعضای تیم نامطلوب باشد و حس لیاقت آنها را متزلزل سازد.برچسب ها:قدرت تخصص ،قدرت ،تخصص ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قدرت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر قدرت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|