درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فشار روانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد

1396/08/28
08:29
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸــﺎر، اﻓﺮاد را ﺑﺮﻣﻰ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮﺳــﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎل  1908ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد. رواﻧﺸﻨﺎﺳــﺎن، راﺑﺮت ﯾﺮﮐــﺲ (Robert Yerkes) و ﺟﺎن دادﺳــﻮن (John Dodson) درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺸــﺎر از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رود، ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻓﺸــﺎر، اﺑﺘﺪا ﺑــﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ ﺧﻔﯿﻒ و اﻧﺪﮐﻰ ﺗﻨــﺰل در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر، ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻓﺮد دﭼﺎر اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴــﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺪت زﯾﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺧﻂ ﺑﺮوز ﻓﺮﺳــﻮدﮔﻰ ﺷــﻐﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از آن ﺑﺪﺗﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﺟﺴــﻤﻰ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﻰ و ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻰ، ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎرى ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮى ﺑﺸﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﻓﺸــﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن آن، ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﮐﻨﺘــﺮل، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴــﺮدى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳــﺖ ﻧﺪﻫﺪ و اﺳﺘﺮس، ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﻰ دارد، اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فشار روانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فشار روانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|