تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرهنگ سازمانی

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرهنگ سازمانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 اﻧﺘﻈﺎم (دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ) ﺑﺮاى ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻋﺎﻟﻰ

1396/11/24
20:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرى را آﻏﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ.
ﮐﻠﻤــﻪ "ﺳــﺎزﻣﺎن"(organization) و ﮐﻠﻤــﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ"(organism) از ﯾﮏ رﯾﺸﻪ ﻟﻐﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫــﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ دارد. روش ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران در آﻏﺎز راه اﻧــﺪازى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر در ﭘﯿﺶ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺬرﻫﺎﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺘﻰ ﻃﻰ دو، ﭘﻨﺞ 
و ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﯿﺪ، ﻧﺤﻮه راه اﻧﺪازى ﺷــﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، زﻣﯿﻨــﻪ را ﺑﺮاى آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎى ﺷــﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳــﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴــﺖ، آﻣﺎده ﻣﻰ ﺳــﺎزد. اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷــﻮد: رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺷﯿﻮه اى ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻣﻮر، در ﭘﯿﺶ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ".
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن، ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻮد، درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺣﯿﺎط زﯾﺒﺎ. ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ" را ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ، ﺑﺬرﻫﺎى آﻧﺮا ﻣﻰ ﮐﺎرﯾﺪ. اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﮑﻮس را در ﻣﻮرد آن، اِﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ. اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ، آﻣﻮزه ﻫــﺎى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷــﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮ اﺳــﺘﺮس، آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ. ﭘﺲ ﺑﺬر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ را در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎى ﺧﻮد ﻧﮑﺎرﯾﺪ. از داﻧﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل، درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﻧﻤﻰ روﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﺘﻼﻃﻢ، ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﺳﺎزﻧﺪه و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿــﺰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﭼﻬﺎر اﻧﺘﻈــﺎم اﺻﻠﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬر آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎرﯾﺪ:
 ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت: ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻓﺮاد را ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 ﺳﺎدﮔﻰ: ﺳﺎدﮔﻰ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﻫﺎى ﺑﻰ ﻣﻮرد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 ﻓﻀﺎ: ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ دﺳﺘﺎورد و ﺧﺮوﺟﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ، ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ ﻗﻮا 
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
 ﺳﯿﺴﺘﻢ: در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، اﺻﻄﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ" ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎرى را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ: اﺳﺘﺨﺪام، ﻋﻤﻠﮑﺮد، دﺳﺘﻤﺰد و ﭘﺎداش، ﺗﻌﻄﯿﻼت، ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر، ﮐﺪ ﻟﺒﺎس، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه. ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﯾﺎ روﯾﻪ اى ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﯾﺎ آﻧﺮا ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ: ﭼﺮا ﻫﺮ ﮐﺎرى را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اى اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ؟".


7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ

1396/07/1
12:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ Jeff Bezos در ﺳــﺎل  1994آﻣــﺎزون را راه اﻧﺪازى ﮐﺮد، ﭼﻪ ﮐﺴــﻰ ﻣﻰ داﻧﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ او ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤــﺚ ﻫﺎى داغ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸــﻮر درﺑﺎره اﺧﻼق ﮐﺎرى آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻏﻮل ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴــﺨﺮه و ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ آن، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﻰ ﻗﻮى را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺸــﻖ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎ ﮐﺎر، و دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿــﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﯿﺶ از  6600ﻧﻈﺮ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ آﺳــﯿﺒﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺷــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺳــﻬﺎم آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﺮﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از ﺗﺰﻟﺰل در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮى در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر داروﯾﻨﻰ آﻣﺎزون ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ، اﻣﺎ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻔﻰ اى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻼق را ﭘﺮورش دﻫﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7ﺷــﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻣﺎزون اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.
 اﮔﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ ﺷﻐﻠﻰ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻣﺮى ﻋﺎدى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ اﺻﻼح و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب، ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮه ورى اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺴﻤﻰ و روﺣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، آﺳﯿﺐ ﺟﺪى وارد ﺳﺎزد.
 اراﺋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎردار، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﻰ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓــﺮاد، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرى ﭘﺮ از ﺗﺮس و ﺑــﻰ اﻋﺘﻤﺎدى را ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﭘﺴــﻨﺪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در اﺑﺮﻫﺎﯾﻰ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎى درﺳﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
 اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴــﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاى آوردن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﻬﺎ، ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ، واﻗﻌﺎً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑﻠــﻮغ ﮐﺎرى و ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ داراى ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺑﻬﺘﺮى در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ، ﮔﻮش ﮐﺮدن و ﺑﺴﯿﺎرى ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


4 ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

1396/07/1
11:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، ﻧﻤﺎدﻫﺎ و رﻓﺘﺎر اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ. راﺑــﺮت اى. ﮐﻮﺋﯿﻦ و ﮐﯿﻢ اس. ﮐﺎﻣِﺮون، در داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﯿﺸــﯿﮕﺎن، ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟

 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﻪ اى: ﺷــﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت، ﭘﺮورش، و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻨﻌﻄﻒ: ﭘﻮﯾــﺎ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﯾﺴــﮏ ﭘﺬﯾﺮى، ﻧﻮآورى، و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر"
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﺎزارى: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، و ﺣﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ"
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻰ: ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ورى، ﺛٌﺒﺎت، و اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ"


فرهنگ سازمانی شما موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد

1395/09/25
16:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
فرهنگ سازمانی شما موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد

بدیهی است که بعضی از سازمان ها، در مدیریت پروژه ها، نسبت به سازمان های دیگر بهتر عمل می کنند. احتمالاً هیچ سازمانی را نمی توان یافت که نرخ موفقیت آن 100 درصد یا صفر درصد باشد. اما قطعاً عملکرد برخی از سازمان ها در سطحی بالاتر از سازمان های دیگر قرار دارد.
عوامل سازمانی متعددی وجود دارد که توانایی شما را در تحویل موفقیت آمیز پروژه ها تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از مهمترینِ این عوامل، فرهنگ سازمانی است.
کلمه "فرهنگ" معمولاً بدین معناست که "ما چگونه کارها را انجام می دهیم". تصور کنید که از شما می پرسند که سازمانتان در انجام و تحویل پروژه ها چقدر موفق است. اگر پاسخ بدهید که "ما بسیار ضعیف عمل می کنیم"، در واقع برداشتی از فرهنگ خود را ابراز کرده اید.
زمینه هایی وجود دارد که فرهنگ سازمانی در موفقیت پروژه ها نقشی ایفا می کند، از جمله:

    جهت گیری فرآیند: بسیاری از سازمان ها فرآیندهای مناسبی را مورد استفاده قرار می دهند، و افراد معمولاً این فرآیندها را دنبال می کنند.

    حاکمیت: بسیاری از سازمان ها فرآیندهایی را اختیار کرده اند، اما هیچکس آن فرآیندها را دنبال نمی کند. این امر، نشان دهنده مشکلی در ارتباط با حاکمیت مدیریت است.

    آموزش: بعضی از سازمان ها در ارتباط با آموزش، و به طور خاص آموزش مدیران پروژه، ضعیف عمل می کنند. اگر مدیران پروژه شما مهارت های لازم را نداشته باشند، موفق نخواهید شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نقش ها و مسئولیت ها: در سازمان های موفق معمولاً افراد (از جمله: حامیان مالی، کارفرمایان، و مدیران) می دانند که در پروژه ها چه نقشی دارند و چه انتظاری از آنها می رود.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرهنگ سازمانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرهنگ سازمانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|