درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرآیند بهبود


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد

1398/12/28
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎى ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ داﻧﻨــﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ دارﻧــﺪ. ﺑــﺪون اﯾﻦ داده ﻣﻬﻢ، ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزى ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻬــﺎ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد؟ ﻧﻘﻄﻪ 0،0) را ﭼﻄﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ، اﻧﺠــﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ" در ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺴــﻨﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸــﺨﺼﻰ را اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ادﻋﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن، ﻣﺪارﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﯾﻪ ﻫــﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ آن روﯾﻪ ﻫــﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾــﺪ؟ ﺑﻠــﻪ، اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد! ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ  (0،0)اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﺶ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻋﻤﻠــﺶ. ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗــﺎ از اﺟﺮاى آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﯾــﻦ ﮔﺎم ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ و ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺤــﻮه اﺟﺮاى ﮐﺎر، ﺑــﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﻰ ﮐــﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﯾــﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ )Monitoring( ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﻮده، ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﻰ را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺎزﻣﺎن را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ داﻧﺴﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪى را در ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ. ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﻋﻤﻞ ﺑــﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫــﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ، در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘــﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.

 اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن، ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﯿــﻦ ﻋﻤﻞ و ﻗﻮﻟﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﯿﺴﺖ، داراى ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى دردﻧﺎك ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺶ ﻫﺎى آﻧﭽﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤﺎن را ﻫﻤﺮاﺳــﺘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاى اﯾﺠــﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤــﻮل، ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺳــﺎزد. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﭘﺮوژه اى و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه از ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﻰ ﮐﻪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸــﮑﻼت، راه ﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒــﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراده اى ﻗﻮى اﺳﺖ. اﯾﻦ اراده ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳــﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤــﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اراده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫــﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

تعریف نقطه (0،0)، شروع فرآیند بهبود

1395/05/31
08:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعریف نقطه (0،0)، شروع فرآیند بهبود
شرکت ها به دنبال بهبود نظام و سیستم های خود هستند. شرکت هایی که در زمینه مدیریت پروژه فعالیت می کنند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما مشکلی که در این شرکت ها مشاهده می کنم این است که نمی دانند دقیقاً در حال حاضر چه توان سازمانی و سیستمی دارند. بدون این داده مهم، محاسبه بهبود و اینکه آیا گامی به جلو برداشته شده یا نه مورد مناقشه قرار می گیرد. به همین دلیل تعریف اینکه وضعیت فعلی شرکت، به لحاظ جایگاه سیستم و نظام مدیریت پروژه، چگونه است، پیشنیازی برای ایجاد هر گونه بهبود خواهد بود. تنها دراین صورت است که ارزیابی ایجاد بهبود میسر خواهد شد. اما چگونه وضعیت فعلی تعیین گردد؟ نقطه (0،0) را چطور شناسایی کنیم؟
روش معمول برای تعیین وضعیت فعلی، انجام مرحله "شناخت" در سازمان است. در این مرحله با استفاده از ابزارها و تکنیک های شناخته شده، سیستم فعلی شناسایی می گردد. اما ابزارهای شناخت، بیشتر به آنچه ادعا می گردد بسنده می کنند. با نمایش مدارک و مستندات، سازمانها می توانند ادعا کنند که عملیات مشخصی را اجرا می کنند. آیا واقعاً چنین است؟ آیا ممکن است که سازمانی ادعایی داشته باشد و حتی به خاطر آن، مدارکی مانند دستورالعمل و رویه هم تولید کرده باشد ولی به آن رویه ها عمل ننماید؟ بله، البته که امکان دارد! پس نقطه (0،0) این شرکت کجاست؟ رویه هایش یا عملش؟ مسلماً عملش. یک گام دیگر باید به مرحله شناخت اضافه نمود تا از اجرای آنچه ادعا می شود اطمینان حاصل گردد. این گام بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. پس از ثبت نحوه اجرای کار، به هر طریقی که ادعا می گردد، یک ناظر بیطرف باید صحت اطلاعات جمع آوری شده را از طریق نظام پایش (Monitoring) ارزیابی نموده، نقاط اختلاف را شناسایی نماید. پس از این کار می توان از سازمان خواست که راه حلی را جهت رفع مغایرت ها ارائه دهد. اما باید سازمان را نسبت به آنچه ادعا می نماید، پاسخگو دانست. تا زمانی که عمل منطبق بر گفته ها نشود، نمی توان انتظار بهبود جدی را در سازمان داشت.
خوب، احتمالا به ریسک‌های زیادی فکر کردین. یه نمونه می‌تونه این باشه:‌ وقتی در حال ساخت هستیم، تو بازه‌هایی زمانی سقف‌ها ساخته شدن، ولی دیوارهای خارجی هنوز وجود ندارن. تو این شرایط ممکنه کسی از لبه‌های ساختمان سقوط کنه و به شدت صدمه بخوره یا حتی کشته بشه.

این ریسک خیلی حساسه؛ داریم درباره جون آدم‌ها حرف می‌زنیم. اصلا درست نیست که دست روی دست بذاریم و فقط امیدوار باشیم که حادثه‌ای رخ نده؛ باید کاری کنیم. این طرز فکر که عدم قطعیت‌های اینچنینی رو به حال خودشون رها نکنیم و از الان به فکر چاره باشیم مدیریت ریسکه.

ریسک سقوط از ارتفاع مثالیه که تا آخر این دوره با هم ادامه می‌دیمش. این ریسک مثال همیشگی منه، عمدتا به این خاطر که حدودا ۱۷ سال پیش تو یه پروژه ساختمانی یکی از اعضای تیم رو به همین ترتیب از دست دادیم. گذشته از چند روزی که پلیس کارگاه رو برای بررسی حادثه تعطیل کرده بود، همگی تا چند هفته چنان شک بودیم که نمی‌تونستیم درست کار کنیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
تطبیق عمل با گفته ها و ادعاها، در صورت به وقوع پیوستن، سازمان را در موقعیتی قرار می دهد که ظرفیت لازم را جهت ایجاد بهبود داشته باشد. این سازمان، که اینک بین عمل و قولش فرقی نیست، دارای توان و ظرفیت لازم جهت برداشتن گام های دردناک برای ایجاد بهبود می باشد. مشاهده می کنید؟ نیازی نیست که به دنبال جهش های آنچنانی باشیم! تنها باید قول و عملمان را همراستا نماییم. خروجی این تمرین آن ظرفیت و جنبه ای است که سازمان را برای ایجاد هرگونه تحول، مجهز می سازد. ببینید، مشکلات سازمانهای پروژه ای و سیستم های مدیریت پروژه از خارج از این کره خاکی که وارد نشده است! سازمان و پرسنل سازمان، مشکل سازمان هستند. اما از طرف دیگر همین منابع مشکلات، راه حل بهبود سازمان نیز هستند. برای ایجاد بهبود، نیاز به اراده ای قوی است. این اراده نیز ممکن است در سازمان ایجاد نشده باشد. با تطبیق قول و عملمان می توانیم اراده را تقویت نماییم و از آن در مراحل بعدی برای برداشتن گام های بزرگتر بهره ببریم.

برچسب ها:فرآیند بهبود ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرآیند بهبود

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر فرآیند بهبود,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات