درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر علت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل (استخوان ماهی)

1396/09/26
00:36
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎﺋﻮرو اﯾﺸﻰ ﮐﺎوا (Kaoru Ishikawa) ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠــﻮل را در دﻫﻪ  1960اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻮدار )ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻰ(، ﺑﺮاى ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻠﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 ﻣﺸـﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا در ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬ درون ﯾﮏ ﻣﺴــﺘﻄﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴــﯿﺪ. از اﯾﻦ ﻣﺴــﺘﻄﯿﻞ، ﺧﻄﻰ اﻓﻘﻰ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ، رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ درﮔﯿﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻣﺎﯾﻞ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻂ اﻓﻘﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻄﻮط دﯾﮕﺮى از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸــﻌﺐ ﮐﺮده، ﻋﻠﺖ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در ﺻــﻮرت ﻟﺰوم، اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ اى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدار ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ- درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ روﺷﻰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار، در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.


ادامه مطلب ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل علت ریشه ای

1395/08/26
10:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل علت ریشه ای

مدیریت مشکلات، بخش مهمی از مدیریت پروژه است. گاهی هنگامی که سعی دارید مسئله ای را حل کنید، در می یابید که آنچه تصور می کردید یک علت ریشه ای است، در واقع تنها یک نشانه است.
تجزیه و تحلیل علت ریشه ای، شیوه ای است برای شناسایی علت نهایی یک مشکل. این تجزیه و تحلیل معمولاً با پرسیدن یک سری از پرسش های "چرا" انجام می شود. شما از خود می پرسید "چرا" این مشکل وجود دارد. سپس به یک یا چند علت می رسید. برای هر یک از این علت ها دوباره می پرسید "چرا". اگر باز بتوانید به آن پرسش(ها) پاسخ دهید، احتمالاً پاسخ شما به پرسش قبلی نشانه ای است که به وسیله یک علت اساسی تر ایجاد شده است. به پرسیدن "چرا" برای هر پاسخ ادامه دهید تا دیگر نتوانید به یک پاسخ منطقی برسید. این پاسخ نهایی احتمالاً یک علت ریشه ای است و چیزی است که علائم و نشانه های مشاهده شده را ایجاد کرده است.
با این شیوه ممکن است برای یک مسئله، بیش از یک علت ریشه ای کشف کنید. پس از شناسایی علت(های) ریشه ای، یک برنامه اقدامات برای حل مسئله تهیه کنید. با حل مسئله، نشانه ها نیز برطرف خواهند شد.
توجه داشته باشید که هر مسئله ای به سبب یک علت ریشه ای پدید نیامده است و تجزیه و تحلیل علت ریشه ای، تکنیکی مناسب برای حل تمامی مسائل و مشکلات نیست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر علت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر علت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic