درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شرایط محیطی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه

1399/04/20
20:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاردى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺒﺎ
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ
 ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ
 اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺻﻠــﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﻰ و اﺛــﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه اى را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورد ﮐﻪ ﭘــﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑﯿﻦ ﭘــﺮوژه ﻫﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻧﺘﺎﯾــﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄــﻰ، در ﻃــﻰ ﻋﻤــﺮ ﭘــﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿــﻢ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﯾﮑﺴــﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ دارد:
 ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﺎﺻﻞ از پروژه
 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓــﻮق، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه ﺧﻮد، 
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﺎﭘﯿﺶ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شرایط محیطی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شرایط محیطی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic