درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت

1398/08/6
01:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دو ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰ ﺷﺪ آن دو را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد. اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧــﺪ. ﯾﮑﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه زﻧﺠﯿــﺮه اى ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﻰ و ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس در ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و آن دﯾﮕﺮى ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﻰ روﻧﻖ در ﮔﻮﺷﻪ اى دوراﻓﺘﺎده از ﺷﻬﺮ داﺷﺖ.
اﯾﻦ دو ﺑﺮادر، در ﺳــﻔﺮى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷــﺘﻨﺪ ﺑــﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اى، ﻫﺮ دو ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را از دﺳــﺖ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه درﻣﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ، در ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﻰ آﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ.
او را ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑــﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾﮕــﺮى را ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯿﺶ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ. آن دو ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ. ﺑﺮادرى ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻰ ﻋﻈﯿﻢ ﺷــﺪه ﺑﻮد، ذﻫﻨﻰ ﺑﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ داﺷــﺖ و در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ و ﺑﻰ ﻓﮑﺮى، ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪارش را از دﺳﺖ داد و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﺷــﺪه ﺑﻮد، در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳــﺎل ﻫﻤــﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﺣﻮﻣﻪ ﺷــﻬﺮ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدرو در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷــﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺠﯿﺮه اى از ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮدرو را ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزد.
دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻓﺮدى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﻰ را از اوج ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻰ ﺗﻀﻤﯿﻨﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آن دﯾﮕﺮى را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴــﮑﯿﻦ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ ﺗﻨﺰل دﻫﺪ.
ﺧﯿﻠﻰ ﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎره ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ زﯾﺎد اﺳــﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از ﺳﻮى دﯾﮕﺮان. ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮل و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﻰ ﻣﻰ آورد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ، ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﻢ ﺑﺪون ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ.نظر شما چیست؟
منبع:سایت یک بود


ادامه مطلب ادامه مطلب

4 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ

1398/07/22
01:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب درﺑﺎره رﻫﺒﺮى ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى، ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮى ﺑﻪ اﻓﺮاد و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷــﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ رﻫﺒﺮان، ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دوى اﯾﻨﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺮاى آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  4وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ رﻫﺒﺮى اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 داﺷـﺘﻦ ﻣﯿﻞ ذاﺗﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرى ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﻰ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴــﻠﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﮐﺎرش را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادى را اﺳــﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و رﺷﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮى ﺷـﻤﺎ، اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷـﺪ: اﻣــﺮوزه رﻫﺒﺮان ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘــﺎم ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫــﺎى ﮐﺎر، ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه، ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺠﺎزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﻧﻮآورى، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻧﺮم را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.رﻫﺒﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺳــﻄﺤﻰ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﻰ و راﺿﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻫﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ راز آن، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ اﺳﺖ.
 ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺑﺼﯿﺮت و ﺷـﻬﻮد ﺧﻮد: رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﻪ اﯾﺸــﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در ﺟﺮﯾﺎن اﺳــﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﯿﻢ 
زﻣﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاى ﮐﺎر و ﺗﺠـﺎرت، ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺎى ﺑﺰرگ در ﺳﺮ دارد، و ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ، رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸــﻰ ﺑﺮ روى ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮاى درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ و راه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣــﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮادﺷــﺎن ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

آﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ از ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؟

1396/11/14
06:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻫﺎروارد و داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺶ از  200ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮاى درك ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ در ﻣﻮرد از دﺳــﺖ دادن ﮐﺎر، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳــﻼﻣﺘﻰ را  50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ؛ و داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دارد، اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ، 53 درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺮد.
ﻧﺎاﻣﻨﻰ ﺷــﻐﻠﻰ و ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎى ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ، دﻗﯿﻘﺎً وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رؤﺳﺎى ﺑﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻰ آن ﺑﺮ ﺳــﻼﻣﺘﻰ، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺎروارد و اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دود دﺳﺖ دوم ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪزﺑﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﻮارض ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و ﺟﺴــﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪ را زود ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن: ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﺿﺮورى اﺳــﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺴــﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﺪﺑﮑﻰ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن آﺳﺎن ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ از رؤﺳــﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷــﻤﺎ اﺣﺴــﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ دادن ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻧﯿﺴﺖ، آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﻤﺎ را ﺳــﺮ ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺧﻮد، ﺳﺮﯾﻌﺎً آن ﮐﺎر را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ: رؤﺳﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮى، روزﻫﺎى ﺑﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل: ﺑﻌﻀﻰ از رؤﺳﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻰ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮﯾﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ، ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎ، ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
 ﻗﺼﻮر در ﻫﺪاﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن: ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺴﺸﺎن، ﺧﻮد 


ادامه مطلب ادامه مطلب

چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم

1396/09/30
17:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم دﺷﻮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و رواﺑﻂ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. اﯾﻦ، ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎرى را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ: ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، اﺣﺘﯿﺎط، دﻟﺴﻮزى، ﺻﺪاﻗﺖ، ﺗﻮاﺿﻊ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ:

 ﻣﺤﯿﻄـﻰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿـﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﺮدن، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﺪ. اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ از ﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺑﺮاى ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
اى ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎﺋﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ. آﯾﺎ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﺗــﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ. ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن" ﯾﻌﻨﻰ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ. ﻗﺒــﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﯿــﺪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

 ﮐﻠﻤـﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿـﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﭘﯿﺎم ﺷــﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد.

 ﻣﺮاﻗـﺐ زﺑـﺎن ﺑﺪن ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻫﺮﮔـﺰ واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳـﻰ ﻧﺸـﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﮐﺮدن ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺧﺸــﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ، دﺷﻮار اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ واﮐﻨﺸــﻰ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗــﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ. در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮ اﺳــﺘﺮس، ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺧﻮد، ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺗــﺮك ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪﮐﻰ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ بکشید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو