درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت افراد


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چگونه یک فرد با ملاحظه باشیم

1396/09/30
17:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن، ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم دﺷﻮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و رواﺑﻂ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. اﯾﻦ، ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎرى را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ: ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ، اﺣﺘﯿﺎط، دﻟﺴﻮزى، ﺻﺪاﻗﺖ، ﺗﻮاﺿﻊ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ:

 ﻣﺤﯿﻄـﻰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿـﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﺮدن، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﺪ. اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ از ﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺑﺮاى ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
اى ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزى ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ در ﻣﻮرد ارﺗﻘﺎﺋﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ. آﯾﺎ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﺗــﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻪ. ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن" ﯾﻌﻨﻰ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ. ﻗﺒــﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﯿــﺪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

 ﮐﻠﻤـﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿـﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﭘﯿﺎم ﺷــﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد.

 ﻣﺮاﻗـﺐ زﺑـﺎن ﺑﺪن ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻫﺮﮔـﺰ واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳـﻰ ﻧﺸـﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﮐﺮدن ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺧﺸــﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ، دﺷﻮار اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ واﮐﻨﺸــﻰ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗــﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ. در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮ اﺳــﺘﺮس، ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺧﻮد، ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺗــﺮك ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪﮐﻰ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ بکشید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

چه افرادی برای چه کارهایی مناسب ترند؟

1395/06/1
13:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چه افرادی برای چه کارهایی مناسب ترند؟

برطبق مدل شخصیت "Big Five" مهمترین ابعاد شخصیتی افراد در محیط کار عبارتند از:

درون گرایی/ برون گرایی
افراد برون گرا، پرحرف و معاشرتی بوده، از اعتماد به نفس بالایی در میان جمع برخوردارند. آنها مایلند مرکز توجه جمع باشند، در میان گروه ها و تیم ها احساس راحتی و از داشتن روابط اجتماعی وسیع و گسترده احساس رضایت می کنند. فروشندگان، مهمانداران هواپیما و مسئولین پذیرش هتل ها بهتر است از میان این دسته افراد انتخاب شوند.
افراد درون گرا، ساکت و گوشه گیر بوده، خجالتی به نظر می رسند. آنها ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند و به روابط اجتماعی از هر نوع آن، نیاز بسیار کمتری دارند. اینگونه افراد برای کارهایی مانند نویسندگی، باغبانی، یا رانندگی کامیون در مسیرهای طولانی مناسب تر هستند.

ملایمت
بعضی از افراد، خوشرو، خونگرم و دلسوزند، درحالی که برخی دیگر سرسخت، ترشرو و نامهربان هستند. اینگونه خصوصیات به میزان حساسیت و توجه افراد به احساسات دیگران مربوط می شود. پرستاران، معلمان مقطع ابتدایی و به طور کلی کسانی که با افراد آسیب پذیر سروکار دارند، باید افرادی ملایم باشند؛ اما اگر مدیران در مواجهه با افراد متمرد و ناسازگار، برخوردی ملایم داشته باشند، یک نقطه ضعف برای آنان محسوب خواهد شد.

رؤیایی بودن
گروهی از افراد، نازک طبع، خیال پرداز و دارای افکاری هنرمندانه هستند؛ برخی دیگر دقیق و پرکارند. هرقدر افراد رؤیایی تر باشند، زودرنج تر خواهند بود. افراد رؤیایی معمولاً خارج از چهارچوبها و قالب ها فکر می کنند. اینگونه افراد برای مشاغلی مانند خلبانی و یا اجرای قوانین امنیتی، مناسب نیستند اما برای طراحی و بازاریابی، افراد مناسبی به شمار می آیند.

واکنش های طبیعی
بعضی افراد، آرام، قانع و متین هستند. آنها به راحتی شرایط سخت را تحمل می کنند. برخی دیگر به سادگی آشفته، عصبانی، نگران و بدخلق می شوند. قابلیت تحمل فشار و استرس، واکنش های طبیعی نامیده می شود. اکثر کارها شرایطی استرس زا به همراه دارند، همچون: ضرب العجل هایی که باید دقیقاً رعایت شوند، مشتریان ناراضی، فضای رقابتی، کارکنان تنبل، و استانداردهای اجرایی دشوار.
افرادی که نتوانند استرس ها را تحمل کنند، دچار بیماری های روانی، افسردگی و یا رفتار غیرمعقول خواهند شد. آنها ممکن است تهدیدی برای خود، همکاران و یا کسب و کارشان باشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


وظیفه شناسی
وظیفه شناسی شامل مواردی مانند رعایت اصول اخلاقی در کار، پشتکار و ملاحظه می باشد. بعضی از افراد، سختکوش هستند و منظم و سازمان یافته کار می کنند. برخی دیگر بی نظم، گیج و غیرقابل اعتمادند. افراد وظیفه شناس دارای نظم، راهبر و راهنمای درونی هستند. این افراد علیرغم آنچه که بر علیه آنها گفته می شود، پابرجا مانده، هنگامی که به کمک آنها نیاز باشد، وارد عمل می شوند. کافی است جهت حرکت به آنها نشان داده شود و قدردانی مناسب از آنها به عمل آید. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت افراد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت افراد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو