درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معرفی شخصیت ها: َ چارلز هندى

1399/07/4
15:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چارلز هندی مدیــر، اقتصاددان، محقق و پروفســور دانشــكده مدیریــت لندن اســت. او در سال 1932 در یك خانواده روحانی مســیحی در ایرلند متولد شــد. پــدرش معــاون اســقف ایرلند بــود. او تحصیلات خود را در دانشــگاه آكسفورد و ســپس در دانشكده مدیریت Sloan دانشــگاه ماساچوســت آمریكا با درجه بســیار خوب به پایان رســاند. وی پس از پایان تحصیلات در انگلســتان و قبل از ورود به دانشــگاه ماساچوست، مدتی بــه عنوان مدیر بازاریابی برای شــركت نفتی بین المللی شل و همچنین در مقام اقتصاددان و اســتاد مدیریت، در آسیای جنوب شــرقی و لندن بــه كار پرداخت.

هنــدى در ســال 1972 بــا تخصــص "روانشناسى مدیریتى" به درجه استادى دانشگاه رســید. وی دارای اندیشه های ژرف در زمینــه مســائل مدیریتــی و اجتماعی است. چارلز هندی كتاب ها و مقالات متعددی نوشــته اســت. كتــاب "عصــر تضاد و تناقض" او كه ادامه كتاب " ّ عصر ســنت گریزی" اســت، به عنــوان یكی از 10 كتاب برگزیــده در زمینه كســب و كار معرفی شده است. از دیگر كتاب هاى او مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
Understanding  Organizations Work of Future The  Management of Gods  of Making The  Managers Unreason of Age The  Raincoat Empty The  Spirit Hungry The


ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی شخصیت:ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ

1399/01/26
20:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ در ﺳــﺎل  1909در وﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در وﯾﻦ و ﻟﻨــﺪن ﭘﺎﯾﺎن داد. او درﺟﻪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را  در رﺷــﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد و در ﺳــﺎل  ،1937در ﺳﻦ 29 ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه، ﻣﺪرس، و ﻣﺸــﺎور ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. او ﻣﺸــﺎور ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دراﮐﺮ  35ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  20زﺑــﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺘﻌــﺪدى از او در ﻣﺠــﻼت و ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﮐﺘــﺎب ﻫﺎی ﻣﻬــﻢ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
- The End of Economic Man
- The Future of Industrial Man
- The Concept of Corporation
- The Practice of Management
- Managing for Results
- The Effective Executive
- People and Performance
- Management: Tasks,Responsibilities, Practices
- The Unseen Revolution
- Adventures of a Bystander
- Towards the Next Economics
- Innovation and Entrepreneurship
- The Frontiers of Management
- Managing in the Next Society
دراﮐﺮ ﺑﯿﺶ از  20ﺳــﺎل اﺳــﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﻮده اﺳــﺖ. او ﺟﻮاﯾﺰ و درﺟﺎت اﻓﺘﺨﺎری ﻣﺘﻌــﺪدى ﻧﯿــﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳــﺖ. ﭘﯿﺘــﺮ دراﮐــﺮ در اﻣﺮﯾــﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﮑﺮ، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺳﺨﻨﺮان اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ،1997روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ Forbes، او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾــﻦ ذﻫــﻦ“ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪ و ﻣﺠﻠﻪ BusinessWeek او را ”ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾــﻦ 
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺎ“ ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﭘﯿﺘــﺮ دراﮐــﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﮐﺘــﺮای اﻓﺘﺨﺎری از داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ. در ﻧﻬﻢ ﺟــﻮﻻی  2002او ﻣﺪال ﭘﺮزﯾﺪﻧﺘــﯽ آزادی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد. دراﮐــﺮ، ﻣﺘﺄﻫــﻞ و دارای ﭼﻬــﺎر ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﺶ ﻧﻮه اﺳﺖ. او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش، دورﯾﺲ، ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻫﻨﺮ ژاﭘﻦ و ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ در ﮐﻠﺮﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(


ادامه مطلب ادامه مطلب

دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت

1398/08/6
01:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دو ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰ ﺷﺪ آن دو را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد. اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧــﺪ. ﯾﮑﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه زﻧﺠﯿــﺮه اى ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﻰ و ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس در ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و آن دﯾﮕﺮى ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﻰ روﻧﻖ در ﮔﻮﺷﻪ اى دوراﻓﺘﺎده از ﺷﻬﺮ داﺷﺖ.
اﯾﻦ دو ﺑﺮادر، در ﺳــﻔﺮى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷــﺘﻨﺪ ﺑــﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اى، ﻫﺮ دو ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را از دﺳــﺖ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه درﻣﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ، در ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﻰ آﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ.
او را ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑــﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾﮕــﺮى را ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯿﺶ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ. آن دو ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ. ﺑﺮادرى ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻰ ﻋﻈﯿﻢ ﺷــﺪه ﺑﻮد، ذﻫﻨﻰ ﺑﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ داﺷــﺖ و در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ و ﺑﻰ ﻓﮑﺮى، ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪارش را از دﺳﺖ داد و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﺷــﺪه ﺑﻮد، در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳــﺎل ﻫﻤــﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﺣﻮﻣﻪ ﺷــﻬﺮ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدرو در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷــﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺠﯿﺮه اى از ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮدرو را ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزد.
دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻓﺮدى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﻰ را از اوج ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻰ ﺗﻀﻤﯿﻨﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آن دﯾﮕﺮى را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴــﮑﯿﻦ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ ﺗﻨﺰل دﻫﺪ.
ﺧﯿﻠﻰ ﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎره ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ زﯾﺎد اﺳــﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از ﺳﻮى دﯾﮕﺮان. ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮل و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﻰ ﻣﻰ آورد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ، ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﻢ ﺑﺪون ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ.نظر شما چیست؟
منبع:سایت یک بود


ادامه مطلب ادامه مطلب

4 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ

1398/07/22
01:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب درﺑﺎره رﻫﺒﺮى ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى، ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮى ﺑﻪ اﻓﺮاد و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷــﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ رﻫﺒﺮان، ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دوى اﯾﻨﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺮاى آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  4وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ رﻫﺒﺮى اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 داﺷـﺘﻦ ﻣﯿﻞ ذاﺗﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرى ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﻰ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴــﻠﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﮐﺎرش را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادى را اﺳــﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و رﺷﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮى ﺷـﻤﺎ، اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷـﺪ: اﻣــﺮوزه رﻫﺒﺮان ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘــﺎم ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫــﺎى ﮐﺎر، ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه، ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺠﺎزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﻧﻮآورى، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻧﺮم را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.رﻫﺒﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺳــﻄﺤﻰ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﻰ و راﺿﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻫﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ راز آن، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ اﺳﺖ.
 ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺑﺼﯿﺮت و ﺷـﻬﻮد ﺧﻮد: رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﻪ اﯾﺸــﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در ﺟﺮﯾﺎن اﺳــﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﯿﻢ 
زﻣﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاى ﮐﺎر و ﺗﺠـﺎرت، ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺎى ﺑﺰرگ در ﺳﺮ دارد، و ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ، رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸــﻰ ﺑﺮ روى ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮاى درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ و راه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣــﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮادﺷــﺎن ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات