درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معرفی شخصیت:ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ

1399/01/26
20:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ در ﺳــﺎل  1909در وﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در وﯾﻦ و ﻟﻨــﺪن ﭘﺎﯾﺎن داد. او درﺟﻪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را  در رﺷــﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد و در ﺳــﺎل  ،1937در ﺳﻦ 29 ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه، ﻣﺪرس، و ﻣﺸــﺎور ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. او ﻣﺸــﺎور ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دراﮐﺮ  35ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  20زﺑــﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺘﻌــﺪدى از او در ﻣﺠــﻼت و ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﮐﺘــﺎب ﻫﺎی ﻣﻬــﻢ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
- The End of Economic Man
- The Future of Industrial Man
- The Concept of Corporation
- The Practice of Management
- Managing for Results
- The Effective Executive
- People and Performance
- Management: Tasks,Responsibilities, Practices
- The Unseen Revolution
- Adventures of a Bystander
- Towards the Next Economics
- Innovation and Entrepreneurship
- The Frontiers of Management
- Managing in the Next Society
دراﮐﺮ ﺑﯿﺶ از  20ﺳــﺎل اﺳــﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﻮده اﺳــﺖ. او ﺟﻮاﯾﺰ و درﺟﺎت اﻓﺘﺨﺎری ﻣﺘﻌــﺪدى ﻧﯿــﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳــﺖ. ﭘﯿﺘــﺮ دراﮐــﺮ در اﻣﺮﯾــﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﮑﺮ، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺳﺨﻨﺮان اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ،1997روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ Forbes، او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾــﻦ ذﻫــﻦ“ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪ و ﻣﺠﻠﻪ BusinessWeek او را ”ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾــﻦ 
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺎ“ ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﭘﯿﺘــﺮ دراﮐــﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﮐﺘــﺮای اﻓﺘﺨﺎری از داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ. در ﻧﻬﻢ ﺟــﻮﻻی  2002او ﻣﺪال ﭘﺮزﯾﺪﻧﺘــﯽ آزادی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد. دراﮐــﺮ، ﻣﺘﺄﻫــﻞ و دارای ﭼﻬــﺎر ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﺶ ﻧﻮه اﺳﺖ. او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش، دورﯾﺲ، ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻫﻨﺮ ژاﭘﻦ و ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ در ﮐﻠﺮﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(


ادامه مطلب ادامه مطلب

دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت

1398/08/6
01:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دو ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰ ﺷﺪ آن دو را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد. اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧــﺪ. ﯾﮑﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه زﻧﺠﯿــﺮه اى ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﻰ و ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس در ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و آن دﯾﮕﺮى ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﻰ روﻧﻖ در ﮔﻮﺷﻪ اى دوراﻓﺘﺎده از ﺷﻬﺮ داﺷﺖ.
اﯾﻦ دو ﺑﺮادر، در ﺳــﻔﺮى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷــﺘﻨﺪ ﺑــﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اى، ﻫﺮ دو ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را از دﺳــﺖ دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه درﻣﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ، در ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﻰ آﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ.
او را ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑــﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾﮕــﺮى را ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯿﺶ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ. آن دو ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ. ﺑﺮادرى ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻰ ﻋﻈﯿﻢ ﺷــﺪه ﺑﻮد، ذﻫﻨﻰ ﺑﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ داﺷــﺖ و در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ و ﺑﻰ ﻓﮑﺮى، ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪارش را از دﺳﺖ داد و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﺷــﺪه ﺑﻮد، در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳــﺎل ﻫﻤــﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﺣﻮﻣﻪ ﺷــﻬﺮ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدرو در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷــﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺠﯿﺮه اى از ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮدرو را ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزد.
دوﻗﻠﻮﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎن وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻓﺮدى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﻰ را از اوج ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻰ ﺗﻀﻤﯿﻨﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آن دﯾﮕﺮى را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴــﮑﯿﻦ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ ﺗﻨﺰل دﻫﺪ.
ﺧﯿﻠﻰ ﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎره ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ زﯾﺎد اﺳــﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از ﺳﻮى دﯾﮕﺮان. ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮل و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﻰ ﻣﻰ آورد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﮑﺮ، ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻫﻢ ﺑﺪون ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ.نظر شما چیست؟
منبع:سایت یک بود


ادامه مطلب ادامه مطلب

4 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ

1398/07/22
01:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب درﺑﺎره رﻫﺒﺮى ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى، ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮى ﺑﻪ اﻓﺮاد و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷــﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ رﻫﺒﺮان، ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دوى اﯾﻨﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺮاى آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  4وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ رﻫﺒﺮى اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 داﺷـﺘﻦ ﻣﯿﻞ ذاﺗﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرى ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﻰ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴــﻠﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﮐﺎرش را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادى را اﺳــﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و رﺷﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮى ﺷـﻤﺎ، اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷـﺪ: اﻣــﺮوزه رﻫﺒﺮان ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘــﺎم ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫــﺎى ﮐﺎر، ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه، ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺠﺎزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﻧﻮآورى، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻧﺮم را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.رﻫﺒﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺳــﻄﺤﻰ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﻰ و راﺿﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻫﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ راز آن، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ اﺳﺖ.
 ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺑﺼﯿﺮت و ﺷـﻬﻮد ﺧﻮد: رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﻪ اﯾﺸــﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در ﺟﺮﯾﺎن اﺳــﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﯿﻢ 
زﻣﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاى ﮐﺎر و ﺗﺠـﺎرت، ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺎى ﺑﺰرگ در ﺳﺮ دارد، و ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ، رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸــﻰ ﺑﺮ روى ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮاى درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ و راه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣــﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮادﺷــﺎن ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

آﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ از ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؟

1396/11/14
06:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻫﺎروارد و داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺶ از  200ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮاى درك ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ در ﻣﻮرد از دﺳــﺖ دادن ﮐﺎر، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳــﻼﻣﺘﻰ را  50درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ؛ و داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دارد، اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ، 53 درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺮد.
ﻧﺎاﻣﻨﻰ ﺷــﻐﻠﻰ و ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎى ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ، دﻗﯿﻘﺎً وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رؤﺳﺎى ﺑﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻰ آن ﺑﺮ ﺳــﻼﻣﺘﻰ، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺎروارد و اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دود دﺳﺖ دوم ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪزﺑﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﻮارض ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و ﺟﺴــﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪ را زود ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن: ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﺿﺮورى اﺳــﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺴــﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﺪﺑﮑﻰ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن آﺳﺎن ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ از رؤﺳــﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷــﻤﺎ اﺣﺴــﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ دادن ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻧﯿﺴﺖ، آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﻤﺎ را ﺳــﺮ ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺧﻮد، ﺳﺮﯾﻌﺎً آن ﮐﺎر را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺪاﺧﻼﻗﻰ: رؤﺳﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮى، روزﻫﺎى ﺑﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل: ﺑﻌﻀﻰ از رؤﺳﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻰ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮﯾﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ، ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎ، ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
 ﻗﺼﻮر در ﻫﺪاﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن: ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺴﺸﺎن، ﺧﻮد 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر شخصیت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات