درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر زنان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زن رﻫﺒﺮى ﮐﻨﯿﺪ

1398/10/17
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد، زﻧﺎﻧﻰ را ﮐﻪ داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، دﯾﺪه اﯾﻢ. اﯾﻦ زﻧﺎن، ﺟﺎﯾﻰ را اداره ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﺷــﺎن ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ. آﻧﻬــﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﻰ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ و در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧــﺎن، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ" ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻓﺎدارى را اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ، وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان را ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺳــﺎزد، ﭼﯿﺴــﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7وﯾﮋﮔﻰ اﯾﻦ زﻧﺎن اﺷــﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 از ﻗـﺪرت ﺧـﻮد در ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬــﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﻓﺮوﺗﻨﻰ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن، ﻫﻤﻮاره آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن، اﻣﯿﺪ 
ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ دارﻧﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮد. رﻫﺒﺮان آﮔﺎه و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺷــﺪ ﻣﺪاوم ﺷﺨﺼﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺷــﺠﺎﻋﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺣﻤﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻗﻮى ﺗﺮﻧﺪ.
 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ. رﻫﺒﺮى ﮐﻪ ﻣﻰ داﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زودﮔﺬر او را از دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳــﺎﻧﺪن 
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺑﺎز دارد.
 اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ. ﻣــﺮدم رﻫﺒﺮان داراى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﮐﺜــﺮ اﻓﺮاد ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺪﺑﯿــﻦ ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻗﻮى و ﻣﻮﻓﻖ، دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ را ﻣﻄــﺮح ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و اﻧﺮژى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﻮى آن دﯾــﺪﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﻮش ﺑﯿﻨﻰ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
 ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﻮﻓﻖ، از دﯾﮕﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد، ﺳﺒﮏ ﺷــﺨﺼﻰ ﺧﻮد، و ﺗﻼش ﺑﺮاى ﻧﺸــﺎن دادن اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺷﺎن، ﭘﺪﯾﺪ ﻣﻰ آورﻧﺪ.
 داراى ﺻﺪاﯾﻰ ﻗﻮى و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. رﻫﺒﺮان زن ﻣﺎﯾﻠﻨــﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آﻧــﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﭘﯿﺎم اﯾﺸــﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺻﺪاى آﻧﻬﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﺸﺎن ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

قدرتمندترین زنان در عرصه IT

1395/09/29
23:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
قدرتمندترین زنان در عرصه IT

    مگ وایتمن، مدیر عامل HP: وایتمن حدود سه سال است که به عنوان مدیر عامل شرکت HP منصوب و معرفی شده است. وی در حالی به عنوان پنجمین زن برتر حوزه IT معرفی می شود که پیش از این نیز عنوان بیستمین زن ثروتمند دنیا را از آن خود کرده بود. در زمانی که وی مدیریت HP را پذیرفت، سهام این شرکت سیر نزولی را طی می کرد، اما این کمپانی با ورود وایتمن توانست دوران متفاوتی را تجربه کند و شاخص سهام آن نیز روز به روز افزایش یابد.

    ماریسا مایر، مدیر عامل یاهو: مایر 39 ساله حدود دو سال است که به عنوان مدیر عامل یاهو منصوب گردیده است. وی در حالی به عنوان یکی از پنج زن برتر سال 2014 میلادی معرفی شده است که در رتبه بندی مجله فوربز، هجدهمین زن مشهور و ثروتمند دنیا نیز لقب گرفته بود. وی یکی از جوانترین مدیران تکنولوژی است.

    سوزان ووجسکی، گوگل: در پس تمامی تبلیغات شرکت گوگل می توان رد پایی از ووجسکی یافت. وی همان شخصی است که گاراژش را به سرگی برین و لری پیج اجاره داد تا بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند. او در حالی به عنوان سومین زن برتر حوزه IT در سال 2014 معرفی می شود که عنوان دوازدهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود.

    ویرجینیا رومتی، IBM: او که اغلب با نام جینی رومتی خطاب می شود، اولین مدیر عامل زنی است که در شرکت IBM منصوب شد. رومتی توانست رتبه دوم موفق ترین زن حوزه IT در سال 2014 را به خود اختصاص دهد و این موضوع در حالی است که وی مقام دهمین زن ثروتمند دنیا را نیز از آن خود کرده بود.

    شرلی سندبرگ، فیس بوک: شرلی سندبرگ، اولین و برترین زن حوزه IT در سال 2014 میلادی لقب گرفته است. سندبرگ از سال 2008 میلادی به عنوان مدیر بخش عملیات وارد شرکت فیس بوک شد، اما بعد از مدتی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فیس بوک انتخاب شد. وی نهمین زن ثروتمند دنیا معرفی شده است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: خبرنامه شرکت آسیاتک)

ادامه مطلب ادامه مطلب

where PMBOK Guide helps us

1395/04/18
03:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

So, you have a schedule with 100,000 activities, including lots of details. Will you succeed in managing your project? Not necessarily. In fact, chances are high you won’t! I’ve been in such projects, and we always tried to fix the problems by adding even more details to the schedule. It never worked. 
What’s the problem?

The problem is that scheduling is only part of project management, and it won’t be effective if you don’t cover other domains. Project management is like a chain, and each domain a link. The chain is only as strong as its weakest link.

That’s where the PMBOK Guide helps us. It helps us understand the chain and make it stronger. For example, it doesn’t tell you how to measure progress; instead, it tells you how to connect that measurement to other aspects, to make it effective

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ادامه مطلب ادامه مطلب

شناخت عوامل تعیین‌کننده پایداری

1395/04/16
22:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

نویسندگان: دارسی هیچکاک و مارشا ویلارد

مترجم: مهدی نیکوئی

منبع: کتاب حرکت به سمت پایداری

بارها بر این نکته تاکید شده است که پایداری به معنای بهینه‌سازی همزمان مولفه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. فعالیتی پایدار است که به‌طور همزمان به این 3 حوزه مهم توجه داشته باشد. در غیر این‌صورت و حتی اگر تنها به یکی از این حوزه‌ها کم‌توجهی شود، امتداد فعالیت‌های اقتصادی در آینده بلندمدت به خطر خواهد افتاد. نکته آنجا است که این مقررات، عمومی هستند و از سطح کشورها تا کوچک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را در برمی‌گیرند.

 

در این میان، با توجه به آنکه اقتصاد و جامعه به عنوان ساختارهایی انسانی شناخته می‌شوند، تعریف «پایداری» تا حدی وابسته به فرهنگ یک کشور است. از طرفی، طبیعت هم پیش‌نیازهایی غیرقابل بحث برای رسیدن به پایداری مطرح می‌کند. اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که برای پایدار بودن باید به چه مولفه‌هایی از هرکدام از این حوزه‌ها توجه داشته باشیم.

 

معیارهای سلامت اقتصادی. از زمان اقتصاددان‌هایی مانند آدام اسمیت به بعد مجموعه‌ای از معیارها برای تعیین سلامت یک اقتصاد تدوین شده‌اند. این معیارها عبارت است از: وجود خریداران و فروشندگان متعدد، دسترسی به اطلاعات به موقع و دقیق، استانداردهای حسابداری و اجبارهای قانونی، فقدان فساد دولتی، بازارهایی برای توسعه مالی (بازارهای سهام، بازارهای مالی و بانک‌ها)، توافق بر سر روش‌ها یا واحد پولی مورد استفاده در مبادلات، فقدان رکود یا تورم شدید.

 

معیارهای یک جامعه سالم. این معیارها به شدت وابسته به فرهنگ هستند. یک فرد دارای فرهنگ قبیله‌ای ممکن است به پرسش‌های موجود، پاسخی متفاوت با یک غربی بدهد و هر دوی آنها امکان دارد جهان‌بینی متفاوتی نسبت به یک مسلمان داشته باشند. در هر صورت، اقتصاددان شیلیایی، مانفرد ماکس نیف نیازهای اولیه انسان را به 9 دسته تقسیم کرده است که جهان شمول بوده و قابل جایگزینی با یکدیگر هم نیستند: بقا، حفاظت/ امنیت، مهربانی، درک، مشارکت، فراغت و آسایش، ابتکار، یگانگی/ معنا و در نهایت آزادی.

علاوه‌بر این موارد، دست کم در برخی از جوامع مسائل اجتماعی مهم دیگری مانند داشتن یک سیستم آموزشی قوی، یک طبقه متوسط قدرتمند، فقدان شکاف عمیق بین طبقه فقیر و ثروتمند (که معمولا منجر به انقلاب می‌شود)، دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی، امنیت و مهار جرائم و وجود برابری و رواج نداشتن تبعیض هم مطرح می‌شود.

 

معیارهای یک محیط زیست سالم. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای درک پایداری و به‌ویژه نیازمندی‌های طبیعت این است که نگاهی به چارچوب «گام طبیعت» بیندازیم. این چارچوب که توسط تعدادی از کارشناسان علمی محیط زیست نوشته شده است، 4 اصل را برای رسیدن به یک جهان پایدار معرفی می‌کند. 3 معیار نخست این چارچوب مربوط به محیط زیست فیزیکی است و چهارمی آن یک مولفه اجتماعی است. در اینجا سه اصل زیست‌محیطی آن را به همراه توضیحاتی برای هر کدام از آنها تشریح می‌کنیم.

طبیعت نباید به‌دلیل افزایش عصاره‌های استخراجی از عمق زمین، تحت تاثیر قرار بگیرد. 3 ماده خام اصلی استخراجی بشر از زمین عبارت است از: سوخت‌های فسیلی، فلزات و مواد معدنی. میلیاردها سال طول کشیده است تا طبیعت این مواد را بسازد و بسیاری از آنها هم برای حیات بیشتر جانداران و گیاهان زمین، سمی هستند. اگر انسان این مواد را با سرعت زیادی از عمق زمین بیرون بکشد و آن را در سطح کره خاکی پخش کند، باعث انباشت آنها می‌شود و در نهایت باید شاهد مشکلات بسیاری بود. به عنوان مثال، از زمان انقلاب صنعتی، انسان باعث افزایش 30 درصدی کربن دی‌اکسید در جو شده است. از طرفی شاهد آن هستیم که سطوح بالایی از جیوه و سایر فلزات در بدن آبزیان یافت می‌شود.

به‌طور مشابه، نباید اجازه دهیم که مواد ساخته دست بشر در طبیعت انباشت شوند. انسان بیش از 100 هزار نوع ماده شیمیایی تولید می‌کند که هیچ‌کدام از آنها توسط طبیعت ساخته نمی‌شوند. مولکول‌های بسیاری از این مواد، پایدار هستند (به راحتی تجزیه نمی‌شوند) و در بافت بدن جمع می‌شوند. حشره‌کش DDT یکی از این مواد است. برخی از این مواد بر هورمون‌ها اثر می‌گذارند و منجر به معلولیت نوزادان تازه متولد شده، سرطان یا مشکلات عصبی می‌شوند. دانشمندان و وزارتخانه‌های بهداشت کشورهای مختلف شاهد آن بوده‌اند که این مواد مصنوعی (مانند برخی از مولفه‌های پوسته زمین) در بدن ما نفوذ کرده‌‌اند، در خون ما یافت می‌شوند و شیر مادران را هم تحت تاثیر قرار داده‌اند.

اصل سوم آن است که ما نباید به تخریب ظرفیت تولیدی طبیعت ادامه دهیم؛ چرا که طبیعت با تکیه بر همین توانایی است که می‌تواند خدمت‌های اساسی خود را به انسان ارزانی کند. جنگل‌ها نه تنها تامین‌کننده محصولات چوبی برای انسان هستند، بلکه زیستگاه گونه‌های جانوری در معرض خطر هم به شمار می‌آیند و به‌طور همزمان آب و هوا را تمیز کرده و خاک را هم از فرسایش نجات می‌دهند. تپه‌های مرجانی، زیستگاه بسیاری از جانداران دریایی را تامین می‌کنند. برداشت بیش از حد از منابع طبیعی، توسعه و دستکاری ژنتیک جانداران همه و همه منجر به بروز این مشکل می‌شوند.

شاید این فهرست از معیارها، کامل نباشند اما بدون شک تامین‌کننده چارچوبی ذهنی برای شروع فرآیند پایدارسازی فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان انسان هستند. شما می‌توانید فعالیت‌های خود را با این معیارها بسنجید تا متوجه شوید چه آثاری بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اطراف خود دارید. به این صورت می‌توانید اقدامات خود را به نحوی مدیریت کنید که کمتر از پیش بر موادی وابسته باشند که در آینده کمیاب خواهند شد، قیمت آنها افزایش می‌یابد یا قوانینی برای استفاده آنها وضع خواهد شد. در صورتی که کسب‌وکار شما در توجه به هر کدام از این مولفه‌ها ضعف داشته باشد، باید نگران آینده اقتصادی خود باشید؛ چرا که یا از رقبای خود عقب می‌افتید یا آنکه قانون مانع از توسعه سریع شما خواهد شد.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Associationادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر زنان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر زنان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات