درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر زلزله


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت

1395/04/14
11:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اصل اولیه در انجام پروژه،طراحی و اجرای هرچه بهتر خواسته های ذینفعان و تحویل به موقع آن است.برای اینکه بتوان به این امر دست یافت در اجرای پروژه باید مدیریت صحیح و متناسب با اصول مدیریتی بر روند کارها نظارت داشته باشد. تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان یکی از ابزارهای درحال پیشرفت و امیدوار کننده درصنعت معماری،مهندسی و ساخت(AEC) است که در زمینه های مختلف این رشته توانایی به کارگیری دارد.هدف از این مقاله معرفی تکنولوژی BIM و بررسی عملکرد آن در اجرای پروژه های ساخت میباشد،تا با استفاده از آن بتوان به بهترین شکل عملیات ساخت را بهینه سازی نمودو در پایان پروژه پل کروسل به عنوان یک نمونه موفق از به کارگیری این تکنولوژی در اجرای پروژه معرفی شده است .(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینکادامه مطلب ادامه مطلب

مروری بر مطالعات مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

1395/04/14
11:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پیشرفت روزافزون فنّاوری و نیاز صنعت برای استفاده از آن باعث شده مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوین در صنعت ساخت در حال رشد بوده و توجه محققین را برای استفاده و چگونگی توسعه آن جلب کرده است.پژوهشگران در ایران نیز همسو با این رویکرد به انجام تحقیقات و پژوهش‌های خود در این زمینه پرداخته‌اند. ازاین‌رو برای انجام مطالعات و انجام پژوهش‌های جدید نیاز به مطالعه تحقیقات گذشته و دستاوردهای آن‌ها ضروری است،این مقاله با نگاهی مروری به بررسی تحقیقات انجام‌شده درزمینهٔ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران و مقایسه آن‌ها با تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور پرداخته است،از نتایج این بررسی می‌توان به خلأ جدی در پروژه‌های عملی و مطالعه موردی که در ایران انجام شده باشد در تحقیقات اشاره کرد که بخشی از آن ناشی از مقاومت صنعت ساخت با توجه به رکود موجود برای اجرای ایده‌های نو در این صنعت و بخشی دیگر مربوط به پیشنیازهای قانونی و فرآیندی موردنیاز برای انجام پروژه مبتنی فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان است.(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti)

لینکادامه مطلب ادامه مطلب

ایمنی برای پیمانكاران

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اهداف :
با توجه به این مهم كه در موفقیت كارفرما و پیمانكار در انجام مسئولیت های محوله ایمنی در درجه اول ا همیت قراردارد لذا در این مقاله سعی بر آن شده است كه داشتن یك الگوی ایمنی مناسب برای پیمانكار توسط كارفرما درك شود.

1- تشریح الگوی ایمنی برای پیمانكاران :

با تدوین یك برنامه و الگوی مناسب بین كارفرما و پیمانكار در شناسائی ، آنالیز وكنترل خطرات هما هنگی های لازم ایجاد شود همچنین وظایف و مسئولیتهای دو طرف نسبت به یكدیگر بهتر بیان شده و از بروز مشكلات بعدی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

2- لزوم استفاده از برنامه ها والگوهای ایمنی برای پیمانكاران :

باارائه این الگو از بروز سوانح و حوادث پیشگیری می شود و همچنین كار واگذار شده به پیمانكار در زمان مقرر انجام گرفته و آن وظیفه بدون هیچگونه مرگ ومیر به صورت ایمن انجام می گیرد.

3-تشریح نتایج یك الگوی ایمنی:

3-1- كاهش میزان مرگ و میر و جراحات در زمان انجام فعالیت

3-2- كاهش آمار حوادث

3-3- كاهش هزینه های كارفرما

3-4- افزایش بهره وری وارائه خدمات بهتر به جامعه

3-5- ایجاد رقابت دربین پیمانكاران

4-تعریف وظایف و مسئولیتهای كارفرما ، ناظرین ، پیمانكاران در مسائل ایمنی

4-1- مسئولیتهای كارفرما:اگر چه پیمانكار مسئولیت اولیه را در ایمنی كاركنانش بر عهده دارد اما كارفرما نیز مسئولیت دارد تا با نظارت كامل بر فعالیت های پیمانكار و تجزیه تحلیل آنها از نقطه نظر ایمنی از بروز حوادث وآسیبهای احتمالی جلوگیری كند.كارفرما با انجام صحیح موارد ذیل میتواند به عملكرد ایمن دست پیدا كند.

4-1-1- انتخاب دقیق پیمانكاربا رویكرد ایمنی

4-1-2- تشریح صریح مسئولیتهاووظایف پیمانكار در قرارداد مربوطه و پافشاری برروی رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی از سوی پیمانكار

4-1-3- ارائه آموزشها وتعلیمات لازم به پیمانكار برطبق قرارداد

4-1-4- تعیین كامل حدود كار برای پیمانكار برطبق قرارداد

4-1-5- بازرسی ممیزی ایمنی پیمانكار به صورت مستمر

4-1-6-طراحی و الزام سیستم گزارش دهی مناسب

4-1-7-ارزیابی عملكرد پیمانكار و كاركنانش با رویكرد ایمنی و به صورت مستمر

4-1-8- توقف كار در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های ایمنی از سوی پیمانكار

4-1-9-طراحی و تدوین یك الگوی مناسب ایمنی برای پیمانكار

و...

4-2- مسئولیتهای ناظرین: ناظرین به عنوان نماینده قانونی كارفرما فاكتور مهمی را در موفقیت كل پروژه بر عهده خواهد داشت لذا بایست با مشاهده و تمرین روشهای كاری ایمن و تعریف و تشریح الگوها و دستورالعمل های ایمنی تعیین شده توسط كارفرما برای پیمانكار در اجرای موثر و مطمئن ایمنی تلاش نمایند .مهمترین وظایف ناظرین به شرح ذیل می باشد:

4-2-1- نظارت برعملكرد ایمن پیمانكار

4-2-2- تجزیه و تحلیل فعالیتهای پیمانكارازنقطه نظر ایمنی

4-2-3- تشكیل جلسات منظم با پیمانكار

4-2-4- بازرسی فیزیكی از تأسیسات، دستگاه ها و تجهیزات پیمانكار( قبل از عقد قرارداد و بعد از آن)

4-2-5- حمایت و تشویق پیمانكار به منظور دستیابی به عملیات ایمن

4-2-6- تشكیل جلسات پیش از شروع كار(انتظارات كارفرما، برنامه ها ودستورالعمل های ایمنی، شناسایی خطرات)

4-2-7- توقف عملیات پیمانكار به دلایل ایمنی

4-2-8- ارائه گزارشهای منظم عملكرد ایمنی پیمانكار به كارفرما

و...

4-3- مسئولیتهای پیمانكار:اگر حادثه ای در حین انجام عملیات پیمانكاری برای كاركنان رخ دهد پیمانكار مسئول می باشد لذا پیمانكار در انجام وظایف محوله باید موارد ذیل را انجام دهد.

4-3-1- پیروی از دستورالعمل ها و استانداردهای ایمنی كارفرما

4-3-2- تقبل مسئولیت اولیه در تأمین ایمنی فعالیتهایش

4-3-3- آموزش ایمنی كاركنان خود

4-3-4- پخش اطلاعات لازم در زمینه بهداشت و ایمنی، روشها و دستورالعمل ها در بین كاركنان

4-3-5- صدور كارت شناسایی برای افراد

4-3-6- ثبت و گزارش حوادث، شبه حوادث و آسیب ها،رویدادها و موارد مربوطه در بیماریهای شغلی و همچنین تحقیقات پس از آن

4-3-7- رعایت سیستم مجوز كار

4-3-8- تدارك لازم برای جمع آوری و دفع ضایعات

4-3-9- تأمین لوازم حفاظت فردی مناسب

4-3-10- برخورداری از مسئول ایمنی واجد شرایط

4-3-11- آگاهی از واحدهای عملیاتی مجاور و خطرات احتمالی

و...

نكته : لازم به ذكر است كه شرایط و موارد فوق برای حالت ایده آل یك الگو در نظر گرفته شده است و برای اجرا می توان با توجه به شرایط مورد بررسی مجدد قرار گیرد .

5- تدوین دستورالعملهای لازم به منظور شناسایی ، آنالیز و كنترل خطرات در محیط :

5-1- دستورالعمل های ایمنی با توجه به نوع ، گستردگی ، محیط و شرایط عملیات می تواند شامل موارد زیر باشد :

5-1-1- ساماندهی و پاكیزگی محیط

5-1-2- ایمنی برق

5-1-3- گزارش و بررسی حوادث

5-1-4- حفاظ دستگاهها

5-1-5- لوازم حفاظت فردی (PPE)

5-1-6- كاردر ارتفاع

5-1-7- ایمنی جرثقیل

5-1-8- مجوزهای كاری

و...

5-2-خطرات نكات به ظاهر ساده ای هستند كه رعایت نمی شوند و شامل:

5-2-1- اعمال نا ایمن(Unsafe acts )

5-2-2-شرایط ناایمن( Unsafe condition )

 

 


5 -3-روشهای شناسایی خطر( Identification Hazard method ):

خطراتی كه محل كار كاركنان ، دستگاه ها و محیط پیرامون را تحت تاثیر قرار می دهند بایستی شناسایی و ارزیابی شوند تا بتوانیم آن ها را تحت كنترل درآوریم . شناسایی طبیعت خطر قدم اول در كنترل خطرات محیط كار است كه می توان این مهم را توسط اجرای روشهای ذیل انجام داد:

5-3-1- روش بازدید عمومی كارگاه ( Walking _ Talking _ Througing Method )

5-3-2- فرم بازرسی( Checklist)

5-3-3- گزارشات بازرسی قبلی(Inspection Records)

5-3-4- گزارش حوادث و رویدادها(Accident and Incident Report)

5-3-5- گزارش ادعای غرامت شغل( (Work Compensation Claim Report

5-3-6-سوابق آماری كمك های اولیه(First Aid Statistical Report)

5-3-7- صورتجلسات كمیته ایمنی و بهداشت(Join Health & Safety Committee Minute)

5-3-8- نتایج پایش و اندازه گیری(Monitoring & Measurements Results)

5-3-9- اطلاعات سرپرستان در باره خطرات(Foremen Information on Hazards)

5-3-10- سوابق معاینات پزشكی(Medical Examinations Records)

5-3-11- تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل (JSA )

5-3-12- روش (WIF)

5-3-13-روش تجزیه و تحلیل درخت خطا(FTA)

5-3-14- تكنیك تجزیه و تحلیل وظایف بحرانی(CTA)

5-3-15- تكنیك تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن(FMEA)

و...

5-4-آنالیز و پیشگیری از خطرات در عملیاتهای پیمانكاری روش های متفاوتی وجود دارد كه به عنوان نمونه می توان به روش (JSA) اشاره كرد .

6-انتخاب پیمانكار:

كارفرمادر انتخاب صحیح پیمانكاراز دیدگاه ایمنی می تواند به نكاتی از جمله موارد زیر توجه نماید:

6-1- ارزیابی سوابق پیمانكار در رابطه با بهداشت و ایمنی

6-2- توانایی واشتیاق انجام كار به صورت ایمن

6-3- بررسی شایستگی پیمانكار براساس پرسشنامه ایمنی درمناقصه

6-4- قابلیت پیمانكار در اجرای مدیریت ایمنی مطلوب

6-5- رتبه حرفه ای مدیران و كاركنان پیمانكار

6-6- حضورفردی واجد شرایط به عنوان مسئول ایمنی در شركت پیمانكاری

6-7- دارا بودن خط مشی مناسب ایمنی و بهداشت و سازگار با كارفرما

6-8-برخورداری از روش ها، دستورالمعل ها و برنامه های ایمنی مكتوب

و...

موارد و روش ها :

درتعریف و اجرای یك الگوی ایمن مناسب و عملی برای پیمانكار علاوه بر روشهای ذكر شده در قسمت شناسائی،آنالیزو كنترل خطرات به عنوان نمونه می توان از روشهای ذیل نیز برای دستیابی به اهداف فوق الذكر استفاده می كنیم:

1) استانداردهای قابل قبول و آئین نامه های داخلی تعریف شده توسط كارفرما.

2) سیستم های ثبت گزارش . RecordKeeping System

3) سیستم های مستند سازی. Reporting System

4) سیستم های بازنگری . Review System

5) مجوزهای كاری. Work Permit

یافته ها :

1)تعریف روشی برای انتخاب پیمانكار

2)ارزیابی توانائی پیمانكاردر اجرای ایمنی

3)تعریف روشی برای كنترل و ارزیابی اجرائی پیمانكار

4)ایجاد ارتباط روشن بین كارفرما و پیمانكار

5)جلوگیری از حوادث و رویدادهای مزمن وحاد وكاهش شدت و تكرار حوادث

6)حفظ سرمایه و افزایش بهره وریو كاهش خسارتهای مالی ناشی از توقف عملیات كاری

7)استقرار سیستم پایش اطلاعات و تهیه مدارك مستند در همه موارد

8)تامین شرایط كاری ایمن و سالم و ارتقاء فعالیتها و ایجاد شرایط كاری نرمال

9)استقرار فرهنگ ایمنی

و...

اهمیت توجه به ایمنی پیمانكاران:
1- شتاب گرفتن روند برون سپاری فعالیتها وافزایش كمی شركتهای پیمانكاری
2- مدیریت غیر متمركز و مدیریت اشخاص حقیقی وحقوقی كه قوانین جاری كارفرما (بخش دولتی) در این اشخاص نافذ نمی باشد.
3- تعدد شركتهای پیمانكاری با شرح وظایف متفاوت وارتباطات ایمنی زیادآنها
4- مشكلات قانونی واختیارات محدود كارفرما
5- افزایش نرخ حوادث در پیمانكاران
6- مسئولیت قانونی واخلاقی كارفرما درقبال حوادث بخش پیمانكاری
7- توجه شركتها به افزایش بهره وری و لزوم كنترل خسارات و افزایش كمیت وكیفیت خدمات
نتایج عملكرد ضعیف ایمنی پیمانكاران
1- افزایش قیمت مناقصه (به دلیل وقوع حوادث و تحمیل هزینه به پیمانكار)
2- تاخیر در انجام پروژه ها (اتلاف وقت)
3- پیامدهای فرهنگی- روانی و اجتماعی حوادث بر جامعه وسازمان
4- تحمیل خسارت به كارفرما در اثر آسیب دبدن تجهیرات
5- تحمیل خسارت به شركت دراثر وقفه درتولید وخدمات
6- مشكلات قضایی وحقوقی ناشی از حادثه
7- پرداخت غرامت وهزینه ای متفرقه از سوی كارفرما به دلیل ضعف قوانین
نتایج برنامه ایمنی موفق پیمانكاران :
1- هزینه های كارفرما و پیمانكار كاهش می یابد.
2- حوادث كمتری به وقوع می پیوندد .
3- كیفیت ارائه خدمات افزایش پیدا می كند.
4- اختلافات حقوقی كارفرما و پیمانكار به حداقل می رسد.
5- پیمانكار در یك محیط كار ایمن و مناسب مشغول به كار می شود(بعد اخلاقی).
6- تصویر اذهان عمومی به نفع كارفرما و پیمانكار تغییر می كند.
7- آسیب های فردی وآسیب به تجهیزات كاهش می یابد.
8- بهره وری در مجموعه پیمانكاری افزایش یافته و از طریق كاهش ضایعات سود بیشتری حاصل می شود.
9- با كاهش هزینه های عملیاتی و سوابق ایمنی خوب پیمانكار بالقوه می تواند در عرصه بازار رقابت بیشتری داشته باشد.
ایمنی وبخش خصوصی:
بررسی آمار حوادث دراین بخش به خوبی بیانگر عدم توجه مدیران بخش خصوصی به ایمنی وعدم درك اهمیت آن می باشد. عوامل متعددی در بروز بی تفاوتی مدیران این بخش نسبت به ایمنی وجود دارد.از جمله این عوامل می توان به مواردذیل اشاره كرد:
1- ضعف قوانین ومقررات وعدم نظارت كافی مراجع قانونی برعملكرد شركتهای پیمانكاری
2- دیدگاه سنتی مدیران نسبت به ایمنی وباور های غلط نسبت به سرمایه گداری در این زمینه
3- مقطعی بودن فعالیتهای شركتهای پیمانكاری
4- عدم واكاوی تئوری هرینه- منفعت دربخش پیمانكاری ودید هزینه ای به ایمنی
5- عدم تجزیه وتحلیل حوادث دراین بخش ومشخص نشدن هزینه های پنهان وآشكار حوادث
6- فعالیت شركتهای بیمهای ارائه دهنده بیمهای مسئولیت ومدنی بدون ارزیابی ایمنی شركتها
حوادث دربخش خصوصی:
بروز حوادث درشركتهایی پیمانكاری تابع عوامل وشرایط مستقیم وغیر مستقیم می باشد كه می توان آنها را درچند دیدگاه بررسی كرد:
1- از دیدگاه فنی و اجرائی
- واگذاری مسئولیت به افراد بی‌تجربه و غیرفنی به دلیل پایین بودن دستمزد یا دراختیار نداشتن افراد ماهر وبا تجربه.
- غیرمتخصص و غیر فنی بودن مدیران بخش خصوصی به دلیل مقطعی بودن پروژها وتصمیم گیری های شخصی دراین بخش
- عدم توجه به تامین تجهیزات وماشین الات با استاندادرمناسب در راستای كاهش هزینه ها.
- عدم توجه به بازرسی از محیط كار و كارگاه.
- عدم توجه به نگهداری صحیح تجهیزات و یراق آلات.
- عدم توجه به خرید لوازم و ابزارهای صحیح ایمنی پیمانكاران.
- عدم توانایی در تخمین زمان مورد نیاز اجرای طرح وافزایش سرعت نامعقول كار یك كقطع زمانی
2-از دیدگاه آموزش
- عدم آموزش مدیران ودانش كم ایمنی آنها
- عدم توجه به آموزش فنی و اجرایی پرسنل اجرایی كه .
- نداشتن سیستم گزینش مناسب جهت انتخاب صحیح پرسنل اجرایی در بخش خصوصی.
4-1- از دیدگاه اقتصادی
- نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایمنی.
- واگذاری پروژه برنده شده در مناقصه به شركتهای دست دوم فاقد صلاحیت.
- چند شغله بودن مدیران بخش خصوصی.

نتیجه گیری :

عدم توجه به مسائل ایمنی و كاهش ضریب ایمنی هزینه های غیر قابل جبرانی را به سازمان ها و كارفرمایان محترم متحمل می سازد كه این هزینه ها می تواند شامل هزینه حوادث ، هزینه دوباره كاری ها و بی اعتبار شدن ساز مان ، پیمانكاران و ... باشد. با به كارگیری دستورالعمل های ایمنی مناسب می توان هزینه های فوق را به نحوی چشمگیركاهش داد . با ایجاد و اجرای الگوی ایمنی برای پیمانكاران سطح قابل قبول ایمنی برای كارفرمایان محترم افزایش یافته و پیمانكار نیز به قابلیتهای مدیریت ایمن و مطلوب در اجرای پروژه ها نائل خواهند شد .بی تردید به وجود آمدن حوادث در جامعه بر افكار عمومی تاثیرات منفی خواهد داشت كه بر اساس تفسیر خطی حادثه برای وقوع حادثه به عوامل پایه ای ( انسان ، تجهیزات و محیط ) و عوامل میانی نیاز است تا حادثه رخ دهد .با كنترل عوامل پایه ایی ( Basic) می توان از بروز حوادث جلوگیری نمود . با توجه به تجربه های تلخ گذشته می دانیم عملكرد ایمنی موسسات پیمانكاری نسبت به عملكردكارفرما از درجه پایین تری برخودار می باشد. لذا كارفرمایان محترم به این نكته ظریف در هنگام اجرای مناقصه های پیمانكاری خود توجه نمایند كه سطوح قابل قبولی از ایمنی را در شاخص های انتخاب پیمانكاری خود بگنجانند.

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Associationادامه مطلب ادامه مطلب

آشنایی با OHSAS 18001

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آشنایی با OHSAS 18001
(Occupational Health And Saftey Assessment Series) به معنای «مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای» است. و OHSAS-18001:1999 نام نظام جهانی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مصوب) IS0 سازمان بین‌المللی استاندارد) است و عبارت است از نیازمندیهای نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، تا یك سازمان بتواند بخوبی مخاطرات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای را كنترل كند و یك محیط سالم و ایمن كاری را به وجود آورد و عملكرد خود را بهبود بخشد. توجه به استاندارد‌های نظام OHSAS 18001 از سال آخر دهه 1990 میلادی آغاز شد و سازمانهای عمومی و خصوصی زیادی در سطح دنیا با اجرای آن گزارش كردند كه اجرای این نظام باعث بهبود ایمنی و بهداشت محیط كارشان شده و هزینه‌های ضایعات را نیز به شدت كاهش داده است. اصولاً هدف از اسقرار نظام ایمنی و بهداشت شغلی، سالم‌سازی محیط كار و بهبود عملكرد سازمان در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی از طریق پیشگیری آسیبها و خطرات است.
1ـ ضرورت استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در یك سازمان
عوامل زیان‌آور زیادی در محیطهای كاری مختلف وجود دارند كه منجر به ضایعات انسانی و مادی فراوان می‌شوند. رعایت نكات ایمنی و بهداشت كار باعث سالم و بی‌خطر شدن محیط‌های كاری و كنترل ضایعات می‌شود. اصولاً ایمنی را میزان فرار از خطر و دور كردن آسیبها تعریف كرده‌اند. رشته مهندسی ایمنی و حفاظت رشته با ارزش، وسیع و گسترده‌ای است كه مجموعه تدابیر، ‌فنون، شیوه‌ها و اصولی را در بر می‌گیرد كه با به كار بردن آنها می‌توان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط‌های كار به نحو موثری حفظ و حراست كرد و در نتیجه محیط‌های كاری بی‌خطر و سالمی جهت افزایش كارایی كاركنان و سودآوری سازمان ایجاد كرد و خطرات و آسیبهای محیط كار را به حداقل خود رسانید. أشنا شدن با عوامل و عناصر زیان‌بخش و خطرات محیط كار و نحوه مقابله با آنها باعث می‌شود كه نیروی انسانی شاغل در محیط كار احساس امنیت كند و كارآیی‌اش افزایش یابد، همچنین وجهه، اعتبار و ارزش سازمان در انظار عمومی ارتقا پیدا كند
شناخت آثار سوء مواد شیمیایی، گازها، تشعشعات وسایر عوامل فیزیكی و شیمیایی زیانبخش محیط كار روی بدن انسان و حوادث ناشی از كار با وسایل و ماشین‌آلات، پیش‌بینی تدابیر، فنون و وسایل ایمنی لازم را برای هر یك از موارد مذكور ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. هر اقدام ایمنی و بهداشت شغلی باعث ارتقاء سطح نسبی ایمنی در سازمان می‌شود. بررسیهای انجام شده پیرامون چگونگی وقوع حوادث در صنایع مختلف نشان داه است كه علت اصلی آنها وجود((شرایط ناایمن» و «اعمال ناایمن» است كه خود ناشی از سوء مدیریت و برخوردهای موردی و موضعی (و نه نظام گرایانه، بنیادی و راهبردی) با فعالیتهای ایمنی است.
ضمناً باید توجه داشت كه آسیبها و خطرهای محیطهای كاری محدود به حادثه نمی‌شود. حادثه اثرات سوء آنی و فوری بر روی نیروی انسانی و عوامل مادی برجا می‌گذارد: حال آن كه عواملی هستند كه تاثیر‌های سوء درازمدت بر سلامت انسان و محیط‌زیست می‌گذارد كه شاید تاسالها قابل تشخیص نباشند كه آنها را بیماری (عمدتاً بیماریهای حرفه‌ای و امراض شغلی یعنی بیماریهایی كه به سبب نوع كار عارض انسان می‌شود) می‌نامند.
به دنبال این تفكر و با تمركز بر شناخت عامل بالقوه آسیب‌رسان (اعم از حادثه و بیماری). به عنوان نقطه آغازین بررسی در امور ایمنی بهداشت كار و محور قرار دادن انسان به عنوان كلید پیشرفت و تعالی سازمان، نظامی برقرار شده است كه گردانندگان آن باید برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و كنترل همزمان را بر حوادث و همچنین بیماریها و در نتیجه ایجاد یك محیط سالم و ایمن كاری، داشته باشند.
اصولاً امروزه بسیاری از سازمانها برای هدایت و هماهنگ‌كردن فعالیتهای هدفمند و نظام‌گرای خود از نظامهای مختلف جهانی مدیریت استفاده می‌كنند. در هر یك از این نظامهای مدیریت، رضایت گروه خاصی بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است. این گروهها می‌توانند مشتریان، كاركنان، صاحبان شركتها و سهامداران، عرضه‌كنندگان، پیمانكاران، جامعه، گروههای مستقل و دولت باشند كه به عنوان گروههای دینفع یا علاقمند شناخته شده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد رضایت همه گروههای علاقمند را فراهم كرد، باید به فعالیتها از جنبه‌های مختلف نگاه شود. این خود مستلزم استقرار نظام مدیریت و بهداشت شغلی نیز به عنوان یكی از راههای جلب رضایت بیشتر
گروههای علاقمند و پیشگیری از ضرر و زیان است.

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) تلاش زیادی كرده است تا یك استاندارد بین‌المللی برای نظام مدیریت كیفیت به جای استانداردهای ملی گوناگون تدوین كند كه نتیجة آن تدوین استانداردهای سری ISO9000 برای نظام كنترل كیفیت فراگیر (جامع) بود كه امروزه با آخرین ویرایش تحت عنوانISO9000-2000 مطرح است. این استانداردها اساس تدوین سایر استانداردهای نظام‌های مدیریتی نظیر سری ISO 14000 یا استاندارد زیست‌محیطی (تولید پاك) شده است.
استانداردهای نظامهای مدیریت ایمنی نیز عمدتاً بر همین فلسفه استوارند. به دلیل نیازمندی شدیدی كه به نظامهای مدیریت ایمنی احساس می شد، استانداردهای زیادی در این زمینه تدوین شده است كه در مجموع آنها را بر اساس ماهیتشان به دو دسته عمده می‌توان تقسیم كرد:
الف – استاندارد‌های مدیریت ایمنی مربوط به مواد خطرناك، كه هدف این استانداردها به حداقل رسانیدن خطرات ناشی از كار با مواد خطرناك است.
ب – استانداردهای مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی كاركنان، كه هدف این استانداردها به حداقل رسانیدن خطراتی است كه افراد را در محیط كار تهدید می‌كنند. معروفترین این استانداردها OHSAS 18001 برای نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است.
دلایل مهم برای استقرار نظام OHSAS 18001 عبارتند از:
1ـ اقدامات دولتها و سازمانهای دولتی برای تشویق بیشتر نظام خود كنترلی در سازمانها با ایجاد حس مسوولیت‌پذیری و قانونمندی در آنها به كمك نظام OHSAS 18001 بهتر اجرا می‌شود.

2ـ تغییر در قوانین و مقررات از طرف سازمانهای قانون‌گذار در ارتباط با نیازمندیها و الزامات عملكردی سازمانها به كمك نظام OHSAS 18001 بهتر اجرا می‌شود.

-3 انتظارات فزایندة كاركنان سازمانها برای داشتن یك محیط كاری ایمن، بهداشتی و بدون آلودگی با اجرای نظام OHSAS 18001 بهتر تأمین می‌شود. مزایای برپایی نظام OHSAS 18001
برپایی نظام OHSAS18001 در یك سازمان مزایای عمده زیر را در بر دارد:

1ـ همسویی اهداف و برنامه‌های نظام OHSAS با اهداف نظامهای تجاری

2ـ ایجاد یك چارچوب برای بهبود مستمر
3ـ ا مكان اجرای ممیزی بر اساس یك نظام مدون برای ثبت و صدور گواهی بین‌المللی OHSAS 18001
4ـ شناخت كافی خطرات بالقوه موجود در محیط كار
5ـ ارزیابی ریسك ناشی از خطرات و كاهش آن به منظور پیشگیری و كنترل حوادث ناشی از كار
6ـ شناخت قوانین و مقررات مربوطه و در نتیجه كاهش هزینه‌های ناشی از خسارتهای احتمالی به واسطه عدم رعایت این قوانین و مقررات
7ـ ایجاد یك مجموعه مدون از خط مشی، روشهای اجرایی، برنامه‌ها و اهدافی كه بسیار موثر و كارآمد برقرار می‌شوند.
8ـ هدفمند كردن نظام ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و همچنین نگرش برنامه‌ای و مستند به موضوعات مربوط
9ـ ساختار معین و مشخص برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای كه مشخص‌كننده محدوده مسوولیتها نیز هست.
10ـ اعتماد بیشتر كاركنان به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد یك محیط كاری ایمن و سالم و در نتیجه بالا رفتن انگیزه آنان برای انجام مطلوبتر كارها و وظایف سازمانی
11ـ بالا رفتن سطح آگاهی و دانش كاركنان در زمینه ایمنی و بهداشت كار
12ـ استفاده از توازن فكری بالقوه نیروی انسانی برای تقویت پایه‌های مدیریت ایمنی و بهداشت كار
13ـ فراهم شدن زمینه رقابت سالم و موثر بین سازمانها


محاسن نظامOHSAS 18001 برای كاركنان
نظام OHSAS 18001 بیشترین مزایا را هم برای كاركنان یك سازمان و هم برای سازمان به ارمغان می‌آورد زیرا:
1ـ مخاطرات محیط كار برای كاركنان به حداقل می رسد.
2ـ از امكانات سخت‌افزاری موجود استفاده مناسب و بهینه می‌شود.
3ـ عملكرد ایمنی و بهداشتی سازمان بهبود پیدا می‌كند.
4ـ اعتبار و منزلت سازمان در انظار عمومی و از نظر مشتریان و مصرف‌كنندگان سازمان ارتقاء پیدا می‌كند و این خود باعث غرور و سربلندی كاركنان می‌شود.
راهبردهای (استراتژیهای) امور ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
1ـ برقرار كردن نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای.
2ـ بالا بردن آگاهی‌های بهداشت و ایمنی در سطوح مختلف سازمان ایجاد فرهنگ انجام كارها در قالب اصول و ضوابط تعیین شده در نظام.
3ـ بهبود وضعیت موجود بهداشت و ایمنی از طریق آموزش
4ـ مشاركت موثر نیروی انسانی شاغل در صنعت در زمینه‌های مرتبط با بهداشت و ایمنی.
5ـ كاهش احتمال بروز و ظهور عوامل بالقوه آسیب‌رسان از طریق بهبود فن‌آوری، بالا بردن كارآیی نیروی انسانی، ایمنی‌سازی ماشین‌آلات، محیط كار یا ایستگاههای كاری.
6ـ كاهش زیانهای ناشی از حوادث از طریق:
-كاهش خسارت ناشی از توقف
- كاهش هزینه‌های مربوط به درمان
-كاهش میزان پرداخت غرامتهای ناشی از كارافتادگی موقت یادائم یا مرگ كاركنان
-كاهش اتلاف وقت در اثر كار نكردن فرد/ افراد حادثه دیده
-كاهش اتلاف وقت به واسطه نگرانی‌های ناشی از پیامدهای حادثه و امدادرسانی
- كاهش میزان خرابی دستگاه یا اتلاف مواد و در نتیجه ضایعات كمتر در تولید
-امكان خود ارزیابی توسط سازمان برای انطباق با یك نظام مدیریت ایمنی و بهداشت و ایجاد بستری مناسب برای بهبود مستمر در سازمان
7ـ ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء بهره‌وری و تعالی سازمان كه مهمترین نتیجه ایجاد یك نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است.
2ـ بهره‌گیری از نظام كیفیت فراگیر در طراحی برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه ای
امروزه متخصصان ایمنی دریافته‌اند كه فرآیندی كه به طور مستمر از طریق اعمال مدیریت، منجر به بهبود كیفیت می‌شود دقیقاً همان فرایندی است كه سالیان متمادی سعی در به كارگیری آن برای پیشگیری از صدمات انسانی، ضایعات مادی و وقایع زیست‌محیطی داشته است. در واقع بهبود ایمنی از طریق یكپارچه‌سازی با مدیریت كیفیت جامع امكان‌پذیر است. بهترین عملكرد ایمنی را هنگامی می‌توان به دست آورد كه نظامهای مدیریت كیفیت و اصول مدیریت ایمنی یكپارچه شوند. ارتباط چشم‌گیر بین اصول مدیریت كیفیت و اصول مدیریت ایمنی آشكار است. بهترین عملكرد فقط هنگامی قابل دستیابی است كه یك تغییر فرهنگی یكپارچه و منسجم برای كیفیت یا ایمنی «در مسیری كه یك سازمان به طور روزانه طبق آن فعالیت می‌كند» اجرا شوند. «پیشگیری» باید نیرویی باشد كه عملكرد بدون حادثه را همواره دنبال كند. حادثه به معنای رویداد ناخواسته، غیرمنتظره و برنامه‌ریزی نشده‌ای است كه منجر به مرگ، بیماری، جراحت و معلولیت شود. نظامی كه روی اجرای درست همه فعالیت‌ها در بار نخست متمركز می‌شود. كارآمدتر از نظامی است كه به طور مداوم حوادث را تحلیل می‌كند تا ارقام و اطلاعاتی را استخراج كند و بر اساس آنها اقداماتی برای اصلاح بهبود و توسعه به عمل آورد. اگر رهیافت‌ها و اقلامات سنتی ایمنی جای خود را با ابتكارات كیفیت عوض كنند، پیمودن مسیر منتهی به «حادثه صفر» و دستیابی به یك محیط ایمن و كاملاً بی‌خطر كاری آسانتر و بهتر میسر می‌شود. یكپارچه‌سازی نظام مدیریت ایمنی و مدیریت كیفیت، سبب یك دگرگونی فرهنگی چشم‌گیر می‌شود و این فرآیند باید بخوبی به مرور زمان طرح‌ریزی و اجرا شود.

هنگامی كه مدیریت، حقوق كاركنان خود را همان‌گونه كه حقوق مشتریان خود را در نظر دارد، مورد توجه قرار دهد. هدف نهایی
«حادثه صفر» دست یافتنی می‌شود. بدیهی است كه وقتی در محیط كار، ایمنی انسانها بالاترین هدف و ارزش تلقی می‌شود. حوادث خود بخود حذف خواهند شد. سازمانهایی كه به وعده‌های خود عمل می‌كنند و از كاركنانشان در مقابل خطرات محیط كار حفاظت می‌كنند. شاهد توسعه ایمنی خواهند بود. در حالی كه سازمانهایی كه ارزش بهبود ایمنی عملیاتشان را درك نمی‌كنند، همچنان شاهد سقوط ارزشهای انسانی و كاهش سودآوری و رشد هزینه‌های عملیاتی خواهند بود و كاركنانشان احساس فقدان رضایت شغلی خواهند كرد.

3ـ ادغام و یكپارچگی مفاهیم كیفیت و ایمنی و بهداشت شغلی
مفهوم كیفیت مورد استفاده در نظام كیفیت جامع كه باعث رضایت مشتریان خارجی می‌شود، باید در نظام ایمنی و بهداشت شغلی برای رضایت «مشتریان داخلی» سازمان (یعنی كاركنان نیازمند به ایمنی و بهداشت) نیز مورد استفاده قرار گیرد. در پرتو چنین رویكردی است كه برنامه‌های ایمنی در نظام كیفیت جامع یك سازمان یكپارچه می‌شود و به طور آشكار رضایت خاطر «مشتریان داخلی» را فراهم می‌آورد. برنامه‌های ایمنی هنگامی كه در فرهنگ سازمان ادغام شوند، بسیار موثر و كارآمد عمل می‌كنند. در واقع بهترین عملكرد سازمان تنها هنگامی دست یافتنی است كه كیفیت در ایمنی و بهداشت شغلی نیز در نظر گرفته شود. یعنی شرایط و مبانی كیفیت در عملیات ایمنی وبهداشت شغلی رعایت شود.

نشانه‌های فقدان كیفیت در ایمنی و بهداشت شغلی در یك سازمان:
اصولاً در سازمانهای بی‌توجه به نكات ایمنی، مانند سازمانهای بی‌توجه به موضوع كیفیت، نشانه‌های یكسانی وجود دارند كه می‌توان از آنها برای شكل دادن به یك رویكرد مثبت برای بهبود ایمنی استفاده كرد. این علائم به شرح زیر هستند:

1ـ كالاها یا خدمات ارایه شده در چنین سازمانهایی به طور معمول با الزامات موافقت شده، اعلام شده یا نوشته شده سازگاری ندارد.

در مورد ایمنی در این سازمانها باید گفت كه چگونگی رسیدن به اهداف ایمنی به وضوح در خط مشی ها، روشهای اجرایی و دستورالعمهای مكتوب آورده نشده است. ایمنی با انجام درست كارها (بر اساس دستورالعملهای توافق شده) حاصل می‌شود. بدون اهداف صحیح و شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی اهداف، كاركنان مرتبط نمی‌توانند برای این كه كارها چگونه اجرا شده و چه چیزی باید به دست آید، توافق كنند. سازمانی قادر است بهترین عملكرد ایمنی را داشته باشد كه توافق وتفاهم لازم رادر كاركنان برای اجرای دستورالعملهای كاری، به دست آورده باشد. درغیر این صورت «عدم انطباق» امری عادی خواهد بود، بدین معنی كه بهترین عملكرد به دست نخواهد آمد و حوادث و بیماریهای شغلی كماكان وجود خواهند داشت.
ب – سازمان دارای عملیات و فرآیندهای فراوانی برای بازرسی و اقدامات اصلاحی هزینه زا به منظور راضی نگه‌داشتن مشتریان است.
از دیدگاه ایمنی، این موضوع به معنای اصلاح اشكالات در تجهیزات و عملیات به سبب طراحی ناصحیح آنها، نقص فنی آنها یا انجام ندادن صحیح كارها است كه منجر به دوباره‌كاری درعملیات می‌شود و هزینه‌های اضافی ایجاد می‌كند. سطح ایمنی در سازمان مستقیماً به درجه اهمیت طراحی اولیه ماشین‌آلات، ابزار و واردات، فرآیندها و روشهای كاری ارتباط دارد.
«دمینگ» متخصص پرآوازه كیفیت معتقد است كه: كیفیت باید در طراحی ایجاد شود» و منظور او این است كه: «وابستگی رسیدن به كیفیت از طریق بازرسی باید كنار گذارده شود و با ایجاد كیفیت در محصول در نخستین مرحله، یعنی طراحی، نیاز به بازرسی بعدی حذف شود.»
در مورد ایمنی باید گفت كه: «ایمنی از میز طراحی آغاز می‌شود.» سازمانها سطحی از كیفیت را باید هدف قرار دهند كه توسط فرایندهای طراحی قابل دستیابی و اجرا باشد.
عامل مهم در پیشگیری از حوادث، «طراحی فرایند، وسیله و ماشین به گونه‌ای است كه در برابر خطاها مقاوم باشد.» رویه رایج برای دستیابی به هدف و «مقاوم بودن در برابر خطاها»، طراحی یا باز طراحی ماشینها، تجهیزات و ابزار (به طور كلی سخت‌افزارها) به گونه‌‌ای است كه امكان خطای انسانی را نامتحمل یا غیرممكن سازد.
طراحی به صورت «مقاومت در برابر خطا» یا «ایمنی از طریق طراحی»، در مورد سخت‌افزارها (ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ابزار و ادوات و …) و نرم‌افزارها (روشهای اجرای كار، مدیریت و طراحی سازمانی، تخصیص وظایف بین‌ انسان و ماشین) اساس كارهاست.

طراحی صحیح، اصل كلیدی در دستیابی به ایمنی، بدون تحمیل شدن خسارات انسانی و مالی برای انجام دوباره‌كاریها و عبرت‌گیریهاست و بهبود مستمر را به دنبال دارد. در فارسی هم ضرب‌المثل‌های معروف: «تجربه را تجربه كردن خطاست» و «در مسائل ایمنی اغلب اوقات تجربه‌گران تمام می‌شود»، همین مفهوم را می‌رسانند. بدین طریق احتمال ایجاد خطر را در همان نطفه خفه می‌كنند.
سازمانهایی كه به طور مداوم درگیر حل كردن مشكلات پیش آمده هستند. در یك وضعیت انفعالی قرار دارند و هزینه‌های بیشتری را برای حل مشكلاتشان متحمل می‌شوند. برعكس سازمانهایی كه به ارزش پیشگیری واقف‌اند و اقداماتی برای پیشگیری به عمل‌ می‌آورند. هزینه‌های كمتری خواهند داشت. همواره باید توجه داشت كه سازمانی كه به ارزش مآل‌اندیش و پیشگیری واقف است و «پیشگیری» را یك بخش حیاتی از عملیات روزانه خود قرار می‌دهد، از دیگر سازمانها كه همواره برای حل مشكلات خودكار می‌كنند. گوی سبقت را خواهد ربود. پیامهای معروف حفاظتی همچون: «بهداشت هم آسانتر و هم كم‌خرج‌تر است و مشكل درمان را هم به دنبال ندارد»، «پیشگیری موثرتر، آسانتر و بهتر از درمان است»، «پیشگیری امروز را به علاج فردا موكول نكنید» و «با پیشگیری خطرات، سلامت و سعادت خود و خانواده‌تان را حفظ كنید»، همه ناظر بر همین موضوع است.
پ – مدیریت، تعریف استاندارد و واضحی از كیفیت ارایه نكرده است
.در چنین سازمانی هر كس، كار و عملكرد خود را همان طور كه دلش می‌خواهد ارایه می‌دهد. در مورد ایمنی هم باید گفت كه مدیران و كاركنان این واقعیت را نمی‌دانند كه «همه حوادث قابل پیشگیری هستند» و بنابراین در چنین محیطی، عملكرد بدون خطا در دست یافتنی نیست، چون خود سازمان استانداردهایی از عملكرد را مقرر كرده است كه مطلوب نیستند. سازمانی كه صادقانه به انجام عملكرد التزام دارد، هیچ استانداردی را به جز «حادثه صفر» به عنوان هدف درازمدت خود نخواهد پذیرفت. هنگامی كه این انتظار در سراسر سازمان اعلام شود و انتشار یابد، كاركنان بهتر قادر خواهند بود تا به طور مداوم خود را در راستای حركت به سوی بهترین عملكرد ایمنی، بهبود بخشند.
ت – مدیریت بهای تمام شده «عدم انطباق» را نمی‌داند.
مطالعات نشان می‌دهد كه به طور معمول 35 درصد هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها مصروف انجام دوباره‌كاری‌هایی می‌شود كه در نخستین بار درست اجرا نشده‌اند. در قلمرو ایمنی، هزینه عدم انطباق (عدم انطباق با الزامات قانونی یا الزامات سازمانی مانند روشهای اجرایی، دستورالعملها، آیین‌نامه‌ها و…) می‌تواند غیرقابل بخشش و غیرقابل جبران باشد، زیرا كه نتیجه عدم انطباق در ایمنی، در خوشبینانه‌ترین وضعیتها، صدمات و لطمات جسمانی و روانی، درد و رنج شدید در حوادث، از دست رفتن اعضا و جوارح بدن (نقائص جسمانی و معلولیت) و در نهایت مرگ است. به این ضایعات باید خسارات مادی ناشی از خرابی و آسیب‌ به ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و ادوات، مواد و غیره را نیز افزود. فارغ از این خسارات، لازم است سلب اعتماد مردم و افكار عمومی از سازمان كه در نتیجه حوادث به وجود می‌آیند را نیز در نظر گرفت. زیانهای ناشی از عدم انطباق، مجموعه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است .
نكته‌ای كه در مورد زیانهای ناشی از عدم انطباق باید یادآوری كرد آن است كه بیمه تنها درصد محدودی از خسارات وارده (قسمتی از خسارتهای مستقیم) را پرداخت می‌كند. هنگامی كه همه ضایعات عدم انطباق (هزینه‌های حل مشكل، اقدامات اصلاحی، دوباره‌كاریها و …) را در نظر بگیریم اهمیت صحیح كارها در همان نخستین بار، مشهود می‌شود.
ث – مدیریت انكار می‌كند كه مجموعه خود او (مدیریت) مسبب اصلی ایجاد مشكلات است.
در این مورد، درباره ایمنی، متخصصان بر این باورند كه به جای جست و جوی بینش‌ها و عملكردهای ضعیف و نادرست در كارگران، باید در جست‌و جوی مشكلات مدیریتی بود كه به سوی سطوح پایین سازمان (كاركنان) سرازیر و منجر به بروز حوادث می‌شود. بررسیها نشان می‌دهد كه مدیریت، مسوول 94 درصد همه نتایج خوب و بد سازمانی (از جمله حوادث) ست. كارگر جزء كوچكی از سیستم است و كار كارگر به اصطلاح اضافه كردن آخرین ادویه به غذای دست‌پخت سیستم مدیریت است، لذا سهم كارگر در ایجاد یك حادثه بسیار كم است و در اكثر قریب به اتفاق موارد ایجاد حادثه تنها به سبب قصور كارگر نیست .نقایصی كه ناشی از طراحی ضعیف، نصب نادرست، نگاهداری غلط و تصمیمهای بد مدیریت است. سهم آنها معمولاً اضافه كردن آخرین ادویه به یك غذای سمی است. غذایی كه مواد آن از قبل به مدت درازی مشغول پخت بوده است.
مجموعه‌ای از عوامل مادی و انسانی دست به دست هم می‌دهند و زمینه، شرایط و بستری را فراهم می‌كنند كه منجر به حادثه می‌شود و


كار كارگر و نقش كارگر در ایجاد آن، یكی از موارد است. متاسفانه در غالب موارد، برای پیشگیری از حوادث، نظام مدیریت، كه
می‌تواند علت اصلی و بنیادین عدم انطباق باشد، فراموش می شود و بهبود پیدا نمی‌كند، بلكه در نهایت یك روش اجرایی یا دستورالعمل، بازنگری و بازنویسی شده و به كارگران آموزش داده می‌شود كه در نتیجه كارساز نخواهد بود و نظام مدیریت بدون تغییر باقی می‌ماند.
برای حل مشكلات ایمنی و بهداشت شغلی، مجموعه علل،‌عوامل و اسباب ایجاد حوادث و بیماریها (و تاثیر متقابلشان برهم) باید بررسی شوند، نه فقط جزیی از كل یا تنها یك قسمت از فرایند كاری، همواره باید توجه داشت كه تقابل صحیح سه جانبه بین «انسان – سازمان – فن‌آوری» در پرتو طراحی صحیح، می‌تواند همواره ضامن اصلی ایمنی و كارآیی سازمانها باشد.

اهمیت آموزش
با توضیحات فوق، آموزش نكات ایمنی به كاركنان سازمان یك امر حیاتی است. كاركنان باید درك كنند كه چه چیزی از آنها انتظار می‌رود. به علاوه آنها باید چگونگی اجرای كارها را به روش ایمن و مطمئن بدانند و مهارتهای لازم وشرایط احراز مربوط به شغل مربوط را دارا باشند فرایند آموزش باید این اطمینان و تضمین را ایجاد كند كه هر یك از كاركنان از جمله كاركنان ارشد اجرایی، قواعد و ضوابط ایمنی را به خوبی درك كرده است. همه كاركنان باید بدانند كه ایمنی «وظیفه دیگران»، مثلاً مهندسین یا سازمان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سازمان، نیست، بلكه بازرس و متخصصین ایمنی نقش مشاور را در شناسایی خطرات و ارایه راه‌حلهای اصلاحی دارد
و آنها خودشان باید نكات ایمنی را به طور كامل در عمل اجرا كنند و جدی بگیرند. اجرا كردن نكات ایمنی، یعنی عملی كردن آن چه كه در فرآیند آموزش ایمنی فرا گرفته شده است، مستقیماً به عهده كارگر است و توسط آنها باید پیاده و اجرا شود.

در عمل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر این كه مدیریت ارشد سازمان از طریق تعیین و تبیین اهداف و التزام به آنها، امكان وقوع آنها را ایجاد كند. مدیریت باید زمینه و شرایط كافی را برای حصول اطمینان از اتفاق افتادن تغییرات مورد نیاز را فراهم كند و سكان رهبری عملیات ایمنی را همواره در دست داشته باشد. بنابراین برای كمك به سازمان در برآورده شدن اهداف درازمدت، اهداف كوتاه مدت باید تعیین شود و اولویتهای آنها مشخص شود.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

نقش فرهنگ
نكته دیگر در مورد كیفیت و نیز ایمنی، نقش فرهنگ است. فرهنگ باعث «نهادینه شدن» نكات ایمنی می‌شود. فرهنگ یك سازمان متشكل از باورها، ارزشها، اهداف، ماموریتها، اقدامات عملكردی، آداب و تشریفات و احساس مسوولیت در برابر كارگران، مشتریان و جامعه است. یعنی تمام آن چه كه از آن به یك «نظام رفتاری مورد انتظار» یاد و تعبیر می شود كیفیت یا ایمنی بهبود نخواهد یافت مگر آن كه این نظام رفتاری مورد انتظار به طور مداوم تغییر پیدا كند. متاسفانه تغییر در فرهنگ به آسانی وبه سرعت دست یافتنی نیست و زمان‌بر است. در مبحث ایمنی همیشه گفته شده است كه «فرهنگ، كلید است.»ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر زلزله

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر زلزله,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات