درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ریسک


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

علائم هشداردهنده در پروژه ها

1399/09/7
02:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معمــولا پروژه هاى ســاخت و نصب با هزینه اى بســیار بیشــتر از بودجه پیش بینى شده براى آنها به انجام مى رسند، مدت زمان بیشــترى نســبت به برنامه زمانبنــدى اولیه به طــول مى انجامند و بــا نگرانى هاى جــدى در مورد كیفیت همراه هستند. با بررســى مشــكلات تعداد بیشــمارى از پــروژه هــاى انجام شــده، مــواردى یافته شــده اســت كه مى تــوان آنها را "علائم هشــداردهنده" بروز مشــكلات در پروژه دانســت. توجه بــه این علائم هشداردهنده، مى تواند به مدیران پروژه كمك كند تا استراتژى هایى را در پیش گیرند كه شــرایط پروژه را بهبود بخشد و مانع از بروز مشكلات آتى احتمالى در پروژه گردد و یــا احتمال بروز آنها را به حداقل برساند. برخى از این علائم هشــداردهنده براى پروژه هاى ساخت و نصب عبارتند از:
  تأخیرات و تغییر برنامه زمانبندى  مشكلات طراحى  بى نظمى در پرداخت ها  تغییرات محدوده  رضایتبخش نبودن كیفیت كار  كندى انجام كارها  برخى اقدامات صاحبان پروژه  عملكرد ضعیف افراد در پروژه  عــدم وجــود همــكارى در بیــن اعضاى تیم پروژه  دعواها و ادعاها


ادامه مطلب ادامه مطلب

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ

1396/08/24
08:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎى اﯾﻤﻦ در ﺳـﻤﺖ ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﻣدﯾﺮﯾﺘﻰ و رﯾﺎﺳـﺖ ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﻰ در ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد، آﮔﺎﻫﻰ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻮادث، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧدو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧدﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪى از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷد ﺑﻮده و در اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ بر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ درا ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر در ﺑﻨﮕﺎه  ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺮاﺑﺮ 2/2 واﺣد ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ واﺣد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﻘﺎى اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬداﺷﺖ ﮐﺎر در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرى در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان، ارﺗﻘﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭼﻬﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى  ﻫﺎى ﮐﺎرى و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫد ﺷد. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ اﯾﻤﻨﻰ در اﺑﺘدا ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ از ﺳـﻮى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻰ ﺷـﻮد وﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ، رﻏﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ از ﺳﻮى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣدﯾﺮان رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻘدﻣﻪ
در ﻫﺰاره ﺳﻮم، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺳﻮدآورى ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤدود، ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻧد ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، روزﺑﻪ روز ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ )اﻧﺴــﺎﻧﯽ، اﻧﺮژی، ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮاد، ﺗﺠﻬﯿﺰات و...( اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋ ﻫﺎى ﯾﺎﺑد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف آن ﻫﺎ در راﺳــﺘﺎی رﺳــﯿدن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه، ﺑﻘﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را درﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤــﻮن ﻣﻰ ﺷــﻮد (&Golenko-Ginzburg, Gonik, Laslo, 2003) ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴــﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن درﮔﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺤــﻮل و ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺳــﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾــﮏ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾد از ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮوی در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷــﻮد. ازاﯾﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧد، اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﮐﻠﯿدی ﺷده اﺳﺖ (ﻋﻄﺎﻓﺮ, 2014). ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ PMI رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﺷــﻮد »روﯾﺪادﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫدﮔﺬاﺷﺖ. رﯾﺴﮏ دﻻﯾﻠﯽ دــﺎردو دــﺮ ﺻـﻮرت اﺗﻔــﺎق ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮب ﻫــﺎى از آن ﺣﺎﺻﻞ خواﻫدﺷدﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﻰ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﻰ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از وﻗﻮع ﺧﻄﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﮐﺎر و ﻫدر رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮو و ﺗﻼش  ﻫــﺎى ﺻــﺮف ﺷده در اﻧﺠــﺎم ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮏ روﯾداد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه آﺳﯿﺐ  ﻫﺎى ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷد. ﺑﺮاى ﻣﻬﺎر ﺣﻮادث ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ روش  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺘﻘﺮار اﯾﻤﻨﻰ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮوژه، ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﻮﻻت ﺳــﺮﯾﻊ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗﻼش  ﻫــﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺗﻌﻬــد و ﺗﻘﺒــﻞ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧدﻣﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻼش در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋ ﻫﺎى ﻣﻰ ﯾﺎﺑد ﭼﺮاﮐﻪ ﻫدف ﺑﺎﻻﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﮐﻨدﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ از اواﺳــﻂ ﻗﺮن 19 ﻣﯿﻼدى ﻇﻬــﻮر ﮐــﺮده و ﮐﺎراﯾــﻰ ﺧــﻮد را در اﺟﺮاى ﺑﻬﺘــﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳــﺎﻧده اﺳــﺖ )ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤدﺻﺎدﻗــﻰ, 1387(. ﻓﺮآﯾﻨــد ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ ﻓﺮآﯾﻨد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى رﺳــﻤﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﯾــﮏ ﭘﺮوژه، ﻓﺮآﯾﻨد ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ روﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫد. )ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ, 1385(ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ ﺷﺎﺧــﻪ ﺟدﯾــدى از ﻋﻠﻢ ﻣدﯾﺮﯾــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺟــﻮان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و رﺷد ﺑﻮده و در اﻧﻮاع ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣدﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳــﺘﺎﻧدارد داﻧــﺶ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎ رﯾﺴــﮏ را ﯾــﮏ اﺗﻔﺎق ﯾــﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داراى ﻋدم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻰ داﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘد ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﺑــﺮ اﻫدافﭘﺮوژه دارد رﯾﺴــﮏ ﭘــﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬدﯾدات ﺑﺮاى اﻫداف ﭘــﺮوژه و ﻫــﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاى ارﺗﻘــﺎء اﻫداف اﺳﺖ. و ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را ﻓﺮاﯾﻨدى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻌــﺎد ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺷﺎﯾد ﺣﺬف ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد از رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه و ﯾﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن آن ﺳﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫد داﺷﺖ.
 از ﯾــﮏ ﻣﻨﻈــﺮ ﻫــﻢ ﻣﻰ ﺗــﻮان ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺸــﺎﺑﻪ داد، در اﺑﺘدا ﻫﺮ دو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑــﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨــد وﻟــﻰ در ﻃــﻮل ﭘﺮوژه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃــﺮ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨد. ﻣدﯾﺮان ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ  ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋ ﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨد و ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧد ﭼﺮاﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎً در اداﻣــﻪ روﻧــد اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﻋدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﻤد ﻫــﺎى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻇﺒــﺮای ﺗﻤــﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺤدودﯾﺖ زﻣــﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﺼــﻮر اﺳــﺖ، اﮔــﺮ در ﭘﺮوژ ﻫﺎى ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿــﺮ در ﺣد ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧد، آﻧﮕﺎه ﺷﺎﻫد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨداز:
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﺧدﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎن در ﭘﺮوژه
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در ﭘﺮوژه
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﻬﯿﻨﻪ 
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎرﻫﺎ 
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ(واﺣدى و ﻫﻤﮑﺎران، 1385)
رﯾﺴﮏ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــد دــﺮ دــﻮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎن دﯾﺪه ﺷـﻮﻧــد. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷـﻤﺎﺗﯿﮏ دﺮ ذﯾﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷده اﺳﺖ. رﯾﺴﮏ دﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﮑﺎن ﻗـﺮار دﺎرد، دﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داده  ﻫﺎى آﻣﺎری وﺟﻮددﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷدﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺳـﻨﺠﺶ اﺣﺘﻤـﺎل و اﻧـﺪازه ﺑـﺎﻟﻘﻮه رﯾﺴﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ. ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ دﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﮑﺎن واﻗﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد. دﺮ اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻫـﯿﭻ دﺎدﻬﺎی وﺟﻮدﻧﺪاردو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
-ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑــﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓــﺖ و ﺗﻮﺳﻌــﻪ روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ، اﻣﮑﺎﻧــﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز و ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ، اﺑداع و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷده اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺟدﯾــد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘــﻪ، اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿده ﺗﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷــده اﺳــﺖ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ روش ﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﺷﻮد. از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ، ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﺧﺴﺎرت ﻣﻤﮑﻨﻪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣدﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه اﺳﺖ (ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384). ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار در اﻧﺘﺨــﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾــﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎر در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﭘﺮوژه اﺳﺖ، زﯾــﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى ﭘــﺮوژه و ﻧﺤــﻮه ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ دارد. اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد
ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
. ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع روز ﻋﻠﻮم ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ و درواﻗــﻊ ﯾــﮏ راﻫﮑــﺎر ﮐﺎرآﻣــد در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﭘــﺮوژه و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿــﻢ دﯾــد ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ  اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﻧﯿــﻞ ﺑﻪ اﻫداف ﭘﺮوژه اﺳــﺖ (ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384). رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ﺟــﺰء ﻻﯾﻨﻔــﮏ ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد. ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه درواﻗﻊ ﻓﺮآﯾﻨدی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.
 اﯾــﻦ ﻣدﯾﺮﯾــﺖ ﺷﺎﻣــﻞ ﻓﺮآﯾﻨدﻫــﺎ، اﺑﺰارﻫــﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻣدﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑــﺮای ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳــﺎزى اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﺎﯾــﺞ روﯾدادﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزى اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ روﯾدادﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨد.(ﺻﺎدﻗﻰ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384)ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫــﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫــﺎى ﻏﯿﺮﺿــﺮوری، ﺑﻪ ﺣداﻗﻞ رﺳﺎﻧدن ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺤــدود و ﭘﯿــدا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه  ﻫﺎى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻋﺎﻟــﻢ واﻗﻌﯿــﺖ ﻫﯿــﭻ ﭘﺮوژه ى اﺟﺮاﯾﯽ ﺑدون رﯾﺴﮏ وﺟــﻮد ﻧدارد. رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨد ﻣدﯾﺮﯾﺖ، ﺣداﻗﻞ، ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﻧد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧد، اﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨد ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧد. ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎك ﮐــﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠــﻪ اﺳــﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾــﺎن در ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﮔﺮدد و در اداﻣﻪ روﻧد ﭘﺮوژه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﺸﮑﻼت ﻋدﯾد ﻫﺎى را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨد آورداﺳﺘﺎﻧدارد PMBOK ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﮐﻨد
(PMI, 1384)
ﻫﺮﭼﻨــد ﻣﻘﺼــﻮد روﯾﮑــﺮد ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزى ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ، وﻟﻰ در ﻋﻤﻞ روﯾﮑــﺮد اﺟﺮاﮐﻨﻨدﮔــﺎن ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨــﻰ و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺳﯿﺴﺘــﻢ اﺳــﺖ و در ﮐﻨــﺎر آن رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى ﭘــﺮوژه را ﮐﺎﻫــﺶ ﻣﻰ دﻫد، در ﻋﻤﻞ اﮐﺜــﺮاً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾــﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﻣﺨﻔﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﻨﻰ در ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و روﯾﮑﺮدى ﻫﺰﯾﻨﻪ زا اﺳﺖ. Thompson & Solution, 2004(ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣﻰ ﺗــﻮان ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷده و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﻨد. ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻫﺎى ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﭘﺮوژه  ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ، اﻏﻠﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧد و در زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰ رﺳﻨدﺗﺄﺧﯿــﺮ در ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﯾــﮏ ﭘدﯾدة ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘدﯾده ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷدن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران و اﯾﺠﺎد ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ، ﺑدﮔﻤﺎﻧﯽ، دﻋﻮاﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻰ اﻋﺘﻤﺎدى و داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻢ و ﻫــﺮاس از ﯾﮑدﯾﮕــﺮ در ﺑﯿــﻦ اﯾــﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫده ﻣﻰ ﺷﻮد. (Ahmed, Azhar, Castillo, & Kappagantula, 2002).
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ارﺷد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﻰ دﻫــد ﮐــﻪ ﺑﺎداﻧــﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﯿداﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﮐﻨﺘــﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺣداﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن آﮔﺎﻫﻰ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫد ﺷد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺰرگ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾده و آن ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ روش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨداﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﻪ ﮐﺎرﺑــﺮد روش  ﻫﺎى اﯾﻤﻦ ﺳﺎزى در رده  ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﻣدﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾــﻰ در ﭘﯿﺸﺒــﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد، آﮔﺎﻫﻰ ﻣدﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻮادث، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧد ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾد. (رواﻧﺸﺎدﻧﯿﺎ, 1392)  اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴــﮏ اﺳﺘﻔﺎدــﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﻧد از: اﺟﺘﻨﺎب، اﻧﺘﻘﺎل، ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ رﯾﺴﮏ، ﺑﻬﺮه ﺑــﺮدارى از رﯾﺴﮏ، ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدــﻦ دﯾﮕﺮان دــﺮ رﯾﺴﮏ، ارﺗﻘﺎء رﯾﺴﮏ، ﭘﺬﯾﺮش، ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎن ﻫﺎى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آورى اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آورى اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣدﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷده. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤــﺖ آن ﻫــﺎ از ﺳﻮى ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈــﺮان اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ، در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻨﺠﺎﻧده ﺷده اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌــﻮﻻن، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋدم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿــﺮى ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺗﺼﺎدﻓــﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آورى داده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣــﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷده ﮐﻪ ﺳــﺆاﻻت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑــﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷده، در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑــﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷده ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران و ﻣدﯾــﺮان ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ  ﻫﺎى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده ﺟﻤﻊ آورى و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  اﮐﺴﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷده اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ در ﺟﻬﺎن، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻌد از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨدﮔﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬــﻢ ﺑﻬداﺷﺘــﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘــﯽ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎى ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷﻮد و آﺳﯿﺐ  ﻫﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺎﺷﻰ از آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺣدود 4 درﺻد درآﻣد ﻫﺎى ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﭘﺮداﺧــﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﻣدادﮔﺮان ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻓﺮاﮔﯿــﺮ ﺑــﻮدن و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺻدر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎى ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارد. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  ﻫﺎى آﻣﺎرى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﺎر وزارت ﮐــﺎر و اﻣــﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﺣدود 35 درﺻد ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر )ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﮐــﺎر ﮐﺸــﻮر( ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫــﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ آن ﻫــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻓﻮت و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿــﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼدوﻣﯿﺖ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷده اﺳﺖ ﺻﺎدﻗــﻰ ﻧﯿــﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،1384(. ﺧﻄﺮات ذاﺗﻰ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧــﻰ اﻏﻠــﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ  ﻫﺎى ﮐﻠﯿــدى در ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻰ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺧﻄــﺮات اﯾﻤﻨــﻰ و ﺑﻬداﺷﺖ در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارﻧد. ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺼدوﻣﯿﺖ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧد. در ﻣدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ وﺳــﺎز، ارزﯾﺎﺑــﻰ رﯾﺴــﮏ اﯾﻤﻨﻰ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ارزﯾﺎﺑــﻰ رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﺳﺖ. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨدى ﮐﺎﻓﻰ از ﺧﻄﺮات اﯾﻤﻨﻰ در ﻃــﻮل ارزﯾﺎﺑــﻰ رﯾﺴﮏ ﺑــﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨدى، و ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﯿﺎﺗﻰ اﺳﺖ (Aminbakhsh, Gunduz, & Sonmez, 2013) ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﯾﺴﮏ  ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ راﻧدﻣﺎن و ﮔﺎﻫﯽ ﻋدم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾد دارای ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﺷد، ﻓﻘدان ﭼﻨﯿــﻦ اﻣــﺮی ﺑﺎﻋــﺚ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدى اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷده اﺳــﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿدﮔﯽ و ﻋــدم دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌــﻒ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ رﯾﺴﮏ ﺷده اﺳﺖ. اردﺷﯿــﺮ و ﻫﻤﮑــﺎران، 2014( ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟدﯾدی اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ  ﻫــﺎى زﯾﺮﺳﺎﺧﺘــﻰ ﻣﻮردﻧﯿــﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸده اﺳﺖ. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ﻫــﺎى ﺳﺮﯾــﻊ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﻰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺿﺮوری و ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد ﺗــﺎ از اﯾــﻦ ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫداف ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
نتیجه
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای رﺳﯿدن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻻزم اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دارﻧد و اﻧﺠﺎم دادن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﺷد را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻰ داﻧﻨد وﻟﯿﮑﻦ اﻟﺰام و ﻧﯿﺰ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧدارﻧد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮرد و در ﭘﺮوژه  ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮔﺮوه ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﻰ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫــﺎى ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﻰ در ﺣد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ، آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾــﻞ اﯾﻤﻨــﯽ ﻧﯿــﺰ در ﺣــد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻢ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻟﺬا رﻏﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷده ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾد ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﻋدم اﺳﺘﻔﺎده و اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷده اﺳﺖ.


ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده از ﻣدﯾﺮﯾــﺖ اﯾﻤﻨــﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮددارﻧــد وﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺟﺮا ﻣﻰ رﺳد ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘــﯽ ﺧــﻮد را ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻰ داﻧــد. در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﯿــﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻃﺮف ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﺗﺠﺮب ﻫﺎى داﺷﺘﻪ اﻧد ﮐــﻪ ﺑﺎﺑﯿــﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨد از ﺑــﺮوز آن ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻤﻬﯿداﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨد وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧد ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻮرد رادارﻧد و ﮔﻮﯾﺎ درس ﻋﺒﺮت ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮده.ﺷﺎﯾد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨﻪ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨد را ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﻤﺎر آورد ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﻧد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﺣﻮادث ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد. در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ از دﯾدﮔﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﮐدام ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎى: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ رادارﻧد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه  ﻫﺎى ﻣﻄﺮح ﺷده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻌدازآن ﺧﻮدﺷﺎن را و ﺑﻌد ﮐﺎرﮔﺮان را در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻰ داﻧﻨد ﺷﺎﯾد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨدى ازﻧﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿد ﺑﺎﺷد وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دﯾد ﺑﺎزﺗﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﯾد در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿدا ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋدم ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد در ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎﯾﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨــد. ﻧﮑﺘــﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣــﻞ وﺟﻮد ﺧﻸ ﻣﯿﺎن اراده و اﺟﺮای اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮاﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﻟﺰوم ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣدﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﻤﻰ آﯾد، ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻫﺎى ﻋﻤد ﻫﺎى ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺸﮑﻼت ﻋدم ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧــد وﻟــﯽ ﺑﺎزﻫــﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﺑــﺮای آن ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﻰ آﯾــد. اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋدم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﯾﺎ ﻋدم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﻮى ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن، ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫــد ﺷــد از ﻣــﻮاردی اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋدم رﻏﺒﺖ را از ﻃﺮف آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺮم ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارﻧد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋدم آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﯾــﺎ ﻋــدم ﻧﻈــﺎرت ﮐﺎﻓــﯽ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑــﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻰ داﻧﻨد درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﯾد اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺧﻮاﻫﻨد دﯾد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ ازﻧﻈﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮى ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨد ﮐﻪ ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺰرگ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨد و ﺑﺎﯾد آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
روش های پیشنهادی
در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش  ﻫﺎى و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺮد اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾد در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷده از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳد ﮐﻪ ﻋدم ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤده ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﮐــﻪ در ﺻﻮرت رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎ ﺣدودی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫد ﺷد اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘدای اﻣﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ  ﻫــﺎى ﺑﯿﺎن ﺷــده ﺑــﺮای ﮐﺎر، زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻤﻨﯽ و ﭼﺎرﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺨﻮاﻫد و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺧــﻮد ﻟﺤــﺎظ ﻧﻤﺎﯾــد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑــﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﯿﺰ واﺿﺢ ﺷﻮد و آن ﻫــﺎ را ﺑــﻪ ﺗﮑﺎﭘــﻮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات، در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد وادار ﻧﻤﺎﯾد
ب( ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در رأس اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺮار دارد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺎه و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﻠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨد ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌــﻮل اﯾﻤﻨــﯽ و رﯾﺴﮏ  ﻫــﺎى وارده ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺨﻮاﻫد ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺻــﻮرت ﺑــﺮوز ﻫــﺮ ﻣﻮرد ﺧﻼف اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺨــﺺ وﯾﺎ ﮔﺮوه ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣده ﺑﺎﺷﻨد
ج( اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺮای ﺗﺸﻮﯾــﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺘﻤــﺎً ﺑﺎﯾد ﻣﺸﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾــﻢ ﺑــﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿده ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﺑــﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎن درﺻــدى را ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺣﺴــﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻤﻨﯽ و ﻣدﯾﺮﯾــﺖ رﯾﺴﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ رﻏﺒﺖ از ﺳــﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران در اﯾــﻦ اﻣــﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ ﻃﺒــﻊ آن ﺷﺎﻫد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
د( ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺘــﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾــﺎن ﻧﯿــﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی آن را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾد ﻟﺬا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷــد ﮐﻤﺘــﺮ دﭼــﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷــﯽ از آن ﺧﻮاﻫد ﺷد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫد ﺷد ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم اﯾﻤﻨﯽ را در ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫده ﮐﻨﻨد و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨــﯽ را ﺑــﺮای ﺧــﻮد اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧد، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻣﺴﺎﺋــﻞ و ﻣﺸﮑــﻼت ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋدم اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎرﮔــﺎه و ﻋﻮاﻗﺐ و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨــﻮی وارده، ﻫﯿﭻ ﮔــﺎه در اﯾــﻦ ﻣــﻮرد ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى ﻧﮑﺮده و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨد ﻧﻤﻮد، در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ از ﺣﻖ وﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﺤﻮه  اﺟﺮای آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨد ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻤﻨﯽ را از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻨد
ه( در اﻧﺘﻬــﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓــﺰون داﻧﺶ ﺑﺸﺮی در اراﺋﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺂﻻت ﻧﻮﯾﻦ و اﺑــﺰارآﻻت ﺟدﯾــد ﮐــﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨــد ازﺟﻤﻠﻪ راه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮق دادن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫد ﺷد
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻘﻂ آﻣﻮزش و ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾد در ﻧﻬﺎد ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮن ﻫﺎى ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨد، ﺑﻌد در اداﻣﻪ در ﻣﻮارد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﺷﺎﻋﻪ ﭘﯿدا ﻧﻤﺎﯾد
ﺑــﺎ اﻣﯿــد روزی ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺨﺼﻮص ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﮔﺎه  ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨد
ادامه مطلب ادامه مطلب

7 ﭼﯿﺰ ﺿﺮورى ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1396/08/21
12:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺷﻨﺎﺳـﻪ: ﻫﺮ رﯾﺴﮑﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﮔــﺰارش ﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳــﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰ آورﯾﺪ، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﺪام 
رﯾﺴﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺪ ﻋﺪدى ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷـﺮح: ﺷــﺮح، رﯾﺴــﮏ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔــﺮاف ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. در اﯾﻨﺠــﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰى 
درﺑﺎره راه ﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع: ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻫﺮ رﯾﺴﮑﻰ واﻗﻌــﺎً رخ دﻫﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻘﯿــﺎس ﺧﯿﻠﻰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺎ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ" ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو، اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ رﯾﺴــﮏ، اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﯿﻦ  1)ﺑﺮاى ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل( ﺗﺎ  10)ﺑﺮاى ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل( 
ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
 ﺗﺄﺛﯿﺮ: اﯾﻦ، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ رﯾﺴــﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﺑﺮ اﻫــﺪاف ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش، اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎد ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ" اﺳﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.
 اﻣﺘﯿﺎز: ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ، ﻻزم اﺳــﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑﺖ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل آﻧﺮا در ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را )اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﻋﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 اﺳـﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى واﮐﻨﺶ: در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﯾﺴــﮏ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺟﺘﻨﺎب، و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ.
 اﻗﺪاﻣﺎت: در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﯾﺴــﮑﻰ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد.


ادامه مطلب ادامه مطلب

اصطلاح مهم و رایج در مدیریت ریسک

1396/06/5
09:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 اصطلاح مهم و رایج در مدیریت ریسک


ا⁣شتهای ریسک (Risk Appetite):
⁣سطحی از عدم قطعیت که سازمان برای دستیابی به اهداف کسب و کاری خود می‌پذیرد. به عبارت دیگر به محدوده ای که ریسک‌های پذیرفته شده را در بر می‌گیرد، اشتهای ریسک می‌گویند. هر چه این محدوده، ریسک های بیشتری را شامل شود، اشتهای ریسک بیشتر است.


⁣حد آستانه ریسک (Risk Threshold):
⁣حدی از عدم قطعیت یا سطح اثر ریسک که یک ذی‌نفع در پروژه منفعت دارد. پایین تر از حد آستانه، سازمان ریسک را می پذیرد و بالاتر از آن، ریسک را تحمل نمی‌نماید. بالاتر از آن سطح باید اقدامی صورت پذیرد تا به صورت فعال با ریسک مواجه شود و پایین تر از این سطح ریسک در محدوده اشتهای ریسک بوده و پذیرفته می شود.⁣⁣تحمل ریسک (Risk Tolerance):
⁣برای اهداف زمان، هزینه، محدوده و کیفیت، محدوده پذیرش مختلفی تعریف می‌شود. اگر میزان انحراف از حد آستانه آنقدر ناچیز باشد که مانع تحقق هدف نشود، در اینصورت این سطح از انحراف قابل قبول است. به این سطح قابل پذیرش، تحمل ریسک گفته می شود.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ریسک

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ریسک,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic