درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر روش دلفی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

1399/05/3
21:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾــﻦ روش از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨــﺪ دوره ﺑﺤﺚ و اﺳــﺘﺪﻻل ﮐﺘﺒﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﻓﺮاد ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺘﻰ ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻧﻨﺪه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺟﺮﯾــﺎن و ﻗﻮام اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺴــﺌﻠﻪ را ﺑــﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﺷــﻔﺎف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮدى اﻣﯿﻦ را ﮐﻪ داراى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳــﺖ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﺑــﻰ ﻃﺮﻓﺎﻧــﻪ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ )در اداﻣﻪ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ(.
ﻫﯿﺌﺘــﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن را ﮐﻪ داراى داﻧﺶ ﻋﻤﯿــﻖ و ﮔﺴــﺘﺮده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن را ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗــﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎى اﯾــﻦ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑــﺮى در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺎﺳــﺦ ﻫــﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﮐــﺮده، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدﺷــﻰ ﺑــﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ اراﺋــﻪ دﻫﯿﺪ. اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴــﺘﺪل از روﯾﮑﺮدﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ، اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ راه ﺣﻞ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ روﯾﮑﺮدى از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ از راه ﺣﻞ ﻫﺎى اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮده، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ارﺳــﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﻀــﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣــﻞ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗــﺮار داده، ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷــﻤﺎ و اﻋﻀــﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾــﺶ ﻃــﺮح ﻫﺎى ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و در ﺻــﻮرت ﻟﺰوم، ﻃﺮح ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ را ﺑﺎ ﺗﮑــﺮار از ﻣﺮﺣﻠﻪ  7اداﻣــﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﺪل، ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

استفاده از روش دلفی برای حل مسئله

1395/05/31
08:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استفاده از روش دلفی برای حل مسئله
این روش از طریق چند دوره بحث و استدلال کتبی انجام می شود. افراد شرکت کننده در این فرآیند، یکدیگر را ملاقات نمی کنند و حتی لزومی ندارد که یکدیگر را بشناسند. فردی به عنوان گرداننده، مدیریت فرآیند را برعهده دارد و جریان و قوام اطلاعات را کنترل می کند.
برای استفاده از این تکنیک، به ترتیب زیر عمل کنید:
مسئله را به طور واضح و شفاف تعریف کنید.
فردی امین را که دارای مهارت های مورد نیاز نیز باشد، برای مدیریت درست و مناسب و بی طرفانه فرآیند، تعیین کنید (در ادامه فرض می شود این فرد شما هستید).
هیئتی از متخصصان را که دارای دانش عمیق و گسترده در زمینه مسئله مورد نظر باشند و بتوانند به خوبی آن را تجزیه و تحلیل کنند، انتخاب کنید.
تک تک اعضای این هیئت را به یک طوفان فکری در جهت حل مسئله بکشانید.
پاسخ ها را جمع بندی کرده، به صورت گردشی به اعضای هیئت ارائه دهید. این کار را تکرار کنید تا به فهرستی جامع و مستدل از رویکردهای پیشنهادی برسید.
همراه با بانی فرآیند، این نکات را مورد بررسی قرار دهید که تمامی راه حل های ممکن، شناسایی شده باشند و هیچ رویکردی از قلم نیفتاده باشد.
با تک تک اعضای هیئت در جهت توسعه هریک از راه حل های ارائه شده، تبادل نظر کنید.
این راه حل ها را جمع بندی نموده، برای تمامی اعضای هیئت ارسال کنید.
اعضای هیئت باید راه حل ها را مورد نقد قرار داده، نظرات خود را به شما ارائه کنند.
شما و اعضای هیئت باید به پالایش طرح های پیشنهادی بپردازید و در صورت لزوم، طرح های نامناسب را حذف کنید.
این فرآیند را با تکرار از مرحله 7 ادامه دهید تا با یک تجزیه و تحلیل محکم و مستدل، به نتیجه نهایی دست یابید.

برچسب ها:روش دلفی ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر روش دلفی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر روش دلفی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات