درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ

1398/07/22
01:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب درﺑﺎره رﻫﺒﺮى ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى، ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮى ﺑﻪ اﻓﺮاد و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷــﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ رﻫﺒﺮان، ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دوى اﯾﻨﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺮاى آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  4وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ رﻫﺒﺮى اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 داﺷـﺘﻦ ﻣﯿﻞ ذاﺗﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرى ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﻰ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴــﻠﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﮐﺎرش را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادى را اﺳــﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و رﺷﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮى ﺷـﻤﺎ، اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷـﺪ: اﻣــﺮوزه رﻫﺒﺮان ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘــﺎم ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫــﺎى ﮐﺎر، ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه، ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺠﺎزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﻧﻮآورى، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻧﺮم را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.رﻫﺒﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺳــﻄﺤﻰ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﻰ و راﺿﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻫﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ راز آن، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ اﺳﺖ.
 ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺑﺼﯿﺮت و ﺷـﻬﻮد ﺧﻮد: رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﻪ اﯾﺸــﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در ﺟﺮﯾﺎن اﺳــﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﯿﻢ 
زﻣﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاى ﮐﺎر و ﺗﺠـﺎرت، ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺎى ﺑﺰرگ در ﺳﺮ دارد، و ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ، رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸــﻰ ﺑﺮ روى ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮاى درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ و راه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣــﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮادﺷــﺎن ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

رهبر معتبر، رهبری که دیگران دوست دارند از او پیروی کنند

1395/11/17
20:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رهبر معتبر، رهبری که دیگران دوست دارند از او پیروی کنند

ممکن است بسیاری از ما در مورد "رهبری معتبر" چیزهایی شنیده باشیم؛ اما معمولاً شناسایی رهبران معتبر آسانتر از آن است که بیان کنیم چه چیزهایی آنها را به چنین رهبرانی تبدیل کرده است.
عبارت "رهبر معتبر" واقعاً به چه معناست؟ واقعاً چه چیزی یک "رهبر معتبر" پدید می آورد، و چرا تلاش برای تبدیل شدن به یکی از این رهبران، ارزشمند است؟
رهبری معتبر می تواند برای افراد الهام بخش باشد تا گرد هم آیند، سخت کار کنند، و به تبادل اطلاعات بپردازند. اما چگونه می توان یک رهبر معتبر شد؟ اینگونه رهبری، چه چیزهایی را شامل می شود؟
پاسخ دادن به این پرسش ها آسان نیست، زیرا رهبری معتبر به معنی چیزهای مختلف بسیار زیادی است، و شامل گروه متنوعی از مهارت ها، اقدامات، و رفتارها می شود. رهبری معتبر، در اساس مربوط می شود به درستکاری و ثابت قدم بودن.
رهبران معتبر برای پیروان خود الهام بخشند، زیرا:

    نسبت به ارزش های خود پایبند می مانند.
    خود را بخوبی می شناسند.
    به کسی اجازه نمی دهند آنها را از اتخاذ تصمیمی که می دانند درست است، بازدارد.
    درستکار و دارای اخلاقی مستحکم و استوار می باشند.
    به گونه ای مدیریت می کنند که حتی در دشوارترین شرایط نیز معقول و پایدار بمانند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


توسعه مهارت ها و ویژگی های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک رهبر معتبر، یک سفر مداوم به سوی رشد و تحول است، نه یک مقصد نهایی. 

برچسب ها:رهبر معتبر ،رهبر ،رهبری ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

رهبری تحول گرا چیست؟

1395/10/4
05:33
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری تحول گرا چیست؟

James McGregor Burns ، متخصص رهبری، در سال 1978 این مفهوم را مطرح کرد. او رهبری تحول گرا را به عنوان فرآیندی تعریف کرد که در آن "رهبران و پیروان آنها یکدیگر را به سطوح بالاتر اخلاق و انگیزه، ارتقا می دهند".
بعدها Bernard M. Bass این مفهوم را توسعه داد. به گفته او، یک رهبر تحول گرا:

    الگوی صداقت و انصاف است.
    اهدافی شفاف دارد.
    انتظارات او بالاست.
    دیگران را تشویق می کند.
    پشتیبانی می کند و به رسمیت می شناسد.
    احساسات افراد را تحریک می کند.
    افراد را وادار می کند تا فراتر از منافع شخصی خود را ببینند.
    برای افراد، الهام بخش است تا به آنچه غیرمحتمل به نظر می رسد، دست یابند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

4 روش برای آنکه یک رهبر عالی پروژه بشوید

1395/10/1
22:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 روش برای آنکه یک رهبر عالی پروژه بشوید

یک رهبر فوق العاده بودن، کاملاً به این بستگی دارد که چگونه به تیم خود انگیزه می دهید و تا چه حد برایشان الهام بخش هستید. دشوار است که در یک پروژه کوتاه مدت، رهبری بزرگ باشید؛ اما اگر برای مدت زمانی قابل توجه، مدیریت یک تیم را بر عهده دارید، می توانید کیفیت رهبری خود را به نمایش بگذارید. برای افزایش مهارت های رهبری خود، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

    اهدافی شفاف برای پروژه تعیین کنید. هدایت تیمی که می داند به کجا می رود، آسانتر است. تعداد اهداف باید انگشت شمار (بین 4 الی 7) باشد تا تیم به آسانی بتواند بر روی موارد مهم، تمرکز کند.

    در تک تک افرادتان انگیزه ایجاد کنید. ببینید چه چیزی موجب انگیزش اعضای تیمتان می شود. بعضی ها برای دستمزد کار می کنند، برخی دیگر کاری را دوست دارند که از انجام آن لذت ببرند و عده ای دیگر مایلند عضوی از یک تیم بزرگ و عالی باشند.

    از عملکرد خوب، قدردانی نمایید. باید دائماً به شیوه های جدید قدردانی از تیمتان برای عملکرد خوب آنها بیندیشید. برای قدردانی، دو راه وجود دارد: پاداش دسته جمعی هنگامی که تیم به یک هدف خاص دست می یابد، و پاداش فردی برای اعضایی از تیم که وظایف خود را در سطحی فوق العاده بالا به انجام می رسانند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به توسعه حرفه ای خود ادامه دهید. همواره در جستجوی راه هایی برای بهبود شیوه هدایت تیم باشید. امروزه منابع متعددی در دسترس است، از جمله: کلاس های حضوری، کلاس های مجازی، کتاب ها، مجلات، وب سایت ها، سمینارها و وبینارهای رایگان، و ... .

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic