درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رﻫﺒﺮى ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن

1396/07/21
12:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. آﻧﻬﺎ داراى ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ، و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺪرت اﻧﺪﮐﻰ دارﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﯿﻢ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ﮐﻪ، در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ، و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻤﻰ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ. از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺎز و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ- و ﺣﺘﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﯿﻢ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﯾﺪ، و اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور دارﯾﺪ، و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﮑﺎرﯾﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ- و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ، ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رهبری چیست؟

1396/01/20
12:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری چیست؟

تعریف رهبری می تواند دشوار باشد. رهبری برای افراد مختلف دارای معانی متفاوت است.
در مدل رهبری تحول گرا، رهبران جهت را مشخص می سازند و به خودشان و دیگران کمک می کنند که برای حرکت به جلو، کارهای درست را انجام دهند.
برای این کار، آنها:

    یک چشم انداز الهام بخش به وجود می آورند.
    سپس در دیگران ایجاد انگیزه کرده، به ایشان الهام می بخشند تا به آن چشم انداز دست یابند.
    همچنین، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحویل آن چشم انداز را مدیریت می کنند.
    و تیم خود را تشکیل می دهند و آنها را تربیت می کنند تا قوی تر گردند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


رهبری مؤثر، شامل تمامی این موارد است؛ و بخشی از این سفر بودن، هیجان انگیز است! 
برچسب ها:رهبری چیست؟ ،رهبری ،

هوش ارتباطی رهبری پروژه

1395/12/25
13:35
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
هوش ارتباطی رهبری پروژه
۵ قدم برای بالا بردن مشارکت تیم پروژه
شما به‌عنوان رهبر، برای استقاده از هوش ارتباطی رهبری خود باید از موارد کلیدی زیر بهره ببرید:
ابتدا با استفاده از توانایی‌تان در برقراری ارتباط، ارتباط برقرار کنید.
سپس نیازهای اجتمایی و روانی دیگران را درک کنید.
در آخر این نیازها را به مکالماتی که این نیازها را ارضا می‌کند، تبدیل کنید.
۵ قدم را برداریم
در این‌جا، ۵ قدم پیشنهادی برای شما رهبران پروژه جهت دستیابی به نیازها را ذکر می‌کنم:
قدم اول : به نیازهای اجتماعی و روانی تیمتان توجه کنید
نیازهای اعضای تیم ما از انرژی، انگیزه و تعاملاتشان نشات می‌گیرد. فرهنگ رسیدن اعضا به ۷ نیاز زیر را در سازمانتان ایجاد کنید:
ورود و وابسنگی :
افراد نیاز دارند وارد تیم شده و بتوانند به سادگی با دیگران ارتباط برقرار کنند. پس شما بعنوان رهبر تیم پروژه باید الزامات این برقراری و ایجاد وابستگی را در افراد تازه وارد ایجاد کنید.
قدردانی و به رسمیت شناختن :
اعضای تیم نیاز دارند مورد قدردانی و تشویق قرار بگیرند. یکی از هنرهای رهبر این است بداند از هر شخص در چه زمانی باید قدردانی کند.
چالش و موفقیت :
اعضای تیم باید به چالش کشیده شوند تا ریسک کنند و پروژه و تیم به جلو حرکت کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اعتماد و پاسخگویی :
اعضای تیم شما نیاز دارند، احساس کنند که شما به آن‌ها اعتماد دارید. همچنین باید فضا را جهت بیان نظرات صادقانه فراهم کنید.
رشد و یادگیری :
همه‌ی افراد دوست دارند پیوسته مطالب جدیدی را یاد بگیرند. برای این موضوع شما باید میدان را جهت آموزش و رشد استعداد و نوانایی‌های افرادتان فراهم نمایید.
قدرت :
باید قدرت تاثیر گذاری در نتیجه پروژه توسط اعضای تیم را بدهید. افراد با دیدن نتیجه‌ی تفکر و کار خود در پروژه احساس خیلی خوبی دارند.
هدفمندی :
یکی از عمده تقاوت‌های تیم با گروه، این است که اعضای تیم از هدف آگاهی دارند و می‌دانند کار آن‌ها چه بخشی از آن را عملی می‌سازد. باید درجه‌‌ی ارتباط کار افراد با هدف را به آن‌ها بفهمانید.
هوش ارتباطی رهبری
قدم دوم :‌ فرهنگ مسئولیت پذیری شخصی را ایجاد کنید.
فرهنگ مسئولیت پذیری شخصی را، با بیان بازخورد مستقیم و زمانبندی شده به افراد، هنگامی که از مسیر رسیدن به اهداف و نیازهای تیم در وجودشان به مرور کشت کنید. در این راستا می‌توانید یک درخواست کتبی شفاف جهت درست عمل کردن آن‌ها مستقیما به آن‌ها ارسال نمایید. پس از این از آن‌ها بخواهید به شما بازخورد کارشان را منتقل کنند. در راستای تهیه این بازخورد خودشان برخی از مشکلات را اصلاح می کنند که خود نوعی مسئولیت‌پذیری شخصی است.
قدم سوم :‌ پیشنهادات تیم را دریافت و استفاده کنید.
برای رسیدن به نیازهای تیم و پروژه از اعضا بخواهید نظرات و پیشنهاداتشان را بیان کنند. برای این کار می‌توانید از جلسات منظم طوفان فکری استفاده کنید، حتما از نظرات اعضا در کار استفاده کنید. اگر این کار را نکنید شکست می‌خورید.
قدم چهارم : جشن بگیرید
وقتی به اهداقتان رسیدید جشن بگیرید. عقیده من این است که هیچ چیزی مثل برگزاری جشن رسیدن به اهداف، نمی‌تواند موفقعیت‌های بعدی را ایجاد کند. پس وقتی به هدف رسیدید دکمه توقف را بزنید، جشن بگیرید و دوباره حرکت کنید.
قدم پنجم : اعضای تیم را با توجه به ویژگی‌ها و نیازهایتان استخدام کنید.
شما در تیم موقعیت‌ها و وظایف مختلفی دارید. هر کدام از این‌ها نیازهای فنی و رفتاری خاص خود را دارند. توصیه من این است ویژگی‌های رفتاری را فدای ویژگی‌های فنی نکنید. ویژگی‌های رفتاری در کارهای تیمی بسیار مهم‌ترند. پس در تیم پروژه خصوصیات اختصاصی هر موقعیت را داشته باشید. ولی نکته اصلی این است که قبل از بررسی شرایط اختصاصی، شرایط عمومی را برای افراد بررسی کنید. شرایط عمومی را باید همه‌ی اعضا داشته باشند. مثل خود مسئولیت پذیری که در بالا ذکر شد.

رهبری تحول گرا چیست؟

1395/11/21
12:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رهبری تحول گرا چیست؟

جیمز مک گرگور برنز (James McGregor Burns)، متخصص رهبری، در سال 1978 مفهوم رهبری تحول گرا را در کتاب خود، "رهبری"، معرفی کرد. او رهبری تحول گرا را به عنوان فرآیندی که در آن "رهبران و پیروان آنها یکدیگر را به سطوح بالاتری از اخلاق و انگیزه، ارتقا می دهند" تعریف کرد.
بعداً برنارد ام. باس (Bernard M. Bass) مفهوم رهبری تحول گرا را بیشتر توسعه داد. بر اساس آنچه که او در سال 1985 در کتاب خود، "رهبری و عملکرد فراتر از انتظارات"، آورده است، این نوع رهبری:

    مدلی از صداقت و انصاف است.
    اهدافی روشن دارد.
    دارای انتظارات بالاست.
    دیگران را تشویق می کند.
    حمایت می کند و به رسمیت می شناسد.
    احساسات افراد را تحریک می کند.
    باعث می شود که افراد به فراتر از منافع شخصی خود توجه داشته باشند.
    به افراد الهام می بخشد تا به چیزهای غیرمحتمل دست یابند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با گذشت بیش از 25 سال از کتاب باس، اغلب اوقات رهبری تحول گرا به عنوان یکی از مهمترین ایده ها در رهبری کسب و کار، مطرح می شود.
شما با دنبال کردن مراحل زیر می توانید یک رهبر تحول گرا بشوید:

    چشم اندازی الهام بخش از آینده، ترسیم کنید.
    افراد را برانگیزید تا این چشم اندازرا بپذیرند و برای تحویل آن بکوشند.
    تحویل چشم انداز را مدیریت کنید.
    روابطی مستحکم تر و مبتنی بر اعتماد با افراد خود برقرار نمایید.

به یاد داشته باشید که برای کامیاب شدن به عنوان یک رهبر تحول گرا، لازم است بر روی مهارت های خود، کار کنید، و برای توسعه شخصی خود، زمان و فضا در نظر بگیرید. 

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|