درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ

1398/07/22
01:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب درﺑﺎره رﻫﺒﺮى ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى، ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮى ﺑﻪ اﻓﺮاد و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷــﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ رﻫﺒﺮان، ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دوى اﯾﻨﻬﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺮاى آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴــﺖ. اﻣﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  4وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ رﻫﺒﺮى اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 داﺷـﺘﻦ ﻣﯿﻞ ذاﺗﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرى ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻰ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﻰ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴــﻠﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﮐﺎرش را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادى را اﺳــﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﯾﺎدﮔﯿﺮى و رﺷﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ رﻫﺒﺮى ﺷـﻤﺎ، اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷـﺪ: اﻣــﺮوزه رﻫﺒﺮان ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘــﺎم ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﺤﯿﻂ ﻫــﺎى ﮐﺎر، ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه، ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺠﺎزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮى از ﻧﻮآورى، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻧﺮم را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.رﻫﺒﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ، در ﺳــﻄﺤﻰ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﻰ و راﺿﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻫﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ راز آن، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ اﺳﺖ.
 ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺑﺼﯿﺮت و ﺷـﻬﻮد ﺧﻮد: رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﻪ اﯾﺸــﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى در ﺟﺮﯾﺎن اﺳــﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﯿﻢ 
زﻣﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاى ﮐﺎر و ﺗﺠـﺎرت، ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺎى ﺑﺰرگ در ﺳﺮ دارد، و ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ، رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرى ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸــﻰ ﺑﺮ روى ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮاى درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ و راه ﻫﺎﯾــﻰ را ﻣــﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮادﺷــﺎن ﻫﺪف و ﻣﻌﻨﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.


ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ

1398/05/5
14:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺟﮏ وﻟﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﻧﻈﺮم را درﺑﺎره ﺳــﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ام؛ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى، و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻰ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻤﻨﺪ، ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻓﺮد دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴــﺮﻋﺖ دو ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﭼﯿﺰى اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮى ﻫﺮ روز ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻰ دارد. ﻣــﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى ﻣﺮا ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴــﭙﺎرﻧﺪ و در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎرى ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ:
آﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﯾــﺎ آﻧﻬــﺎ درك ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳــﯿﻢ، و ﭼﺮا ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ، ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن، آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﮐﺮده ام ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ دارد؟
آﯾﺎ ﻣﻦ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﻬﺎ را، ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ؟
آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ آزادى و اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ام ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﻨﯿــﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﻰ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در آﻏﺎز ﺳــﺎل، ﺑﻠﮑﻪ در اﺑﺘــﺪاى ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، واﻗﻌﺎً ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ."


اگر مى خواهید به حد و اندازه واقعى یك رهبر پى ببرید، ببینید با كاركنان وفادار خود چگونه رفتار مى كند

1397/07/23
10:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا دوست دارید براى اشتباهاتتان تنبیه یا سرزنش شوید؟ بیایید ببینیم پیتردراكر و ریچارد برانسون در این باره چه گفته اند.پیتر دراكر: "یك انسان هر قدر بهتر باشد، اشتباهات بیشترى مرتكب خواهد شد- چون سعى خواهد كرد كه چیزهاى جدید بیشترى را تجربه كند. من هرگز كسى را كه اشتباه نكرده باشد، آن هم اشتباهات بزرگ، به یك شغل سطح بالا ارتقا نخواهم داد؛
در غیر این صورت او مطمئن مى شود كه باید در حد متوسط بماند."

ریچارد برانسون: "در كسب و كار، یك چیز قطعى است: شما اشتباه خواهیدكرد. وقتى مرزها را مى شكنید اشتباه، اجتناب ناپذیراست. آنچه مهم است، واكنش شماست."
به این مثال توجه كنید:
در آشپزخانه اى، بشقابى از دست یك پیشخدمت مى افتد. رئیس عصبانى،او را در حضور سایر كاركنان آشپزخانه، توبیخ مى كند. رئیس فریاد مى زند:
"این جور كار كردنو توى كدوم جهنمى یاد گرفتى؟". پیشخدمت شروع مى كند به نشان دادن اینكه كار خود را كاملاً با دقت انجام داده است، و ...
ناگهان بشقاب دوم بر زمین مى افتد ...
 وقتى افراد اشتباه مى كنند، بر سر آنها فریاد نكشید.
 آنها را در حضور جمع، سرزنش و توبیخ نكنید.
 سؤالات مزخرف نپرسید.
 به آنها كمك كنید كه در آینده اشتباه خود را تكرار نكنند، و به ایشان اعتماد به نفسى را كه به آن نیاز دارند، بدهید.
رهبران بزرگ، درها را براى شما گشوده اند. شما به اندازه كافى خوش شانس بوده اید كه با كمك آنها توانسته اید كار خود را بخوبى انجام دهید؛
اكنون نوبت شماست كه درها را براى دیگران باز كنید.


7 ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎره رﻫﺒﺮى

1397/03/27
04:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 Hairs Holdingsرﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ  ،Tony O. Elumelu, C.O.N
ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ، ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰ دﻫﻢ:
 رﻫﺒﺮى واﻗﻌﻰ ﭼﯿﺴـﺖ؟ رﻫﺒﺮى ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻫﺪاﯾﺖ اﻓــﺮاد ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ. رﻫﺒﺮى ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﯿﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج. رﻫﺒﺮى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﻘﺎى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن، زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ، ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺸﺪت ﺑﺮ روى ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را داﺋﻤﺎً ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮى و ﻫﺪف ﭼﯿﺴـﺖ؟ رﻫﺒــﺮى، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﺪف ﮔﺮا ﺑﺎﺷــﺪ، اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷــﺪ. رﻫﺒﺮى، ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ درك ﺑﺎﻻﯾﻰ از ﺿﺮورت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 رﻫﺒﺮى و ﻣﯿﺮاث: رﻫﺒﺮى، ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ؛ رﻫﺒﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎﯾــﻰ ﮐــﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸــﻨﺪ، آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮردﺷــﺎن ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدِ ﺷـﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى، ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﺟﺮاﺳــﺖ، و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﺟﺮا اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ اﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻓﺮادى ﻣﻨﺎﺳــﺐ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. اﻣﺎ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴــﯿﺎرى از ﭼﯿﺰﻫﺎى دﯾﮕﺮ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾــﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮى ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ.
 ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺮاﺑﮑﺎر" رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ اول اﯾﻨﮑﻪ آﯾــﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادى وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ ﺑﻠﻪ! اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺜﻼً اﻓﺮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﯾﺎ اﻓﺮادى ﮐﻪ از ﻧﮕﺮش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺮوى ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ". ﻣﻦ ﺷــﺨﺼﺎً آﻧﻬﺎ را اﻧﮕﺸــﺘﺎن ﺟﺬاﻣﻰ" ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻢ- ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮ ﻗﻄﻊ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎرى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﺸــﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ. اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪام، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻧﮕﺸــﺘﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ؟ 

ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره، آﻣﻮزش، ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮى، ﯾﺎ ﺗﺄدﯾﺐ؟
 اﺳـﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﺷـﺨﺼﻰ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮاى اﻟﻘﺎى ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮواﻧﺘﺎن ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻣﻦ ﺗﺼــﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ از ارزش ﻫﺎى ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺎى آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻰ آﯾﺪ. اﻓﺮاد، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اى را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ. ﻣﺴــﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ، وﺿﻮح اﻫﺪاف اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﺎﻣﻠﻰ از دﯾﺪﮔﺎه 
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدل و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺪاﮐﺎرى ﻫﺎى ﺷـﺨﺼﻰ ﺧﻮد ﺑﺮاى دﯾﺪﮔﺎﻫﺘﺎن و ﻓﺪاﮐﺎرى ﻫﺎى ﺷـﺨﺼﻰ ﮐﻪ از زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ، ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮادﺗﺎن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﺷــﻤﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﮔــﺮ اﻓﺮادﺗــﺎن را ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﯾﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و اﻫﺪاف ﺷــﻤﺎ را ﻣﻘﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ."


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رهبری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو