درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رقیب


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد!

1397/04/3
03:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
وﻗﺘﻰ ﮐﺎرﻣﻨﺪى ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ، وﻓﺎدارى او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ، زﯾﺮا او را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﻪ او داده اﯾﻢ. اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳــﺘﺨﺪام ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و اﻧﺮژى ﻓﺮاوان ﻣﻰ آﯾﻨﺪ و آﻣﺎدﮔﻰ آﻧﺮا دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﻓﺎدارى و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
 ﻣـﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿـﻢ اﮔﺮ درك ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻓﺎدارى ﭼﯿﺴـﺖ. ﺟﯿﺴــﻮن ﻓﺮﯾــﺪ )Jason Fried( ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ Basecamp ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: وﻓﺎدارى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﺳﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪن، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن، اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن، درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺎر، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮى، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﻠﻒ ﻧﮑﺮدن وﻗﺖ، ﺳﺨﺖ ﻧﮑﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان، اﯾﺠــﺎد ﻧﮑﺮدن ﮐﺎرﻫﺎى ﻏﯿﺮﺿﺮورى ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان، ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺒﻮدن، و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﯿﻬﻮده".

 ﻣـﺎ وﻓـﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔـﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻤﺎن ﭼﯿﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ: ﺳﻼﻣﺘﻰ آﻧﻬﺎ، درﺳﺘﮑﺎرى آﻧﻬﺎ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ، آراﻣﺶ ﻓﮑﺮى آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن.
 ﻣﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ.
 ﻣـﺎ وﻓـﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣـﻰ دﻫﯿﻢ اﮔـﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﺎ دارﻧﺪ، ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
 ﻣـﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿـﻢ اﮔﺮ اﻓﺮادى را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارﺗﻘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﻣـﺎ وﻓـﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳـﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﺎ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﻣﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﻓﺮاد ﻗﻮى ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛رﻫﺒﺮان ﻗﻮى ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ رﻗﯿﺒﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟

1397/03/19
13:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ دو ﺳــﺒﮏ ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ- در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ! و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاى رﻗﺎﺑﺖ، ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارى ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﺪ!
ﮐﻦ ﺗﺎﻣﭙﺴــﻮن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎى ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى و رﻗﺎﺑﺖ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ" و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. او ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﻋﻤﺪه اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد:
 رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ  Eco Competitions
 ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎى داراى ﺗﻨﺶ Edgy Collaborations
و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﯾﺪه اﺻﻠﻰ، ﻣﺪل ﻫﺎى ﻧﻘﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى و راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﺻﻠﻰ را ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ:


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رقیب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رقیب,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic