درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رفتار تیمی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﻢ

1396/12/18
18:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺑﻼدرﻧﮓ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﻼدرﻧﮓ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، و ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﻰ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ واﺣﺪ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. زﻣﺎن ﻫﺎﯾــﻰ را ﺑﺮاى ﭼﺖ ﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳــﺖ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ در دﻓﺘــﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ زود در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد، ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰارى را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، اﻓﺮاد آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻌﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ. اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ از ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳــﻰ دارﻧــﺪ؟ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدرى ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﭼﻪ ﻧﻈﺮى دارﻧﺪ؟ ﻧﻈﺮﺷﺎن درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺳﺎده اى وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ از اﻓﺮادﺗﺎن ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ، از اﯾﻦ ﻣﻮارد آﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 اﻓﺮاد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ اﺗﻔﺎﻗﻰ رخ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻫﺸﺪار دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎزد؛ ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻰ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻓﺰوده ﻣﻰ ﺷﻮد، ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﯾﺎ ﻣﺪرك ﺟﺪﯾﺪى آﭘﻠﻮد ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ، و  ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﺷـﯿﺪ. ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷــﯿﻮه ﮐﺎر ﻧﻤــﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى در ﺗﯿﻢ، آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رفتار تیمی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رفتار تیمی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات