درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رفتار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ

1397/01/10
08:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﯾﮏ ﻋﺎدت" ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ اﻟﮕﻮى ﻓﮑﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر آﻧﺮا ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀــﻰ از ﻋﺎدت ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ، و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد، رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ، زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  66روز درﮔﯿﺮ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ اﻟﮕﻮى ذﻫﻨﻰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﻮد. )اﯾﻦ ﻣﺪت، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺺ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ 81 ﺗﺎ 452 روز، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.( ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷــﻬﺮت و ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺪﺷــﻪ دار ﮐﻨﺪ؛ 
ﭘﺲ ارزش آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ، وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺷــﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﭼﻨﺪ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﻮﯾﺪ. ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

 ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻰ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮد را ﯾﮑﺒﺎره ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ آﻧﺮا ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
 ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺠﺎم ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ.
دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.


فیدبک موقعیت- رفتار- تأثیر

1395/10/4
05:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
فیدبک موقعیت- رفتار- تأثیر

مرکز رهبری خلاقانه، ابزاری با نام SBI برای فیدبک دادن ارائه کرده که به مدیران کمک می کند تا فیدبک های مشخص و شفاف بدهند. SBI جایگزین کلمات زیر است:

    Situation
    Behavior
    Impact

برای استفاده از این ابزار:

    ابتدا تشریح کنید که موقعیت، "کِی" و "کجا"ست.
    پس از آن، رفتار شخص مقابل را تشریح نمایید. فقط اعمالی را که مشاهده کرده اید، ذکر کنید.
    سپس تأثیر رفتار او بر شما و دیگران را منتشر نمایید.
    در نهایت، به این موضوع بپردازید که آن عضو تیم، برای تغییر رفتار خود در آینده، چه باید بکند، یا، اگر رفتار او تأثیری مثبت داشته، توضیح دهید که دیگران چگونه می توانند همانند او عمل کنند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementآیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

1395/09/23
03:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا شما علت رفتار بد کارکنانتان هستید؟

دکتر Wade M. Larson می نویسد:
"... تجربه به من نشان داده است که حدود 85 درصد از رفتارها و عملکرد ضعیف افراد، ناشی از آن است که نمی دانند آنچه انجام می دهند، اشتباه است. خب، بهتر است بدانند؛ اما چه کسی باید به آنها بگوید؟ بعضی از چیزها در دوران تحصیل، آموزش داده نمی شود، مانند تصمیم گیری، حل مسئله، و تفکر انتقادی. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که افرادتان این کارها را از پیشِ خودشان درست انجام دهند. از خودتان بپرسید:

    آیا به عنوان یک مدیر، با آنها صحبت کرده و گفته اید که آنچه انجام می دهند، نادرست است؟
    اگر پاسختان مثبت است، آیا آنها را تربیت کرده و به آنها آموزش داده اید که چگونه عمل کنند؟
    باز اگر پاسختان مثبت است، به آنها فیدبک داده اید تا اگر کارشان را درست انجام می دهند، تشویق شوند و اگر هنوز عملکردشان مطابق انتظارات شما نیست، بتوانند عملکرد خود را اصلاح نمایند؟

روشن کنید که منظور شما از افراد مشکل ساز چیست. بسیاری از اوقات، رفتار و عملکرد افراد لزوماً بد نیست، فقط با آنچه شما مایلید باشد، تفاوت دارد. تا زمانی که نتیجه نهایی، قابل قبول باشد، فرقی نمی کند که کار به چه شیوه ای انجام شود؛ البته، حوزه های متعددی هم وجود دارد که در آنها چگونگی انجام کار اهمیت دارد (مانند مهندسی و پزشکی).
برای پیشگیری و برطرف ساختن مشکلات رفتاری و عملکردی افراد، می توانید توصیه های زیر را مد نظر قرار دهید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به طور منظم با کارکنانتان صحبت کنید و فضایی ایجاد کنید تا براحتی مسائل و مشکلات کاری خود را با شما در میان بگذارند و براحتی از راهنمایی های شما برخوردار شوند.
    انتظارات خود را به طور شفاف بیان کنید. به افرادتان در مورد کارشان و اینکه این کار در شرکت شما چگونه انجام می شود، آموزش بدهید.
    به افرادتان کمک کنید تا فرهنگ و روابط موجود در شرکت را درک کنند.
    مرتباً به آنها فیدبک بدهید؛ فیدبک مثبت اگر کارشان را درست انجام می دهند، و فیدبک اصلاحی اگر اشکالی در کارشان وجود دارد.
    به یاد داشته باشید که دکتر کاوی گفته است: "در پی آن باشید که ابتدا شما دیگران را درک کنید، سپس انتظار داشته باشید که دیگران شما را درک کنند".
    فرهنگ "پاسخگو بودن" را در شرکت خود برقرار نمایید. ..."رفتارهایی که رئیس ها را آزار می دهد

1395/06/23
00:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
رفتارهایی که رئیس ها را آزار می دهد

رئیس متنفر است وقتی:

    در کارتان انگیزه نشان نمی دهید. هیچ رئیسی دوست ندارد مجبور باشد مدام به شما بگوید که چه باید بکنید و چه نکنید. این کار علاوه بر اینکه وقت گیر و خسته کننده است، اعتماد و اطمینان او را نسبت به تواناییهای شما از بین می برد.
    در کارتان بیش از حد انگیزه نشان می دهید. مراقب باشید کارهایی را که به شما محول می شود، بیش از حد و افراطی انجام ندهید. واقعاً نیازی به این کار نیست.
    بهانه گیری می کنید. اگر برای رئیستان بهانه بیاورید، به این معنی است که از وظیفه ای چشم پوشی کرده اید و با این بهانه ها می خواهید از این غفلت و اهمال کاری، دفاع کنید.
    گله و شکایت می کنید. گله و زاری و آه و ناله مترادف هایی منطقی برای شکایت کردن است. باید فرق بین شکایت و انتقاد را بدانید. شکایت خیلی شخصی است اما انتقاد باید سازنده باشد، یعنی قصد اصلاح چیزی را داشته باشد.
    زیاد سوال می پرسید. سؤال کردن چیز بدی نیست، مخصوصاً وقتی بخواهید ابهامات خود را برطرف سازید. اما سؤال کردن بیش از حد، باعث هدر دادن وقت رئیس می شود، نشانه بی کفایتی و بی عرضگی شماست، و هوش وذکاوت شما را هم زیر سؤال می برد.
    عادت های بد در رفتار شما مشاهده می شود. بدون استثنا همه این عادت ها به طریقی زمان و مکانی از رئیس را اشغال می کنند که در مالکیت شما نیست. با تلف کردن وقت او، او را از کار دیگرش انداخته اید و او احتمالاً همیشه آن را به یاد خواهد داشت.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:رفتار ،رئیس ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رفتار

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رفتار,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|