درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رئیس خوب


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب، ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺧﻮب در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

1397/07/3
22:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب، ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺧﻮب در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ: Oleg Vishnepolsky
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدم، ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﻰ را در آﻧﺠﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻰ ﺷــﺮت و ﯾﮏ ﺷــﻠﻮار ﺟﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﻰ از ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎى ﭘﯿﺘﺰا و ﺑﻄﺮى ﻫﺎى آب را ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺳﻌﻰ داﺷــﺖ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻓﻮراً از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ، اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ او ﺑﮑﻨﻢ، ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش در را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد.
 5دﻗﯿﻘــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن ﻣﺮد وارد ﺷــﺪ. دﺳــﺘﺶ را ﺑﺮاى دﺳﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻦ دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:  ﻣﻦ Greg Tagaris، ﮐﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت در Double Click ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﺘﺄﺳــﻔﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﻰ ﺗﺄﺧﯿﺮ داﺷــﺘﻢ. ﺑﺮاى اﻓﺮادم ﻏــﺬا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم؛ ﭼﻮن ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﻨﻰ دارﯾﻢ، آﻧﻬﺎ ﺑــﺪون ﻧﺎﻫﺎر ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳــﻌﻰ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ."

او در ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺷــﻐﻠﻰ ﺑــﻪ ﻣﻦ داد و ﻣــﻦ ﺑﺪون ﻫﯿــﭻ ﻣﺬاﮐﺮه اى، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
Greg ﯾﮑﻰ از ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷــﺎﻧﺲ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮاﯾﺸﺎن را داﺷﺘﻢ. او ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺧﻮب در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى او ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺷــﻤﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﻰ در ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب. او در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر ﺷــﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺷــﻤﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، و زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺧﻮب از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﺪ داد، و ﺣﺘﻰ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﻌﯿﻒ، ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﺪارك ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.


ویژگی های یک رئیس خوب

1395/06/27
18:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ویژگی های یک رئیس خوب

    بیان شفاف انتظارات: یك رئیس خوب از همان ابتدا اولویت ها و انتظارات خود را بیان می كند. او بیشتر بر نتایج و دستاوردها تمرکز دارد و كاركنان را درمورد روش انجام كار و جزئیات آن، آزاد می گذارد.
    مربیگری: یك رئیس خوب به موقعیت خود از دو دیدگاه مربی و رهبر می نگرد. وی علاوه بر آموزش کارکنان، آنها را از طریق الگو بودن هدایت و رهبری می نماید.
    ارائه بازخورد: برخی از رؤسا فقط در جلسات رسمی بازنگری عملكرد، بازخوردهای منفی را به كاركنان خود می دهند. در این صورت، كاركنان دائماً از خود می پرسند كه چرا رئیس این موضوع را زودتر به آنها نگفته تا برای بهبود آن، تلاش کنند.
    قدردانی از تلاش ها: یک رئیس مؤثر با تقدیر بجا و بموقع، انگیزه کارکنان را برای کار و تلاش بیشتر و بهتر، افزایش می بخشد.
    استثنا قائل نشدن: كاركنان مایلند احساس برابری كرده، مشاركت یكسانی را به عنوان عضو تیم داشته باشند.
    شناخت کارکنان: یك رئیس خوب در سلام كردن پیشقدم است؛ وقت كافی به کارکنانش تخصیص می دهد؛ هنگامی که كاركنان با او صحبت می كنند، او با تمام وجود به آنها توجه می كند؛ می کوشد تا كاركنان خود را بهتر بشناسد و در مواقع لزوم، با آنها همدلی می كند.
    توجه به استعدادهای افراد: یك رئیس خوب، كاركنان را زیر نظر می گیرد تا دریابد که آنها چه كاری را بهتر انجام می دهند. او برای ارتقای مهارت ها و توانایی های كاركنان خود تلاش می كند.
    درس گرفتن از اشتباهات: ترس، مانع رشد است. یك رئیس مؤثر، از اشتباهات به عنوان ابزار یادگیری استفاده می كند.
    صادق و قابل اعتماد بودن: یك رئیس موثر، رك و رو راست و در عین حال، دقیق است. او ضرورت ارتباطات را درك می كند و دانش كاركنان را تهدیدی برای خود به شمار نمی آورد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    رئیس خوب بودن، امری اکتسابی است نه ذاتی: بندرت اتفاق می افتد که یك رئیس خوب، بتواند بدون بهبود و توسعه مهارت های خود، خوب باقی بماند. توسعه و بهبود مهارت ها، به شیوه های مختلف از جمله حضور در سمینارها و دوره های آموزشی، مطالعه، و انجام برخی از خود ارزیابی ها امکانپذیر می باشد.برچسب ها:رئیس خوب ،رئیس ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رئیس خوب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر رئیس خوب,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو