درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر دمینگ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻓﻠﺴﻔﻪ 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ

1396/06/24
13:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻫﺴــﺘﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از اﯾﺪه ﻫﺎى ﻣﺎ در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮى و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ، و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺶ ﺳﯿﮕﻤﺎ، ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﻄﻮح ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑــﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗــﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮى ﻧﻬﺎﯾﻰ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ  14ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ، اﺛﺮات ﮔﺴﺘﺮده اى ﺑﺮ دﻧﯿﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻓﻠﺴــﻔﻪ  14ﻣﺮﺣﻠﻪ اى دﻣﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاى ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﺰﻣﻰ راﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻰ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم، ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﮐﺎر، از آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و رﻫﺒﺮى را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺮس را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ. ﺷﻌﺎرﻫﺎى ﻣﺒﻬﻢ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺪاف را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر" را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺻﻼح ﻧﻔﺲ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد، ﺗﺤﻮل" ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر دمینگ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر دمینگ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic