درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر درس های آموخته


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟

1399/04/13
20:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﯾﮑﻰ از ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه و اﻋﻀــﺎى ﺗﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از آﻧﭽﻪ در آن ﭘﺮوژه آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨــﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺳــﺆاﻻت را در ﻣــﻮرد ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤــﻮده، در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀــﺎى ﺗﯿﻢ ﻗــﺮار دﻫﻨــﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن، ﭘﺎﺳﺨﻬﺎى اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸــﻬﺎ را در ﺟﻠﺴﻪ اى ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﺗﺠﺎرب ﮐﺴﺐ 
ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى را ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه، از ﭘﺮوژه اى ﺑﻪ ﭘــﺮوژه دﯾﮕﺮ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 آﯾــﺎ از اﻗــﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻧﻬﺎﯾﻰ 
ﭘﺮوژه راﺿﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
 ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺎ ﭼﻪ بود؟
 ﺷــﻤﺎ ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﭼﮕﻮﻧﻪ 
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
 ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﻧﻘﻄــﻪ ﻗﻮت ﭘــﺮوژه ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 ﮐﺪاﻣﯿــﮏ از روش ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى 
ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺖ؟
 ﮐﺪاﻣﯿــﮏ از روش ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى 
ﻣﺎ دﺷﻮار ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ داﺷﺘﯿﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن، ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺮوژه را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ، 
ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ دادﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﻧﯿﺎن، ﺣﺎﻣﯿﺎن، ﻣﺪﯾﺮان ارﺷــﺪ و ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه، ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺆﺛﺮى داﺷــﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ، ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان آﻧﻬــﺎ را وادار ﺑــﻪ ﻫﻤــﮑﺎرى ﺑﻬﺘــﺮ 
ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ در اﺑﺘﺪاى ﭘﺮوژه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﻼم ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ، در آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ 
ﯾﺎ ﺿﻌﻒ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد؟ ﺗﺨﻤﯿــﻦ ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ درﻣﻮرد اﻗﻼم ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻮﯾــﻞ، ﺣﺠــﻢ ﮐﺎر، ﻣــﻮاد ﻣﻮردﻧﯿــﺎز و ﻏﯿﺮه، ﺗــﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗــﻮان آن را ﺑﻬﺒﻮد 
ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ آﯾــﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻓﺮاد ﺑــﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﭘﺮوژه، ﺻﺤﯿــﺢ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ، در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻌﺪى 
اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﻋﻼﺋــﻢ ﻫﺸــﺪار دﻫﻨــﺪه اى ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت آﺗﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰ داد، ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دادﯾــﻢ؟ در آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗــﻮان از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﯿﻢ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧــﮑﺎران ﮐﻤﺘﺮى 
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران 
ﭼﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﺎ درﺳــﺖ و ﻣﺆﺛــﺮ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣــﻰ ﺗﻮان آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ؟


ادامه مطلب ادامه مطلب

مرور آموخته ها

1395/09/25
17:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مرور آموخته ها

آیا تاکنون برایتان اتفاق افتاده است که یک دوره آموزشی را گذرانده باشید، یا کتابی را در زمینه حرفه خود مطالعه کرده باشید، یا مهارت جدیدی را فرا گرفته باشید، اما پس از گذشت فقط چند هفته، تقریباً همه چیز را در مورد آن فراموش کرده باشید؟
اگر فرصتی برای استفاده از دانش یا مهارت جدیدتان در اختیارتان نباشد، به سادگی آنچه را که آموخته اید، از یاد خواهید برد. به همین دلیل، بسیار مهم است که هم یادداشت برداری کنید و هم آموخته های خود را به طور منظم مرور نمایید.
برای آنکه بتوانید پس از گذشت زمانی طولانی آموخته های خود را به یاد آورید، لازم است اطلاعات مربوطه را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت خود منتقل نمایید. بدین منظور باید آنچه را که آموخته اید، مرور کنید.
برای مرور اطلاعات:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    موضوعات را بلافاصله پس از آنکه آموختید، با استفاده از یک استراتژی مطالعه مؤثر، بازبینی کنید.
    با استفاده از ابزارهایی همچون نقشه های ذهن (Mind Maps) در مورد آنچه که آموخته اید، نکات لازم را یادداشت نمایید.
    سپس این اطلاعات را یک روز، یک هفته، و یک ماه بعد، مرور کنید.
    پس از آن می توانید اطلاعات را هر چند ماه یک بار، بازبینی نمایید.ادامه مطلب ادامه مطلب

از پروژه ها چه درس هایی می توان آموخت؟

1395/05/31
07:29
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
از پروژه ها چه درس هایی می توان آموخت؟
یکی از کارهای مهمی که مدیران پروژه و اعضای تیم آنها باید انجام دهند، این است که در پایان هر پروژه فهرستی از آنچه در آن پروژه آموخته اند، تهیه کنند تا در پروژه های بعدی مورد استفاده قرار دهند. بدین منظور می توانند به ترتیب زیر عمل نمایند:
ابتدا مجموعه ای از سؤالات را در مورد پروژه تهیه نموده، در اختیار اعضای تیم قرار دهند و به آنها فرصت دهند که درباره این سؤالات فکر کنند و به آنها پاسخ دهند.
پس از آن، پاسخهای اعضای تیم به پرسشها را در جلسه ای مورد بحث و بررسی قرار دهند. معمولاً نتیجه این جلسه، فهرستی از تجارب کسب شده در پروژه موردنظر خواهد بود.
پرسش های بسیاری را می توان مطرح نمود که بسته به نوع پروژه، از پروژه ای به پروژه دیگر، متفاوت خواهند بود. در اینجا به برخی از این پرسش ها اشاره می شود:
آیا از اقلام قابل تحویل نهایی پروژه راضی هستید؟
بزرگترین نقطه ضعف پروژه ما چه بود؟
شما برای پرهیز از تکرار این نقطه ضعف در پروژه های بعدی چگونه عمل خواهید کرد؟
بزرگترین نقطه قوت پروژه چه بود؟
کدامیک از روش ها یا فرآیندهای ما نتیجه بهتری داشت؟
کدامیک از روش ها یا فرآیندهای ما دشوار یا ضعیف بود؟
اگر شما یک چوب سحرآمیز داشتید و می توانستید توسط آن، هرقسمت از پروژه را که بخواهید تغییر دهید، کدام قسمت را تغییر می دادید؟
آیا بانیان، حامیان، مدیران ارشد و مشتریان پروژه، همکاری مؤثری داشتند؟ اگر نه، چگونه می توان آنها را وادار به همکاری بهتر نمود؟
آیا در ابتدای پروژه توانستیم تمامی اقلام قابل تحویل نهایی پروژه را به خوبی تعریف کنیم؟ اگر نه، در آینده چگونه می توان این مشکل یا ضعف را برطرف نمود؟
تخمین های اولیه ما درمورد اقلام قابل تحویل، حجم کار، مواد موردنیاز و غیره، تا چه حد دقیق بود؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟
آیا تخصیص افراد به نقش های مختلف در پروژه، صحیح انجام شد؟ اگر نه، در پروژه های بعدی این کار چگونه باید انجام شود؟
علائم هشدار دهنده ای که از مشکلات آتی خبر می داد، چه بود؟ چگونه باید در مقابل آنها عکس العمل نشان می دادیم؟ در آینده چگونه می توان از توجه به موقع به این علائم، مطمئن شد؟
آیا می توانستیم پروژه را با تأمین کنندگان و یا پیمانکاران کمتری انجام دهیم؟ چگونه؟
مشکلات ما در مذاکره با پیمانکاران چه بود؟
آیا استراتژی اجرایی ما درست و مؤثر بود؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر درس های آموخته

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر درس های آموخته,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات