درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

1396/07/5
00:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

 پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از شروع اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است

یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. 
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.

 امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند 
با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن ، به بهانه مختلف ،مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :

 " فلانی ، مسابقه خر سواری راه انداخته است! "


اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً

1396/07/1
11:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎ ﯾﮑﻰ از ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺪﯾﻢ. آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﺪوداً ﻫﺸــﺖ ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻮدم. ﯾﺎدم ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎب ﺑﺮّاﻗﻰ داﺷﺖ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷــﺪه ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﻗﺎب آوﯾﺰان ﺑﻮد. ﻣﻦ ﻗﺪّم ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﻰ رﺳــﯿﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸــﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ ﺑﻪ 
ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻣﻰ ﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ ﭘﻰ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﻰ در داﺧﻞ آن دﺳــﺘﮕﺎه، ﯾﮏ آدم ﺷــﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰى زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔــﺎً" ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻰ داﻧﺪ. او ﺷــﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" روزى ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﻣــﻦ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺟﻌﺒــﻪ اﺑﺰارﻣﺎن ﺑﺎزى ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﺮ روى اﻧﮕﺸﺘﻢ زدم. درد وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻰ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﮐﺴــﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردى ﮐﻨﺪ. اﻧﮕﺸــﺘﻢ را در دﻫﺎﻧﻢ ﻣﻰ ﻣﮑﯿﺪم و دور ﺧﺎﻧﻪ راه ﻣﻰ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸــﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺘﺎد. ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آوردم و زﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و روى آن رﻓﺘﻢ. ﮔﻮﺷﻰ را ﺑﺮداﺷــﺘﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺮدم و ﺗﻮى ﮔﻮﺷﻰ ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً"، ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﯾﻰ در ﮔﻮﺷﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ".
ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻰ آﻣﺪ، ﮔﻔﺘﻢ: اﻧﮕﺸﺘﻢ درد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ".
ﻣﺎدرت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟"
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ."
آﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى دارى؟"
ﻧﻪ، ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روى اﻧﮕﺸﺘﻢ زدم و ﺧﯿﻠﻰ درد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ." آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻰ درِ ﺟﺎﯾﺨﻰِ ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﻨﻰ؟" ﺑﻠﻪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ."
ﭘﺲ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﻰ ﯾﺦ ﺑﺮدار و روى اﻧﮕﺸﺘﺖ ﻧﮕﻬﺪار."
ﺑﻌﺪ از آن روز، ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﺮدم. ﻣﺜﻼً ﻣﻮﻗــﻊ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در درس ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻰ و رﯾﺎﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﺮد. ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻗﻨــﺎرى ﻣﺎن ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم، دوﺑﺎره ﺳــﺮاغ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔــﺎً" رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﺟــﺮا را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم. او ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮش داد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردى ﮐﺮد. ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﺮا ﭘﺮﻧﺪه اى ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷــﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷــﮥ ﻗﻔﺲ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻤﯿﺮد؟". او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺖ.". ﻣﻦ ﮐﻤﻰ ﺗﺴــﮑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ. ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳــﯿﺪم ﮐﻠﻤﮥ fix را ﭼﻄﻮر ﻫﺠّ ﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺳــﺎل ﺑﻌﺪ، از ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳــﺘﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ دﻟﻢ ﺑﺮاى دوﺳــﺘﻢ ﺗﻨﮓ ﺷــﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻔﻦ دﯾﻮارى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪﯾﺪى ﮐﻪ روى ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺑﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻮد، ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻣﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ رﺳﯿﺪم اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻃﺮات آن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم. ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺸﻰ ﮐﻪ از وﺟﻮد دوﺳــﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ داﺷــﺘﻢ، ﻣﻰ اﻓﺘﺎدم. راﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﺮاى ﯾﮏ ﭘﺴــﺮﺑﭽﻪ ﭼﻘﺪر وﻗﺖ ﻣﻰ ﮔﺬاﺷﺖ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻢ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد. ﻣﻦ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ در آن ﺷــﻬﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺣﺮف زدم و ﺑﻌﺪ از آن، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﮑﺎر دارم ﻣﻰ ﮐﻨﻢ، ﺗﻠﻔﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷــﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ دوران ﮐﻮدﮐﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً".
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﻰ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاى آﺷﻨﺎ ﺟﻮاب داد: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.". ﻣﻦ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮش را ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﻢ، ﭘﺮﺳــﯿﺪم: ﮐﻠﻤﮥ fix را ﭼﻄﻮر ﻫﺠّ ﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؟". ﻣﺪﺗﻰ ﺳــﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ او ﮔﻔﺖ: ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ 
اﻧﮕﺸﺘﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ".
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﻰ؟" و اداﻣﻪ دادم ﻧﻤﻰ داﻧﻢ ﻣﻰ داﻧﻰ 
ﮐﻪ در آن دوران ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدى ﯾﺎ ﻧﻪ".
او ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻰ داﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ؟". ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳــﺎل ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﻮده ام؛ و از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﺮم آﻣﺪم، دوﺑﺎره ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم.
او ﮔﻔﺖ: ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ. اﺳﻢ ﻣﻦ ﺷﺎرون اﺳﺖ".
ﺳــﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻢ. ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺻﺪاى دﯾﮕﺮى ﭘﺎﺳــﺦ داد: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ".
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺎرون ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟"
آﯾﺎ دوﺳﺘﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟"
ﺑﻠﻪ، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﻰ!"
ﻣﺘﺄﺳــﻔﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻢ. ﺷﺎرون اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد. او 5 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ درﮔﺬﺷﺖ." ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺷــﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯿﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ. 
آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روى اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن زده ﺑﻮدﯾﺪ؟".
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻪ!".
ﺷــﺎرون ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ 
زدﯾﺪ، آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ."
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﮐﺘﻰ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ دﻧﯿﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺖ. ﺧﻮدش ﻣﻨﻈﻮرم را ﻣﻰ ﻓﻬﻤﺪ.". ﻣﻦ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻮﺷﻰ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﻧﮑﺘـﻪ :1 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮى را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﯾﺪ، دﺳــﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :2 اﮔﺮ از زاوﯾﻪ ﻣﺸــﺘﺮى ﻣﺪارى ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎد ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﯿﻢ... ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﻰ و از ﺻﻤﯿﻢ دل و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻧﻔﻮذ در دﻟﻬﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه از روح و ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن زدوده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد)


داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ

1396/07/1
11:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺘﻮﻟﺪ  30ﻣﻰ  ،1975ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ. او در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪت زﯾﺎدى از ﻣﺪﯾﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده، ﺳﺎل ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس زﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷــﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از داﻧﺸــﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص دﻧﯿﺎى ﻣﺪ، ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ  42ﺳــﺎﻟﻪ، ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳــﻮى ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از  10ﺷــﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺳــﺎز در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪه، و ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن ﻫﻢ او را ﺟﺰو 05 زن ﺟﻮان و ﻣﻬﻢ در آﯾﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﮏ او را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ داده اﺳــﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ را ﺑﻰ ﺷــﮏ ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى داﻧﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎﻫﻮ را در ﺷﺮاﯾﻄﻰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎى ﮐﻼن و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﮐﻠﻰ ﯾﺎﻫﻮ در ﺳــﺎل  2012ﺑﯿﺶ از 4,46 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ 71,1 دﻻر ﻣﻰ رﺳﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻟﺮى ﭘﯿﺞ، ﯾﮑﻰ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎﻻ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮ ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه آى ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿــﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﮔﻮﮔﻠﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. او در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﺟﻰ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎورى اﯾﻠﯿﻨﻮى در  ،2009دﮐﺘﺮاى اﻓﺘﺨﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى او در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ، ﺑﻪ وى اﻫﺪا ﮐﺮد.
او در  15ژوﺋﯿﻪ  2012ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎﻫﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ در ﺳﺎل  2009ﺑﺎ زﮐﺮى ﺑﻮگ، ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ، ازدواج ﮐﺮد. او اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﺪا، ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎﻫﻮ!" ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ ﺷــﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وب و ﻓﻦ آورى ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام را ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ" ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ روزﻫﺎى اوج ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2011ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳــﮑﺎر دﻻرﻧﺘﺎ، ﻃﺮاح ﻣﺸــﻬﻮر ﻣﺪ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرد، ﻣﺒﻠﻎ  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد. در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ او در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و ﺧﻮش ﻟﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد. در ﺳﺎل  2005ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎﯾﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اى ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ" ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ، ﺳــﺎده و ﺑﻪ دور از ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﻫﺎى راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ﺑــﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ وب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ راه ﺧﻮد را ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.".
از ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، در 5 ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ 052 ﺑﺎر ﺷﺐ ﮐﺎرى ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد.
 او ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد دوﺳﺘﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن، ﺳﻪ ردﯾﻒ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷــﮏ ﺑﭽﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮازم ﻧﻮزاد را ﺑﺮاى دوﺳــﺘﺶ ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﺮ  ﮐﺮﯾﮓ ﺳﯿﻠﻮرﺳﺘﯿﻦ( ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد. او ﻫﻤﻮاره اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﺑﺮاى ﻫﻪ ﭼﯿﺰ دارد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﮑﻼس ﮐﺎرﻟﺴــﻮن در ﻃﻮل ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد، او ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ  5دﻗﯿﻘﻪ اى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﺮد و از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻰ دارﻧﺪ، از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن ﺗﻌﺪادى از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﯾﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮح او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻰ آﻣﺪ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش، اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮد .
 او ﯾﮑﻰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻣﺪ اﺳــﺖ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎى زﯾﺒﺎﯾﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ  900دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﻰ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﻟﺒــﺎس ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً از آﻧﻬﺎ در ﺳــﺮ ﮐﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ. او رﻧﮓ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽــﻮن ﻗﺮﻣﺰ، آﺑﻰ، ﺳــﯿﺎه، و ﺻﻮرﺗﻰ ﭘﺮ رﻧﮓ را دوست دارد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ و ﻣﺮد ﺷﺎﮐﻰ

1396/06/24
13:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣــﺮدى ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣــﻰ رود و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ. ﺳــﺮﺑﺎزان ﻣﺎﻧﻊ ورودش ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎن زﻧﺪ در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن، ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮد را ﻣﻰ ﺷﻨﻮد و ﻣﻰ ﭘﺮﺳﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺧﺎن، وى دﺳــﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺣﻀــﻮرش ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣﻰ رﺳــﺪ و ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن از وى ﻣﻰ ﭘﺮﺳــﺪ: ﭼﻪ ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻰ؟"
ﻣﺮد ﺑﺎ درﺷــﺘﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: دزد ﻫﻤﻪ اﻣﻮاﻟﻢ را ﺑﺮده و اﻻن ﻫﯿﭻ 
ﭼﯿﺰى در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم!".
ﺧﺎن ﻣﻰ ﭘﺮﺳــﺪ: وﻗﺘﻰ اﻣﻮاﻟﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻰ رﻓﺖ، ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدى؟".
ﻣﺮد ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم!".
ﺧﺎن ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: خب ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪى ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﺒﺮﻧﺪ؟".
ﻣــﺮد در اﯾــﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳــﺘﺪﻻﻟﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺳﺮﻣﺸــﻖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد. او ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑــﻮدم، ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم 
ﺗﻮ ﺑﯿﺪارى!".
ﺧﺎن ﺑﺰرگ زﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ اى ﺳﮑﻮت ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ ﺧﺴﺎرﺗﺶ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ 
ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ.".
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|