درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه

1396/10/7
19:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺎدﺷــﺎﻫﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳــﺖ ﮐﻨﺪن ﺳﯿﺒﻰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮى ﺗﯿﺰ، اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد. وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﻻن ﻃﺒﯿﺒﺎن را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﯿﺪ، وزﯾﺮش ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻰ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.".
ﭘﺎدﺷــﺎه از ﺷــﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﺎراﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ: در ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﻰ اﺳﺖ؟" و دﺳﺘﻮر داد وزﯾﺮ را زﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮاى ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ آﻧﻘﺪر از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ دور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ اى وﺣﺸﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ. آﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﺘﻰ ﺑﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ رﺳﻢ ﻋﺠﯿﺒﻰ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ، او را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﺨﻦ وزﯾﺮ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ، دﺳﺘﻮر آزادى او را داد. وﻗﺘﻰ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه رﺳﯿﺪ، ﺷﺎه ﮔﻔﺖ: درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻰ، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﻧﮕﺸﺘﻢ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺘﻰ داﺷﺖ وﻟﻰ اﯾﻦ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺟﺰ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اى داﺷﺘﻪ؟".

وزﯾﺮ در ﭘﺎﺳــﺦ ﭘﺎدﺷــﺎه ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﭘﺎﺳﺦ داد: ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم و اﮔﺮ آﻧﺮوز در زﻧﺪان ﻧﺒﻮدم، ﺣﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم.".

اﯾﮑﺎش از اﻟﻄﺎف ﭘﻨﻬﺎن ﺣﻖ ﺳﺮ در ﻣﻰ آوردﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد)


داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ (Andrew Carnegie)

1396/08/23
00:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در ﺳــﺎل  1835در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸــﻮد اﻣﺎ ﻃﻮﻟﻰ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اواﯾــﻞ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ، در ﺳــﺎل  ،1848ﭘﺪرش ﺧﺎﻧــﻮاده را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎزه اى را از ﺳــﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﺑﺘــﺪا ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﮕﺮاﻓﭽﻰ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷــﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﭘﻨﺴــﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪ اى دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷــﺮوع ﺟﻨﮓ ﻫــﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راه آﻫﻦ و ﺗﻠﮕﺮاف آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ. اﻧــﺪروى ﺟﻮان در ﺣﺎﻟﻰ وارد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻮل ﺳــﯿﺎه در ﺟﯿﺐ داﺷــﺖ. اﻣﺎ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌــﺪ، او ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣــﺮد روى ﮐﺮه ﺧﺎﮐﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪ. او ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﯾﻮ. اس. اﺳﺘﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﯿﻞ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار، ﮐﻪ در آن ﺳــﺎل ﻫﺎ در ﮐﺴــﻮت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرى ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آوازه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ و در اوج ﻗﺪرت او، ﻧﺰد اﯾﻦ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ رﻓﺖ. در واﻗﻊ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﯿﻞ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮ" ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎى ﻫﯿﻞ از ﮐﺎرﻧﮕﻰ اﺳﺖ. ﮐﺎرﻧﮕﻰ اﻧﺴــﺎﻧﻰ وارﺳــﺘﻪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد. او ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺮد. وى در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺧﻮد 0003 ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻨﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻻر ﮐﺎرﻧﮕﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ او: ﻣﺮدى ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮد، ﺑﻰ آﺑﺮو ﻣﺮده اﺳــﺖ. اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﯿﺘــﺎن را ﻫﺮﮔﺰ ﺑــﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺘﺎن ﻧﺴــﭙﺎرﯾﺪ، ﭼﻮن ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روى ﭘﺎى ﺧﻮدﺷــﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﺰ واﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﻮن ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮐﺮد. ﺛﺮوﺗﺘﺎن را ﺧﻮدﺗــﺎن وﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﺶ و ﺻﺪﻗﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻮﺷﻨﺪ". اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ و ﺛﺮوت ﺟﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﺑــﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در زﻣﺮه ﮔﺮوه اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺛﺮوت ﺟﻮﯾﺎن، اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺟﺴــﺎرت، ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ، آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ، ﺧﻼق و داراى ﺷــﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﺸــﺎن داراى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺛﺮوت ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﺴــﺘﻤﺮ، و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ، ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﻰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درس ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى 
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﻮﺧﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادى از آﻣﻮزه ﻫﺎى او را ﻣﺮور ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﺑﺎ اﻓﺮادى ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ و ﮐﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﻧﺪارى، دارﻧﺪ. ﺑــﺎور دارم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻣﺠﺎدﻟــﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻫﺎ، ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﯿﺰان ارادت و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ" - اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺧﻮاﻫﯿــﻢ آورد. ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرى دوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﮐﻨﺪ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎى اﯾﺸــﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺴــﺎن ﻫﺎى ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷــﺮاﮐﺖ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺣﺴــﻨﻪ ﺗﺠﺎرى، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎرى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد داﺷــﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰﻧﺪى از اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎى ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮى در آن ﺳــﺎل ﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ او ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﻰ ﺑﺮاى ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ داﺷﺖ. ﺗﺠﺎرت ﯾﻌﻨﻰ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺘﺮى، و ﮔﺎه در ﻟﺒﺎس ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎرى و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  80درﺻﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒــﺎط ﺑﻪ روش ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، درك ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ، اﻣﺮى ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرى ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
 ﻧﮕـﺬار ﭼﯿﺰى ذﻫﻨﺖ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻰ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶِ رو دارى، ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ. ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺳﺮراﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اى، ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در آن زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪرت ﮐﺴﻰ را دﯾﺪه ام  دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺴﻰ را ﻧﺪﯾﺪه ام- ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺎﻟﻰ ﻫﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ راه درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺴﯿﺮ 
آن ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻰ دارﻧﺪ." - اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ اﻣــﺮوزه، ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺮ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺑﻠﮑــﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴــﺖ. ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎرى، ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﻧﺪه رﺷــﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ اﺳﺖ. ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﻫﻤــﻮاره ﺑــﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣــﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرى ﺳــﻮدﻣﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ وﻗﻒ آن ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﺗﺮﻗﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر را اﺧﺘﺮاع ﻧﮑﺮدم، اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ را درك ﮐﻨﻢ، ﯾﻌﻨﻰ آدﻣﻰ را." - اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﻰ ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻧﮕﻰ، ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﻰ او ﺑﻮد. اﻧﺴﺎن ﻫﺎى ﺳــﺨﺘﮑﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺳــﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﺘﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋــﻼوه، آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣــﻰ داﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﺮﺗﻨﺶ، ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ


ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ

1396/07/27
12:16
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻌﺮﮐــﻪ ﮔﯿــﺮى ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑﻰ از روش ﻫــﺎ و اﺑﺰارﻫﺎى رﺳــﺎﻧﻪ اى، ﺑﺮاى ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﻰ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﻫﺎى ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺮادى در ﻧﻘﺶ دروﯾﺶ، ﭘﻬﻠﻮان ﯾﺎ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺳﻔﺮه اى ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳــﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﯾﺎ از روى ﮐﻨﺠﮑﺎوى ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اى از ﺳــﻔﺮه، داﯾﺮه وار ﻣﻰ اﯾﺴــﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت را ﻣﻰ ﺷــﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻰ دﯾﺪﻧﺪ. وﻗﺘﻰ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن زﯾﺎد ﻣﻰ ﺷــﺪ، ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺻﻒ ﻫﺎى ﺟﻠﻮﯾﻰ ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸــﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎط ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮى را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﮔﺎﻫــﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺎد ﯾﮑﻰ از ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﺮد و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرى از او ﺳﺮﻣﻰ زد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮ و اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﻣﻰ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﻰ از ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺷــﺮ، ﮐﻼه آن ﺷــﺨﺺ ﻣﺨﻞ و ﻣﺰاﺣﻢ را )ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد( ﺑﺮﻣﻰ داﺷــﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از داﯾﺮه، ﯾﻌﻨﻰ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﺮد. ﺷــﺨﺺ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐــﻪ ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳــﺖ آوردن ﮐﻼﻫﺶ اﺿﻄﺮاراً ازﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷــﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺶ را ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻒ اول ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳــﺖ" از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ درآﻣﺪ. اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮرى ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﻰ رﺳﺪ و از ﻣﺴــﺎﻋﻰ و زﺣﻤﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد؛ ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻓﻼﻧﻰ ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳــﺖ" ﯾﻌﻨﻰ وﺿﻌﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﻧﻤﻰ رود.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد


داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد

1396/07/17
22:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎب و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، داﺳﺘﺎن از آﻗﺎی ﺳﺎﮐﯿﺠﯽ ﺗﻮﯾﻮدا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. او ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﺑﻮد، ﻧﺠﺎری را از ﭘﺪرش آﻣﻮﺧﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﯾﻮدا در ﺳﺎل  1894ﻣﯿﻼدی ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  1926ﻣﯿﻼدی ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  8ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺑﻮد. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر داﺋﻤﯽ و از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ راه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و TPS ﺷﺪ. TPS ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺳﺎل  1929ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮادران ﭘﻼت از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯽ آن، ﮐﯿﭽﯿﺮو رﻫﺴﭙﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺑﺮادران ﭘﻼت، ﻣﺠﺬوب اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﯿﭽﯿﺮو دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺳﺎل  1933در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ، راه اﻧﺪازی ﮐﺮد. ﻫﺪف او ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ژاﭘﻦ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. در ﺳﺎل  1935اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻟﻮﮔﻮی ﺗﻮﯾﻮدا ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺗﻮﯾﻮدا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از دل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد. در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  1941ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از راه اﻓﺘﺎدن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ، اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻓﺘﺘﺎح و در ﺳﺎل  1951ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼق در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﮐﺎﻣﯿﻮن  1 /5ﺗﻨﯽ ﺟﯽ  1ﺑﻮد. ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﺮای ارﺗﺶ ژاﭘﻦ، ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ داده ﻧﺸﺪ. در ﺳﺎل  1952ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﯿﭽﯿﺮو، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺠﯽ، ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ، اﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﮐﯿﭽﯿﺮو، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎل  1977ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺳﺎل  1984ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﺠﯽ، ﺗﺎﯾﭽﯽ اوﻧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را در ﺳﺎل 2991 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺳﺎل  1998ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺗﺠﺎری را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2014ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروى ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن آب اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﺘﮑﺎرات در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮد روش ﺧﺎص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺗﻮﯾﻮدای ﺟﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻬﺒﻮد، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﯾﺰن" ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ را در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد. ﺑﻨﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻼف ﻫﺎﺳﺖ! ﮐﯿﭽﯿﺮو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد، ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺗﻼﻓﯽ ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺗﺎﯾﭽﯽ اوﻧﻮ، ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا؟". اوﻧﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ ای ﻣﺸﮑﻼت، ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ. داده ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﺸﻪ رﺳﯿﺪ. در روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻪ اﺻﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ، ﮐﺎﻧﺒﺎن و ﺟﯿﺪوﮐﺎ" اﺳﺖ:

 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم" روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ درﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن در اﻧﺒﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﮐﺎﻧﺒﺎن" ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ وﻗﻔﻪ ای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
 ﺟﯿﺪو" ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ و ﺟﯿﺪوﮐﺎ" ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺧﻮدرو در درﯾﺎ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن از آب، ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ، ﺧﻮدرو را ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  10ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮوانﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪن از زﯾﺮ آوار ﺑﺎز ﻫﻢ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|