درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ

1396/07/27
12:16
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻌﺮﮐــﻪ ﮔﯿــﺮى ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑﻰ از روش ﻫــﺎ و اﺑﺰارﻫﺎى رﺳــﺎﻧﻪ اى، ﺑﺮاى ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﻰ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﻫﺎى ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺮادى در ﻧﻘﺶ دروﯾﺶ، ﭘﻬﻠﻮان ﯾﺎ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺳﻔﺮه اى ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳــﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﯾﺎ از روى ﮐﻨﺠﮑﺎوى ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اى از ﺳــﻔﺮه، داﯾﺮه وار ﻣﻰ اﯾﺴــﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت را ﻣﻰ ﺷــﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻰ دﯾﺪﻧﺪ. وﻗﺘﻰ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن زﯾﺎد ﻣﻰ ﺷــﺪ، ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺻﻒ ﻫﺎى ﺟﻠﻮﯾﻰ ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸــﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎط ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮى را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﮔﺎﻫــﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺎد ﯾﮑﻰ از ﺗﻤﺎﺷــﺎﭼﯿﺎن ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﺮد و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرى از او ﺳﺮﻣﻰ زد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮ و اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ ﻣﻰ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﻰ از ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺷــﺮ، ﮐﻼه آن ﺷــﺨﺺ ﻣﺨﻞ و ﻣﺰاﺣﻢ را )ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد( ﺑﺮﻣﻰ داﺷــﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از داﯾﺮه، ﯾﻌﻨﻰ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰ ﮐﺮد. ﺷــﺨﺺ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐــﻪ ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳــﺖ آوردن ﮐﻼﻫﺶ اﺿﻄﺮاراً ازﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷــﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺶ را ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻒ اول ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳــﺖ" از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ درآﻣﺪ. اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮرى ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﻰ رﺳﺪ و از ﻣﺴــﺎﻋﻰ و زﺣﻤﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد؛ ﯾﺎ در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻓﻼﻧﻰ ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳــﺖ" ﯾﻌﻨﻰ وﺿﻌﺶ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﻧﻤﻰ رود.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد

1396/07/17
22:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎب و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، داﺳﺘﺎن از آﻗﺎی ﺳﺎﮐﯿﺠﯽ ﺗﻮﯾﻮدا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. او ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﺑﻮد، ﻧﺠﺎری را از ﭘﺪرش آﻣﻮﺧﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﯾﻮدا در ﺳﺎل  1894ﻣﯿﻼدی ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  1926ﻣﯿﻼدی ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  8ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺑﻮد. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر داﺋﻤﯽ و از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ راه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و TPS ﺷﺪ. TPS ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺳﺎل  1929ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮادران ﭘﻼت از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯽ آن، ﮐﯿﭽﯿﺮو رﻫﺴﭙﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺑﺮادران ﭘﻼت، ﻣﺠﺬوب اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﯿﭽﯿﺮو دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺳﺎل  1933در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ، راه اﻧﺪازی ﮐﺮد. ﻫﺪف او ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ژاﭘﻦ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. در ﺳﺎل  1935اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻟﻮﮔﻮی ﺗﻮﯾﻮدا ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺗﻮﯾﻮدا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از دل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد. در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  1941ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از راه اﻓﺘﺎدن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ، اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻓﺘﺘﺎح و در ﺳﺎل  1951ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼق در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﮐﺎﻣﯿﻮن  1 /5ﺗﻨﯽ ﺟﯽ  1ﺑﻮد. ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﺮای ارﺗﺶ ژاﭘﻦ، ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ داده ﻧﺸﺪ. در ﺳﺎل  1952ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﯿﭽﯿﺮو، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺠﯽ، ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ، اﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﮐﯿﭽﯿﺮو، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎل  1977ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺳﺎل  1984ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﺠﯽ، ﺗﺎﯾﭽﯽ اوﻧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را در ﺳﺎل 2991 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺳﺎل  1998ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺗﺠﺎری را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2014ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروى ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن آب اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﺘﮑﺎرات در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮد روش ﺧﺎص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺗﻮﯾﻮدای ﺟﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻬﺒﻮد، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﯾﺰن" ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ را در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد. ﺑﻨﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻼف ﻫﺎﺳﺖ! ﮐﯿﭽﯿﺮو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد، ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺗﻼﻓﯽ ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺗﺎﯾﭽﯽ اوﻧﻮ، ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا؟". اوﻧﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ ای ﻣﺸﮑﻼت، ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ. داده ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﺸﻪ رﺳﯿﺪ. در روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻪ اﺻﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ، ﮐﺎﻧﺒﺎن و ﺟﯿﺪوﮐﺎ" اﺳﺖ:

 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم" روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ درﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن در اﻧﺒﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﮐﺎﻧﺒﺎن" ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ وﻗﻔﻪ ای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
 ﺟﯿﺪو" ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ و ﺟﯿﺪوﮐﺎ" ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺧﻮدرو در درﯾﺎ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن از آب، ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ، ﺧﻮدرو را ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  10ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮوانﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪن از زﯾﺮ آوار ﺑﺎز ﻫﻢ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

1396/07/5
00:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

 پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از شروع اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است

یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. 
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.

 امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند 
با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن ، به بهانه مختلف ،مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :

 " فلانی ، مسابقه خر سواری راه انداخته است! "

اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً

1396/07/1
11:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎ ﯾﮑﻰ از ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺪﯾﻢ. آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﺪوداً ﻫﺸــﺖ ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻮدم. ﯾﺎدم ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎب ﺑﺮّاﻗﻰ داﺷﺖ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷــﺪه ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﻗﺎب آوﯾﺰان ﺑﻮد. ﻣﻦ ﻗﺪّم ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﻰ رﺳــﯿﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸــﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﻰ ﺑﻪ 
ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻣﻰ ﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ ﭘﻰ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﻰ در داﺧﻞ آن دﺳــﺘﮕﺎه، ﯾﮏ آدم ﺷــﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰى زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔــﺎً" ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻰ داﻧﺪ. او ﺷــﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" روزى ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﻣــﻦ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺟﻌﺒــﻪ اﺑﺰارﻣﺎن ﺑﺎزى ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﺮ روى اﻧﮕﺸﺘﻢ زدم. درد وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻰ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﮐﺴــﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردى ﮐﻨﺪ. اﻧﮕﺸــﺘﻢ را در دﻫﺎﻧﻢ ﻣﻰ ﻣﮑﯿﺪم و دور ﺧﺎﻧﻪ راه ﻣﻰ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸــﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ اﻓﺘﺎد. ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آوردم و زﯾﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و روى آن رﻓﺘﻢ. ﮔﻮﺷﻰ را ﺑﺮداﺷــﺘﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺮدم و ﺗﻮى ﮔﻮﺷﻰ ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً"، ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﯾﻰ در ﮔﻮﺷﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ".
ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﻰ آﻣﺪ، ﮔﻔﺘﻢ: اﻧﮕﺸﺘﻢ درد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ".
ﻣﺎدرت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟"
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ."
آﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰى دارى؟"
ﻧﻪ، ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روى اﻧﮕﺸﺘﻢ زدم و ﺧﯿﻠﻰ درد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ." آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻰ درِ ﺟﺎﯾﺨﻰِ ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﻨﻰ؟" ﺑﻠﻪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ."
ﭘﺲ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﻰ ﯾﺦ ﺑﺮدار و روى اﻧﮕﺸﺘﺖ ﻧﮕﻬﺪار."
ﺑﻌﺪ از آن روز، ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﺮدم. ﻣﺜﻼً ﻣﻮﻗــﻊ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در درس ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻰ و رﯾﺎﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﺮد. ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻗﻨــﺎرى ﻣﺎن ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم، دوﺑﺎره ﺳــﺮاغ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔــﺎً" رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﺟــﺮا را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم. او ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮش داد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردى ﮐﺮد. ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﺮا ﭘﺮﻧﺪه اى ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷــﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷــﮥ ﻗﻔﺲ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻤﯿﺮد؟". او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺖ.". ﻣﻦ ﮐﻤﻰ ﺗﺴــﮑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ. ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳــﯿﺪم ﮐﻠﻤﮥ fix را ﭼﻄﻮر ﻫﺠّ ﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺳــﺎل ﺑﻌﺪ، از ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳــﺘﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ دﻟﻢ ﺑﺮاى دوﺳــﺘﻢ ﺗﻨﮓ ﺷــﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً" ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻔﻦ دﯾﻮارى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪﯾﺪى ﮐﻪ روى ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺑﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻮد، ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻣﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ رﺳﯿﺪم اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻃﺮات آن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم. ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺸﻰ ﮐﻪ از وﺟﻮد دوﺳــﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ داﺷــﺘﻢ، ﻣﻰ اﻓﺘﺎدم. راﺳﺘﻰ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﺮاى ﯾﮏ ﭘﺴــﺮﺑﭽﻪ ﭼﻘﺪر وﻗﺖ ﻣﻰ ﮔﺬاﺷﺖ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸــﮕﺎه، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻢ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺮاى ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد. ﻣﻦ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ در آن ﺷــﻬﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﺮد، ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺣﺮف زدم و ﺑﻌﺪ از آن، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﮑﺎر دارم ﻣﻰ ﮐﻨﻢ، ﺗﻠﻔﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺷــﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ دوران ﮐﻮدﮐﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻄﻔﺎً".
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﻰ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاى آﺷﻨﺎ ﺟﻮاب داد: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.". ﻣﻦ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮش را ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﻢ، ﭘﺮﺳــﯿﺪم: ﮐﻠﻤﮥ fix را ﭼﻄﻮر ﻫﺠّ ﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؟". ﻣﺪﺗﻰ ﺳــﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ او ﮔﻔﺖ: ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ 
اﻧﮕﺸﺘﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ".
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﻰ؟" و اداﻣﻪ دادم ﻧﻤﻰ داﻧﻢ ﻣﻰ داﻧﻰ 
ﮐﻪ در آن دوران ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدى ﯾﺎ ﻧﻪ".
او ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻰ داﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ؟". ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳــﺎل ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﻮده ام؛ و از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﺮم آﻣﺪم، دوﺑﺎره ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم.
او ﮔﻔﺖ: ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ. اﺳﻢ ﻣﻦ ﺷﺎرون اﺳﺖ".
ﺳــﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻢ. ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺻﺪاى دﯾﮕﺮى ﭘﺎﺳــﺦ داد: اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ".
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﺎرون ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟"
آﯾﺎ دوﺳﺘﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟"
ﺑﻠﻪ، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﻰ!"
ﻣﺘﺄﺳــﻔﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻢ. ﺷﺎرون اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد. او 5 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ درﮔﺬﺷﺖ." ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺷــﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯿﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ. 
آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ روى اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن زده ﺑﻮدﯾﺪ؟".
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻠﻪ!".
ﺷــﺎرون ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ 
زدﯾﺪ، آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ."
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﮐﺘﻰ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ دﻧﯿﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺖ. ﺧﻮدش ﻣﻨﻈﻮرم را ﻣﻰ ﻓﻬﻤﺪ.". ﻣﻦ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻮﺷﻰ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﻧﮑﺘـﻪ :1 ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮى را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﯾﺪ، دﺳــﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :2 اﮔﺮ از زاوﯾﻪ ﻣﺸــﺘﺮى ﻣﺪارى ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎد ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﯿﻢ... ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﻰ و از ﺻﻤﯿﻢ دل و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻧﻔﻮذ در دﻟﻬﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه از روح و ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن زدوده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|