درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستانک


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ

1396/07/1
11:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺘﻮﻟﺪ  30ﻣﻰ  ،1975ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ. او در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪت زﯾﺎدى از ﻣﺪﯾﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده، ﺳﺎل ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس زﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷــﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از داﻧﺸــﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص دﻧﯿﺎى ﻣﺪ، ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ  42ﺳــﺎﻟﻪ، ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳــﻮى ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از  10ﺷــﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺳــﺎز در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪه، و ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن ﻫﻢ او را ﺟﺰو 05 زن ﺟﻮان و ﻣﻬﻢ در آﯾﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﮏ او را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ داده اﺳــﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ را ﺑﻰ ﺷــﮏ ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى داﻧﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎﻫﻮ را در ﺷﺮاﯾﻄﻰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎى ﮐﻼن و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﮐﻠﻰ ﯾﺎﻫﻮ در ﺳــﺎل  2012ﺑﯿﺶ از 4,46 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ 71,1 دﻻر ﻣﻰ رﺳﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻟﺮى ﭘﯿﺞ، ﯾﮑﻰ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎﻻ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮ ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه آى ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿــﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﮔﻮﮔﻠﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. او در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﺟﻰ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎورى اﯾﻠﯿﻨﻮى در  ،2009دﮐﺘﺮاى اﻓﺘﺨﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى او در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ، ﺑﻪ وى اﻫﺪا ﮐﺮد.
او در  15ژوﺋﯿﻪ  2012ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎﻫﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ در ﺳﺎل  2009ﺑﺎ زﮐﺮى ﺑﻮگ، ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ، ازدواج ﮐﺮد. او اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﺪا، ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎﻫﻮ!" ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ ﺷــﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وب و ﻓﻦ آورى ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام را ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ" ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ روزﻫﺎى اوج ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2011ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳــﮑﺎر دﻻرﻧﺘﺎ، ﻃﺮاح ﻣﺸــﻬﻮر ﻣﺪ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرد، ﻣﺒﻠﻎ  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد. در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ او در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و ﺧﻮش ﻟﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد. در ﺳﺎل  2005ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎﯾﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اى ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ" ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ، ﺳــﺎده و ﺑﻪ دور از ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﻫﺎى راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ﺑــﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ وب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ راه ﺧﻮد را ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.".
از ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، در 5 ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ 052 ﺑﺎر ﺷﺐ ﮐﺎرى ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد.
 او ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد دوﺳﺘﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن، ﺳﻪ ردﯾﻒ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷــﮏ ﺑﭽﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮازم ﻧﻮزاد را ﺑﺮاى دوﺳــﺘﺶ ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﺮ  ﮐﺮﯾﮓ ﺳﯿﻠﻮرﺳﺘﯿﻦ( ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد. او ﻫﻤﻮاره اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﺑﺮاى ﻫﻪ ﭼﯿﺰ دارد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﮑﻼس ﮐﺎرﻟﺴــﻮن در ﻃﻮل ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد، او ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ  5دﻗﯿﻘﻪ اى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﺮد و از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻰ دارﻧﺪ، از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن ﺗﻌﺪادى از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﯾﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮح او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻰ آﻣﺪ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش، اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮد .
 او ﯾﮑﻰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻣﺪ اﺳــﺖ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎى زﯾﺒﺎﯾﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ  900دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﻰ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﻟﺒــﺎس ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً از آﻧﻬﺎ در ﺳــﺮ ﮐﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ. او رﻧﮓ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽــﻮن ﻗﺮﻣﺰ، آﺑﻰ، ﺳــﯿﺎه، و ﺻﻮرﺗﻰ ﭘﺮ رﻧﮓ را دوست دارد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ و ﻣﺮد ﺷﺎﮐﻰ

1396/06/24
13:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣــﺮدى ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣــﻰ رود و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ. ﺳــﺮﺑﺎزان ﻣﺎﻧﻊ ورودش ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎن زﻧﺪ در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن، ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮد را ﻣﻰ ﺷﻨﻮد و ﻣﻰ ﭘﺮﺳﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺧﺎن، وى دﺳــﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺣﻀــﻮرش ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎن زﻧﺪ ﻣﻰ رﺳــﺪ و ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن از وى ﻣﻰ ﭘﺮﺳــﺪ: ﭼﻪ ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻰ؟"
ﻣﺮد ﺑﺎ درﺷــﺘﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: دزد ﻫﻤﻪ اﻣﻮاﻟﻢ را ﺑﺮده و اﻻن ﻫﯿﭻ 
ﭼﯿﺰى در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم!".
ﺧﺎن ﻣﻰ ﭘﺮﺳــﺪ: وﻗﺘﻰ اﻣﻮاﻟﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻰ رﻓﺖ، ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدى؟".
ﻣﺮد ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم!".
ﺧﺎن ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: خب ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪى ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﺒﺮﻧﺪ؟".
ﻣــﺮد در اﯾــﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳــﺘﺪﻻﻟﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺳﺮﻣﺸــﻖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿــﺮد. او ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑــﻮدم، ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم 
ﺗﻮ ﺑﯿﺪارى!".
ﺧﺎن ﺑﺰرگ زﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ اى ﺳﮑﻮت ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ ﺧﺴﺎرﺗﺶ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ 
ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ.".
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد


داستانهای مدیریتی(توافق و اخلاق)

1396/06/4
19:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
داستانهای مدیریتی(توافق و اخلاق)


● شخصی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش نگاهی به کفش کرده می گوید: این کفش سه کوک می خواهد و اجرت هر کوک ده تومان می شود که درمجموع خرج کفش می شود سی تومان. مشتری قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و کفش تعمیر شده را تحویل بگیرد. کفاش دست به کار می شود. کوک اول، کوک دوم  و در نهایت کوک سوم و تمام. اما با یک نگاه عمیق در می یابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد.  

○ از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزد.

○ او میان نفع و اخلاق و میان دل و قاعده ی توافق مانده است. یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست. اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به انسانیت تعظیم کرده. اگر کوک چهارم را نزند روی خط توافق و قانون جلو رفته، اما اگر بزند صدای لبیک او آسمان اخلاق را پر خواهد کرد. 

●● نتیجه راهبردی:
○ دنیا پر از فرصت کوک چهارم است. و من و تو کفاش های دو دل.

○ مهربانی را اگر قسمت کنیم،
من یقین دارم به ما هم می رسد، 
آدمی گر ایستد بر بام عشق، 
دست هایش تا خدا هم می رسد


3 پند از زبان گنجشک

1396/02/6
18:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
3 پند از زبان گنجشک

آورده اند که مردی در بازار دمشق، گنجشکی رنگین و لطیف، به یک درهم خرید تا به خانه آورد و فرزندانش با آن بازی کنند. در بین راه، گنجشک به سخن آمد و مرد را گفت: "در من فایده ای برای تو نیست. اگر مرا آزاد کنی، تو را سه نصیحت می گویم که هر یک، همچون گنجی است. دو نصیحت را وقتی در دست تو اسیرم می گویم و پند سوم را، وقتی آزادم کردی و بر شاخ درختی نشستم، می گویم. مرد با خود اندیشید که سه نصیحت از پرنده ای که همه جا را دیده است، به یک درهم می ارزد. پذیرفت و به گنجشک گفت: "پندهایت را بگو".
گنجشک گفت: "اول آنکه اگر نعمتی را از کف دادی، غصه مخور و غمگین مباش؛ زیرا اگر آن نعمت، حقیقتاً و دائماً از آن تو بود، هیچگاه زایل نمی شد. دیگر آنکه اگر کسی با تو سخن محال و ناممکن گفت، به آن سخن هیچ توجه نکن و از آن درگذر".
مرد، چون این دو نصیحت را شنید، گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پر کشید و بر درختی نشست . چون خود را آزاد و رها دید، خنده ای کرد. مرد گفت: "نصیحت سوم را بگو".
گنجشک گفت: "نصیحت چیست!؟ ای مرد نادان، زیان کردی. در شکم من دو گوهر هست که هر یک، بیست مثقال وزن دارد. تو را فریفتم تا از دستت رها شوم. اگر می دانستی که چه گوهرهایی نزد من است به هیچ قیمت مرا رها نمی کردی."
مرد، از خشم و حسرت، نمی دانست که چه کند. دست بر دست می مالید و گنجشک را ناسزا می گفت. ناگهان رو به گنجشک کرد و گفت: "حال که مرا از چنان گوهرهایی محروم کردی، دست کم آخرین پندت را بگو."
گنجشک گفت: "مرد ابله! با تو گفتم که اگر نعمتی را از کف دادی، غم مخور، اما اینک تو غمگینی که چرا مرا از دست داده ای. نیز گفتم که سخن محال و ناممکن را نپذیر، اما تو هم اینک پذیرفتی که در شکم من گوهرهایی است که چهل مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که چهل مثقال گوهر با خود حمل کنم!؟ پس تو لایق آن دو نصیحت نبودی و پند سوم را نیز با تو نمی گویم که قدر آن نخواهی دانست. این را گفت و در هوا ناپدید شد." 

(منبع: سایت یکی بود)مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستانک

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستانک,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|