درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان موفقیت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد

1396/07/17
22:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎب و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، داﺳﺘﺎن از آﻗﺎی ﺳﺎﮐﯿﺠﯽ ﺗﻮﯾﻮدا ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. او ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﺑﻮد، ﻧﺠﺎری را از ﭘﺪرش آﻣﻮﺧﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﯾﻮدا در ﺳﺎل  1894ﻣﯿﻼدی ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  1926ﻣﯿﻼدی ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  8ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺑﻮد. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر داﺋﻤﯽ و از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ راه ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و TPS ﺷﺪ. TPS ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ، اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺳﺎل  1929ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮادران ﭘﻼت از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯽ آن، ﮐﯿﭽﯿﺮو رﻫﺴﭙﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺑﺮادران ﭘﻼت، ﻣﺠﺬوب اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﯿﭽﯿﺮو دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺳﺎل  1933در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ، راه اﻧﺪازی ﮐﺮد. ﻫﺪف او ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ژاﭘﻦ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. در ﺳﺎل  1935اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻟﻮﮔﻮی ﺗﻮﯾﻮدا ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺗﻮﯾﻮدا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از دل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد. در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  1941ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از راه اﻓﺘﺎدن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ، اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻓﺘﺘﺎح و در ﺳﺎل  1951ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼق در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﮐﺎﻣﯿﻮن  1 /5ﺗﻨﯽ ﺟﯽ  1ﺑﻮد. ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﺮای ارﺗﺶ ژاﭘﻦ، ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ داده ﻧﺸﺪ. در ﺳﺎل  1952ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﯿﭽﯿﺮو، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺠﯽ، ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ، اﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﮐﯿﭽﯿﺮو، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎل  1977ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺳﺎل  1984ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﺠﯽ، ﺗﺎﯾﭽﯽ اوﻧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را در ﺳﺎل 2991 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ در ﺳﺎل  1998ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺗﺠﺎری را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2014ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروى ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ آن آب اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدروﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﺘﮑﺎرات در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻧﭽﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ را ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮد روش ﺧﺎص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﮐﯿﭽﯿﺮو ﺗﻮﯾﻮدای ﺟﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻬﺒﻮد، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﯾﺰن" ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ را در ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد. ﺑﻨﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻼف ﻫﺎﺳﺖ! ﮐﯿﭽﯿﺮو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد، ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺗﻼﻓﯽ ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺗﺎﯾﭽﯽ اوﻧﻮ، ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا؟". اوﻧﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ ای ﻣﺸﮑﻼت، ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ. داده ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻪ رﯾﺸﻪ رﺳﯿﺪ. در روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻪ اﺻﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ، ﮐﺎﻧﺒﺎن و ﺟﯿﺪوﮐﺎ" اﺳﺖ:

 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم" روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ درﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن در اﻧﺒﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﮐﺎﻧﺒﺎن" ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ وﻗﻔﻪ ای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
 ﺟﯿﺪو" ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ و ﺟﯿﺪوﮐﺎ" ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺧﻮدرو در درﯾﺎ ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن از آب، ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ، ﺧﻮدرو را ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  10ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮوانﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪن از زﯾﺮ آوار ﺑﺎز ﻫﻢ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


ادامه مطلب ادامه مطلب

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ

1396/07/1
11:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺘﻮﻟﺪ  30ﻣﻰ  ،1975ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ. او در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪت زﯾﺎدى از ﻣﺪﯾﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده، ﺳﺎل ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس زﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷــﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از داﻧﺸــﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص دﻧﯿﺎى ﻣﺪ، ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ  42ﺳــﺎﻟﻪ، ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳــﻮى ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از  10ﺷــﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺳــﺎز در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪه، و ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن ﻫﻢ او را ﺟﺰو 05 زن ﺟﻮان و ﻣﻬﻢ در آﯾﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﮏ او را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ داده اﺳــﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ را ﺑﻰ ﺷــﮏ ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى داﻧﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎﻫﻮ را در ﺷﺮاﯾﻄﻰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎى ﮐﻼن و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﮐﻠﻰ ﯾﺎﻫﻮ در ﺳــﺎل  2012ﺑﯿﺶ از 4,46 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ 71,1 دﻻر ﻣﻰ رﺳﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻟﺮى ﭘﯿﺞ، ﯾﮑﻰ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎﻻ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮ ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه آى ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿــﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﮔﻮﮔﻠﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. او در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﺟﻰ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎورى اﯾﻠﯿﻨﻮى در  ،2009دﮐﺘﺮاى اﻓﺘﺨﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى او در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ، ﺑﻪ وى اﻫﺪا ﮐﺮد.
او در  15ژوﺋﯿﻪ  2012ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎﻫﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ در ﺳﺎل  2009ﺑﺎ زﮐﺮى ﺑﻮگ، ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ، ازدواج ﮐﺮد. او اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﺪا، ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎﻫﻮ!" ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ ﺷــﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وب و ﻓﻦ آورى ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام را ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرگ" ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ روزﻫﺎى اوج ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  2011ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳــﮑﺎر دﻻرﻧﺘﺎ، ﻃﺮاح ﻣﺸــﻬﻮر ﻣﺪ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرد، ﻣﺒﻠﻎ  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد. در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ او در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و ﺧﻮش ﻟﺒﺎس اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد. در ﺳﺎل  2005ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎﯾﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اى ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺴﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ" ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ، ﺳــﺎده و ﺑﻪ دور از ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﻫﺎى راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮى ﺑــﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ وب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ راه ﺧﻮد را ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.".
از ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدى، ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، در 5 ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ 052 ﺑﺎر ﺷﺐ ﮐﺎرى ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد.
 او ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد دوﺳﺘﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن، ﺳﻪ ردﯾﻒ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷــﮏ ﺑﭽﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮازم ﻧﻮزاد را ﺑﺮاى دوﺳــﺘﺶ ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﺮ  ﮐﺮﯾﮓ ﺳﯿﻠﻮرﺳﺘﯿﻦ( ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد. او ﻫﻤﻮاره اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﺑﺮاى ﻫﻪ ﭼﯿﺰ دارد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﮑﻼس ﮐﺎرﻟﺴــﻮن در ﻃﻮل ﺳــﺎل ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺮد، او ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ  5دﻗﯿﻘﻪ اى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﺮد و از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻰ دارﻧﺪ، از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﻟﺴــﻮن ﺗﻌﺪادى از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﯾﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮح او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻰ آﻣﺪ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش، اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻮد .
 او ﯾﮑﻰ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻣﺪ اﺳــﺖ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎى زﯾﺒﺎﯾﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ  900دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﻰ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﻟﺒــﺎس ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً از آﻧﻬﺎ در ﺳــﺮ ﮐﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ. او رﻧﮓ ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽــﻮن ﻗﺮﻣﺰ، آﺑﻰ، ﺳــﯿﺎه، و ﺻﻮرﺗﻰ ﭘﺮ رﻧﮓ را دوست دارد.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان موفقیت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر داستان موفقیت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic