درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر حل مسئله


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

1399/05/3
21:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾــﻦ روش از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨــﺪ دوره ﺑﺤﺚ و اﺳــﺘﺪﻻل ﮐﺘﺒﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﻓﺮاد ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺘﻰ ﻟﺰوﻣﻰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻧﻨﺪه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺟﺮﯾــﺎن و ﻗﻮام اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺴــﺌﻠﻪ را ﺑــﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﺷــﻔﺎف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮدى اﻣﯿﻦ را ﮐﻪ داراى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳــﺖ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﺑــﻰ ﻃﺮﻓﺎﻧــﻪ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ )در اداﻣﻪ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ(.
ﻫﯿﺌﺘــﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن را ﮐﻪ داراى داﻧﺶ ﻋﻤﯿــﻖ و ﮔﺴــﺘﺮده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن را ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗــﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎى اﯾــﻦ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑﻪ ﯾــﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑــﺮى در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺎﺳــﺦ ﻫــﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﮐــﺮده، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدﺷــﻰ ﺑــﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ اراﺋــﻪ دﻫﯿﺪ. اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴــﺘﺪل از روﯾﮑﺮدﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ، اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ راه ﺣﻞ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ روﯾﮑﺮدى از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﺮﯾﮏ از راه ﺣﻞ ﻫﺎى اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮده، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ارﺳــﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﻀــﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣــﻞ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗــﺮار داده، ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷــﻤﺎ و اﻋﻀــﺎى ﻫﯿﺌــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾــﺶ ﻃــﺮح ﻫﺎى ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و در ﺻــﻮرت ﻟﺰوم، ﻃﺮح ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ را ﺑﺎ ﺗﮑــﺮار از ﻣﺮﺣﻠﻪ  7اداﻣــﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﺪل، ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

فرآیند حل مسئله 8D (8 Disciplines)

1395/09/29
23:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
فرآیند حل مسئله 8D (8 Disciplines)

در اواخر دهه 1980 شرکت فورد موتور، فرآیند حل مسئله 8D را برای کمک به تیم های ساخت و مهندسی ارائه کرد تا بتوانند مشکلات کیفیت را تشخیص دهند، درمان کنند، و از بین ببرند. با این حال در هر صنعتی، تیم ها می توانند از این فرآیند استفاده کنند.
دیسیپلین ها عبارتند از:

    برنامه
    تشکیل تیم
    شرح مسئله
    پیاده سازی راه حل موقت
    شناسایی و حذف علت ریشه ای
    تأیید راه حل
    پیاده سازی یک راه حل دائمی
    پیشگیری از تکرار مسئله
    جشن گرفتن موفقیت تیم

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بهتر است از این فرآیند برای حل مشکلات پیچیده در یک تیم استفاده شود؛ با این حال، افراد نیز می توانند برای حل مشکلات فردی خود، آنرا مورد استفاده قرار دهند.ادامه مطلب ادامه مطلب

شما مسائل را چگونه حل می کنید؟

1395/07/4
10:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شما مسائل را چگونه حل می کنید؟

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی، از روانپزشک پرسیدم: "شما چطور می فهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه".
روانپزشک گفت: "ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشق چایخوری، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که وان را خالی کند".
من گفتم: "آهان! فهمیدم؛ آدم عادی باید سطل را بردارد چون بزرگتر است".
روانپزشک گفت: "نه! آدم عادی درپوش زیرآب وان را بر می دارد... شما می خواهید تختتان کنار پنجره باشد؟".

نتیجه گیری:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.
    در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیری، هدفمان یادمان نرود. در حکایت فوق، هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی.
    همه راه حل ها همیشه در تیررس نگاه نیست.

(فرستنده: حسین پرنور)

برچسب ها:حل مسئله ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

گام های اساسی حل مسئله و تصمیم گیری

1395/06/18
01:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
گام های اساسی حل مسئله و تصمیم گیری

عمده ترین کاری که مدیران و ناظران انجام می دهند، حل مسئله و تصمیم گیری است. برخی از مدیران و ناظران کم تجربه، می کوشند تا مسائل را با رویکردی همانند موارد مشابه قبلی، حل نمایند؛ اما این روش همواره کارساز نخواهد بود. از این رو توصیه می شود این دسته از مدیران و ناظران، رویکردی سازمان یافته را جهت حل مسائل و تصمیم گیری در پیش گیرند. چنین رویکردی شامل گام های اساسی زیر می باشد:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    مسئله را تعریف کنید.
    علت های بالقوه مسئله را بیابید.
    گزینه هایی را جهت حل مسئله مشخص سازید.
    بهترین گزینه را برای حل مسئله انتخاب نمایید.
    اجرای گزینه انتخاب شده را برنامه ریزی کنید.
    اجرای برنامه را مورد پایش قرار دهید.
    بررسی کنید که آیا مسئله حل شده است یا خیر.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر حل مسئله

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر حل مسئله,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic