درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر جلسات


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت

1399/02/11
12:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾــﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﺎى ﮐﺎرى ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺘﻌﺪدى ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺟﻠﺴﺎت از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﻰ از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از وﺿﻌﯿــﺖ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ اراﺋﻪ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑــﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮﮔــﺰار ﻣﻰ ﮔــﺮدد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐــﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿــﺪ وﺿﻌﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ، ﺑــﺮاى ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در وﻗﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﻪ، از ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﮔﻮﺷــﺰد ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎت دو ﻧﻔﺮه اى ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ ﻓﻮق در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﻃﻮرى ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧــﺎرج از ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤــﺚ، ﻣﻄﺮح ﻧﺸــﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف وﻗﺖ و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﮕﺮدد.
در ﺟﻠﺴﺎت دو ﻧﻔﺮه اى ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻦ ﺧﻮددارى ﮐﺮده، ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮاى ﺟﻠﺴــﺎت ازﻗﺒﻞ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺑﻪ اﻃــﻼع اﻓﺮادى ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣــﻮرد ﺑﺤﺚ، زﻣــﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺟﻠﺴــﻪ، اﻧﺘﻈﺎرات از ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴــﻪ، و ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه، از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳــﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓــﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﻠﺴــﻪ ﺣﻀــﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﻰ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﯿﻦ  ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻣﻮارد، ﺗﻮزﯾﻊ ﺷــﻮد و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧــﺎص، ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻗﺖ ﺟﻠﺴــﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼــﺎص دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﺑــﻰ ﻣــﻮرد و ﯾﺎ ﻣﻄﺮح ﮐــﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﺮارى، زﻣﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

چگونه از جلسات مسموم زنده بیرون بیاییم؟

1396/07/11
00:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه از جلسات مسموم زنده بیرون بیاییم؟

ترفند واقعیت های ساختگی برای بسیاری از ما ایرانیان بسیار آشنا و حتی ممکن است بخشی از زندگی روزمرهء ما باشد. معروفترین جملهء این ترفند را در معاملات خودرو شنیده اید: این ماشین دست یه خانم دکتر بوده فقط باهاش میرفته مطب و برمیگشته. واقعیت این است که شما به ندرت میتوانید واقعیتهای ساختگی را از حقایق تمیزدهید. اما باید در نظر داشته باشید که در هر مذاکره ای ممکن است این واقعیتهای ساختگی شما را از تصمیم گیری عقلانی و پیمودن مسیر منطقی منحرف نماید. ترفند واقعیت های ساختگی یک روش مذاکرهء غیراخلاقی و عملا یک ترفند کاملا غیرحرفه ای و عمدتا مورد علاقهء افراد سنتی، تازه کار ویا دارای مهارتهای مذاکره ای بسیار پایین است.
1-    چرا این ترفند را استفاده نکنم؟
مانند همهء ترفندهای مذاکرهء غیراخلاقی، این ترفند نیز شما را از پیمودن مسیر منطقی مذاکره منحرف نموده و باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین میشود. واقعیت های ساختگی از دو جنبه روی مذاکره اثر میگذارند. جنبهء اول مقلوب نشان دادن واقعیتهای مذاکره است که رسما بعنوان تقلب و کلاهبرداری شناخته میشود. جنبهء دوم ایجاد حقایق جانبی (و عمدتا نامربوط) دربارهء موضوع مذاکره است که باعث هدایت افکار طرف روبرو برای نتیجه گیریهای غیرواقعی میشود. جنبهء دوم به ندرت با معیارهای کلاهبرداری قابل سنجش است. برای مثال جملهء ماشین خانم دکتر، هیچ ارتباطی با سلامت یا اصالت خودروی موضوع معامله ندارد اما بطور غیرمستقیم شنونده را توجیه میکند که خودرو کاملا سالم و اصیل است.
2-    چرا و چگونه این ترفند را استفاده کنم؟
هیچ دلیلی برای استفاده از این ترفند لازم یا کافی نیست. دقت داشته باشید که اعم از تازه کار یا حرفه ای بودن طرف روبرو، استفاده از این ترفند شخصیت و اعتبار شما را به شدت تحت تاثیر گذاشته و اعتبار همهء مذاکرات را زیر سئوال می برد. بجای تمرکز روی موضوعات منحرف کننده یا واقعیت های ساختگی، سعی کنید روی موضوعات اصلی و حقایقی متمرکز شوید که مذاکرهء شما را به سمت موفقیت هدایت میکنند و از بحث روی مسائل مخرب خودداری نمایید.
3-    چگونه این ترفند را مهار کنم؟
قبل از شروع مذاکره اهداف و نتایج قابل دسترسی را برای خودتان شفاف و صریح ترسیم نمایید. محدوده ها و پارامترهای موثر در تصمیم گیری تان را نیز یکبار مرور نمایید. در هنگام مذاکره روی حقایق مستقیم و مثر متمرکز شوید و برای هرکدام روشهای راستی آزمایی منطقی و قابل قبولی در نظر بگیرید و از بحث و مجادله دربارهء موضوعات جانبی و بی اهمیت پرهیز نمایید. مثلا مورد ماشین خانم دکتر، معاینه فنی، بررسی کارشناسی و اخذ سوابق خلافی ماشین بسیار مهم تر است، بنابراین در مورد مطب و تخصص خانم دکتر مربوطه اصلا پرس و جو نکنید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ویژگی های جلسات تیمی

1395/10/4
05:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ویژگی های جلسات تیمی

امروزه گزینه های متعددی برای ارتباطات وجود دارد، از جمله: مکالمات تلفنی، نمابر، ایمیل، پیام های متنی، پیام های صوتی و غیره. گاهی اوقات به نظر می رسد که جلسات رو در رو از میان رفته است.
سهولت ارتباطات مجازی می تواند باعث سوء تفاهم و سردرگمی بشود، شایعات نادرست را پراکنده سازد، احساسات را خدشه دار نماید، و حتی اعتماد را از میان ببرد. برای جلوگیری از این موارد، داشتن جلسات منظم با تیمتان می تواند مفید باشد. جلسات تیمی به شما امکان می دهد که اطلاعات دقیق و درست را به طور همزمان در اختیار افراد کلیدی قرار دهید.
در یک جلسه تیمی، افراد این فرصت را دارند که:

    پرسش های خود را بپرسند.
    آنچه را که درک کرده اند شفاف سازند.
    واکنش های فوری از خود نشان دهند.
    و فیدبک بدهند.

ویژگی های اساسی یک جلسه تیمی عبارتند از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به صورت رو در رو و با یک تیم کوچک برگزار می شود، نه با کل یک واحد کاری.
    رهبر تیم، جلسه را سازماندهی می کند و اطلاعات را ارائه می نماید.
    جلسات، کوتاه هستند، معمولاً 30 دقیقه یا کمتر.
    افراد تشویق می شوند که پرسش های خود را مطرح کنند.ادامه مطلب ادامه مطلب

یادداشت برداری در جلسات

1395/09/29
23:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
یادداشت برداری در جلسات

در عین حال که یادداشت برداری در جلسات، پر هیجان ترین کاری نیست که مجبورید انجام دهید، اما به مقداری تفکر و سازماندهی نیاز دارد.

    قبل از جلسه، با بررسی دستور جلسه و اینکه چه افرادی در جلسه حضور خواهند یافت، خود را آماده کنید.
    مطمئن شوید که یادداشت هایتان را به آسانی می توانید پیدا کنید و مورد استفاده قرار دهید.
    عنوان سند، نام فایل، و عنوان موضوعات ایمیل های مرتبط را تا حد امکان خاص و مشخص قرار دهید.
    یافتن "اقدامات" مهم را با استفاده از نمادها و برجسته کردن متن، تسهیل نمایید.
    همچنین، انتشار و به گردش افتادن یادداشت ها را به تأخیر نیندازید. آنها را در اولین فرصت پس از جلسه، ارسال نمایید.

در جلسه بعد، از اینکه این رویکرد تا چه حد در پیشرفت کارها مؤثر بوده است، شگفت زده خواهید شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر جلسات

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر جلسات,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات