درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تکنیک


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ستفاده از تكنیك Appreciation در حل مسائل

1399/06/1
07:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Appreciation یك تكنیك بسیار ســاده و در عین حال قوى اســت كه به شما كمك مى كند تا بیشترین اطلاعات ممكن را از یك واقعیت ساده، استخراج كنید. براى به كارگیرى این تكنیك، به ترتیب زیر عمل كنید:  واقعیتى را در نظر بگیرید.  بپرسید: "بنابراین چه؟"؛ بدین معنى كــه: "این واقعیت، چــه پیامدى به دنبال دارد؟".  ایــن پرســش را تكــرار كنیــد تــا تمامــى نتایج و پیامدهاى ممكن را شناسایى نمایید.

 
براى روشنتر شدن مطلب، به مثال ساده زیر، توجه كنید: واقعیت: دیشب باران شدیدى بارید. بنابراین چه؟ - اكنون زمین، خیس است. بنابراین چه؟ ً - زمین سریعا گل آلود مى شود. بنابراین چه؟ - اگر افراد و وسایل نقلیه زیادى از یك مســیر عبور كنند، زمیــن گل آلودتر ً شــده، حركت مرتبا دشوارتر و كندتر مى گردد. بنابراین چه؟ - در صورت امكان، از جاده هاى اسفالته استفاده شود؛ در غیر این صورت انتظار داشــته باشید كه حركت، بسیار كندتر از حد معمول انجام گیرد. با آنكه ممكن است بدون استفاده از این تكنیك هم بتوان به این نتیجه رسید، اما تكنیك Appreciation چهارچوبى را ارائــه مى كند كــه در آن چهارچوب، مى توان اطلاعات مؤثر و قابل اطمینان را به سرعت استخراج نمود. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

10 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﺎر

1397/06/21
09:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑــﺮآورد ﮐﺎر، ﯾﮑﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭘﺮوژه اﺳــﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژه ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ اﻧﺪازه اى از ﮐﺎر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﺮآورد ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﻧﻮﻋﺎً ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى  1و  2و  .(3اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ 6 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﻰ دﻗﯿﻖ ﺗﺮى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ: اﮔﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﯿﺎس: ﻗﯿﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﻧﺪ، ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى واﻗﻌﻰ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺮوژه اى  6ﻣﺎه ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ  2000ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، و آن ﭘﺮوژه واﻗﻌﺎً ﻃﻰ  6ﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 0002 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، ﺻﺮف آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﺴﺒﺖ: اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ دارﯾﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ.
 ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس: در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس داﺧﻠﻰ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮآورد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 دﻟﻔﻰ: ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺒﻠﻰ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺎم ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر )WBS(: در اﯾﻦ روش، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰا را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻠﻰ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺑﺮرﺳـﻰ و ارزﯾﺎﺑـﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )PERT(: اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﻰ  3ﻋﺪد را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ: ﺑﺮآورد در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺮآورد در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، و ﺑﺮآورد در ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ.
 ﻣﺪﻟﺴـﺎزى ﭘﺎراﻣﺘـﺮى: در اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﯾــﻰ در ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻣﺎن: اﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اى داراى ﯾﮏ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎﺷــﺪ، از اﯾﻦ روش اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﺳــﻌﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 ﻧﻘـﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى IT(: ﺑﻌﻀﻰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨــﻰ دارى از ﮐﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه IT، از ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد" اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑــﺮد، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻰ را ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﻧﺴــﺒﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑــﺮدى)Application(، اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

7 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه

1397/05/24
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳــﻨﺘﻰ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎزﻫﺎ در دو ﺳــﻄﺢ ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸــﻮر ﭘﺮوژه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﻗﯿﻖ در ﻃﻰ ﯾﮏ ﻓﺎز ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑــﺮاى ﺟﻤــﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗــﻮان  4ﻣﺮﺣﻠــﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ: اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزى، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت، و ﺗﺄﯾﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳــﺘﺨﺮاج، ﺟﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺑﺮاى اﺳــﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﻗﯿﻖ، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ را ﻣﻄــﺮح ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎ ﮔﻮش دﻫــﺪ. ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫــﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳــﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ: راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه، آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ.
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ: ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﯿﺎز دارد و رﺳﻤﻰ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 ﺟﻠﺴـﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷـﺪه: در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت، ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮى را ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ ﻣﺸــﺘﺮك ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﻰ آورﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳــﻌﻰ دارﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اىﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺟﻠﺴـﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﺘﺮك )JAD(: ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ اﺳــﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﻮﻋﺎً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺟﻠﺴﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، در ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫــﺎ از ذى ﻧﻔﻌﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى دور ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﻰ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺎزى: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪرن، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اوﻟﯿﻪ اى را ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﯿﺪ و او ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﯾﮕﺮى را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﺪل را اﺻﻼح ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اى ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﺷﻮد.
 زﯾـﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن: ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد، ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ روال ﺧﺎﺻﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

انتخاب افراد مناسب برای تیم هایی که از نظر جغرافیایی پراکنده اند

1396/02/6
17:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انتخاب افراد مناسب برای تیم هایی که از نظر جغرافیایی پراکنده اند

هنگام انتخاب اعضای تیم هایی که از نظر جغرافیایی، در یک محل متمرکز نیستند، باید افرادی را برگزینید که برای چنین وضعیتی کیفیت های مناسب را دارا باشند. افرادی با کیفیت های زیر را جستجو نمایید:

خود انگیخته: اعضایی را برای تیم خود انتخاب کنید که میزان خود انگیختگی آنها بالاتر از حد متوسط باشد و تمایل داشته باشند که به طور مستقل کار کنند، نه کسانی که برای انجام کارشان به تشویق و توجه مداوم نیاز دارند.

دارای مهارت های ارتباطی خوب: ممکن است برای تماس رو در رو محدودیت وجود داشته باشد، پس افراد باید از مهارت های ارتباطی قوی برخوردار باشند، از جمله توانایی کار کردن با تکنولوژی های اینترنتی.

نتیجه گرا: شما به افرادی نیاز دارید که بخواهند اهدافی را برگزینند و به آنها برسند. آنها نباید از اینکه شاخص های کلیدی عملکردشان مورد ارزیابی قرار گیرد، ناراحت شوند.

صادق و دارای ذهن باز: شما نمی توانید اعضای تیمتان را از راه دور ببینید، بنابراین مجبورید به آنها اعتماد کنید که با مشکلات، پیشنهادها و سایر فیدبک های خود به شما مراجعه کنند. به همین دلیل، لازم است افرادی را انتخاب کنید که دارای شخصیتی باز و رُک و راست باشند.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تکنیک

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تکنیک,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic