درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تمرکز


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت زمان اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ

1398/09/26
07:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮاى ﺷــﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺸــﺖ ﻣﯿﺰﺗﺎن ﻧﺸﺴــﺘﻪ و ﺳﻌﻰ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌــﺎً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎﯾﻰ اﺷــﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر: ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﻰ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن ﺑﺎزى ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺗﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ و دﻟﭙﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳــﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﺪه ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ: 
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ راﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 ﺗﺼﺎوﯾــﺮى آرام ﺑﺨــﺶ از ﻃﺒﯿﻌــﺖ را ﺑﺮ روى دﯾــﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.  ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﻐﺬﯾﻪ: ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
 ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ. 
 ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﮐﻤﻰ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 وﺿﻌﯿـﺖ ذﻫﻨﻰ: اﻣﺮوزه ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ ﻫــﺎى داﺋﻤﻰ، و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﻤﺮﮐــﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻰ ﻫﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر، آﻧﻘﺪر ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺘﺪاول ﺷــﺪه ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده اﻧﺪ: ﺑﯿﻤﺎرى ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ ADT. آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى رﻧــﺞ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑــﺮاى ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 زﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮاى رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
 در آنِ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﯾﻤﯿﻞ و ﭼَﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
 ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿــﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ:
 ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 دﺷــﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻮد را زﻣﺎﻧــﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ داراى ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﯿﺎرى ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 از ﯾﮏ ﻫِﺪﺳِﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن وﻋﺪه ﯾﮏ ﭘﺎداش ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺷﺪه، رﺳﯿﺪﮔﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

تمرکز خود را افزایش دهید

1395/09/29
23:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تمرکز خود را افزایش دهید

بر اساس نتایج یک تحقیق در سال 2013، تمرکز 53 درصد افراد مورد مطالعه در این تحقیق، توسط دیگران بر هم می خورد. و تحقیقات نشان می دهد که افراد برای تمرکز مجدد، حدوداً به 10 الی 15 دقیقه زمان نیاز دارند.
برای آنکه بیشترین شانس حفظ تمرکز را به خود بدهید، ابتدا در مورد محیطتان بیندیشید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مطمئن شوید که راحت هستید.
    برای کمک به آرامش خود، از تصاویر طبیعت و حیات وحش استفاده کنید.
    آنچه را که تمرکزتان را بر هم میزند، از خود دور سازید.
    تغذیه نقش بزرگی در کمک به حفظ تمرکز دارد. آب بنوشید. صبحانه بخورید. از میان وعده های سالم در طی روز استفاده کنید.
    قبل از آغاز کار، نگرانی های خود را حل و فصل نمایید.
    در هر لحظه فقط بر یک موضوع تمرکز کنید.
    میل باکس و مسنجرهای خود را ببندید.
    فعالیت هایی را که به تمرکز زیاد و تمرکز کم نیاز دارند، به صورت یک در میان انجام دهید.
    وظایفتان را اولویت بندی کنید.
    در میان کار، به خود زنگ تفریح های کوتاه مدت بدهید.
    دشوارترین کارهایتان را زمانی انجام دهید که دارای حداکثر هشیاری هستید.
    برای آنکه به همکارانتان نشان دهید که مشغول هستید، از یک گوشی (headset) استفاده کنید.
    وقتی به اهدافتان رسیدید، به خودتان جایزه بدهید.
    ایمیل های خود را هر روز در یک زمان کوتاه و ثابت بررسی نمایید.برچسب ها:تمرکز ،افزایش تمرکز ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

به حداقل رساندن حواس پرتی ها

1395/09/9
12:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
به حداقل رساندن حواس پرتی ها

شما روزی چند بار، به هنگام کار، دچار حواس پرتی می شوید؟ شاید پرسش خنده داری باشد، اما واقعیت این است که اغلب ما هر روز بارها دچار حواس پرتی می شویم. ایمیل های اضطراری، تماس هاس تلفنی، سر زدن به اینترنت، مراجعه همکاران، و ... همگی حواس ما را از کاری که در حال انجام آن هستیم، پرت می کنند.
تحقیقی که در سال 2007 توسط Basex انجام شده، هزینه این حواس پرتی ها برای کسب و کارهای آمریکا را 588 بیلیون دلار در سال برآورد کرده است؛ و این هزینه هنگفت، در سراسر دنیا در تمامی سازمانها تکرار می شود.
مهمترین عوامل حواس پرتی در محیط کار، عبارتند از:

    ایمیل: زمان مشخصی را برای بررسی و پاسخگویی به ایمیل ها، تعیین کنید. بهتر است این زمان در اوقاتی باشد که کارآیی شما کاهش یافته است.

    بی نظمی: یک دفتر کار یا میز کار نامرتب، می تواند مانع اندیشیدن و برنامه ریزی شفاف بشود.

    پیام های فوری: مسنجرها همانقدر که می توانند مفید باشند، می توانند باعث وقفه های متعدد در کار نیز بشوند. استفاده از آنها را محدود و قانونمند کنید.

    تماس های تلفنی: این پیش فرض را که باید به هر تلفنی پاسخ دهید، از ذهن خود پاک کنید. در ساعات اوج کار، تلفن خود را خاموش نمایید.

    اینترنت: مراجعه به اینترنت در میان کار، می تواند به راحتی مقدار زیادی از وقت شما را تلف کند. قبل از شروع کار، اخبار را مطالعه کنید و در حین کار، مرورگر اینترنت خود را بسته نگه دارید.

    سایر افراد: همکاران می توانند بیشترین حواس پرتی را ایجاد کنند. درِ دفتر خود را ببندید و از هِدفون استفاده نمایید.

    محیط کار: پنجره ها، یک بزرگراه شلوغ، یا همکاران پر سر و صدا، می توانند محیط کاری ایجاد کنند که در آن نتوان به تمرکز رسید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    وظایف و پروژه های دیگر: To-Do-List خود را اولویت بندی کرده، انجام برخی از امور را به دیگران بسپارید.

    خستگی: استراحت کافی برای افزایش کارآیی، بسیار ضروری است. به اندازه کافی بخوابید؛ به اندازه کافی آب بنوشید؛ اگر از کار خسته شدید، کمی قدم بزنید؛ و مراقب رژیم غذایی خود باشید.برچسب ها:حواس پرتی ،تمرکز ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

توصیه هایی جهت افزایش تمرکز

1395/06/31
01:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
توصیه هایی جهت افزایش تمرکز

توصیه های زیر به شما کمک می کند تا تمرکز خود را افزایش دهید:

    اطمینان حاصل کنید که میز و صندلی شما دارای ارتفاع مناسب است و شما هنگام استفاده از آنها کاملاً راحت هستید.
    تصاویری از مناظر طبیعت را که تماشای آنها به شما آرامش می بخشد، در دفتر کار خود نصب کنید به طوری که براحتی بتوانید آنها را ببینید.
    آنچه را که باعث حواس پرتی شما می شود، تا حد امکان از محیط کار خود حذف کنید. گوش کردن به موسیقی های آرامش بخش یا پخش صداهایی مانند صدای امواج دریا یا صدای بارش باران، می تواند تأثیر سایر عوامل را کاهش داده، موجب افزایش تمرکز شما گردد.
    کاهش مایعات بدن می تواند باعث پدید آمدن احساس خستگی، تحریک پذیری، تنبلی یا حتی بیماری گردد. به علاوه اگر مایعات به اندازه کافی به مغز نرسد، نمی تواند با حداکثر کارآیی عمل کند؛ پس گاه گاه در میان کار آب بنوشید.
    روز خود را با خوردن یک صبحانه سالم آغاز کنید؛ زیرا احساس گرسنگی، تمرکز را کاهش می دهد. در طی روز نیز می توانید با خوردن چند عدد بادام، میوه ها یا سبزیجات تازه، یا بیسکویت هایی که از آرد سبوس دار تهیه شده اند، به حفظ تمرکز خود کمک کنید.
    فرصتی را در طی روز به برطرف کردن نگرانی ها اختصاص دهید.
    در آنِ واحد فقط بر روی یک کار تمرکز کنید.
    ایمیل و برنامه چَت خود را ببندید.
    کارهایی را که به تمرکز زیاد و تمرکز کم نیاز دارند، به تناوت انجام دهید تا مغز شما فرصتی برای استراحت داشته باشد.
    کارهایی را که باید در طول روز انجام دهید، اولویت بندی کنید.
    هنگامی که احساس می کنید به استراحت نیاز دارید، 5 تا 10 دقیقه به خود استراحت بدهید.
    دشوارترین کارهای خود را هنگامی انجام دهید که هشیاری شما حداکثر است.
    اگر تلفن شما دارای هِدسِت است، روزی چند ساعت از آن استفاده کنید؛ هنگامی که همکاران شما تصور کنند مشغول صحبت کردن با تلفن هستید، مزاحم شما نخواهند شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    به خودتان قول یک جایزه را بدهید. مثلاً اگر توانستید 45 دقیقه بر روی یک کار تمرکز کنید، پس از آن چند دقیقه استراحت کنید و یک فنجان قهوه بنوشید.
    رسیدگی به ایمیل ها را مطابق یک برنامه زمانبندی انجام دهید.برچسب ها:افزایش تمرکز ،تمرکز ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تمرکز

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تمرکز,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic