درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تغییرات


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

استادان تغییر

1397/11/8
20:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﺑﺎﯾﺪ در  3ﺳﻨﺎرﯾﻮى ﺗﻐﯿﯿﺮ، داراى ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ )و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ( ﺑﺎﺷــﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺎز دارد ﮐــﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ، ﺧﺎص. ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻ )Change Upwards(: اﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ذى ﻧﻔﻌﺎن اﺳــﺖ- ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ارﺷــﺪ، در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳــﺎزﻣﺎن، ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮﺿﺮورى اﺳﺖ.

 ﺗﻐﯿﯿﺮ در داﺧﻞ )Change Inwards(: اﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﯿﻢ اﺳــﺖ- ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
 ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﻪ ﺑﯿـﺮون )Change Outwards(: اﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳــﺖ- ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ، ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از اﻋﻀﺎى آﻧﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ. Ken Thompson در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى، اﺳــﺎس اﯾﻦ  3ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار داده و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎﯾﻰ را ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

http://dashboardsimulations.com/change-management


ادامه مطلب ادامه مطلب

در ﺳﺎل 8102 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟

1397/08/26
16:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرى داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ، و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ، ﺑﺪون درﺟﻪ اى از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ.
ﻋﻠﻢ، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ. در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى را ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳــﻰ ﻓــﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ- ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐــﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ- آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺮم، ﺧﻮد را درون ﻗﻔﺴﻰ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﻣﻰ ﭘﯿﭽﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﺎل ﻫﺎﯾﻰ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آن رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﮐﺮدم.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳــﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳــﺖ: ﮐﺮم ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮد، آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﺗﺮﺷــﺢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﻫﻀﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻓﻬﻤﯿــﺪن اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘــﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، دﺷﻮار اﺳــﺖ. ﻗﺒﻼً داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻰ، ﭘﯿﻠﻪ ﻫــﺎ را ﺑﺮش ﻣﻰ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. داﻧﺴــﺘﻪ ﻫﺎى اﯾﺸــﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮى ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷــﺪ. اﺧﯿﺮاً داﻧﺸــﻤﻨﺪان از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو CT اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷــﻌﻪ اﯾﮑﺲ از زواﯾﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﻰ از ﺷــﻔﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳــﭙﺲ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳــﻪ ﺑﻌﺪى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دﮔﺮدﯾﺴــﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش، ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐــﺮم، ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود. ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎى درون ﻣﺎﯾﻊ، دﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﻰ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺎل ﻫﺎ را ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻘﻂ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آﻧﺮا ﻓﺸــﺎر دﻫﯿﺪ، ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪن، ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺴــﻢ ﺑﻌﺪى ﺣﺸــﺮه را ﺑﺴﺎزﻧﺪ، از آن آوﯾﺰان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸــﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎى ذﺧﯿﺮه ﺳــﺎزى ﺣﺎﻓﻈﻪ، در درون ﻣﺎده ﻟﺰج، دﺳــﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ و ﺑﺨــﺶ ﻫﺎﯾﻰ از ﻣﻐﺰ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮى ﺧﺎص، آزار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت اﯾﺠﺎد ﺷــﻮد، ﺣﺸــﺮه ﭘﺲ از دﮔﺮدﯾﺴــﻰ ﻫﻢ از آن ﺑــﻮ دورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ، ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، آﺳﯿﺐ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﮐﺮم ﺑﻮده، ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ آورد.
درﺳﻰ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﮑﺮر در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻼً وﯾﺮان ﮐﻨﯿﻢ. در واﻗــﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ رﺷــﺪ دﻫﯿﻢ، و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ. دﺷــﻮارى ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ آورﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

10 مورد برای کنترل یکپارچه تغییرات

1395/09/17
16:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 مورد برای کنترل یکپارچه تغییرات

کنترل یکپارچه تغییرات، شیوه ای است برای درک بهتر تغییرات محدوده. کنترل یکپارچه تغییرات، شامل موارد زیر است:

    اطمینان حاصل کنید که مبناها (محدوده، بودجه، زمانبندی، و غیره) وجود دارند تا رخ دادن هر تغییر، مشهودتر گردد.
    علت های تغییر را جستجو کنید تا ببینید که آیا می توانید (یا لازم است) این علت ها را برطرف کنید.
    اطمینان حاصل کنید که هیچ تغییری صورت نمی پذیرد مگر آنکه به تأیید رسیده باشد.
    مطمئن شوید که فرآیندهایی برای مدیریت تغییر، در جریان است. سطح تشریفات فرآیند تأیید، متناسب با اندازه پروژه و اندازه تغییر بالقوه، افزایش می یابد.
    مطمئن شوید که تمامی تیم پروژه، از جمله کارفرما، فرآیندهای مدیریت تغییر را درک کرده اند و آنها را دنبال می نمایند.
    اطمینان حاصل کنید که برای هر تغییر، مستندات مناسب ایجاد شده و نگهداری می شود.
    دریابید که تغییرات، چه تأثیری بر جنبه های مختلف پروژه خواهد داشت.
    مطمئن شوید که شخص یا بدنه ای برای تأیید یا رد تمامی درخواست های تغییر وجود دارد.
    اطمینان حاصل کنید که هر یک از درخواست های تغییر با پذیرش یا رد آن تغییر، بسته می شود.
    تغییرات و تأثیر آنها بر پروژه را به اطلاع تمامی ذی نفعان مربوطه برسانید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementادامه مطلب ادامه مطلب

۸ گام موثر برای تغییر

1395/06/25
15:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
۸ گام موثر برای تغییر

    كاركنان را از ذهنیت سابقشان به درآورید و آماده حركت كنید.
    برای كنترل فرآیند تغییر، افراد مطمئنی را كه متعهدانه عمل می کنند و آمادگی كار گروهی را دارند، در محل های مناسب قرار دهید.
    تیم هدایت كننده ای انتخاب كنید كه دیدگاه و استراتژی درستی را پدید آورد و كنترل عملیات در تمامی سطوح باقیمانده در حال تغییر را به دست گیرد.
    حتی الامکان افرادی را بیابید كه در جهت به واقعیت رساندن چشم انداز عمل كنند.
    موانع كلیدی را كه كاركنان را از عمل در راستای دستیابی به چشم انداز باز می دارد، برطرف کنید.
    با سرعت مناسب، پیروزی های قابل دسترس در كوتاه مدت را برای انرژی بخشیدن و تشویق رهروان راه تغییرات پدید آورید.
    تغییرات را موج وار ادامه دهید. تا زمانی كه چشم انداز به واقعیت تبدیل نشود از جنب وجوش باز نایستید. بزرگی موانع نباید خللی در اراده شما پدید آورد.
    یک ساختار پشتیبانی ایجاد كنید تا اساس روش های جدید عملیاتی را فراهم آورد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تغییرات

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تغییرات,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic