درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تغییر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

استادان تغییر

1397/11/8
20:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﺑﺎﯾﺪ در  3ﺳﻨﺎرﯾﻮى ﺗﻐﯿﯿﺮ، داراى ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﻰ )و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ( ﺑﺎﺷــﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺎز دارد ﮐــﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ، ﺧﺎص. ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻ )Change Upwards(: اﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ذى ﻧﻔﻌﺎن اﺳــﺖ- ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ارﺷــﺪ، در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳــﺎزﻣﺎن، ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮﺿﺮورى اﺳﺖ.

 ﺗﻐﯿﯿﺮ در داﺧﻞ )Change Inwards(: اﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﯿﻢ اﺳــﺖ- ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
 ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﻪ ﺑﯿـﺮون )Change Outwards(: اﯾﻦ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳــﺖ- ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ، ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از اﻋﻀﺎى آﻧﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ. Ken Thompson در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى، اﺳــﺎس اﯾﻦ  3ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار داده و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎﯾﻰ را ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

http://dashboardsimulations.com/change-management


ادامه مطلب ادامه مطلب

در ﺳﺎل 8102 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟

1397/08/26
16:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻰ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرى داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ، و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ، ﺑﺪون درﺟﻪ اى از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ.
ﻋﻠﻢ، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس ﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰ دﻫﺪ. در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى را ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳــﻰ ﻓــﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ- ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐــﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ- آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺮم، ﺧﻮد را درون ﻗﻔﺴﻰ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﻣﻰ ﭘﯿﭽﺪ و ﺳــﭙﺲ ﺑﺎل ﻫﺎﯾﻰ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آن رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰ ﮐﺮدم.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳــﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳــﺖ: ﮐﺮم ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮد، آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﺗﺮﺷــﺢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ را ﻫﻀﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﻓﻬﻤﯿــﺪن اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘــﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻟﺰج ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، دﺷﻮار اﺳــﺖ. ﻗﺒﻼً داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻰ، ﭘﯿﻠﻪ ﻫــﺎ را ﺑﺮش ﻣﻰ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮم ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. داﻧﺴــﺘﻪ ﻫﺎى اﯾﺸــﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮى ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷــﺪ. اﺧﯿﺮاً داﻧﺸــﻤﻨﺪان از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو CT اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷــﻌﻪ اﯾﮑﺲ از زواﯾﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﻰ از ﺷــﻔﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳــﭙﺲ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳــﻪ ﺑﻌﺪى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دﮔﺮدﯾﺴــﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش، ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐــﺮم، ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰ رود. ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎى درون ﻣﺎﯾﻊ، دﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﻰ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺎل ﻫﺎ را ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻘﻂ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎده ﻟﺰج را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎى آﻧﺮا ﻓﺸــﺎر دﻫﯿﺪ، ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪن، ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺴــﻢ ﺑﻌﺪى ﺣﺸــﺮه را ﺑﺴﺎزﻧﺪ، از آن آوﯾﺰان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸــﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎى ذﺧﯿﺮه ﺳــﺎزى ﺣﺎﻓﻈﻪ، در درون ﻣﺎده ﻟﺰج، دﺳــﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ و ﺑﺨــﺶ ﻫﺎﯾﻰ از ﻣﻐﺰ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮى ﺧﺎص، آزار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت اﯾﺠﺎد ﺷــﻮد، ﺣﺸــﺮه ﭘﺲ از دﮔﺮدﯾﺴــﻰ ﻫﻢ از آن ﺑــﻮ دورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ، ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ، آﺳﯿﺐ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﮐﺮم ﺑﻮده، ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ آورد.
درﺳﻰ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﮑﺮر در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد، ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻼً وﯾﺮان ﮐﻨﯿﻢ. در واﻗــﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ رﺷــﺪ دﻫﯿﻢ، و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ. دﺷــﻮارى ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻰ آورﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ

1397/01/10
08:32
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﯾﮏ ﻋﺎدت" ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ اﻟﮕﻮى ﻓﮑﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر آﻧﺮا ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀــﻰ از ﻋﺎدت ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ، و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد، رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ، زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  66روز درﮔﯿﺮ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ اﻟﮕﻮى ذﻫﻨﻰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﻮد. )اﯾﻦ ﻣﺪت، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺺ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ 81 ﺗﺎ 452 روز، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.( ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷــﻬﺮت و ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺪﺷــﻪ دار ﮐﻨﺪ؛ 
ﭘﺲ ارزش آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ، وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺷــﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﭼﻨﺪ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﻮﯾﺪ. ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

 ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻰ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮد را ﯾﮑﺒﺎره ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ آﻧﺮا ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
 ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺠﺎم ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ.
دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدل تغییر 8 مرحله ای کوتر

1395/12/15
22:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدل تغییر 8 مرحله ای کوتر

برای آنکه در سازمان خود با موفقیت تغییری پدید آورید، باید سخت تلاش کنید. اگر با دقت برنامه ریزی کنید و پایه گذاری مناسبی انجام دهید، اجرای تغییر می تواند بسیار آسانتر باشد، و شانس موفقیت شما افزایش خواهد یافت. اگر بیش از حد ناشکیبا باشید، و اگر نتایج بسیار زیادی را در زمانی اندک انتظار داشته باشید، به احتمال زیاد برنامه های شما برای تغییر، با شکست مواجه خواهد شد.
نظریه های بسیاری در مورد چگونگی "انجام" تغییر وجود دارد. بسیاری از این نظریه ها توسط جان کوتر (John Kotter)، معلم مدیریت تغییر و رهبری، ارائه شده است. او استاد مدرسه کسب و کار هاروارد و متخصص تغییر با شهرت جهانی است. کوتر فرآیند تغییر 8 مرحله ای خود را در سال 1995 در کتابش به نام "Leading Change" معرفی کرد. این مراحل به شرح زیر است:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    در کل سازمان، حس ضرورت تغییر را به وجود آورید.
    افراد را متقاعد کنید که تغییر، لازم است. در صورت نیاز، افرادی را برای هدایت قدرتمندانه تغییر، استخدام نمایید.
    چشم اندازی برای تغییر ایجاد کنید.
    این چشم انداز را در سازمان منتشر نمایید؛ درصورت لزوم این کار را بارها تکرار کنید.
    موانع را برطرف سازید.
    موفقیت های کوتاه مدت و سریع کسب کنید و آنرا به اطلاع همگان برسانید تا مخالفان و افراد منفی باف نتوانند به پیشرفت برنامه شما آسیب وارد سازند.
    تغییر را بر اساس آن موفقیت های کوتاه مدت، ایجاد کنید و تعمیق نمایید.
    تغییر به وجود آمده را در فرهنگ سازمان خود، نهادینه کنید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تغییر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تغییر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic