درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تصمیم گیری


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ

1396/06/24
13:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻻزم اﺳــﺖ از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﯾﮑﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ:
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى، ذﻫﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎ داده ﻫﺎى ﻋﯿﻨﻰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى، از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺟﻔﺘﻰ" ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﮔﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ- آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑﻪ آن 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮑﻰ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را ﺗﺨﺼﯿﺺ داده، در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 ﺟﺪوﻟﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑــﺮاى ﻫﺮ ﺳــﻠﻮل ﺧﺎﻟــﻰ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ردﯾﻒ و ﺳــﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد. ﺣﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ را در ﺳــﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﮐﻨﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿــﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﻣﺜﻼً اﻣﺘﯿﺎزى ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ (ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻰ اﻫﻤﯿﺖ) ﺗﺎ 3 (ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ).
در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﻰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

10 اشتباه متداول در تصمیم گیری

1395/09/30
22:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 اشتباه متداول در تصمیم گیری

    به تعویق انداختن: پشت گوش انداختن تصمیم گیری و پرداختن به کارهای کم اهمیت تر، یعنی به تعویق انداختن تصمیم گیری. فرو بردن سر در برف، چیزی را عوض نمی کند! فرار از تصمیم گیری می تواند وضعیت شما را بدتر کند.

    اعتقاد به اینکه یک تصمیم می تواند سازنده یا ویرانگر باشد: گاهی اوقات، اتخاذ یک تصمیم ممکن است مانند کوهی بر شانه های شما سنگینی کند و شاید تصور کنید که اگر تصمیم اشتباهی بگیرید، باعث نابودی شما خواهد شد. اما معمولاً وضعیت به این بدی نیست و حتی اگر تصمیمتان اشتباه باشد، می توانید درس های ارزشمندی از آن بگیرید.

    سیستماتیک عمل نکردن: تصمیم گیری می تواند پرهیجان و پراسترس باشد. پس لازم است برای کنترل این هیجانات از یک رویکرد ساختیافته استفاده کنید.

    در نظر نگرفتن دیدگاه های مختلف: با در نظر گرفتن موقعیت از چندین منظر متفاوت، می توانید تصمیمی بسیار جامع تر بگیرید.

    درگیر نکردن حامیان: در اتخاذ یک تصمیم مهم، که سایر افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، باید حامیان کلیدی را درگیر نمایید.

    پرهیز از تفکر گروهی: از آنجا که ممکن است به تنهایی نتوانید تمامی گزینه ها را به طور کامل مد نظر قرار دهید، تفکر گروهی می تواند به نتایج خوبی در تصمیم گیری و حل مسئله منجر شود.

    خودرأی بودن: اگر به دانش خود بیش از حد مطمئن باشید و تصور کنید که همه چیز را می دانید، به سادگی ممکن است تصمیماتی ضعیف اتخاذ نمایید.

    فکر نکردن به پیامدها: بعضی از افراد ممکن است فراموش کنند که تأثیر انتخاب خود را بر آینده در نظر بگیرند، و فقط بر "موقعیت و زمان حال" تمرکز کنند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    عدم ارتباط مؤثر: یکی از بدترین اشتباهاتی که افراد مرتکب می شوند، آن است که تصمیمات خود را بموقع و به شیوه ای مناسب به اطلاع دیگران نمی رسانند، این امر می تواند موجب پراکنده شدن شایعات در تیم یا سازمان بشود.

    ادامه دادن به بی توجهی: هیچکس مایل نیست به اشتباه خود در تصمیم گیری اعتراف کند. یکی از دام هایی که بعضی از افراد در آن گرفتار می شوند، آن است که تعهد خود را بیش از یک تصمیم گیرنده منطقی "ادامه می دهند". اگر متوجه شدید که تصمیمتان درست نبوده، به آن اعتراف کنید و اشتباه خود را ادامه ندهید.

ادامه مطلب ادامه مطلب

4 دلیل کُندی تصمیم گیری

1395/09/23
04:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 دلیل کُندی تصمیم گیری

گاهی اوقات در یک پروژه، تمامی آنچه که نیاز دارید تا امور پروژه را مجدداً به جریان بیندازید، فقط یک تصمیم سریع است. اما بعضی از تصمیم گیری ها، حتی با آنکه نسبتاً کوچک و پیش پا افتاده به نظر می رسند، سال ها به طول می انجامند. در اینجا به 4 دلیل از دلایل تأخیر در تصمیم گیری اشاره می شود:

    آگاهی تصمیم گیرنده، اندک است. در برخی از موارد، از مدیران انتظار می رود تصمیمی بگیرند، بدون آنکه از تمامی حقایق آگاه باشند. آنها تصمیم گیری را به تأخیر می اندازند تا داده های بیشتری جمع آوری کنند. شما می توانید با ارائه اطلاعات هر چه بیشتر، به آنها کمک کنید تا بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

    تصمیم گیرنده، تصمیم گیری را به تعویق می اندازد. بعضی از تصمیم ها دشوارند یا نتایجی دشوار در پی دارند. در این صورت ممکن است تصمیم گیرنده، به دلیل ترس از نتیجه، تصمیم گیری را به تأخیر بیندازد. تأخیر در تصمیم گیری می تواند نشانه نداشتن اختیارات لازم نیز باشد.

    تصمیم، نیاز به تصویب دارد. ممکن است تصمیم قبلاً گرفته شده باشد، اما شما از آن آگاه نشده باشید. این امر زمانی اتفاق می افتد که لازم باشد تصمیم مدیر توسط تعداد زیادی از مدیران رده های بالاتر، تأیید شود. گاهی لازم است حامی پروژه تصمیمی بگیرد که باید آنرا به تأیید مدیران ارشد سازمان خود برساند.

    تعداد تصمیم گیرندگان خیلی زیاد است. در پاره ای از موارد، برای دستیابی به یک توافق عام، تصمیمات به صورت جمعی یا گروهی اتخاد می شود. گرد هم آمدن تمامی افراد و بحث در مورد موضوع مورد نظر می تواند دشوار باشد. سعی کنید اینگونه تصمیم گیری ها را به حداقل برسانید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

پرهیز از گرایش های درونی در تصمیم گیری

1395/09/23
03:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پرهیز از گرایش های درونی در تصمیم گیری

گرایش درونی، عبارت است از تمایل ناخودآگاه به اتخاذ یک تصمیم یا اقدام به یک عمل به شیوه ای نامعقول یا غیرمنطقی.
برخی از این گرایش ها به شرح زیرند:

    شما به دنبال اطلاعاتی می گردید که باورهایتان را تأیید کند و داده هایی را که بر خلاف باورهای شماست، رد می کنید.
    هنگامی که یک تصویر اولیه از وضعیت در ذهنتان شکل می گیرد، دیدن سایر وضعیت های ممکن برایتان دشوار می شود. در این نوع گرایش، شما تمایل دارید که سریعاً به نتیجه گیری بپردازید.
    شما ایمان بیش از حد به دانسته ها و دیدگاه های خود دارید. همچنین ممکن است باور داشته باشید که مشارکت شما در یک تصمیم، بسیار باارزش تر از آن چیزی است که واقعاً هست.
    شما انتظار دارید که وقایع گذشته، آینده را تحت تأثیر قرار دهد. مثال کلاسیک این مورد، آزمون "شیر یا خط" است؛ اگر مثلاً هفت مرتبه پشت سر هم "شیر" بیاید، ممکن است تصور کنید که احتمال "شیر" آمدن در مرتبه هشتم، بیشتر از احتمال آمدن "خط" می باشد؛ در حالی که احتمال در این آزمایش، همواره 50/50 است.
    هنگامی که کارها خوب پیش نمی رود، به جای بررسی بیطرفانه موقعیت، تمایل دارید دیگران را مقصر بدانید.

برای فائق آمدن بر گرایش های درونی:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    راه هایی را جستجو کنید که بیطرف بودن شما را در تصمیم گیری ها افزایش دهد، و کمی بیشتر به خود زمان بدهید.
    از ابزارهایی استفاده کنید که به شما کمک می کند تا اطلاعات و سوابق را به طور سیستماتیک، ارزیابی کنید.
    اطراف خود را از افرادی پر کنید که دیدگاه های شما را به چالش می کشند، و با دقت به نظرات آنها گوش کنید- حتی اگر چیزی می گویند که مایل نیستید بشنوید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تصمیم گیری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تصمیم گیری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات