درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تشکیل تیم


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ

1398/12/21
21:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ، ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗــﻊ، ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﺎص را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗــﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ:
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ،
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎرى را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ را. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢ را در زﻣﺮه راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎى ﻋﺎدى ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﻓﺮادﺗﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺗــﻼش ﺑﯿﺸﺘــﺮى ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺎزى ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑــﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ، زﯾﺮﺑﻨﺎى ﻣﺤﮑﻤﻰ از ﻋﺰم و اراده، اﻋﺘﻤﺎد، و رواﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﯾﺠــﺎد ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗــﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑــﺎ روﯾﺪادﻫﺎى ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

4 عامل که در تشکیل تیم باید در نظر بگیرید

1395/10/6
14:10
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 عامل که در تشکیل تیم باید در نظر بگیرید

تشکیل تیم، کاری است فراتر از آنکه افرادی را گرد هم آورید که می شناسید و می دانید با یکدیگر خوب همکاری می کنند. تجربه نشان داده است که لازم است در انتخاب افراد برای تشکیل تیم، عوامل زیر در نظر گرفته شود:

    مهارت های افراد: در انتخاب افراد، نیازهای پروژه را در نظر بگیرید و افرادی را برگزینید که دارای سطح مناسبی از دانش و تجربه باشند.

    هزینه افراد: تقریباً همیشه منابع داخلی از منابع خارج از شرکت، ارزانتر هستند. به علاوه، دانش و تجربه ای که از پروژه کسب می کنند، در شرکت باقی می ماند. از طرف دیگر، منابع گرانتر می توانند کار را سریعتر و بهتر انجام دهند. پس سعی کنید افرادی را بیابید که علاوه بر داشتن سطح مناسبی از دانش، مهارت و تجربه، هزینه کمتری را نیز بر پروژه تحمیل کنند.

    در دسترس بودن افراد: یک عامل مهم در تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی به تیم پروژه آورده شود، آن است که فرد مورد نظر در زمان لازم در دسترس باشد.

    هماهنگ بودن با بقیه تیم: سعی کنید افرادی را انتخاب کنید که از نظر فرهنگی و شخصیتی، با بقیه تیم تناسب و هماهنگی کافی داشته باشند. مثلاً اگر تیم از افراد برون گرا و پر سر و صدا تشکیل شده باشد، برای یک فرد درون گرا بسیار دشوار خواهد بود که در چنین شرایطی کار کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برچسب ها:تشکیل تیم ،تیم ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

تمرینات تشکیل تیم

1395/09/30
23:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تمرینات تشکیل تیم

برای مؤثر بودن تشکیل تیم، رهبران:

    باید ابتدا مسائلی را که گروهشان با آن مواجه است، تشخیص دهند.
    سپس می توانند فعالیت هایی را برای رسیدگی مستقیم به این چالش ها برنامه ریزی کنند- و مطمئن شوند که تیم واقعاً از این رویداد، سود می برد.
    آنها باید رقابت ها را از این تمرینات دور نگه دارند و تشکیل تیم را به صورت بخشی از فرهنگ روزمره شرکت درآورند، نه رویدادی که فقط یک بار در سال رخ می دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تشکیل تیم

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تشکیل تیم,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic