درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ترک شغل


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ

1396/07/1
11:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺨﺸــﻰ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎر ﺑﻬﺘــﺮ" اﺛﺮ ﮐﺘﻰ ﮐﺎﭘﺮﯾﻨﻮ (Kathy Caprino):
در ﻃﻰ  18ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺰرگ، در ﺗﻌﺪادى از ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻢ، ﻣﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ. اﮐﻨــﻮن ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮى ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷــﺘﻢ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻢ؛ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻟﻰ، ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﺷــﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻰ ﺧﻮاﺳــﺘﻢ، ﺑﻰ ﻣﯿﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ، و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺮس ﺳﺎده.
اﮐﻨــﻮن ﭘﺲ از دو ﺑﺎر اﺑﺘﮑﺎر و راه اﻧﺪازى ﺷــﺮﮐﺖ آﻣﻮزﺷــﻰ و ﻣﺸــﺎوره اى ﺧﻮدم (ﮐﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ دارم)، ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى ﺧﻮد، اﺳﺎﺳــﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﻨﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدم- ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻼش ﻫﺎﯾﻢ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﯿﺸــﺘﻰ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دروﻧﯿﺎﺗﻢ، زﯾﺮك ﺗﺮ، ﺷﺠﺎع ﺗﺮ، ﮐﺎردان ﺗﺮ، ﺧﻼق ﺗﺮ، و ﻧﻮآورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣــﻦ ﺑﺮ روى اﻓــﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اى ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐــﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻼﻣﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﭘﺮدازﯾﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﻧﺎراﺿﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن. 
 در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﺨﺪام ﺷــﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﻋﻤﯿﻘــﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷــﻤﺎ، ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﻬﺘــﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ.
 اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﯾﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه Ilya Pozin)

1396/03/3
14:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه Ilya Pozin)

شما فقط یک بار زندگی می کنید، بنابراین شاید بخواهید در مورد اینکه بقیه عمر خود را برای کسی کار کنید که با ایده های شما ثروتمند می شود، فراموش می کند که از شما یک تشکر خشک و خالی بکند، و سپس شما را با کسی معاوضه می کند که کارتان را در ازای دستمزد کمتری انجام می دهد، تجدید نظر نمایید. هر روز ساعت های زیاد کار کردن در شغلی که شما را خشنود نمی سازد، طبیعت خلاق شما را سرکوب می کند و اوقات فراغتی برای شما باقی نمی گذارد، باعث افسردگی شما خواهد شد.
پس چرا قدم هیجان انگیزی را که مدتهاست در انتظار آن هستید، برنمی دارید و در سال جدید، کار خود را ترک نمی کنید؟ شما به دلایل زیر باید مستقل شوید:
 • این امکان را داشته باشید که کار خود را با استفاده از یک لپ تاپ و اتصال به اینترنت، از هر نقطه ای انجام دهید.
 • با الهام گرفتن از داستان موفقیت افراد موفق، به کاری بپردازید که آنرا دوست داشته باشید.
 • پول بیشتری در بیاورید.
 • بر خستگی و کسالت ناشی از کار فعلی خود غلبه کنید.
 • فرصت هایی را به دست آورید تا خود را مطرح نمایید.
 • اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
 • با هیجان بیشتری سرِ کار حاضر شوید.
 • فرصت های بیشماری را که در انتظار شماست، بررسی و کشف نمایید.
 • انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید.
 • سفر کنید تا از محیط خود الهام بگیرید، با افراد جدید آشنا شوید، زبان های تازه بیاموزید، سبد پروژه های خود را غنی تر نمایید، و مکان های جدیدی را برای زندگی بیابید.10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه James Altucher)

1396/02/6
18:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه James Altucher)

رئیس من در مقابل همکارانم بر سرم فریاد کشید. البته من مرتکب اشتباهی شده بودم؛ محصولی را بدون رفع اشکال، برای مشتری ارسال کرده بودم. من مقصر بودم، اما دوست نداشتم کسی بر سرم فریاد بکشد.
خوشبختانه یک پیشنهاد کار داشتم و تصمیم گرفتم آنرا بپذیرم. بنابراین روز بعد، این کلمات جادویی را گفتم: "من استعفا می دهم".
و چند سال بعد، باز هم استعفا دادم و دیگر هرگز به دنیای شرکت های بزرگ باز نگشتم.
اکنون در این دوره از تاریخ، فصل بعدی نوشته شده است. من قصد دارم به شما بگویم که چرا باید شغل خود را ترک کنید، چرا به ایده های پویا نیاز دارید، و چرا باید برای زندگی خود، زیربنایی را پایه ریزی کنید:
 • طبقه متوسط از میان رفته است.
 • شما جایگزین شده اید. بسیاری از مشاغلی که 20 سال پیش وجود داشت، اکنون دیگر مورد نیاز نیست. اکنون روبات ها طبقه متوسط جدید هستند.
 • شرکت ها دوست ندارند شما به یک ستاره تبدیل شوید؛ آنها به دنبال محبوبیت و اعتبار خود هستند.
 • پول، خوشبختی نمی آورد. تحقیقات نشان داده است که افراد پس از افزایش حقوقشان به خرید وسایل بزرگتر یا مدرن تر می پردازند و بعد می پرسند: "پول ها چه شد؟".
 • در حال حاضر چند نفر هستند که با یک تصمیم می توانند زندگی شما را خراب کنند؟ آنقدر به کارهای خود تنوع ببخشید که تصمیم یک نفر تأثیری (مثبت یا منفی) بر زندگی و کار شما نداشته باشد.
 • آیا شغل شما نیازهایتان را تأمین می کند؟

 • برای دوران بازنشستگی خود، کسب و کاری راه بیندازید و به پس انداز یا حقوق بازنشستگی، اکتفا نکنید.
 • بهانه نیاورید که: "من خیلی پیر شده ام"، "من خلاق نیستم"، "من به بیمه نیاز دارم، یا "من باید فرزندانم را بزرگ کنم".
 • فهرستی از آرزوهای خود تهیه کنید و گام به گام در جهت دستیابی به آنها قدم بردارید.
 • تا زمانی که خود را در حصار شغلتان زندانی کرده اید، به فراوانی و وفور دست نخواهید یافت.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ترک شغل

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر ترک شغل,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|