درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تجزیه و تحلیل

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

1396/07/1
11:38
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳــﻨﺎرﯾﻮ روﺷﻰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸــﯿﺪن ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺷــﻤﺎ در آن ﺗﺤﻘــﻖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﺳــﻨﺎرﯾﻮى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﮐﻨﯿــﺪ، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿــﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺧﻨﺜﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴـﺌﻠﻪ: اﺑﺘــﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ، و ﺑﻪ ﮐﺪام اﻓﻖ زﻣﺎﻧــﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ را ﻣﻘﯿــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎ و ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﺟﻤـﻊ آورى داده ﻫـﺎ: ﺳــﭙﺲ ﻋﻮاﻣــﻞ ﮐﻠﯿــﺪى، روﻧﺪﻫــﺎ، و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿــﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐــﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﮔﺎﻫﻰ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳــﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﻠﯿﺪى، ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد، ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ: ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮﺿﯿﺎت و روﻧﺪﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷــﯿﺪ؛ آﻧﻬــﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﯿــﺖ ﻫﺎ" از ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﻰ، ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ" را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋــﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫــﺎ در ﺑﺎﻻى ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ: از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب و ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺪ را ﺑﺮاى آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، داﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐــﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫــﺎ، ﻧﺘﯿﺠﻪ اى را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ. اﯾــﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳــﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، زﯾﺎد 
ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﺎزدﻫﻰ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى: اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾــﺪ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺧﻮد ﻣﻮرد استفاده قرار دهید

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ

1396/06/24
12:27
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻻزم اﺳــﺖ از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﯾﮑﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ:
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى، ذﻫﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎ داده ﻫﺎى ﻋﯿﻨﻰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى، از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺟﻔﺘﻰ" ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﮔﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ- آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑﻪ آن 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮑﻰ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را ﺗﺨﺼﯿﺺ داده، در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 ﺟﺪوﻟﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑــﺮاى ﻫﺮ ﺳــﻠﻮل ﺧﺎﻟــﻰ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ردﯾﻒ و ﺳــﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد. ﺣﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ را در ﺳــﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﮐﻨﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿــﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﻣﺜﻼً اﻣﺘﯿﺎزى ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ (ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻰ اﻫﻤﯿﺖ) ﺗﺎ 3 (ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ).
در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﻰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

1395/11/17
19:48
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، یک روش مفید فکر کردن به راه هایی است که از طریق آنها می توانید به مشتریان خود، ارزش ارائه کنید، و همچنین روشی است مفید برای بررسی تمامی آنچه که می توانید انجام دهید تا آن ارزش به حداکثر برسد.
این تجزیه و تحلیل به شکل یک فرآیند سه مرحله ای، صورت می گیرد:

    تجزیه و تحلیل فعالیت: که در آن، فعالیت هایی را که به تحویل کالا یا خدمات شما کمک می کند، شناسایی می کنید.

    تجزیه و تحلیل ارزش: که در آن، چیزهایی را که در شیوه انجام هر فعالیت توسط شما، برای مشتریانتان با ارزش است، شناسایی می کنید، و سپس تغییرات مورد نیاز را به عمل می آورید.

    ارزیابی و برنامه ریزی: در این مرحله، تصمیم می گیرید که چه تغییراتی را اِعمال کنید و برنامه ریزی می کنید که چگونه این اقدامات را انجام خواهید داد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با دنبال کردن آن تا مرحله عمل، می توانید در چیزهایی که واقعاً برای مشتریانتان اهمیت دارد، به برتری برسید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

1395/10/4
05:34
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، یک شیوه مفید اندیشیدن به راه هایی است که از طریق آنها ارزشی را به مشتریان خود ارائه می کنید، و بررسی تمامی آنچه که می توانید انجام دهید تا آن ارزش را به حداکثر برسانید.
این تجزیه و تحلیل به صورت یک فرآیند سه مرحله ای انجام می شود:

    تجزیه و تحلیل فعالیت، که در آن، فعالیت هایی را شناسایی می کنید که به ارائه محصول یا خدمات شما کمک می کند.

    تجزیه و تحلیل ارزش، که در آن، چیزهایی را شناسایی می کنید که در راه انجام هر فعالیت، برای مشتریانتان ارزشمند است؛ سپس تغییرات لازم راتشخیص می دهید.

    ارزیابی و برنامه ریزی، که در آن، تصمیم می گیرید که چه تغییراتی باید رخ دهد و برنامه ریزی می کنید که چگونه آن تغییرات را اِعمال نمایید.

با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با دنبال کردن آن تا مرحله اقدام، می توانید در چیزهایی که واقعاً برای مشتریانتان مهم است، به برتری دست یابید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تجزیه و تحلیل

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تجزیه و تحلیل,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|