درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تبلیغات


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﺑﺎرﺑﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟

1396/07/15
13:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در دﻧﯿﺎى اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از اﺳــﺒﺎ ب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﻰ از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب و دوﺳﺖ داﺷــﺘﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿــﺮى از ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ اﺳﺖ. ﮐﻤﭙــﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﻣﻌﺮوف و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ، ﻣﺎﺗﻞ (Mattel) ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳــﺎل  1945ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎﺗﻞ، ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳــﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎرﺑﻰ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮان دﻗﯿﻘــﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺎﺗﻞ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺟﺪﯾﺪ، ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫــﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴــﺘﺮده اى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. در ﮐﻞ، ﻣﻰ ﺗــﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎزار دﻧﯿﺎ را ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 در ﺑﺎزارﯾﺎﺑـﻰ، ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻋﺎﻃﻔـﻰ ﺗﻮﺟـﻪ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾــﻦ اﻓــﺮاد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ را اﻧﺠــﺎم داد. ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن، روﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ دادن آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﯾﻪ دادن اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 داﯾـﺮه ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را درﺳـﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﯾﮑﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮورى و ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳــﺖ. در وﻫﻠﻪ اول ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴــﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﻮدك اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى را ﻣﻰ ﺧﺮد، واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎى وى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در درﺟﻪ اول، واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎدران ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  45ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺪرﻫﺎ، ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴــﺘﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﻰ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺪرﺑﺰرگ 
ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﻰ ﻋﺮوﺳـﮏ ﻫـﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗــﻞ، ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ، در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳــﺖ. ﻣﺎﺗﻞ در ﯾﮑــﻰ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫــﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﺎرﺑﻰ اﺳــﺖ؟"، ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺟﺎﻟﺐ از ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷــﺶ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.  8رﻧﮓ ﭘﻮﺳــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  18رﻧﮓ ﭼﺸﻢ،  23رﻧﮓ ﻣﻮ و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى آﺷــﮑﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ


درس های انتخاباتی که به درد پروژه می خورند

1395/11/9
11:35
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حرکت های تبلیغاتی و اجتماعی در انتخابات های ریاست جمهوری بسیار خیره کننده است. ده ها میلیون پیامک در یک روز بین مردم رد و بدل می شود و به این نیز اکتفا نمی شود، بلکه بر اساس این پیامک ها عمل نیز صورت می گیرد. این پاسخ آن دسته از کارشناسانی است که بر این باورند که سیستم های مدیریتی تحت وب در ایران، به لحاظ فرهنگی که دارد، جایگاهی ندارد. در همین حال شاهدیم که به یکباره و با لیدتایم بسیار کوتاه صدها هزار نفر در جایی تجمع کرده و یا دست به راهپیمایی می زنند. این نیز به نوبه خود باورنکردنی است. چرا که بسیج نمودن این تعداد انسان در کشوری مانند آمریکا نیاز به سازماندهی چند ماهه دارد. اما در ایران ما این کار شدنی است، همانگونه که می بینیم.
من دو ویژگی در این فرآیند مشاهده می کنم. اول اینکه ما ایرانیان به لحاظ فرهنگی ظرفیت و متانت مثال زدنی در تعامل با تکنولوژی داریم. بله می توانیم با استفاده از بهترین و پیشرفته ترین مظاهر تکنولوژی کار کنیم، نه بازی، کار. دیگر اینکه در انجام کارهای ضربتی خبره هستیم. باور کنید که اگر رکوردگیری کنند که در عرض چند ساعت می توان یک میتینگ چندصدهزار نفری را آماده سازی کرد، من گمان می کنم که رکورد اولی را یک ایرانی به ثبت خواهد رساند و پس از آن نیز تنها ایرانیان قادر به شکستن همان رکورد خواهند شد.
حالا این دو ویژگی ادعایی اینجانب را در مقام عمل، یعنی در زمان انتخابات، مقایسه نمایید با اجرای پروژه ها. بزرگترین ضعف پروژه ها را در ایران مدیریت فرض کرده اند که بیراهه نیست. نه چندان دور از آن در مکان دوم، ضعف ارتباطات بیشترین لطمه ها را به پروژه ها وارد کرده است.
در تجزیه و تحلیل علل بروز مشکلات مدیریتی و ارتباطاتی به این نتیجه رسیده بودیم که باید از روش های فیزیکی، مانند تشکیل جلسات، در راستای برقراری ارتباطات استفاده کنیم. مدیریت ها را نیز باید با دعا کردن به درگاه احدیت برای رفع شرشان اصلاح نماییم. اما در همین انتخابات نشان داده شد که هر دو راه حل (البته دعا کردن در هر شرایطی به صلاح است) بیراهه هستند. مردم ما نشان دادند که برای ایجاد ارتباطات می توانند و ظرفیت این موضوع را دارند که با آستانه های تکنولوژی مماس باشند و عمل نمایند. اگر پیام اس ام اس می گوید که در ساعت فلان در فلان جا باشید، می آیند. عجبا! اگر در پروژه ها از دوهفته قبل دعوتنامه صادر گردد و ده بار نیز برای حضور چک شود، باز با احتمال 50 درصد غایب خواهند بود. پس این همه تفاوت برای چیست؟ چرا در یک موقعیت با لیدتایم های کوتاه و روش های ارتباطاتی نوین، واقعه ای که باید اتفاق افتد می افتد، اما در شرایط دیگر با مدیریت التماسی هم کاری از پیش نمی رود؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ظن اینجانب در پاسخ به پرسشی که خود مطرح کرده ام این است که در حالت اول، شرکت کنندگان "هدف" را می بینند، در حالیکه در پروژه ها "هدف" روشن نیست. آنچه که رهبر پروژه می باید برای تیم خود و تمامی ذینفعان ترسیم نماید، آن چیزی است که در پروژه به دنبال دست یافتنش می باشند. بدون این تصویر، تصویری ملموس، قابل فهم و گره خورده به وضعیت ذینفعان و اعضای تیم نمی توان انتظار بهتری داشت. مشکل، اینترنت و تکنولوژی، بهره وری و کارآیی نیست، مشکل، دیدن "مار" است. الآن در خیابان های شهر "مار" را می بینند، اما در بیابان های کشور "مار" گم شده است. 


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تبلیغات

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر تبلیغات,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|