درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بهبود


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﻄﮥ (0،0)، ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد

1398/12/28
11:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎى ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ داﻧﻨــﺪ دﻗﯿﻘﺎً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺳﯿﺴــﺘﻤﻰ دارﻧــﺪ. ﺑــﺪون اﯾﻦ داده ﻣﻬﻢ، ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزى ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻬــﺎ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳــﺖ ﮐــﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿــﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد؟ ﻧﻘﻄﻪ 0،0) را ﭼﻄﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ، اﻧﺠــﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ" در ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺴــﻨﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸــﺨﺼﻰ را اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ادﻋﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن، ﻣﺪارﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﯾﻪ ﻫــﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ آن روﯾﻪ ﻫــﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾــﺪ؟ ﺑﻠــﻪ، اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد! ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ  (0،0)اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﺶ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻋﻤﻠــﺶ. ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗــﺎ از اﺟﺮاى آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. اﯾــﻦ ﮔﺎم ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ و ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺤــﻮه اﺟﺮاى ﮐﺎر، ﺑــﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﻰ ﮐــﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﯾــﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ )Monitoring( ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﻮده، ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻠﻰ را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺎزﻣﺎن را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ داﻧﺴﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪى را در ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺖ. ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﻋﻤﻞ ﺑــﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫــﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ، در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘــﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.

 اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن، ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﯿــﻦ ﻋﻤﻞ و ﻗﻮﻟﺶ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﯿﺴﺖ، داراى ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى دردﻧﺎك ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺶ ﻫﺎى آﻧﭽﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤﺎن را ﻫﻤﺮاﺳــﺘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ آن ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاى اﯾﺠــﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤــﻮل، ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺳــﺎزد. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﭘﺮوژه اى و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه از ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﻰ ﮐﻪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸــﮑﻼت، راه ﺣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒــﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراده اى ﻗﻮى اﺳﺖ. اﯾﻦ اراده ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳــﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﻤــﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اراده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷــﺘﻦ ﮔﺎم ﻫــﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

10 پرسش برای بهبود مدیریت موجودی کالا

1396/02/6
17:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 پرسش برای بهبود مدیریت موجودی کالا

همانطور که اغلب مدیران اجرایی می دانند، تعیین مقدار مناسب موجودی انبار، ضروری است؛ زیرا نه تنها هزینه ها را کنترل می کند، بلکه معیاری برای تعیین سلامت کل شرکت است.
برای تعیین میزان مناسب موجودی کالا، به 10 پرسش زیر پاسخ دهید:

آیا می توانید موجودی عملیاتی خود را به سه سطح موجودی مورد نیاز برای حفظ امنیت (تولید یا فروش)، نیاز به تأمین مجدد و موجودی مازاد، تقسیم کنید؟
آیا شرکت شما از مؤثرترین روش برای محاسبه سطوح ایمن موجودی کالا استفاده می کند؟
آیا سطوح ایمن موجودی را به طور منظم، از نو محاسبه می کنید تا از به روز بودن آنها مطمئن شوید؟
چه کسی در مورد سیاست های موجودی کالاهای کلیدی، تصمیم گیری می کند؟
چه کسی دفعات بهینه برای سفارشات تولید را تعیین می کند؟
اگر مجموعه شما به تنهایی تصمیم گیرنده نباشد، جریان سفارشات و موجودی محصولات را چگونه تعیین می کنید؟
آیا مقدار سفارش بهینه و جریان محصول، بر اساس قاعده ای منظم، محاسبه می شود؟
آیا بر موجودی اضافی یا از تاریخ گذشته، نظارت منظم دارید؟ و آیا این مشاهدات به برنامه های عملیاتی هدفمند برای فروش ارزان این موجودی ها یا کاهش آنها مرتبط است؟
آیا تجزیه و تحلیل ریشه ای معایب را بر موجودی اضافی و منقضی اِعمال می کنید و می دانید که چگونه آنها را به برنامه های عملیاتی که مانع از تولید موجودی اضافی می شود، مرتبط کنید؟
آیا تمامی موارد بالا را برای انواع موجودی ها (اعم از کالای نهایی، مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و موجودی ذخیره) در تمامی بخش های سازمان به کار می برید؟

(خلاصه شده از خبرنامه گروه آریانا)


ادامه مطلب ادامه مطلب

6 نکته برای بهبود جلسات پروژه

1395/09/29
23:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
6 نکته برای بهبود جلسات پروژه

    از ابتدا نتیجه را مد نظر داشته باشید. ابتدا هدف از تشکیل جلسه را درک کنید. آیا جلسه ای برای بررسی وضعیت پروژه است؟ آیا یک جلسه تصمیم گیری است؟ آیا یک جلسه توفان فکری است؟ مطمئن شوید که هم خودتان و هم سایر شرکت کنندگان می دانید به چه منظوری گرد هم آمده اید.

    عاقلانه برنامه ریزی کنید. جلسه باید دستور کاری داشته باشد که جریان نشست، زمانبندی، و چگونگی رسیدن به نتیجه مورد نظر را نشان دهد. این دستور جلسه باید از قبل در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شده باشد.

    جلسه را خردمندانه آغاز کنید و خردمندانه خاتمه دهید. در ابتدا بیان کنید که هدف جلسه چیست، چه چیزی می خواهید از آن به دست آورید، و اهمیت آن در چیست. در پایان، موارد به دست آمده و یا توافق شده را اعلام کنید و مراحل بعدی برای حرکت به جلو را متذکر شوید.

    جلسه را کنترل کنید. لازم است جلسه را کاملاً تحت کنترل داشته باشید تا مطمئن شوید که:
        دستور جلسه دنبال می شود.
        روی یک موضوع واحد گیر نکرده اید.
        یک فرد خاص جلسه را تحت تسلط خود در نیاورده است.
        همه در صورت نیاز می توانند وارد بحث بشوند.

    بحث را متوقف کنید. اگر موضوع مورد بحث، با اهداف خاص این جلسه در ارتباط نیست، از تیم بخواهید که بحث را متوقف کنند و به موضوعات مرتبط بپردازند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    جلسات را کوتاه برگزار کنید. جلسات خود را کوتاه نگه دارید تا تمرکز حفظ شود. اغلب اوقات خواهید دید که یک جلسه 60 دقیقه ای را به سادگی می توان تا 30 دقیقه فشرده نمود. سعی کنید مدت زمان جلسات از 30 دقیقه بیشتر نشود.

ادامه مطلب ادامه مطلب

عزت نفس چیست و چگونه می توان آنرا بهبود بخشید؟

1395/09/28
23:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
عزت نفس چیست و چگونه می توان آنرا بهبود بخشید؟

عزت نفس معمولاً بستگی دارد به اعتماد به نفس، اما چیزی است فراتر و عمیق تر از آن. در واقع عده ای بر این باورند که یک فرد می تواند اعتماد به نفس داشته باشد اما از عزت نفس پایینی برخوردار باشد.
بحث های قابل توجهی در مورد تعریف عزت نفس وجود دارد، اما یک نظریه پیشرو بیان می کند که عزت نفس، ترکیبی است از دو عامل صلاحیت و شایستگی. ناتانیل براندن در کتاب خود، The Psychology of Self-Esteem، می گوید: "عزت نفس دو جنبه دارد که با یکدیگر در ارتباط متقابلند- حس خود کارآمدی و حس ارزش فردی. عزت نفس، ترکیب یکپارچه شده ای است از اعتماد به نفس و احترام به خود."
توجه به نکات زیر به شما کمک می کند تا عزت نفس خود را ارتقا دهید:

    در مورد خودتان مثبت بیندیشید.
    به موفقیت های خود افتخار کنید.
    برای خود اهدافی تعیین نمایید.
    به گونه ای عمل کنید که با ارزش های شما سازگار باشد.
    زیاد به خود سخت نگیرید و به یاد داشته باشید که هیچکس کامل نیست از جمله خودِ شما.
    مراقب سلامت جسمانی خود باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برچسب ها:عزت نفس ،بهبود ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بهبود

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بهبود,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic