درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازاریابی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

6 اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارىCialdini

1396/09/18
23:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 6اﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  6ﺳــﻼح ﻧﻔﻮذ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ Robert Cialdini ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در ﺳﺎل 1984 در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه او، Influence: The Psychology of Persuasion"، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻋﻤـﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ: ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾــﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎر ﺷــﻤﺎ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژه اى ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴــﺖ ﮐــﻪ از اﯾﺪه ﻫﺎى او ﺑﺮاى 
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺗﯿﻢ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﻌﻬـﺪ )و ﺛُﺒﺎت(: ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ، اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﯿﻘﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا از اﯾﺪه ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
 اﺛﺒـﺎت ﺟﻤﻌﻰ: ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌــﺪاد اﻓﺮادى ﮐﻪ ﮐﺎرى را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 ﻋﻼﻗﻪ: اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد 
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﻗﺪرت: ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺪرت ﻫﺴــﺘﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﻰ، 
ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﺮاى ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﮐﻤﯿـﺎب ﺑـﻮدن: اﯾﻦ اﺻــﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳــﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻى ﺧﺎص ﺑﺰودى ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻮراً آﻧﺮا ﺑﺨﺮﯾﺪ.ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﺪ، از اﯾﻦ اﺻﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.


ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

1396/08/8
05:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﺗﻌﺮﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻰ آﻣﻮزﻧﺪ، اﯾﻦ اﺳــﺖ: ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ". ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ" ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، در ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آوردن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، 
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﻰ و 4P ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ، اﻏﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮض ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. 4P، ﺷــﯿﻮه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1960 ﺗﻮﺳﻂ  E. J. McCarthyﻣﻄﺮح ﺷﺪ.  4Pﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Product or Service (ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ)  
Place (ﻣﮑﺎن) 
Price (ﻗﯿﻤﺖ)  
Promotion (ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ) 
ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺘﻦ 4P، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد، ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﺑﺎرﺑﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟

1396/07/15
13:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در دﻧﯿﺎى اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از اﺳــﺒﺎ ب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﻰ از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب و دوﺳﺖ داﺷــﺘﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿــﺮى از ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ اﺳﺖ. ﮐﻤﭙــﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﻣﻌﺮوف و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ، ﻣﺎﺗﻞ (Mattel) ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳــﺎل  1945ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎﺗﻞ، ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳــﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎرﺑﻰ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮان دﻗﯿﻘــﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺎﺗﻞ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺟﺪﯾﺪ، ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫــﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴــﺘﺮده اى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. در ﮐﻞ، ﻣﻰ ﺗــﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎزار دﻧﯿﺎ را ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 در ﺑﺎزارﯾﺎﺑـﻰ، ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻋﺎﻃﻔـﻰ ﺗﻮﺟـﻪ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾــﻦ اﻓــﺮاد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ را اﻧﺠــﺎم داد. ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن، روﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ دادن آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﯾﻪ دادن اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 داﯾـﺮه ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را درﺳـﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﯾﮑﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮورى و ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳــﺖ. در وﻫﻠﻪ اول ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴــﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﻮدك اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى را ﻣﻰ ﺧﺮد، واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎى وى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در درﺟﻪ اول، واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎدران ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  45ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺪرﻫﺎ، ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴــﺘﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﻰ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺪرﺑﺰرگ 
ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﻰ ﻋﺮوﺳـﮏ ﻫـﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗــﻞ، ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ، در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳــﺖ. ﻣﺎﺗﻞ در ﯾﮑــﻰ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫــﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﺎرﺑﻰ اﺳــﺖ؟"، ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺟﺎﻟﺐ از ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷــﺶ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.  8رﻧﮓ ﭘﻮﺳــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  18رﻧﮓ ﭼﺸﻢ،  23رﻧﮓ ﻣﻮ و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى آﺷــﮑﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ


بازاریابی کسب و کارهای کوچک

1395/06/30
00:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بازاریابی کسب و کارهای کوچک

بازاریابی موفق تضمین می کند که شما بتوانید خدمات و محصولات مناسب را با قیمت مناسب، برای افراد مناسب، در زمان و مکان مناسب تولید کنید.
بازاریابی عبارت است از شناسایی و رفع نیازهای مشتریان، توأم با کسب سود. با بررسی نگرش ها و دیدگاه های انواع مختلف مشتریان، می توانید دریابید که مشتریان فعلی یا آتی چه تقاضاها و نیازهایی دارند. آنگاه با توجه به این اطلاعات، خواهید توانست آن نیازها را به شکلی مقرون به صرفه و سودآور، مرتفع سازید.
بازاریابی، برای کسب و کارهای کوچک، امری پرهزینه و زمان بر محسوب می شود. بازاریابی نامناسب، باعث می شود که شما افرادی نامناسب را هدف قرار داده، پیام هایی نامناسب درباره شرکت، محصولات و خدمات خود صادر نمایید.
برای بازاریابی مناسب، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

    نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
    محصولات، خدمات و بازار خود را تحلیل کنید.
    به محدوده جغرافیایی فعالیتتان، ترکیب محصولاتی که عرضه می کنید و تأثیر آنها بر سودآوری کسب و کارتان توجه داشته باشید.
    ببینید بازارهای هدف شما چه افراد و گروه هایی را شامل می شود.
    به چرخه عمر محصولات و خدمات خود نیز توجه داشته باشید.
    مهارت های تخصصی، دانش و ظرفیت کسب و کارتان را بررسی کنید و ببینید برای توسعه محصولاتتان، چه کارهایی می توانید انجام دهید.
    قیمتی مناسب برای محصولات و خدمات خود در نظر بگیرید.
    سعی کنید تا حد امکان از فعالیت های رقبایتان آگاهی یابید.
    پس از هر اقدام، واکنش مشتریان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و از نتایج آن در تصمیم گیری ها و اقدامات بعدی استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازاریابی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازاریابی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|