درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازاریابی

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﺑﺎرﺑﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟

1396/07/15
13:34
امیرحسین ستوده بیدختی
در دﻧﯿﺎى اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮرى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از اﺳــﺒﺎ ب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﻰ از ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب و دوﺳﺖ داﺷــﺘﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿــﺮى از ﮐﻮدﮐﺎن، ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ اﺳﺖ. ﮐﻤﭙــﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﻣﻌﺮوف و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ، ﻣﺎﺗﻞ (Mattel) ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳــﺎل  1945ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷــﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺎﺗﻞ، ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳــﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎرﺑﻰ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮان دﻗﯿﻘــﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺎﺗﻞ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺟﺪﯾﺪ، ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫــﺎى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴــﺘﺮده اى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. در ﮐﻞ، ﻣﻰ ﺗــﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎزار دﻧﯿﺎ را ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 در ﺑﺎزارﯾﺎﺑـﻰ، ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻋﺎﻃﻔـﻰ ﺗﻮﺟـﻪ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾــﻦ اﻓــﺮاد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان، ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ را اﻧﺠــﺎم داد. ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﻣﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن، روﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ دادن آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﯾﻪ دادن اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
 داﯾـﺮه ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را درﺳـﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﯾﮑﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮورى و ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳــﺖ. در وﻫﻠﻪ اول ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴــﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﻮدك اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى را ﻣﻰ ﺧﺮد، واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎى وى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در درﺟﻪ اول، واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎدران ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  45ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺪرﻫﺎ، ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴــﺘﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﻰ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳــﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺪرﺑﺰرگ 
ﻫﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﻰ ﻋﺮوﺳـﮏ ﻫـﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻋﺮوﺳــﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﺗــﻞ، ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ، در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳــﺖ. ﻣﺎﺗﻞ در ﯾﮑــﻰ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫــﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﺎرﺑﻰ اﺳــﺖ؟"، ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺟﺎﻟﺐ از ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎى ﺑﺎرﺑﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷــﺶ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.  8رﻧﮓ ﭘﻮﺳــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  18رﻧﮓ ﭼﺸﻢ،  23رﻧﮓ ﻣﻮ و ... از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎى آﺷــﮑﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ

بازاریابی کسب و کارهای کوچک

1395/06/29
23:21
امیرحسین ستوده بیدختی
بازاریابی کسب و کارهای کوچک

بازاریابی موفق تضمین می کند که شما بتوانید خدمات و محصولات مناسب را با قیمت مناسب، برای افراد مناسب، در زمان و مکان مناسب تولید کنید.
بازاریابی عبارت است از شناسایی و رفع نیازهای مشتریان، توأم با کسب سود. با بررسی نگرش ها و دیدگاه های انواع مختلف مشتریان، می توانید دریابید که مشتریان فعلی یا آتی چه تقاضاها و نیازهایی دارند. آنگاه با توجه به این اطلاعات، خواهید توانست آن نیازها را به شکلی مقرون به صرفه و سودآور، مرتفع سازید.
بازاریابی، برای کسب و کارهای کوچک، امری پرهزینه و زمان بر محسوب می شود. بازاریابی نامناسب، باعث می شود که شما افرادی نامناسب را هدف قرار داده، پیام هایی نامناسب درباره شرکت، محصولات و خدمات خود صادر نمایید.
برای بازاریابی مناسب، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

    نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
    محصولات، خدمات و بازار خود را تحلیل کنید.
    به محدوده جغرافیایی فعالیتتان، ترکیب محصولاتی که عرضه می کنید و تأثیر آنها بر سودآوری کسب و کارتان توجه داشته باشید.
    ببینید بازارهای هدف شما چه افراد و گروه هایی را شامل می شود.
    به چرخه عمر محصولات و خدمات خود نیز توجه داشته باشید.
    مهارت های تخصصی، دانش و ظرفیت کسب و کارتان را بررسی کنید و ببینید برای توسعه محصولاتتان، چه کارهایی می توانید انجام دهید.
    قیمتی مناسب برای محصولات و خدمات خود در نظر بگیرید.
    سعی کنید تا حد امکان از فعالیت های رقبایتان آگاهی یابید.
    پس از هر اقدام، واکنش مشتریان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و از نتایج آن در تصمیم گیری ها و اقدامات بعدی استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementسیستم مدیریت پروژه گلوگاه یا شاهراه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی
امروزه بسیاری از سازمان ها به استفاده از سیستم مدیریت پروژه جهت استاندارد سازی فرایندهای

مدیریت پروژه متمایل شده اند. معمولا در این میان نکته ای که فراموش می شود سفارشی سازی

این سیستم برای سازمان است که شاید این امر یکی از مهم ترین دلایل موثر نبودن مدیریت پروژه

باشد. بسیاری از سازمان ها سعی بر استفاده از بخش هایی از سیستم مدیریت پروژه به صورت

ناقص یا نامتناسب و در برخی موارد کاملا کپی برداری شده از سازمان های دیگر دارند و این آغازی

است بر صحه گذاری بر این تفکر که "سیستم مدیریت پروژه شعاری بیش نیست!!!". زیرا این مسیر

بدون شک اگر بدترین مسیر نباشد مسیر مناسبی نیز نخواهد بود. به عبارتی این جامه برازنده اندام چنین

سازمانی نیست...

سیستم مدیریت پروژه موثر بایستی مشخصات ذیل را دارا باشد:


متناسب با ابعاد و پیچیدگی پروژه باشد.


یک پروژه با ابعاد بزرگ و پیچیدگی بیشتر به ساختارهای پیچیده تر جهت مدیریت بهتر نیاز دارد.

برای مثال ساختار مورد نیاز برای مدیریت پروژه احداث یک واحد پتروشیمی یا نیروگاهی بطور قطع

حساسیت بالاتری نسبت به یک پروژه ساختمانی مسکونی عادی دارد.

متناسب با روال جاری در سازمان باشد.

با وجود اینکه ممکن است برخی فرایندهای جاری قابل اصلاح باشند اما سیستم مدیریت پروژه

نبایستی دور از روال جاری سازمان باشد تا در هنگام اجرا قابلیت اجرایی شدن در سازمان را پیدا

کند و بخش های مختلف در مقابل آن موضع گیری مخالف نداشته باشند. حتی الامکان توصیه

می شود سیستم مدیریت پروژه بر اساس فرایندهای اصلاح شده که قابلیت اجرایی شدن را دارند

طراحی شود.

قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد و در آن از نگاه غیرواقع بینانه پرهیز شود.


لحاظ نمودن شرایط موجود، نیازمندی ها و سطح بلوغ سازمان در هنگام طراحی سیستم مدیریت پروژه

شاهراه رسیدن به موفقیت مدیریت پروژه است. چه بسا تجویز نسخه های خیالی و در برخی موارد

تکراری برای سازمان ها خود می تواند سمی مهلت بر پیکره سازمان باشد.

فاقد هر گونه عملیات بی ارزش و دوباره کاری باشد.

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association


بررسی های مشاوران موسسه مدیریت پروژه آریانا حاکی از آن است که در بسیاری از مواردی که

سیستم مدیریت پروژه خود به گلوگاهی مبدل شده است دلیلش انجام بسیاری از عملیات بدون

ارزش افزوده یا گاه دوباره کاری می باشد. خوب نگاه کردن به مساله نیمی از جواب است لذا لازم

است با طراحی ساختاری با خشت اول مناسب از کجروی های تیم پروژه جلوگیری شود.


SAP ERP Project Systems

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی

مدیریت پروژه یکی از ماژول های اساسی SAP است که در سال های اخیر به سیستم

ERP، اضافه گردیده تا یک گردش کار (Work Flow) به منظور کنترل و نظارت بر پروژه و

ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها از جمله سیستم حسابداری ایجاد نماید. ضمناً

امکان وقوع داده­ های تکراری را کاملاً حذف کرده و خطاهای احتمالی را به صفر کاهش

داده است و بر این اساس ارتباطات نزدیکتری را با ذینفعان پروژه به وجود آورده و

راندمان را به نحو چشمگیری افزایش  داده است و گردش مالی را نیز به سهولت پی

گرفته است.

 

به عبارت دیگر، سیستم مزبور، با ایجاد هماهنگی در روند اجرایی پروژه از منابع و

امكانات تعیین شده بهره کافی را برده و مشکلات و خطرات پیش­ بینی نشده را به حداقل

ممکن کاهش داده است. در این راستا محدودیت­ های زمانی، بودجه، نیروی انسانی،

تجهیزات، مواد و سایر منابع و امكانات، همچنین محدودیت­ های اجرایی و روش های اجرای

آنها، قوانین و مقررات حاكم بر محیط و بسیاری از محدودیت ­های دیگر كه به نوعی با

فازهای مختلف پروژه در ارتباط می ­باشند، نیز مد نظر قرار گرفته است.

 

از دیگر ویژگی های مهم این سیستم که توسط شرکت ثامن ارتباط عصر ارائه

گردیده است، می­ توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

  • نظارت و کنترل پروژه­ های در حال اجرا، راکد و ...
  • مدیریت پیش بینی هزینه­ های پروژه
  • مدیریت برنامه ریزی هوشمند پروژه­ه ا
  • مدیریت ارتباط با برنامه کنترل پروژه مایکروسافت
  • شفاف سازی پروژه ­ها
  • مدیریت استعلام قیمت
  • استفاده مشترک از پاسخ ها

SAP PS‌ یك ابزار مدیریت پروژه است كه تمام فازهای پروژه را در بر می­ گیرد.

با وجود سطح بالای یکپارچگی بین SAP PS و دیگر كاركردها و دستورات SAP، نظیر لجستیك،

حسابداری و منابع انسانی، SAP PS اطمینان می‌دهد كه فرآیندهای تجاری لازم به سرعت

و به صورت كارا انجام می‌گیرند. SAP PS ساختارهایی را به منظور طرح‌ریزی  پروژه­ ها با

انعطاف بیشتر و ساختارهای مناسب ارائه می‌کند. با استفاده از ابزارها و گزارشات مناسب

در SAP PS، می‌توان تاریخ‌ها، هزینه‌ها، درآمدها، بودجه‌ها، منابع، مواد و غیره برای این

ساختارها را برنامه ریزی و برآنها نظارت كرد.

  انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

از طریق SAP می‌توان كنترل كاملی بر روی منابع و نیروی انسانی پروژه‌ها به صورت‌

یکپارچه داشت و حتی نسبت به تسطیح و برنامه ریزی مجدد منابع مشترك اقدام نمود.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازاریابی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازاریابی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|