درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر انگیزش


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

از اﻫﺪاف و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺧﻮد، اﻧﺮژى ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

1396/10/22
08:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾــﺎ ﺑﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در زﻧﺪﮔﻰ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، اﻧﮕﯿﺰه دارﯾﺪ؟ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را وادار ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰى را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﺎً آﻧﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﻤﻰ رﺳﻨﺪ، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﯾﮑﻰ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮى دﺳــﺖ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻏﻠﺐ، ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ، ﻧﯿﺮوﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑــﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ- ﻣﺤﺮك دروﻧﻰ ﻣﺎﺳــﺖ ﺑﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰى را ﺗــﺮك ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻰ داﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ ﺷــﻤﺎ، ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻣﻰ دارد.

ﺑﺎ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص، ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ و رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﻰ، ﯾﮏ اﺑﺰار ﺿﺮورى اﺳﺖ ﺑﺮاى:
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

غنی سازی شغلی

1395/10/4
05:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی، بخشی اساسی از جذب، ایجاد انگیزه، و حفظ افراد بااستعداد است، بویژه در کارهای تکراری و خسته کننده. برای آنکه این کار را بخوبی انجام دهید، لازم است تطابق مناسبی میان شیوه طراحی مشاغل خود و مهارت ها و علایق کارکنانتان برقرار نمایید.
برخی از استراتژی هایی که می توانید جهت غنی سازی شغلی در محیط کار خود مورد استفاده قرار دهید، عبارتند از:

    چرخش مشاغل
    ترکیب وظایف
    شناسایی واحدهای کاری با تمرکز بر پروژه
    ایجاد تیم های کاری مستقل
    اجرای مدیریت مشارکتی
    توزیع مجدد قدرت و اختیارات
    افزایش فیدبک گرفتن از کارکنان

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای اجرای یک برنامه غنی سازی شغلی، مراحل زیر را دنبال نمایید:

    گام اول: ببینید افرادتان کجاها از وظایف شغلی فعلی خود ناراضی هستند. قبل از انجام هر کاری ببینید افرادتان چه می خواهند. برای این کار، نظرسنجی کنید و هرگز تصور نکنید که خودتان می دانید آنها چه می خواهند.

    گام دوم: ببینید برای غنی سازی شغلی، چه گزینه هایی می توانید ارائه دهید. نیازی نیست کل فرآیند کاری را دوباره طراحی کنید.

    گام سوم: برنامه خود را طراحی کنید و به اطلاع افرادتان برسانید. اگر تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد کرده اید، اجازه بدهید که افرادتان بدانند چه می کنید و چرا. از مدیران خود برای ایجاد یک محیط کاری غنی که مشارکت زیاد کارکنان را نیز به همراه دارد، کمک بگیرید. به یاد داشته باشید که بر تلاش های خود نظارت کنید، و به طور منظم اثربخشی آنچه را که ارائه می دهید، ارزیابی نمایید.

ادامه مطلب ادامه مطلب

انگیزش؛ افرادتان را تشویق کنید تا بلند پرواز کنند

1395/10/1
22:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انگیزش؛ افرادتان را تشویق کنید تا بلند پرواز کنند

هدف شما به عنوان یک مدیر، آن است که انگیزه افراد خود را حفظ کنید و آنها را نسبت به کارشان مشتاق نگه دارید. این مهم است که تعادلی میان محرک های بیرونی (مانند افزایش حقوق و تغییر شرایط کار) و محرک های درونی (مانند گماردن افراد به کارهایی که برایشان لذتبخش است) ایجاد نمایید.
ابتدا فرضیات خود را در مورد افرادتان، تجزیه و تحلیل کنید. این نکته مهم را به یاد داشته باشید که آنها احتمالاً واکنشی مثبت تر نشان خواهند داد اگر از شیوه مدیریت مشارکتی استفاده کنید که در آن، آنها مسئولیت دارند و می توانند تصمیم گیری کنند.
در مرحله بعد، برای حذف هر گونه علت نارضایتی در میان اعضای تیم، از عوامل انگیزشی و بهداشتی هِرزبِرگ استفاده کنید و پس از آن، گام هایی برای ایجاد عوامل رضایتمندی بردارید.
همه افراد با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین برای هر یک از اعضای تیم، رویکرد انگیزشی متناسب با همان فرد را در پیش بگیرید. استراتژی ها و ابزارهای زیادی وجود دارد که می توانید مورد استفاده قرار دهید، اما هر چه تک تک افرادتان را بیشتر بشناسید و بهتر درک کنید، تلاشتان مؤثرتر خواهد بود.
در پایان، اهمیت رهبری در انگیزش اعضای تیم را به یاد داشته باشید و آنها را تشویق کنید که از انتظارات خود فراتر روند. با گام برداشتن در جهت تبدیل شدن به یک رهبر تحول گرا می توانید:

    وفاداری و اعتماد را تشویق کنید.
    الهام بخش باشید.
    از دیگران، حمایت و قدردانی کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


علاوه بر اینها می توانید به آنها القا کنید که می توانند به چیزهایی فوق العاده دست یابند. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهارت های انگیزشی شما چقدر است؟

1395/10/1
22:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مهارت های انگیزشی شما چقدر است؟

مدیران در همه جا تیم هایی را می خواهند که مؤثر، متمرکز، و متعهد نسبت به اهداف سازمانی باشند. فکرش را بکنید که با چنین تیمی، چه عملکرد و نتایجی را می توانید ارائه کنید! تیم ها تنها در صورتی اینگونه عمل خواهند کرد که مدیرانشان به طور مؤثر در آنها ایجاد انگیزه کرده باشند.
اگر مایلید تیمی با عملکرد بالا داشته باشید، به درستی باید بیاموزید که چگونه در اعضای تیم، انگیزه ایجاد کنید. منافع جانبی این امر، سطح بالای رضایتمندی شغلی اعضای تیم و حفظ کارکنان خوب است.
شما می توانید عملکرد بالا را از طریق موارد زیر برانگیزید:

    ارائه کار جالب و چالش برانگیز
    کمک به افراد برای برگزیدن و دستیابی به اهداف معنی دار
    به رسمیت شناختن و پاداش دادن به عملکرد بالا به شیوه هایی که برای همه افراد، با ارزش باشد

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ایجاد درجه ای از انگیزش در افراد، به خودی خود یک چالش است. با این حال، هنگامی که تصمیم بگیرید به آن برسید، شما هم از مزایا و منافع آن بهره مند خواهید شد. این امر، حرکتی را ایجاد خواهد کرد که به شما و تیمتان کمک می کند تا به موفقیت های بزرگ دست یابید. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر انگیزش

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر انگیزش,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات