درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر انسان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻧﺴﺎن

1398/11/21
10:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
روزى ﺷــﺎﮔﺮدى ﺑﻪ اﺳــﺘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺖ: اﺳــﺘﺎد ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزى.".
اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: واﻗﻌﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻰ آﻧﺮا ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮى؟".
ﺷﺎﮔﺮد ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ، ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ.".
اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: ﭘﺲ آﻣﺎده ﺷﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﺑﺮوﯾﻢ.".
ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد. اﺳﺘﺎد، ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﻰ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﺎزى ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮد. اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻮش ﮐﻦ.".
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد: اﻵن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﺪوى. ﻧﺨﯿﺮ اﻵن ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﺪوى. اﺻﻼً ﭼﺮا ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ؟ و ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻰ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ...". اﺳﺘﺎد اداﻣﻪ داد: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪى ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳــﺖ دﯾﮕﺮى ﻓــﺮار ﮐﻨﻨﺪ. آدم ﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪ. اﻧﺴــﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد روﺑﺮو ﺷــﻮد و داﺋﻢ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرى ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﺪ. ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﻧﺴــﺎن را ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻣﻦ آﻧﺮا در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ؛ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﻓﺮار از زﻧﺪﮔﻰ!"
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد


ادامه مطلب ادامه مطلب

انسان های موفق چه کارهایی را انجام نمی دهند

1395/10/2
22:33
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انسان های موفق چه کارهایی را انجام نمی دهند

استفان کاوی می گوید:
"همه کارها به چهار دسته تقسیم می شوند:

    مهم و فوری
    مهم و غیر فوری
    غیر مهم و فوری
    غیر مهم و غیر فوری

تفاوت انسان های موفق و غیرموفق، در انجام کارهای مهم و غیر فوری است."

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: سایت راهکار مدیریت)

ادامه مطلب ادامه مطلب

سن، جنس، و فرهنگ: یک آمیخته انسانی

1395/06/7
18:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
سن، جنس، و فرهنگ: یک آمیخته انسانی
هرفرد، آمیخته ای از صدها عامل از جمله: سن، جنس، فرهنگ، و شیوه های آموزشی و تربیتی است. اگر مدیران هنگام گماردن افراد به کارهای مختلف و یا تشکیل تیم های پروژه، به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند، خواهند توانست افراد مناسب تری را انتخاب نمایند و به موفقیت بیشتری دست خواهند یافت.
تحقیقات و بررسی های بسیاری انجام گردیده تا تأثیر هریک از عوامل را بر عملکرد افراد، مشخص سازد. در اینجا فقط به بخشی از نتایج دو نمونه از این تحقیقات اشاره می شود:
در مقاله ای که در مجله CIO منتشر گردیده، به تفاوت های گروه های سنی مختلف اشاره شده است. در بخشی از این مقاله آورده شده:
"گروه Y (متولدین 1982 به بعد) گروه X (متولدین 1961 تا 1981) را افرادی نالان می دانند؛ گروه X ، گروه Y را افرادی متکبر و حق به جانب می بینند؛ و هر دو گروه، گروه Z (متولدین 1943 تا 1960) را افرادی خودجوش و پرتلاش تصور می کنند".
چندی پیش، کارگاهی درمورد بررسی تفاوت های فکری زنان و مردان در یکی از کشورها برگزار شد. تجربیات، اسکن های مغزی و نتایج آماری اثبات شده، همگی نشان دهنده تفاوت های واقعی و فیزیکی مابین نحوه عملکرد مغز زنان و مردان بود. برخی از این تفاوت ها به شرح زیر است:
مردان واقعاً می توانند به هیچ چیز فکر نکنند، اما زنان نمی توانند. مغز یک زن، هنگامی که او درحال استراحت است، از مغزیک مرد، هنگامی که فعالانه مشغول حل یک مسئله می باشد، بسیار فعالتر است.
مردان منطقی تر هستند، در حالی که زنان احساساتی ترند.
در حالت کلی، در مغز زنان اتصالات بیشتری وجود دارد که به آنها امکان می دهد به طور همزمان چند کار را انجام دهند و به طور موازی به چند موضوع بیندیشند، در حالی که مردان، بیشتر هدف گرا هستند (به یک نقطه فکر می کنند).
زنان تمایل دارند که سیستماتیک تر فکر کنند، در حالی که مردان، سیستماتیک تر فکر می کنند.
بدیهی است که همواره استثناهایی نیز وجود دارد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:سن ،جنس ،فرهنگ ،انسان ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر انسان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر انسان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic