تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اقتصاد

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اقتصاد


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: درس ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از رﺳﻮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺸﻬﻮر

1397/02/18
17:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎرى ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪل ﻫﺎى ﺧﻮدروﻫﺎى  2015ﺧﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﻌﻰ ﮐﺮد ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮاى آﻧﻬﺎ را ﻫﺸــﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻃﻮرى اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺟﺎﺳــﺎزى ﺷــﺪه در ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎى آﻻﯾﻨﺪﮔﻰ، ﻣﯿﺰان دﻓﻊ ﮔﺎزﻫﺎى آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا را ﻫﺸــﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﻰ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪ؛ وﻟﻰ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﺪود  500ﻫﺰار ﺧﻮدروى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺮازى ﺗﻘﻠﺒﻰ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
در اﺑﺘﺪاى ﮐﺎر، آﻗﺎى ﻣﺎرﺗﯿﻦ وﯾﻨﺘﺮﮐﻮرن، رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، اﻋﻼم ﺑﻰ ﺧﺒﺮى ﮐﺮد و در اداﻣﻪ اﺳــﺘﻌﻔﺎ داد. آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ روى ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ  4/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ اش ﮐﻨﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق، ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن داد و ﺳــﻬﺎم ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﺑﺘﺪا  20درﺻــﺪ و در اداﻣﻪ ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

داﺳﺘﺎن از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ؟
داﺳــﺘﺎن از ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺷــﺮوع ﺷــﺪ؛ اﻧﻔﺠﺎر ﮔﻮﺷــﻰ ﻧﻮت  7ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﻰ ﺳﺎل ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓــﺮاد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪارى ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ وﻟﻰ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻰ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﻰ در ﺟﯿﺐ و دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺧﺒﺮ ﻣﻰ داد ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﺑﺘﺪا زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻰ رﻓﺖ وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آورى اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻰ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﮐﺮد؟
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮاى ﮔﻠﺴــﮑﻰ ﻧﻮت  ،7ﺳﻬﺎم ﮐﺮه اى ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرى روﺑﺮو ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻘﻮط ﻫﺸﺖ درﺻﺪى ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدى ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻣﺠﺎزى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷــﻮﺧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﺎ داﻋﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣــﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﮏ ﺗﺮورﯾﺴــﺘﻰ رﺑﻂ ﻣﻰ دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى رﻗﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و روى اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻮر زﯾﺎدى دادﻧﺪ.
ﭼﻪ درﺳﻰ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
در ﻫﻨــﮕﺎم رﻗﺎﺑﺖ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اى ﺑﺰرگ ﺑﺮاى ﺷــﻤﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ. ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺪﻣــﺎت و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ)


شرط تحقق اقتصاد مقاومتی

1395/09/12
15:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شرط تحقق اقتصاد مقاومتی

جنبه بارز اقتصاد مقاومتی، آنگونه که بنده حدس می زنم، انعطاف تکنیکی آن در برخورد با تهدیدهایی است که از جانب دشمنان (؟) متوجه اقتصاد ملی ما می شود. واضح تر اینکه اگر دشمنان تصمیم گرفتند که بار دیگر مثلاً تحریم هایی را نسبت به بخش هایی از اقتصاد ما در نظر بگیرند، سیستم اقتصادی ما آنقدر منعطف باشد که بتواند خود را به گونه ای دیگر ساختار دهد تا این تصمیمات تأثیری بر عملکرد آن نداشته یا حداقل اثر را داشته باشد. از دیدگاه برنامه ریزی، این هدف، دستآورد ایده آلی است که مسلماً ضمانت اجرایی هر برنامه ای را، که شامل برنامه های اقتصادی نیز می گردد، بیشینه خواهد کرد. اما سؤال بنده این است که چگونه و با چه مکانیزمی می توان اینچنین توانی را در نظام اقتصادی کشور گنجاند؟
کما فی السابق بنده بر این باورم که ضعف نظام اقتصادی ایران و آنجایی که بیشترین تهدید را متوجه این نظام می کند دو موضوع است: مالکیت و مدیریت.
اینکه حدود مالکیت کجاست و چگونه می توان مالک شد؟ علی الخصوص بحث بر سر مالک شدن دولت است. چگونه دولت می تواند مالک نوعی از دارایی گردد؟ البته بر اساس قوانین، دولت صاحب بخش عظیمی از دارایی ها در ایران شده است. اما چالشی که امروز بر سر راه ما در نظام اقتصادی وجود دارد، این است که این نوع تملک، ما را در نقطه ای قرار داده که نظام اقتصادی را شدیداً ضربه پذیر ساخته و لذا دشمنان با شناختی که نسبت به این موضوع پیدا کرده اند، از اهرم های مناسب خودشان، به مانند تحریم ها، در ضربه زدن استفاده می کنند. لذا ضمن اینکه مالکیت دولت بر اموال، قانونی است اما کارآ نیست.
دومین مطلب هم مدیریت دولتی بر مراکز صنعتی است. من در اخبار می خواندم که هنگامی که سازمان تأمین اجتماعی بیش از سیصد و پنجاه واحد تحت مالکیت خود را به یک نفر فروخته، تنها پنج یا شش واحد آن سود ده بوده و بقیه ضرر ده بوده اند!! آیا این واحدهای تولیدی از روز اول ضرر ده بوده اند؟ و سؤال این است که چه شده که اینک که ضرر ده شده اند، راه حل را در فروش آنها به یک نفر در بخش خصوصی یافته اند؟ مگر تجربه سی و پنج سال گذشته برای تثبیت این واقعیت که مدیریت بر واحدهای اقتصادی باید بر مبنای خواست و تصمیم مالکین باشد، کافی نبوده است؟
شرط لازم در تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد انعطاف در نظام اقتصادی است. انعطاف به معنی زمان کوتاه در تطبیق با شرایط جدید است. زمان کوتاه نیز از آنجایی که عدد خاص و اندازه خاصی ندارد، لذا به عنوان یک آرمان تلقی می گردد، نه یک هدف. ساده تر بگویم اقتصادی منعطف تر است که زمان کوتاهتری برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشد. مثلاً در هنگامی که تحریم ها برقرار شدند، نظام اقتصادی باید به گونه ای باشد که در زمانی کوتاه خود را با شرایط تحریم وفق دهد. حال هر چقدر این زمان کوتاهتر باشد، نظام اقتصادی منعطف تر است. وضعیت به گونه ای است که استنباط بنده این بود که بخش خصوصی به سرعت خود را با شرایط تحریم وفق داد و راه های دور زدن آن را، با بهره گیری از ابزارهای خود که در طی سالیان سال طراحی شده بود، شناسایی کرد. در همین حال دستگاه های دولتی در باتلاق تحریم ها گرفتار آمدند. مدیران دولتی شأن و جایگاه خود را از کجا کسب کرده اند؟ آیا در انتخاب آنان نظرات سیاسی دخیل نبوده؟ هم اینک ما در رسانه ها می خوانیم که بحث عبور از اعتدال و یا رعایت آن، بسیار حاد شده است. دستمایه این مباحث، انتصابات در سمت های مدیریتی از طرف دولت است. آیا قدرت صندلی مدیران دستگاه های دولتی، به واسطه شأن خود تجارب و کارآیی ایشان است یا به واسطه زور صندلیشان؟ اصلاً تعجب برانگیز نیست که از بین سیصد و پنجاه واحد فروشی تنها پنج شش واحد سود ده باشد، به واقع اگر بر خلاف این بود، باید تعجب می کردیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به انتهای صفحه می رسیم. نظرات این شرکت به مانند گذشته صریح است. تدوین نظام اقتصادی، بخشی از مسئولیت دستگاه حکومتی است. عملکرد در این نظام مسئولیت آحاد مردم است و ورود به این بخش از طرف دستگاه حکومتی سم است، که بوده. اقتصاد مقاومتی در سایه انعطاف همراه با ریسک پذیری بخش خصوصی، که مالکین دارایی های خود هستند، امکانپذیر می باشد و الا حضور دولتی ها در اقتصاد، همین وضعیتی را به همراه خواهد داشت که تاکنون داشته. آیا آزمودن آزموده درست است؟ چرا قوه مقننه دست دولت را از اقتصاد کوتاه نمی کند؟ آیا این باور را ندارد که اقتصاد دولتی راحت ترین سیبل برای ضربه زدن به اقتصاد ایران است؟اولین بحران اقتصادی نسل Y

1395/08/25
05:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اولین بحران اقتصادی نسل Y

تا قبل از بحران اقتصادی کنونی، برای نسل Y، یعنی متولدین 1977 به بعد، رکود اقتصادی همواره یک موضوع تاریخی بود، نه یک واقعیت. آنها مفهوم بیکاری جمعی را درک نمی کردند. آنها عادت داشتند که در محیط کار، هر چه را که لازم داشتند، درخواست کنند و آنرا دریافت نمایند. اما اکنون زمانه تغییر کرده است؛ آنها اولین رکود اقتصادی دوران زندگی خود را تجربه می کنند و همچون همکاران مسن ترشان، نگران شغل خود هستند.
اگر شما هم از افراد نسل Y هستید، برای ارزیابی موقعیت شغلی خود، در پی یافتن پاسخ پرسش های زیر باشید:

    حرفه شما تا چه حد بیمار است؟ برخی از مشاغل با دشواری های بیشتری دست به گریبان هستند. مثلاً اگر به حرفه هایی همچون تبلیغات، تولید اتومبیل، یا بانکداری اشتغال دارید، باید بیشتر نگران باشید.

    شرکت شما چقدر قدرتمند است؟ شرکت شما تا چه میزان قادر است دیون خود را پرداخت کند؟ در مقایسه با رقبای خود، در چه جایگاهی قرار دارد؟ دیگران در مورد آن چه می گویند؟ حواستان به نشریات و تجزیه و تحلیل های گزارشگران آنها در ارتباط با وضعیت شرکتتان باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    سِمَت شما تا چه حد از امنیت برخوردار است؟ پاره ای از شرکت ها برای تعدیل نیرو، از قانون "آخرین ورودی ها، اولین خروجی ها" پیروی می کنند. اگر شما تازه استخدام شده اید، باید خیلی بیشتر تلاش کنید تا صلاحیت های خود را آشکار سازید.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اقتصاد

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اقتصاد,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|