درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استرس


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

1399/04/6
20:54
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﺳــﺘﺮس ﯾﺎ ﻓﺸــﺎر ﻋﺼﺒﻰ، ﯾــﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷــﺢ ﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿــﻦ و ورود آن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت 
و اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد.  واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺷــﻰ از اﺳــﺘﺮس، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎى ﺣﺴــﻰ و رواﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ. واﮐﻨﺸﻬﺎى اﺳﺘﺮﺳﻰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ ﺷــﻐﻠﻰ، ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎرى، از زﯾــﺮ ﮐﺎر در رﻓﺘــﻦ و ﺳــﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸــﺎن 
ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﺳــﺘﺮس ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮاردى از ﻗﺒﯿﻞ: ﻋــﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷــﻐﻠﻰ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑــﻮدن رﺋﯿﺲ، ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﺮدى، روﺷﻬﺎى ﺳــﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، و ... ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﯿــﺰان ﺗﻐﯿﯿــﺮى ﮐــﻪ ﻓــﺮد ﺑــﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ
ﻣﯿــﺰان ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿــﺖ و ﺗﻌﺎرﺿﻰ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑــﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ
اﻟﮕﻮى رﻓﺘﺎرى ﻓﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ اﺳــﺘﺮس، ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕــﻰ اداره ﮐــﺮدن و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن اﺳــﺘﺮس ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاى از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس در ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺘﻰ از ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد و زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

بازسازی شناختی

1395/11/21
12:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بازسازی شناختی
کاهش استرس از طریق تغییر تفکر

بازسازی شناختی برای درک آنچه که در پشت حالت (mood) های منفی نهفته است، مفید می باشد؛ این موارد نهفته، ممکن است عملکرد ما را تضعیف کنند، یا روابط ما با دیگران را خدشه دار نمایند.
برای استفاده از بازسازی شناختی، فرآیند زیر را پی بگیرید:

    خونسردی خود را حفظ کنید و برخود مسلط باشید.
    وضعیتی را که باعث بروز افکار منفی شده است، یادداشت کنید.
    حالاتی را که در آن وضعیت، احساس می کنید، شناسایی نمایید.
    افکاری را که در آن حالات منفی به صورت خودکار به ذهن شما هجوم می آورد، یادداشت کنید. مهمترینِ این افکار، "افکار آتشین" شماست.
    شواهدی را که از این افکار آتشین پشتیبانی می کند، شناسایی کنید.
    شواهدی را که با این افکار آتشین در تضاد است، شناسایی کنید.
    اکنون افکار منصفانه و متعادل در مورد آن وضعیت را شناسایی نمایید.
    در نهایت، پس از همه اینها، ببینید حالت و خلق و خوی شما چگونه است، و در مورد گام های بعدی، تصمیم بگیرید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


هنگامی که یک حالت منفی را تجربه می کنید، یا زمانی که در مورد یک شخص یا یک رویداد احساس ترس، دلهره، یا اضطراب دارید، این فرآیند را دنبال نمایید. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

به حداقل رساندن استرس ناشی از فضای کاری

1395/11/11
10:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
به حداقل رساندن استرس ناشی از فضای کاری

استرس ناشی از فضای کاری می تواند از هر گونه شرایط فیزیکی آزار دهنده، خسته کننده، ناراحت کننده، یا ناخوشایند، سرچشمه بگیرد. برخی از منابع این نوع استرس، عبارتند از:

    نور کم
    صداهای بلند در پس زمینه، مانند: موسیقی، سر و صدای ترافیک، یا گفتگوهای دیگران
    صندلی ها یا میزهایی که راحت نیستند یا حتی مکرراً باعث آسیب می شوند
    هوای ناسالم، مانند: هوای آلوده، دود، یا بوهای ناخوشایند
    ازدحام جمعیت، یا ایستگاه های کاری بسیار نزدیک به هم
    رفت و آمدهای طولانی، دشوار یا شلوغ
    شرایط آب و هوایی ناراحت کننده، مانند دفتری که خیلی گرم، خیلی سرد، خیلی مرطوب یا خیلی خشک است
    فضای اداری کثیف و نامرتب

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


برای به حداقل رساندن استرس ناشی از فضای کار در دفتر یا محل کارتان، اقداماتی را به عمل آورید که موارد فوق را برطرف کند یا به حداقل برساند.ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت استرس

1395/10/4
05:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت استرس

ما هنگامی که احساس خطر می کنیم و هنگامی که معتقدیم منابع لازم برای مقابله با یک وضعیت پرچالش را در اختیار نداریم، استرس را تجربه می کنیم. این امر به مرور زمان، می تواند موجب مشکلات مزمن در سلامتی ما بشود؛ و همچنین می تواند بر کیفیت کار و بهره وری ما تأثیر بگذارد.
برای کنترل استرس خود:

    یک تجزیه و تحلیل شغلی انجام دهید تا مهمترین اولویت های کاری خود را شناسایی نمایید.
    استراتژی های مدیریت زمان را خوب بیاموزید تا بتوانید اولویت های خود را به طور مؤثر مدیریت کنید.
    سعی کنید به عادات فکری منفی اجازه رفتن بدهید.
    با استفاده از اظهارات مثبت و تجسم فکری، به یک متفکر مثبت تبدیل شوید.

همچنین در مقابل وضعیت های پر استرسی که نمی توانید آنها را کنترل کنید، برای خود استحکاماتی ایجاد نمایید:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    از شبکه خود استفاده کنید.
    مطمئن شوید که به اندازه کافی ورزش می کنید و می خوابید.
    چگونگی تمدد اعصاب را بیاموزید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استرس

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استرس,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات