درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت ذی‏نفعان پروژه عمرانی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
علائق و منافع افراد حقیقی و حقوقی متعددی بنا به دلایل مختلف ممکن است از اجرای یک پروژه متأثر شود و به همین دلیل اکثرأ سعی در تأثیر گذاری بر سرنوشت پروژه و بعضأ شکست آن دارند. مدیریت علائق، منافع، دیدگاهها و نقطه نظرات ذینفعان پروژه به سمتی که بیشترین تسهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نمایند در ادبیات مدیریت پروژه فرایند مدیریت ذینفعان پروژه نامیده و از وظائف مدیر پروژه می باشد.

 

پیچیدگی فرایند شناسایی و مدیریت ارتباطات ذینفعان پروژه و کاهش علاقه ذینفعان به حمایت و پشتیبانی از پروژه ها از جمله عوامل شکست پروژه هاست ایده اصلی برای بهبود روابط ذینفعان در مدیریت ریسک مدیریت ارتباطات و رهبری پروژه بوده و شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ذینفعان پروژه، اساس اولیه متدولوژی های مدیریت ذینفعان است.

 

این فرآیندها معمولا به گام‌های ذیل شکسته می‌شود :

 

شناسایی ذینفعان

اولویت‌بندی و گروه‌بندی ذینفعان

شنایایی اثرات ذینفعان

شناسایی ارتباطات بین ذینفعان

مشخص کردن استراتژی مدیریت ذینفعان 

 

 

اﻫﻤﻴﺖ ذیﻧﻔﻌﺎن

 

 

ضعف یا ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذینفعان می تواند برای سازمان و پروژه مخرب باشد.  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

o ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ (در ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﭘﺮوژه)

o ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ در ﭘﺮوژه و ﺳﺎزﻣﺎن

o ﺑﺮوز ﺗﺎﺧﻴﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه

o ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮوژه

o ﻣﺸﻜﻞ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن

ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن را ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

 

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﻲ از ذیﻧﻔﻌﺎن

 

ﻓروﺷﻨدگان / ﺗﺎمین کنندگان

صاحبان سهام شرکت 

ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن

دوﻟﺖﻫﺎ

 ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم 

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ 

رﻗﺒا

ﺳﺎﻳﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن

 

 

ﺑﺮﺧﻲ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن

 

ﺗﻌﺎرﻳﻒ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ذیﻧﻔﻌﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه 

ﻣﺎﻫﻴﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت ذیﻧﻔﻌﺎن

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن

ذیﻧﻔﻌﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ خﺎرج از ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﻘﺎﺑﻞﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺎﻟﻜﺎن (ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ)

ﺗﻌﺎرض اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساختمعرفی ابزارهای مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

    
معرفی ابزارهای مدیریت پروژه
    
 

نرم‌افزارMicrosoft Project)  MSP) :

نرم‌افزار Microsoft Project یكی از قوی‌ترین و قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای موجود كنترل پروژه محسوب می‌شود. این نرم‌افزار قریب به 10 سال است كه به بازار ایران وارد شده و به شكل گسترده توسط كاربران و برنامه‌ریزان پروژه مورد استفاده واقع می‌شود. مهندسان كنترل پروژه عموماً از این نرم‌افزار به عنوان ابزاری جهت مدیریت زمان پروژه‌ها استفاده می‌كنند. مایكروسافت پروجكت، علیرغم وجود برخی محدودیت‌ها و كمبودها (در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه) به عنوان یك نرم‌افزار كاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ایران روزانه مورد استفاده كاربران بی‌شماری قرار می‌گیرد.

   سهولت كار با این نرم‌افزار ، قابلیت استفاده از امكانات Windows ، سازگاری با سایر نرم‌افزارهایMS Office و شباهت كامل محیط و جعبه ابزارهای آن با سایر محصولات مایكروسافت، راهنمای Online و كامل داخل برنامه، وجود گزارش‌ها وView های متنوع، امكان تعریف View ها وTableهای جدید و به طوركلی داشتن یك محیطUser Friendly این نرمافزار را به نوعی از سایر نرم‌افزارهای مشابه متمایز كرده است.

 

   این نرم‌افزار، مدیریت پروژه تمام مراحل یك پروژه از برنامه‌ریزی تا تكمیل و انتقال گزارش‌های نهایی را در برمی‌گیرد، به طور خلاصه باید گفت، در یك طرح، MSP ابزاری ارزشمند است برای:

الف) سازماندهی طرح
ب) زمان بندی كارها
ج) اختصاص منابع و هزینه‌كارها

د) تنظیم طرح برای برآورد كردن محدودیت‌ها

ه) آماده كردن گزارش‌ها برای انتقال طرح نهایی به همه كسانی كه باید طرح مورد نظر را اجرا كنند.

   پس از آغاز پروژه و اتمام كار برنامه‌ریزی پروژه توسط این نرم‌افزار، آن را برای كنترل و نظارت بر كارهای در دست اقدام، به شرح زیر می‌توان به كار برد:

    كنترل عملكرد واقعی
    برنامه‌ریزی روی جدول زمانی پروژه
    اصلاح طرح برای رویارویی با احتمالات
    ارائه گزارش‌های مطلوب

   شایان ذكر است برای پروژه‌هایی كه بیش از 9999 فعالیت دارند، از ابزارهای پیشرفته‌تری همچون نرم‌افزار Primavera (كه به آن نیز خواهیم پرداخت) باید استفاده نمود. معمولاً توصیه می‌شود به دلیل سادگی فوق‌العاده این نرم‌افزار و یادگیری سهل‌تر آن نسبت به سایر ابزارهای دیگر كنترل پروژه، قبل از یادگیری پریماورا و یا سایر نرم‌افزارهای مدیریت زمان، به یادگیری MSP بپردازید. در این صورت به دلیل مشابهت مبانی و اصول برنامه‌ربزی و كنترل پروژه در این نرم‌افزارها، فرایند یادگیری نرم‌افزارهای پیچیده بسیار ساده‌تر خواهد شد.

   ویرایش آخر این نرم‌افزار تحت عنوان Project 2002 Microsoft با قابلیت‌های جدید به بازار آمده است.

   در سایت‌های اینترنتی زیر اطلاعات جدید و ارزشمندی از این نرم‌افزار مییابید:

http://www.microsoft.com/office/project/default.asp
http://officesystem.partners.extranet.microsoft.com/msprojectpartner/

 

 

نرم افزار (Primavera Project Planner ( P3

بعد از معرفی نرم‌افزار Microsoft Project (MSP) اكنون به معرفی P3 كه مخفف Primavera Project Planner می‌پردازیم.

   نرم‌افزار (Primavera Project Planner ( P3 كامل‌ترین و قدرتمندترین ابزار مدیریت پروژه در مدیریت زمان در جهان شناخته شده است. P3 قادر است پروژه‌های تا سقف یكصد هزار فعالیت را به همراه منابع با محدودیت سازماندهی کند.

   اساساً P3 طراحی شده است تا پروژه‌های بسیار بزرگ و پیچیده را بدون هیچگونه محدودیتی در تعریف و اختصاص منابع، به شكل كاملاً منعطف و ساده برنامه‌ریزی و كنترل نماید.

   همیشه سوالات متعددی برای مدیران پروژه مطرح می‌شود كه بارزترین آنها: «این كار كی تمام می شود؟»، «چه كسانی كار را انجام می‌دهند؟»، «چه اتفاقی خواهد افتاد اگر .... (What-if)» و از این قبیل می‌باشد.
P3 پاسخ این سوالات را به سرعت و به شكل صحیح ارائه خواهد نمود. كاربرP3 به راحتی می‌تواند اطلاعات پروژه و فعالیت‌های آن را در این بانك اطلاعاتی جمع‌آوری نموده و به طرق مختلفی آنها را دسته‌بندی كرده و به نمایش درآورد. همچنین به سادگی می‌تواند روی جزئیات فعالیت‌های پروژه متمركز شده و نتایج كار خود را در قالب گزارش و نمودار در قالب گرافیكی دلخواه نمایش دهد. به كمك ابزارهای انعطاف‌پذیر P3 از قبیل 24 كد فعالیت، 16 كد بخش‌های اطلاعاتی دلخواه، 10 كد پروژه، 19مرحله مرتب‌سازی داده‌ها و 28 مرحله فیلتر به همراه 31 تقویم برای برنامه‌ریزی فعالیت‌ها می‌توان اطلاعات پروژه را در قالب‌های گوناگون دسته‌بندی و تجزیه وتحلیل كرد. این نرم‌افزار برای مدیران پروژه توسط طراحانی كه خود مدیر پروژه بوده‌اند، تهیه شده است و دقیقاً به همین دلیل است كه غالب نیازمندی‌های مدیران پروژه را در برنامه‌ریزی و كنترل طرح‌ها را پاسخگوست.

   به كمك P3 می‌توان شبكه فعالیت‌ها را سریعاً در قالب گرافیكی تهیه كرد و همچنین امكان انتخاب نوع فعالیت را به سهولت امكان پذیر می‌نماید.

   P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان نموده است و می‌تواند شرایط مورد نظر شما را به فعالیت‌ها تحویل كند. تحت شبكه بودن P3 این قابلیت را به آن بخشیده است تا كاربران متعدد بتوانند در نقاط مختلف وبه شكل همزمان یا در زمان‌های دلخواه به بانك اطلاعاتی یگانه P3 متصل و پروژه‌های خاص را برنامه‌ریزی و كنترل نمایند.

   امكان لینك؛ بازخوانی اطلاعات و اشتراك داده‌های P3 با سایر نرم‌افزارهای مدیریت پروژه همچون MSP و Expedition (كه به آن هم خواهیم پرداخت) وجود دارد.

   برخی دیگر از قابلیت‌های این نرم‌افزار به شكل خلاصه عبارتند از :

    پیگیری عملكرد منابع و هزینه‌ها به كمك P3 سهل و آسان است.
    P3 می‌تواند محدودیت‌های مورد نظر كاربر را به فعالیت‌ها اعمال كند.
    P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان نموده است.
    P3 امكان انتخاب نوع فعالیت‌ها را به كاربر می‌دهد.

    امكان بهنگام نمودن پروژه در خارج از محیط كارگاه فراهم است.
    P3 می تواند محدودیت‌های مورد نظر كاربر را به فعالیت‌ها اعمال كند.

   Version جدید P3 تحت عنوان P3e كه مخفف Primavera Project Planner Enterprise میباشد به بازار آمده كه به شكل ساختاری با ویرایش گذشته آن متفاوت است. با توجه به آنكه كمپانی پریماورا تمامی پشتیبانی‌های خود را از ویرایش قبلی این نرم‌افزار برداشته است، بزودی P3e كاملاً جای P3 را خواهد گرفت. (در آینده پیرامون قابلیت‌های جدید P3e نیز با شما سخن خواهیم گفت.)
انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
   سایت اینترنتی این نرم‌افزار www.primavera.com بوده كه در آن می‌توانید مطالب متنوع و جدیدی پیرامون این نرم‌افزار و سایر محصولات شركت Primavera مرتبط به مقوله‌های مختلف مدیریت پروژه بیابید .
از شركت پریماورا و محصولاتش در آینده بسیار خواهیم گفت!قوانین طلایی برای مدیران پروژه ها

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
قانون1 : مدیر پروژه می بایست تمامی افرادی که کاری برای پروژه انجام می دهند را حداقل یک بار ببیند، می بایست تمام مدیران مرتبط با پروژه (دولتی و پیمانکار هردو) را بشناسد، و همچنین اعضای تیم یکپارچگی را. افراد دوست دارند بدانند که مدیر پروژه به کار آنها علاقمند است و بهترین راه اثبات آن برای مدیر پروژه ملاقات با آنها و مشاهده بدون واسطه کاریست که انجام می دهند

قانون 2 : مدیر پروژه باید عوامل انگیزش پیمانکاران پروژه را بشناسد ( مواردی چون سیستم پاداش دهی ، سیستم مالی، سیاستهایشان ، و فرهنگ شرکت)

قانون 3 : اصول مدیریت همچنان همان است. تنها ابزارها تغییر کرده اند. شما مثل گذشته افراد مناسب را برای انجام کار پیدا می کنید و از سر راه کنار می روید که به کارشان برسند.

قانون 4 : با هرکس که برخورد دارید، جانب انصاف نگه دارید. فضا یک زمین بازی بزرگ نیست. از اینکه هر چند وقت مجبورید با همان افراد قبلی کار کنید شگفت زده خواهید شد. بهتر است که آنها دوست شما باشند تا دشمن.

قانون 5 : زنان و مردان بدجنس، خبیث، و کاملا نامحبوب ممکن است مدیر پروژه باشند اما بی نشاطها ، تعلل کن ها و بی آرزوها نه

قانون 6 : زمانی خیال یک مدیر پروژه راحت است که منتظر گرفتاری بعدی است یا در آستانه شکست باشد. اطمینان خاطر برای مدیریت پروژه امری عادی نیست

قانون 7 : یک مسئله که مدیران جدید با آن مواجه اند اینست که همه میخواهند مشکلات آنها را حل کنند. مدیران ارشد به مدیرهای جدید میگویند " مسائل مرتبط با خودتان را شخصا حل کنید، این چیزیست که شما را برای آن استخدام کرده ایم"

قانون 8 : تند دویدن جای فکر کردن به خودتان را نمی گیرد. شما باید زمانی را برای بوییدن گلها صرف نمایید. در مورد کار شما، باید زمانی را صرف درک پی آمد عملکردتان نمایید.
قانون 9 : می شود که رئیس نداند کار چگونه انجام می شود اما باید بداند که چه می خواهد. بهتر است رئیس زمانی را صرف شناسایی انتظارات و خواسته های خود کند (اگر نمی داند). یک رهبر کور شما را به حرکت در دایره وا می دارد
قانون 10 : نه تمام مدیران موفق لایق هستند و نه تمام مدیران ناموفق، نا لایق. هنوز هم شانس در موفقیت یا شکست نقش بازی می کند اما شانس مدیران لایق و سخت کوش را دوست دارد

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
قانون 11 : هرگز سعی نکنید حتی کوچکترین چیزی از افراد پروژه بدست آورید. این کار صورت خوشی ندارد و شما را در سطح فرد مورد نظر قرار می دهد و به علاوه امکان دارد اجرای پروژه را به خطر بیندازدمعرفی نرم افزار PRIMAVERA EXPEDITION

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
این نرم افزار محصول شرکت پریماورا می باشد که قابلیت کنترل پروژه از زمان عقد قرارداد تا پایان پروژه را دارد. این نرم افزار امکان نگهداری اطلاعات پروژه از قبیل نام، لیست پیمانکاران، کارفرمایان، مبلغ پروژه و نیز مکاتبات بین کارفرمای پروژه و پیمانکاران، مباحث مربوط به REVISION در مستندات، سفارشات خرید، تغییرات قراردادها، برآوردها و نیز گزارشات مختلف دوره ای، کنترل کیفیت و ... می باشد.
ماژولهای اصلی این برنامه عبارتند از :
1. PROJECT INFORMATION: حاوی اطلاعات پروژه شامل نام، مبلغ قرارداد، اطلاعات کارفرما و پیمانکاران
2. CONTRACT INFORMATION: شامل مراکز هزینه، صورتحسابها، برآوردها، سفارشات خرید، تغییر در پیشنهاد مدیریتی،‌تغییر سفارشات
3. COMMUNICATION: که حاوی مستندات و کنترلهای مربوط به انتقال مستندات بین کارفرما و پیمانکاران، زمان بندی و تعیین زمانهای مجاز، زمانهای ملاقات، رکوردهای اطلاعاتی ارتباط با کارفرما و پیمانکاران، نامه ها، TRANSMITTAL و SUBMITTAL‌ و...
4. SAFETY LOGS: اطلاعات مربوط به کنترل کیفیت (QC)، گزارشات روزانه، نقشه ها و ... می باشد.
این نرم افزار به ساختار بانک اطلاعاتی خود قابلیت های زیر را در اختیار کاربران قرار می دهند.
- امکان تعریف مراکز هزینه، بودجه، تعهدات، صورت وضعیت و صورت حساب های پروژه، تغییرات پروژه (CHANGE ORDERS)، توزیع هزینه ها
- امکان تعریف مدارک پروژه، نقشه ها، ترانسمیتال، گزارشات، SUBMITTAL و سایر مدارک پروژه و کنترل وضعیت آنها
- تولید انواع گزارشات متنوع و نیز امکان تعریف LAYOUTها و نمونه گزارشات از پیش تعیین شده
- ارتباط با محصولات دیگر شرکت پریماورا جهت به اشتراک گذاری اطلاعات و IMPORT / EXPORT داده ها با صفحه گسترده ها و واژه پردازنده ها
- وجود ابزارها و امکانات متنوع جهت دسترسی سریع به اطلاعات، مستندات و ضمائم
- ایجاد ارتباطات منطقی اطلاعات به منظور کنترل قراردادی در داخل زمان و بودجه مصوب و اعلام رویدادها و فعالیتهایی که نیاز به پیگیری دارند.
- امکان به اشتراک گذاری اطلاعات از طریق WEB
- ثبت وقایع و رویدادهای پروژه

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
- امکان استفاده کاربران به طور همزمان از اطلاعات و یا ثبت و تغییر در آن (MULTI USER)
- تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف
- امکان تعریف گروههای کاری و تعیین سطح دسترسی هر گروه کاری و تخصیص کاربران به گروه کاریمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|