درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

1396/09/2
21:18
امیرحسین ستوده بیدختی
در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در روﺳﯿﻪ، ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺪه ای ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن روﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﮓ ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه، ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮓ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ، ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده، ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﯾﺪه در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ، ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدﻧﺪ!
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺳﮓ ﻫﺎ ﺣﺲ ﺷﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ روﺳﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و رﻗﺒﺎ، ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن، ﻋﺒﺎراﺗﯽ دﻫﺎن ﭘﺮﮐﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

رمز موفقیت ماتسوشیتا، مؤسس شركت پاناسونیك

1396/01/20
11:07
امیرحسین ستوده بیدختی
رمز موفقیت ماتسوشیتا، مؤسس شركت پاناسونیك

یکی از كارآفرینان و انسان هایی كه تنها با اتكا به قابلیت های خویش، تأثیر بسزایی در رشد و شكوفایی ژاپن داشته است، كونوسوكی ماتسوشیتا است.
او كلید موفقیت را در تلاش، زحمت كشیدن و عرق ریختن می دانست. وی رویكردی جدید و متفاوت نسبت به كاركنان خود داشت. از نظر او، سرمایه های یك سازمان، كاركنان آن هستند. توجه به "خرد گروهی"، "نظام بخشی" و "تعیین مأموریت سازمان"، از شیوه های مدیریتی اوست كه اکنون پس از گذشت چندین دهه از پیاده سازی آنها توسط ماتسوشیتا، در سازمان ها مطرح شده است. وی علاوه بر خصوصیاتی همچون خلاقیت، ریسک پذیری، تلاش، و فروتنی، دارای ویژگی های فوق العاده ای بود كه فهرست وار به آنها اشاره می شود:

ویژگی های مدیریتی ماتسوشیتا:

    توجه به خرد گروهی
    اجرای نظام بخشی در سازمان
    كاهش هزینه ها
    تولید محصولاتی بهتر از محصولات موجود، با قیمتی كمتر از نرخ بازار
    ساعت ها كار متمادی
    صرفه جویی در همه موارد
    تأمین مالی سازمان به شیوه های ابتكاری كه دور از عدالت و انصاف نباشد
    رفتار با كاركنان همچون اعضای خانواده
    سرعت در كار
    توجه به تبلیغات
    اندیشیدن در قالب گسترده بازرگانی و نه در قالب وظیفه باریك خویش

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


اصول اعتقادی ماتسوشیتا:

    خدمت به مردم
    انصاف و امانت
    كار گروهی در فضای اعتماد متقابل و رعایت آزادی و استقلال فردی
    تلاش مداوم برای بهتر كاركردن
    احترام به حقوق دیگران و فروتنی
    همسازی با قوانین طبیعی
    حق شناسی در برابر نعمت ها

دیدگاه فلسفی ماتسوشیتا:

    انسان ذاتاً موجودی خوب و مسئول است.
    نژاد انسان برای رشد و پیشرفت، ظرفیت بالایی نشان داده است.
    انسان قدرت گزینش دارد.
    ما دارای ظرفیت استفاده از منابع مادی و فكری برای رویارویی با دشواری های زندگی هستیم.

(منبع: سایت راهکار مدیریت)

استراتژی چیست؟

1396/01/20
11:05
امیرحسین ستوده بیدختی
استراتژی چیست؟

استراتژی، سال ها توسط نظریه پردازان و رهبران کسب و کار، مورد مطالعه قرار گرفته، اما هنوز هیچ پاسخ قطعیی در مورد اینکه استراتژی واقعاً چیست، وجود ندارد؛ با این حال، تعریفی مناسب برای آن، این است: "تعیین اینکه در دوره پیشِ رو، چگونه برنده خواهیم شد".
در کسب و کار، سطوح مختلفی از استراتژی وجود دارد که هر یک از آنها تمرکز خاص خود را دارد و به ابزارها و مهارت های متفاوتی نیازمند است:

    استراتژی شرکت: استراتژی شرکت اشاره دارد به استراتژی کلی یک سازمان که از چندین واحد کسب و کار تشکیل شده است و در بازارهای متعدد فعالیت دارد. استراتژی شرکت تعیین می کند که شرکت چگونه به عنوان یک کل، از واحدهای کسب و کار درون خود حمایت می کند و ارزش آنها را بهبود می بخشد؛ و به این پرسش پاسخ می دهد که: "چگونه کسب و کار کلی را ساختار بدهیم که تمامی بخش های آن در کنار یکدیگر ارزش بیشتری را، نسبت به ارزشی که تک به تک می توانند ایجاد نمایند، ایجاد کنند؟".

    استراتژی واحد کسب و کار: استراتژی در سطح واحد کسب و کار، مربوط می شود به رقابت موفقیت آمیز در بازارهای تکی، و به این پرسش پاسخ می دهد که: "چگونه در این بازار برنده شویم؟". با این حال، لازم است که این استراتژی با اهداف تعریف شده در استراتژی شرکت، مرتبط گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استراتژی تیم: برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی های شرکت و واحد کسب و کار، به تیم هایی در سازمان خود نیاز دارید که با یکدیگر همکاری کنند. هر یک از این تیم ها سهمی متفاوت در انجام کارها دارد؛ یعنی اینکه هر تیم باید "استراتژی در سطح تیم" مربوط به خود را داشته باشد، هر چند ساده. این استراتژی های تیمی باید مستقیماً منجر به دستیابی به استراتژی های شرکت و واحد کسب و کار بشود؛ به این معنی که تمامی سطوح استراتژی باید از یکدیگر حمایت کنند و یکدیگر را بهبود ببخشند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان موفق است.

مدیر ارشد استراتژی در سازمان های ایرانی

1396/01/20
11:01
امیرحسین ستوده بیدختی
مدیر ارشد استراتژی در سازمان های ایرانی

مدیر ارشد استراتژی در سازمان ها و بنگاه های ایرانی در بهترین حالت، مسئول و مأمور كنترل پروژه و نظارت بر تحقق شاخص های نقشه استراتژی یا تكمیل كارت امتیازی متوازن است. در واقع واحد استراتژی در سازمان های ایرانی نقش چندان مؤثری در تصمیم سازی ندارد. كارشناسان و مدیران این واحدها اختیار و توان پرداختن به مسائل استراتژیك سازمان را ندارند، بنابراین نقش آنها به ناظران تحقق شاخص های نقشه استراتژی و تكمیل كارت امتیازی متوازن محدود شده است. در شركت های چندكسب وكاره یا هلدینگ ها این مسئله وضعیت نامناسبتری به خود گرفته است، به نحوی كه مدیران استراتژی این سازمان ها عملاً در نقش گردآوری كننده گزارش شركت ها و كسب و كارهای زیرمجموعه و ارائه این گزارشات در قالب یكپارچه به مدیران ارشد هلدینگ قرار گرفته اند.
بازتعریف نقش مدیران ارشد استراتژی، به ویژه در شرکت های چندکسب و کاره، به منظور حاكم كردن رویكرد یكپارچه و ایجاد یك جهت گیری فاقد تناقض های ساختاری میان شرکت ها و كسب وكارهای زیرمجموعه بسیار ضروری است.
در شرکت های كوچك، سبكی كه به نماینده مدیرعامل نزدیكتر باشد، اثربخشی بیشتری در حل مسائل استراتژیك این دسته از شرکت ها خواهد داشت. با این حال باید میان مزایا و معایب تعریف جایگاه رسمی برای مدیر ارشد استراتژی یا اختصاص مسئولیت های این نقش در قالب غیررسمی تعادل ایجاد كرد.
اما نكته پایانی درباره مدیران ارشد استراتژی در سازمان های ایرانی به دامنه انتظارات از این دسته از مدیران بازمی گردد. مدیر ارشد استراتژی تصمیم ساز است، اما معجزه گر نیست. بنابراین، سازمان ها باید به خاطر داشته باشندكه افزودن این پست به ساختار سازمانی، یا تغییر چندباره مدیران در این جایگاه، انتظار آنها را از وقوع معجزه برای نجات سازمان برآورده نخواهد كرد!

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: خبرنامه گروه آریانا)
برچسب ها:استراتژی ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|